Dysgu Diarfogi

dysgu diarfogi

“Trawsnewid yw'r broses barhaus lle mae bodau dynol yn arfer dewis, yn newid realiti ac yn dod o hyd i ystyr.” (Rhywiaeth a'r System Ryfel, Gwasg Coleg Athrawon, 1985, t. 97)

“Y system ryfel yw’r rhwystr mawr i gydraddoldeb menywod, ac ni fydd rhyfel yn cael ei oresgyn heb gyfranogiad llawn a chyfartal menywod yn nhrefn y cyhoedd.” (Rhywiaeth a'r System Ryfel, Gwasg Prifysgol Syracuse, 1996, “Epilogue,” t.98)

“Ni ellir adfer y ddaear, na mwynhau urddas a chydraddoldeb dynol cyhyd â'n bod ni'n byw ein bywydau ac yn cynnal ein gwleidyddiaeth o fewn y system ryfel sy'n trwytho bron pob agwedd ar y profiad dynol.” (“Dysgu Diarfogi: Addysgu i Wireddu Agenda Weithredu'r IPB” in Diarfogi, Heddwch a Datblygiad, Gwasg Emrallt, 2018, t.139)

-Betty Reardon

Nodyn i'r Golygydd: Dyma bost olaf y gyfres ôl-weithredol hon, gan ailedrych ar chwe degawd o gyhoeddiadau Betty Reardon. “Dysgu Diarfogi” (Diarfogi, Heddwch a Datblygiad: Cyhoeddwyd ar-lein: 04 Rhagfyr 2018, 135-148), un o'i thraethodau mwy diweddar, yn grynodeb o rai o'r cysyniadau craidd cyson a'r argyhoeddiadau normadol sydd wedi trwytho ei gwaith am bedwar olaf y degawdau hynny, ac yn alwad i ystyried addysg heddwch fel strategaeth hanfodol ar gyfer gweithredu cynigion a gwleidyddiaeth heddwch fel y rhai a amlinellir yn y Agenda Weithredu IBP. Mae hi'n gweld y broses o weithio tuag at wireddu'r agenda fel arena ar gyfer gweithredu gwleidyddol fel dysgu. Mae hi'n nodi sut mae'r themâu normadol craidd sydd wedi trwytho ei holl waith wedi esblygu i'r hyn y mae'n ei ddiffinio fel y tair meta-argyfwng cydberthynol y mae'n dadlau y dylent fod yn hanfodion dysgu canolog addysg heddwch fel strategaeth ar gyfer y trawsnewid byd-eang sy'n ofynnol i achub ein planed a i wireddu ein dynoliaeth. Mae Betty yn argymell, fel darnau cydymaith i “Dysgu Diarfogi, ” mae addysgwyr heddwch hefyd wedi darllen post GCPE diweddar o erthygl ar arfau niwclear a phatriarchaeth gan Ray Acheson, Cyfarwyddwr Cyrraedd Ewyllys Feirniadol, a'r bennod yn Diarfogi, Heddwch a Datblygiad gan Madeleine Rees dan y teitl “Game of Thrones, Patriarchy, Feminism, and Peacebuilding: How to Reconcile the Unreconcilable!”

.

Sylwebaeth Gyfoes

Gan Betty Reardon

Atgoffa, casglu darnau o'r llongau cysyniadol a oedd yn cynnwys arferion y gorffennol, archwilio'r darnau yng ngoleuni'r presennol fu pwrpas y gyfres hon. Ail-ymwelwyd â'r detholiadau y gyfres, fel y nodwyd yn y swydd GCPE gychwynnol, ymhlith cyhoeddiadau na chawsant eu cynnwys yn y blodeugerddi 2015, Betty Reardon, Arloeswr mewn Addysg Heddwch a Hawliau Dynol ac Betty Reardon, Testunau Allweddol mewn Rhyw a Heddwch. Roedd yn ymddangos i mi fod y darnau a ddewiswyd ar gyfer y gyfres hon yn berthnasol o bosibl i sut mae heriau a thasgau addysg heddwch yn niwylliant cymdeithasol-wleidyddol heddiw, mor wleidyddol wahanol i'r hyn yr ymddangosodd y rhan fwyaf o'r cyhoeddiadau dethol hyn ynddo yn wreiddiol. Mae'r atgofion a ysgogwyd gan y gyfres wedi fy helpu i gael dealltwriaeth ddyfnach o'm dysgu fy hun a sut mae wedi effeithio ar yr hyn yr wyf wedi'i gyflwyno trwy'r blynyddoedd er mwyn ystyried myfyrwyr a chydweithwyr, hysbys ac anhysbys, sydd wedi ymgymryd â'r un heriau, mynd i'r afael â'r un materion, a cheisio rhai o'r un tasgau.

Dewisais, ar gyfer y swydd olaf yn y gyfres, ddefnyddio’r traethawd hwn yn seiliedig ar sgwrs lawn a roddwyd yng nghynhadledd ddwyflynyddol y Biwro Heddwch Rhyngwladol a gynhaliwyd ym Merlin ym mis Hydref 2017, (Diarfogi, Heddwch a Datblygiad, Emerald Press, 2018) oherwydd fy mod yn ei chael yn crynhoi, at ddibenion deall yr heriau cyfredol i addysg heddwch, seiliau mwyaf arwyddocaol fy safbwyntiau presennol ar yr heddwch yn broblemus. Mynegwyd y mewnwelediadau i'r gydberthynas annatod rhwng gormes rhwng y rhywiau a sefydliad rhyfel yn llawn gyntaf ym 1985 gyda chyhoeddiad Gwasg Coleg yr Athrawon o Rhywiaeth a'r System Ryfel. O'i weld nawr yn y “Earth Imperative,” mae'r monograff hwnnw'n parhau i lunio fy safbwynt cynhwysfawr ar y broblem heddwch. Yng ngoleuni adfywiad patriarchaeth sydd wedi'i ymgorffori gan awduraethiaeth gynyddol, ei fecanwaith gorfodi, militariaeth, a'i ganlyniad mwyaf dinistriol, argyfwng y Ddaear, rwyf o'r farn mai'r monograff hwnnw yw fy nghyhoeddiad mwyaf arwyddocaol. Roedd yn rhagdybio fy marn bresennol o'r amodau sy'n achosi'r bygythiadau mwyaf difrifol i oroesiad y Ddaear a'i gwareiddiadau fel tri “argyfwng meta;” cydberthynol; “Rhyfeloedd am byth,” anghydraddoldeb dynol, ac anghyfrifoldeb ecolegol.

Gydag awduron, Ingeborg Breines, Norwy, trefnydd Cynhadledd IPB Berlin, ac Asha Hans, India: tri ffeministaidd ar gyfer demilitarization, yn lansiad y llyfr ar 15 Mehefin, 2019.

Nid wyf wedi gallu dod o hyd i'r testun, ond sylw a wnaed, rwy'n credu ynddo Rhywiaeth a'r System Ryfel, am yr ysgogiad patriarchaidd tuag at gam-drin ein Daear, daeth i'm meddwl wrth imi ddechrau'r sylw hwn. Cyfeiriais at ddiraddiad yr amgylchedd naturiol fel treisio, gan nodi’r posibilrwydd o farwolaeth y Ddaear, a lofruddiwyd fel y mae cymaint o ddioddefwyr trais rhywiol eraill. Roedd yn amlwg i mi fod patriarchaeth yn gwrthwynebu ac yn manteisio ar y Ddaear fel y gwnaeth i fenywod. Rwy'n ei chael hi'n berthnasol i ffurfio safbwyntiau presennol ar y broblem heddwch fod menywod yn ystod yr 80au, gyda datblygiad cynnar y maes menywod a heddwch, hefyd yn codi'r larwm ynghylch ymosodiadau ar y biosffer. I enwi ond dau, y cofleiswyr coed Chipko yn India yn rhoi eu bywydau ar y lein i ddal datgoedwigo yn ôl; Dechreuodd Women Strike for Peace, mudiad a ysbrydolwyd gan “fallout” gwenwynig profion niwclear ymgyrch yn yr UD a gynhyrchodd Gytundeb Gwahardd Prawf Niwclear 1963 (rhagflaenydd rôl menywod wrth fabwysiadu Gwahardd Arfau Niwclear yn 2017). Cytuniad). Helpodd yr ymgyrch hon i oleuo effeithiau amgylcheddol dinistriol gweithgareddau milwrol o bob math. Yn union fel Vandana Shiva (Aros yn Fyw) ein rhybuddio am ganlyniadau rhyw ac amgylcheddol polisïau datblygu sy'n canolbwyntio ar dwf diwydiannol, sylwodd ffeministiaid fod polisi diogelwch yn seiliedig ar arfau a pholisi datblygu ar sail twf yn cael eu torri mewn meddwl patriarchaidd. O ganlyniad, fe wnaeth symudiadau heddwch menywod ymdrechu i gynyddu cyfranogiad menywod yn yr holl lunio polisïau cyhoeddus, gan arwain at y fenter cymdeithas sifil a gynhyrchwyd yn 2000 Penderfyniad y Cyngor Diogelwch 1325, yn galw am gyfranogiad cyfartal menywod ym mhob mater o heddwch a diogelwch.

Yn yr amseroedd hyn, dylai symudiadau cynhwysiant gwleidyddol ganolbwyntio ar ieuenctid byd-eang. Wrth i eithrio menywod rhag llunio polisïau lefel uchel ein condemnio i “ryfeloedd am byth” a chamddatblygiad, mae’n ddigon posib y bydd absenoldeb lleisiau’r ifanc yn y neuaddau pŵer yn ddedfryd marwolaeth i’r blaned hon. Yr ifanc iawn yn strydoedd Ewrop ac America sy’n gweiddi’r “Earth Imperative,” gan fynnu bod llywodraethau, “yn gweithredu nawr y gallai fod gennym ddyfodol.” Rwy'n gobeithio y bydd y swydd hon a “Dysgu Diarfogi” yn cael eu darllen fel llais yr hen adleisio'r waedd hon y gall yr ifanc fyw y gall y blaned a, waeth pa mor fach bynnag, beth bynnag yr ydym wedi'i wneud i symud y byd tuag at ddiwylliant heddwch cael ei gario ymlaen. Gan ein bod wedi gweithio yn y gorffennol ar gyfer cydweithredu rhyngddiwylliannol a rhyngwladol, ar gyfer ecwiti Gogledd-De a chydsafiad De-De, nawr mae'n rhaid i ni estyn allan ar draws y rhaniadau cenhedlaeth, gan ddeall bod y rhaniadau hyn wedi'u gorfodi gan batriarchaeth. Mae rhyw, lluniad sy'n aseinio rolau cymdeithasol yn ôl rhyw, yn ôl gwerth uwch i'r rolau a roddir i ddynion, yn ddyfais y mae patriarchaeth yn deddfu rhaniad rhywiol gwreiddiol rhinweddau dynol. Mae rhannu'r teulu dynol yn fodd i gynnal y drefn batriarchaidd, hierarchaeth pŵer gywrain o raniadau, gan gynnwys bron pob math o hunaniaeth ddynol, yn ogystal â hil, dosbarth, mynediad at adnoddau a thechnoleg, a statws geopolitical. Mae datgymalu'r hierarchaeth honno, yn bennaf trwy ei diarfogi, yn hanfodol i ddiogelu'r blaned sy'n galw am gydweithrediad rhyng-genhedlaeth llawn a chyfartal.

Fel addysgwr heddwch, gwelaf fod ymgymryd â hyn a thasgau cydweithredol eraill o'r fath yn broses ddysgu, a dyna pam mae teitl y traethawd sy'n cyflwyno'r honiad bod mae angen i ni symud ein gwleidyddiaeth o'r modd ennill i'r modd dysgu. Mae ymhelaethu ar y broses bontio honno yn un o ddyletswyddau cyfredol addysg heddwch. Rydyn ni'n gyfrifol am arwain a chymryd rhan yn y dysgu hwn, wrth i ni gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth newid lle rydyn ni'n dysgu goresgyn rhwystrau i heddwch yn hytrach na threchu'r rhai sy'n eu cyflwyno. Mae angen i ni ganfod sut rydyn ni'n perthyn yn annatod i'r rhai y mae'n rhaid i ni ymgiprys â nhw a deall bod yn rhaid i oroesi cyffredin fod yn nod neu na fydd unrhyw oroesi. Rhaid inni ffurfio'r arfer o geisio canfod a deall cydberthynas o fewn ac ymhlith yr holl broblemau a phobloedd, fel y gallwn weithredu'n wleidyddol o fewn dealltwriaeth gyfannol o'r tair rheidrwydd a nodir yn y traethawd. Gan adlewyrchu ar ddyfynbris agoriadol y swydd hon, rwy’n haeru mai dyna’r cydrannau o ddysgu trawsnewidiol y mae addysgwyr heddwch yn ymdrechu i’w meithrin yn yr holl ddysgwyr a’r holl gydlynwyr gwleidyddol yn eu rhwydweithiau dynol.

Betty Reardon
Gorffennaf 14, 2019

Darllenwch y gyfres: “Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon”

Cyfres o swyddi gan Betty Reardon sy'n cefnogi ein Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch Ymgyrch “$ 90k am 90” anrhydeddu 90 mlynedd o fywyd Betty a cheisio creu dyfodol cynaliadwy i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (gweler y neges arbennig hon gan Betty).

Mae'r gyfres hon yn archwilio oes gwaith Betty ym maes addysg heddwch trwy dri chylch; pob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o'i gwaith. Mae'r swyddi hyn, gan gynnwys sylwadau gan Betty, yn tynnu sylw at ac yn rhannu adnoddau dethol o'i harchifau, a gedwir ym Mhrifysgol Toledo.

Cylch 1 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r 1960au trwy'r '70au yn canolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion.

Cylch 2 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r '80au a'r' 90au, cyfnod a amlygwyd gan ryngwladoli'r mudiad addysg heddwch, ffurfio'r maes academaidd, cyfleu Addysg Heddwch Cynhwysfawr ac ymddangosiad rhyw fel elfen hanfodol mewn addysg heddwch.

Cylch 3 yn dathlu ymdrechion diweddaraf Betty, gan gynnwys ei gwaith dylanwadol ar ryw, heddwch ac ecoleg.

.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...