Mae Coleg Macalester yn ceisio Asst trac trac deiliadaeth amser llawn. neu Assoc. Athro mewn Athroniaeth Addysgol, Polisi ac Eiriolaeth

Coleg Macalester, Astudiaethau Addysg

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n astudio addysg trwy safbwyntiau athronyddol, hanesyddol, gwleidyddol a / neu ddiwylliannol beirniadol rhyngddisgyblaethol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cyflogi cydweithiwr y mae ei ysgolheictod, ei addysgu, ei gynghori a'i wasanaeth yn tynnu o systemau gwybodaeth, rhyddfrydol a thrawsnewidiol sy'n seiliedig ar gyfiawnder sy'n mynd i'r afael â'r amodau addysgol materol eang sy'n wynebu'r ieuenctid a'r cymunedau lleiaf breintiedig, yn hanesyddol a heddiw. . Mae'r pwyslais hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i wrth-hiliaeth / gormes mewn addysg, damcaniaethau hil beirniadol, astudiaethau ethnig, astudiaethau queer, astudiaethau rhyw a rhywioldeb, astudiaethau diaspora / ymfudo / mewnfudo, astudiaethau anabledd critigol, cynaliadwyedd amgylcheddol / addysgeg ar y tir. , astudiaethau cynhenid, a / neu astudiaethau datwaddol mewn addysg.

ID y Swydd:Macalester-Addysgiadol-ASSISTANTASSOCIATEPROFESSOR [# 19318]
Teitl y Swydd:Athro Cynorthwyol / Cyswllt Athroniaeth Addysgol, Polisi ac Eiriolaeth
Math o Swydd:Cyfadran deiliadaeth / trac deiliadaeth
Lleoliad y Swydd:Saint Paul, Minnesota 55105, Unol Daleithiau
Dyddiad cau y Cais:2021/10/01 11:59PM
cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Yr Adran Astudiaethau Addysg yng Ngholeg Macalester yn chwilio am Athro Cynorthwyol trac deiliadaeth amser llawn neu Athro Cyswllt ym maes Athroniaeth Addysgol, Polisi ac Eiriolaeth i ddechrau ym mis Medi 2022. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n astudio addysg trwy safbwyntiau athronyddol, hanesyddol, gwleidyddol a / neu ddiwylliannol beirniadol rhyngddisgyblaethol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cyflogi cydweithiwr y mae ei ysgolheictod, ei addysgu, ei gynghori a'i wasanaeth yn tynnu o systemau gwybodaeth, rhyddfrydol a thrawsnewidiol sy'n seiliedig ar gyfiawnder sy'n mynd i'r afael â'r amodau addysgol materol eang sy'n wynebu'r ieuenctid a'r cymunedau lleiaf breintiedig, yn hanesyddol a heddiw. . Mae'r pwyslais hwn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i wrth-hiliaeth / gormes mewn addysg, damcaniaethau hil beirniadol, astudiaethau ethnig, astudiaethau queer, astudiaethau rhyw a rhywioldeb, astudiaethau diaspora / ymfudo / mewnfudo, astudiaethau anabledd critigol, cynaliadwyedd amgylcheddol / addysgeg ar y tir. , astudiaethau cynhenid, a / neu astudiaethau datwaddol mewn addysg. Yn ogystal, anogir ymgeiswyr sy'n cymryd rhan mewn ffurfiau o ysgolheictod ac ymchwil cyfranogol / cyfranogol yn y gymuned i ymgeisio. Ymhlith y cyfrifoldebau mae addysgu cyrsiau mewn Astudiaethau Addysgol sy'n rhychwantu cwricwlwm ac addysgeg, i bolisi cyhoeddus, i ddulliau ymchwil sy'n adlewyrchu egwyddorion arweiniol theori theori integreiddiol, ymholi ymgysylltiedig, praxis ieuenctid / cymunedol-ganolog, plwraliaeth a thegwch, ac eiriolaeth gymdeithasol. Byddai ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cynghori myfyrwyr israddedig ac yn cael cyfleoedd i ddylunio cyrsiau sydd nid yn unig yn ymgysylltu â mawreddog Astudiaethau Addysg ond hefyd yn cyfrannu at ofynion addysg gyffredinol berthnasol (ee Hunaniaethau a Gwahaniaeth yr UD a / neu Ryngwladoliaeth) ac yn denu israddedigion o ystod eang o ddisgyblaeth neu rhaglenni cwricwlaidd rhyngddisgyblaethol ar draws y campws. Cymwysterau Gofynnol: Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddoethuriaeth haeddiannol mewn Athroniaeth Addysgol, Sylfeini Addysgol, Polisi Addysg neu ddisgyblaethau a meysydd cymwys eraill.

Mae Coleg Macalester wedi ymrwymo i amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant myfyrwyr a chyfadrannau. Bydd gan ymgeiswyr cryf record o brofiad neu ddangos ymrwymiad i addysgu myfyrwyr amrywiol. Yn ychwanegol at y deunyddiau a nodir isod *, dylai ymgeiswyr hefyd gyflwyno datganiad amrywiaeth (heb fod yn hwy na 2 dudalen) sy'n trafod profiadau'r gorffennol a / neu gyfraniadau posibl yn y dyfodol at ragoriaeth gynhwysol ym meysydd ymchwil, addysgu, gwasanaeth a / neu allgymorth. . Yn y datganiad amrywiaeth, dylai ymgeiswyr fyfyrio ar eu profiad a'u gweledigaeth o ran addysgu a mentora myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol.

Mae Coleg Macalester yn goleg celfyddydau rhyddfrydol preifat, hynod ddetholus yn ardal fetropolitan bywiog Minneapolis-Saint Paul, gyda phoblogaeth o oddeutu tair miliwn o bobl ac yn gartref i nifer o golegau a phrifysgolion, gan gynnwys Prifysgol Minnesota. Mae corff myfyrwyr amrywiol Macalester yn cynnwys dros 2000 o israddedigion o bob un o'r 50 talaith ac Ardal Columbia a 98 o wledydd. Mae'r Coleg yn cynnal ymrwymiad hirsefydlog i ragoriaeth academaidd gyda phwyslais arbennig ar ryngwladoliaeth, amlddiwylliannedd, a gwasanaeth i gymdeithas. Fel cyflogwr Cyfle Cyfartal sy'n cefnogi ymdrechion cadarnhaol i sicrhau amrywiaeth ymhlith ei gyfadran, mae Coleg Macalester yn annog ceisiadau gan fenywod ac aelodau grwpiau lleiafrifol heb gynrychiolaeth ddigonol.

* I wneud cais, cyflwyno llythyr cais yn electronig yn disgrifio'ch diddordebau ymchwil ac addysgu, CV, trawsgrifiad ysgol i raddedigion, datganiad addysgeg, datganiad amrywiaeth, tystiolaeth o addysgu effeithiol (ee meysydd llafur, adborth myfyrwyr) a rhestr o dri geirda gan gynnwys cyswllt gwybodaeth i Academic Jobs Online. Cysylltir â geirdaon i ddarparu llythyrau argymhelliad ar gyfer ymgeiswyr ar y rhestr fer. Mae ceisiadau a dderbynnir erbyn Hydref 1af, 2021 ewyllys yn cael eu hystyried gyntaf.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...