Nid strategaeth yw lwc…

Ac nid oes unrhyw ffordd i fod yn barod ar gyfer ymosodiad niwclear. Mae'n rhaid i ni ei atal rhag digwydd.

Gan Dr Kate Hudson

(Wedi'i ymateb o: Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear. Awst 8, 2022)

Yr wythnos diwethaf rhybuddiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Antonio Guterres, fod y byd yn 'un camgyfrif i ffwrdd o ddinistrio niwclear'. Wrth siarad yn Efrog Newydd ar agoriad y gynhadledd hir-oedi i adolygu’r Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear, mae’n rhaid i’w eiriau fod yn alwad deffro: i arweinwyr sy’n dilyn polisïau sy’n gyrru’n ddiwrthdro tuag at ryfel niwclear – ac i boblogaethau nad ydynt yn ond eto'n cymryd camau i atal y peryglon ofnadwy hyn.

Does gan Guterres ddim amheuaeth am ddifrifoldeb y sefyllfa, sef ein bod ni mewn cyfnod o berygl niwclear 'na welwyd ers anterth y Rhyfel Oer'. Rhybuddiodd yn erbyn gwledydd sy'n ceisio 'diogelwch ffug' drwy wario symiau enfawr ar 'arfau dydd y farn' a dywedodd ein bod hyd yn hyn wedi bod yn hynod ffodus nad yw arfau niwclear wedi cael eu defnyddio eto, ers 1945. Ond fel y dywedodd yn gywir: 'Nid yw lwc strategaeth. Nid yw ychwaith yn darian rhag tensiynau geopolitical sy'n berwi drosodd i wrthdaro niwclear'.

Nid strategaeth yw lwc. Nid yw ychwaith yn darian rhag tensiynau geopolitical sy'n berwi drosodd i wrthdaro niwclear

Yn wir ni allwn ddibynnu ar lwc i'n hamddiffyn rhag y risg o ryfel niwclear. Wrth i ni nodi 77 mlynedd ers bomio Hiroshima a Nagasaki, rhaid inni gofio beth mae defnydd niwclear yn ei olygu, a cheisio deall sut olwg fyddai ar ryfel niwclear heddiw.

Pan ddefnyddiodd yr Unol Daleithiau ddau fom atom ym 1945, amcangyfrifwyd bod 340,000 o bobl wedi marw o ganlyniad, o ganlyniadau uniongyrchol y ffrwydrad ei hun, ond hefyd y marwolaethau dilynol ofnadwy o ymbelydredd. Yn wir roedd hynny'n drosedd yn erbyn dynoliaeth. Rydyn ni'n clywed y niferoedd hynny bob blwyddyn, ond beth ddigwyddodd mewn gwirionedd i'r bobl hynny yn y ddwy ddinas yn Japan ym mis Awst 1945? Bydd hynny’n ein helpu i ddeall beth fydd yn digwydd i ni os bydd llywodraethau’n parhau ar hyd eu llwybr niwclear presennol.

Mae calon ffrwydrad niwclear yn cyrraedd tymheredd o sawl miliwn o raddau canradd. Mae hyn yn arwain at fflach gwres dros ardal eang, gan anweddu'r holl feinwe ddynol. Y tu hwnt i'r ardal ganolog hon, mae pobl yn cael eu lladd gan wres a thonnau chwyth, gydag adeiladau'n cwympo ac yn ffrwydro'n fflam. Mae'r storm dân yn creu gwyntoedd grym corwynt yn ymledu ac yn dwysáu'r tân.

Daw'r dystiolaeth fwyaf pwerus gan y rhai a welodd y canlyniad. Daw'r geiriau hyn gan Dr Shuntaro Hida, a oedd yn ymweld â chlaf y tu allan i Hiroshima pan ollyngwyd y bom. Gwelodd y ffrwydrad dros y ddinas a dychwelodd ar unwaith i helpu goroeswyri

'Edrychais ar y ffordd o'm blaen. Safai goroeswyr di-rif, a ddiddymwyd, a losgwyd, a gwaedlyd yn fy llwybr. Yr oeddynt wedi eu lluddias ynghyd ; rhai yn cropian ar eu gliniau neu ar bob pedwar, rhai yn sefyll gydag anhawster neu'n pwyso ar ysgwydd rhywun arall. Ni ddangosodd neb unrhyw arwydd a'm gorfododd i'w adnabod ef neu hi fel bod dynol. Roedd bron pob un o'r adeiladau yng nghyfadeilad yr ysgol wedi'u dinistrio, gan adael dim ond un strwythur a oedd yn wynebu bryn y tu ôl i dir yr ysgol. Roedd yr ardal wedi'i llenwi â malurion. Ac eto, yr olwg greulonaf oedd nifer y cyrff amrwd a orweddai y naill ar y llall. Er bod y ffordd eisoes yn orlawn o ddioddefwyr, roedd y rhai a oedd wedi'u clwyfo'n ofnadwy, yn waedlyd ac yn llosgi yn cropian i mewn, un ar ôl y llall. Roedden nhw wedi mynd yn bentwr o gnawd wrth fynedfa'r ysgol. Mae'n rhaid i'r haenau isaf fod yn gorffluoedd oherwydd eu bod yn tarddu o arogl hynod gas oedd yn nodweddiadol o'r meirw a oedd yn gymysg nawr â chnawd gwaedlyd, wedi'i losgi.'

Bu farw llawer a oroesodd y ffrwydrad uniongyrchol yn fuan wedyn o losgiadau angheuol. Bu eraill farw oherwydd y chwalfa gyflawn o wasanaethau achub a meddygol a oedd wedi'u dinistrio eu hunain. Yna mae ymbelydredd yn cychwyn, gyda symptomau cyfog, chwydu, dolur rhydd gwaedlyd a cholli gwallt. Bu farw'r rhan fwyaf o'r dioddefwyr hyn o fewn wythnos. Gydag ymbelydredd, nid oes lle i redeg iddo, dim lle i guddio; os dianc rhag y ffrwydrad ni allwch gau'r drws ar ymbelydredd, Mae'n gwenwyno ac yn dinistrio, mae'n dod â salwch, canserau, anffurfiadau geni a marwolaeth. Dyma'r lleiaf y gallwn ei ddisgwyl gan ddefnydd niwclear.

Oherwydd fel pe na bai hynny'n ddigon drwg, bom niwclear bach oedd bom Hiroshima mewn gwirionedd yn nhermau heddiw. Mae arfau niwclear heddiw yn llawer, lawer gwaith yn fwy na grym bom Hiroshima.

Ac nid oes unrhyw ffordd i fod yn barod ar gyfer ymosodiad niwclear. Mae'n rhaid i ni ei atal rhag digwydd.

Dyna ein tasg fwyaf brys oherwydd mai yn yr amser hwn o ryfel cynyddol, gydag arsenalau niwclear ar y ddwy ochr - y mae'n rhaid i ni wneud popeth posibl i atal defnydd niwclear.

Ac wrth gwrs nid yw polisïau diweddar gwladwriaethau arfau niwclear yn ei gwneud hi'n hawdd. Ers rhai degawdau rydym wedi gweld gostyngiadau graddol mewn arfau niwclear, ond nawr rydym yn gweld rhaglenni moderneiddio ar bob ochr - fel disodli Trident ym Mhrydain. Mewn rhai achosion rydym hyd yn oed yn gweld cynnydd – fel cynnydd arsenal niwclear Boris Johnson y llynedd. Ond gwaethaf oll yw glanweithio'r syniad o ddefnyddio niwclear. Roedd gan Trump lawer i'w ateb am hyn: nid yn unig soniodd am yr hyn a elwir yn arfau niwclear 'defnyddiadwy', fe'u cynhyrchodd hefyd a'u defnyddio yn ei flwyddyn olaf yn y swydd. Felly nawr mae'r syniad na fyddan nhw byth yn cael eu defnyddio - damcaniaeth dinistr y rhyfel oer, y mae pawb yn ei sicrhau - wedi mynd. Clywn am arfau niwclear tactegol, fel pe gallech ddefnyddio un bach ar faes brwydr a byddai popeth yn iawn yn rhywle arall. Mae hyn yn nonsens llwyr - a nonsens troseddol beryglus.

Yr wythnos hon yn Efrog Newydd, roedd cynrychiolydd llywodraeth y DU i gynhadledd CNPT yn nodweddiadol yn ailadrodd 'ymrwymiad' y DU i'r Cytundeb, ac yn brolio am y gostyngiadau mawr yn arsenal niwclear y DU ers y Rhyfel Oer. Ond dim gair am y codiadau arsenal a gyhoeddwyd gan Boris Johnson y llynedd, na niwcs yr Unol Daleithiau yn dod yn ôl i Brydain.

Ond ni all camliwio a siarad dwbl gan wleidyddion ein tynnu oddi wrth y frwydr dros heddwch, dros ddiarfogi niwclear. Apeliaf arnoch i gyd, er cof am y rhai a laddwyd yn Hiroshima a Nagasaki - ac i ddiogelu byd ar gyfer y cenedlaethau i ddod - ymunwch â'r frwydr hon. Rydyn ni eich angen chi nawr.

i Kai Bird a Lawrence Lifschultz (golau) 1998, Cysgod Hiroshima, The Pampleteer's Press, Stony Creek, Connecticut, tt 417-28.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig