Bwlch dysgu, tlodi, a risgiau ar-lein: effaith COVID-19 ar blant

Cyflwyniad y Golygyddion: Erthyglau blaenorol yn ein Cyfres Corona Connections wedi datgelu effaith anghymesur COVID-19 ar y mwyaf poblogaethau bregus. Yn yr adroddiad hwn, amlygir bregusrwydd plant. Beth yw rhai ffyrdd y gallai addysgwyr heddwch eu haddysgu i liniaru'r gwendidau hyn?

 

(Wedi'i ymateb o: Devdiscourse: Disgwrs ar Ddatblygu. Mehefin 27, 2020)

Gan Ganolfan Ragoriaeth VisionRI ar Safbwyntiau Datblygu sy'n Dod i'r Amlwg (COE-EDP)

Mae Covid-19 mae pandemig wedi plymio'r byd i argyfwng digynsail. O'r ysgrifen hon, mae'r pandemig wedi hawlio 372,566 o fywydau ac wedi heintio 6,198, 170 o bobl ar draws 188 o wledydd neu ranbarthau. Mae plant, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed yn y gwledydd tlotaf, yn dwyn y mwyaf o argyfwng economaidd-gymdeithasol a ysgogwyd gan y pandemig a'r mesurau cyfyngu cysylltiedig ledled y byd.

Er bod plant yn llai agored i niwed o effeithiau uniongyrchol y clefyd marwol ar iechyd o gymharu â grwpiau oedran eraill, mae cau ysgolion, cyfyngiadau symud, a mesurau pellhau corfforol yn eu taro'n galed. Covid-19 mae aflonyddwch yn effeithio'n anghymesur ar ferched, mae plant sydd eisoes wedi'u taro gan wrthdaro, ymfudwyr, ffoaduriaid, a'r rheini ag anableddau yn agored i lefelau uwch o risg ac yn ysgwyddo costau mwyaf yr argyfwng. Er enghraifft, naw o bob 10 o blant yn America Ladin a'r Caribî, mae uwchganolbwynt newydd y pandemig COVID-19, rhwng tair a phedair oed yn agored io leiaf un o brif ffactorau risg cam-drin emosiynol, trais domestig, a chosb, methu â derbyn yn gynnar addysg, bydd diffyg cefnogaeth a gofal annigonol a'r achosion sy'n gwaethygu yn y rhanbarth yn chwyddo'r gwendidau sy'n bodoli eisoes.

Mae Covid-19 mae pandemig a mesurau cyfyngu cysylltiedig yn cael effeithiau uniongyrchol a thymor hir ar blant. Dyma sut:

Effaith COVID-19 ar blant

Addysg

Mae addysg, sy'n sbardun allweddol ar gyfer datblygu economaidd-gymdeithasol yn hanfodol bwysig ar gyfer grymuso unigolion. O ddileu tlodi a gwella gofal iechyd i feithrin heddwch, addysg yn offeryn posib nid yn unig i drawsnewid bywydau unigolion ond i'r gymdeithas a'r byd yn gyffredinol. Cyn y Covid-19 argyfwng, roedd 258 miliwn o blant ac ieuenctid oed cynradd ac uwchradd eisoes y tu allan i'r ysgol ac erbyn hyn mae cau ysgolion wedi effeithio ar ddysgu mwy na 1.5 biliwn o blant ac ieuenctid ar draws 188 o wledydd. Er enghraifft, yn Venezuela, 100 y cant o'r plant a'r glasoed a oedd wedi cofrestru yn eu gwledydd cynnal ar hyn o bryd y tu allan i'r ysgol a heb ddychweliad penodol.

Yn Venezuela, mae 100 y cant o'r plant a'r glasoed a oedd wedi'u cofrestru yn eu gwledydd cynnal y tu allan i'r ysgol ar hyn o bryd a heb ddychweliad penodol.

Er bod sefydliadau addysgol yn y mwyafrif o wledydd wedi symud i ddysgu ar-lein neu o bell, dim ond 30 y cant o wledydd incwm isel sydd wedi gwneud hynny. Mae'r rhaniad digidol presennol hefyd yn ei gwneud hi'n anodd i'r boblogaeth ddifreintiedig elwa ar ddysgu ar-lein. Mae'r gwahaniaeth mewn mynediad at ddyfeisiau rhyngrwyd a chyfrifiadura dibynadwy fel ffôn clyfar neu liniadur yn bygwth myfyrwyr o gefndiroedd incwm isel ac os bydd y duedd yn parhau gall y sefyllfa waethygu, gan gyfyngu ar gyfleoedd twf a datblygu i'r myfyrwyr difreintiedig hyn.

Iechyd a lles

Hyd yn hyn, mae plant wedi bod yn llai agored i effaith uniongyrchol Covid-19 o gymharu â grwpiau oedran eraill, ond maent mewn mwy o berygl o effeithiau anuniongyrchol y pandemig.

Iechyd meddwl - Gall ymbellhau corfforol, cwarantîn a hunan-ynysu beri straen a iselder i blant a all gael effeithiau dinistriol ar eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae sawl astudiaeth wedi awgrymu bod plant yn mynd i'r afael â chynnydd Iechyd meddwl problemau oherwydd addysg gartref a llai o ryngweithio corfforol â chyfoedion yn ystod y Covid-19 pandemig. Datgelodd arolygon a gynhaliwyd gan y sefydliad 'Achub y Plant' o dros 6000 o blant a rhieni yn yr UD, yr Almaen, y Ffindir, Sbaen a'r DU i bennu effeithiau'r cyfyngiadau cymdeithasol ar blant, fod hyd at 65 y cant o'r plant yn cael trafferth gyda diflastod a theimladau o unigedd. Gallai effeithiau'r argyfwng presennol arwain at ganlyniadau hirhoedlog ar iechyd meddwl plant

Imiwneiddio - Y Covid-19 mae pandemig wedi tarfu ar y gwasanaethau imiwneiddio arferol i gannoedd o filiynau o blant ledled y byd. Yn ôl y data a gasglwyd gan WHO, UNICEF, Gavi, y Gynghrair Brechlyn, a Sefydliad Brechlyn Sabin, oherwydd Covid-19, Mae 27 gwlad wedi atal ymgyrchoedd brechu’r frech goch achub bywyd dros dro tra bod ymgyrchoedd polio wedi’u gohirio mewn 38 o wledydd. Mae o leiaf 24 miliwn o bobl mewn 21 o wledydd incwm is a gefnogir gan GAVI mewn perygl o golli allan ar frechlynnau yn erbyn polio, y frech goch, teiffoid, twymyn melyn, colera, rotafirws, HPV, llid yr ymennydd A a rwbela oherwydd ymgyrchoedd gohiriedig a chyflwyniadau newydd brechlynnau.

Diffyg maeth - Mae plant â maeth da yn tyfu'n gyflymach ac yn fwy gwydn ar adegau o argyfwng byd-eang, ond mae'r rhai â diffyg maeth mewn mwy o berygl o gaffael heintiau. Cyn yr argyfwng, roedd y byd yn wynebu cyfraddau annerbyniol o ddiffyg maeth plentyndod, ac efallai y byddai Covid-19 yn gwaethygu'r sefyllfa. Mae bron i hanner cyfanswm plant y byd yn dibynnu ar brydau ysgol am ffynhonnell rheolaidd o faeth bob dydd ond gyda chaeadau ysgolion, nid yn unig addysg ond mae diogelwch bwyd a maeth plant hefyd dan risg yn ystod y pandemig. Yn ogystal, gall tarfu ar y gadwyn gyflenwi bwyd ynghyd â cholli incwm cartrefi ychwanegu ymhellach at wae plant sy'n agored i niwed mewn gwledydd incwm isel a chanolig (LMICs).

Ar y cyfan, yr aflonyddwch a achosir gan Covid-19 yn ei gwneud yn anodd iawn i deuluoedd incwm isel neu ddim incwm a'u plant gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, a thrwy hynny wyrdroi blynyddoedd o gynnydd tuag at sicrhau sylw iechyd cyffredinol (UHC).

Materion cymdeithasol

Tlodi - Mae teuluoedd a phlant tlotaf a mwyaf agored i niwed yn cael eu taro galetaf gan gau busnesau, sioc incwm, a bregusrwydd economaidd yn ei gyfanrwydd. Mae ychydig neu ddim incwm yn golygu llai o fynediad at wasanaethau hanfodol sylfaenol fel bwyd a maeth, gofal iechyd, addysg, a thai. Plant sy'n byw mewn parthau gwrthdaro fel rhanbarth y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica sy'n wynebu'r risg fwyaf o syrthio i dlodi. Hyd yn oed cyn y pandemig, amcangyfrifwyd bod 386 miliwn o blant eisoes yn byw mewn tlodi eithafol ac yn ychwanegu at yr argyfwng presennol, y Covid-19 gallai trallod economaidd ysgogedig wthio hyd at 86 miliwn yn fwy o blant i dlodi cartrefi erbyn diwedd 2020, cynnydd o 15 y cant, gyda mwyafrif ohonynt wedi'u crynhoi yn Ewrop a Chanolbarth Asia ac America Ladin a rhanbarth y Caribî.

Llafur plant - Mae tlodi cartref a diffyg cyfleoedd dysgu yn gwthio ac yn tynnu plant i mewn i lafur plant. Eisoes amcangyfrifir bod 152 miliwn o blant yn llafur plant, Mae 73 miliwn ohonynt yn ymwneud â gwaith peryglus a'r argyfwng iechyd byd-eang yn gwaethygu'r sefyllfa ymhellach. Nawr bod ysgolion ar gau ac nad oes gan blant difreintiedig fynediad i'r rhyngrwyd ac offer angenrheidiol eraill i barhau â'u dysgu o bell, bydd hyn yn debygol o wthio mwy o blant i lafur plant. Yn ogystal, gallai colli swyddi a cholli bywoliaethau godi'r ffigurau i fyny. Yn ddiweddar, nododd yr UNHCR bigiad yn nifer y teuluoedd sy'n troi at fecanweithiau ymdopi niweidiol fel cardota, llafur plant, a phriodi plant i oroesi'r argyfwng parhaus.

Trais a cham-drin - Mae mesurau cyfyngu COVID-19 gan gynnwys cyfyngiadau symud, cau ysgolion, a hunan-ynysu yn datgelu plant i risg uwch o gam-drin a chamfanteisio gan gynnwys corfforol, meddyliol a rhywiol. Mae llinellau cymorth plant mewn rhai gwledydd Asiaidd wedi adrodd pigyn o 33% hyd at 50% yn nifer y galwadau a dderbyniwyd ar ôl i'r llywodraeth weithredu mesurau cyfyngu. Gallai lefelau uwch o straen a phryder ymysg rhieni oherwydd caledi ariannol ac ansicrwydd ynghylch y dyfodol arwain at gamdriniaeth plant.

Priodas plant - Mae'r sefyllfa'n arbennig o frawychus i ferched sydd yn draddodiadol yn wynebu pwysau cynyddol i roi'r gorau i addysg i gymryd rolau amgen. Mae profiadau o argyfyngau’r gorffennol gan gynnwys epidemig Ebola yn Affrica yn dangos bod merched y tu allan i’r ysgol yn wynebu niwed anghymesur gan eu bod mewn perygl sylweddol o drais ar sail rhywedd, camfanteisio rhywiol, priodas plentyn, a beichiogrwydd. Mewn gwledydd fel Nigeria sydd â'r nifer absoliwt trydydd uchaf o briodferched plant yn y byd, mae cau ysgolion am gyfnod hir, a gwae ariannol wedi cynyddu bregusrwydd merched i briodas gynnar a beichiogrwydd yn ystod y cyfnod cloi. Bydd hyn yn rhwystro eu dychweliad i ysgolion hyd yn oed ar ôl i'r argyfwng ymsuddo a phopeth yn dod yn ôl i normal.

Mewn diweddar arolwg a gynhaliwyd gan y Ganolfan Datblygu Byd-eang (CGD), nododd 78 y cant o ymatebwyr fod amlygiad cynyddol i drais ar sail rhywedd wrth gau ysgolion yn bryder pwysig neu bwysig iawn tra bod 68 y cant yn nodi priodas gynnar a beichiogrwydd ymhlith merched oed ysgol yn ystod y pandemig fel pryder pwysig neu bwysig iawn.

Risg ar-lein

Mae'r newid cyflym i ddatrysiadau digidol yn ystod y pandemig wedi cynyddu pryderon ynghylch diogelwch ar-lein plant. Mae plant yn treulio mwy o amser ar rith-lwyfannau ar gyfer dysgu, cymdeithasu neu adloniant sy'n eu gwneud yn fwy agored i gamdriniaeth a chamfanteisio ar-lein. Gall ysglyfaethwyr ar-lein fynd at blant, yn enwedig merched, ennill ymddiriedaeth ac anfon cynnwys oed-amhriodol atynt i'w ledaenu gwybodaeth anghywir neu eu cam-drin yn rhywiol. Gall plant hefyd fod yn agored i seiberdroseddau a all hefyd waethygu straen sy'n bodoli eisoes a Iechyd meddwl materion.

Lleihau risgiau

Ar ôl misoedd o gau, mae llawer o wledydd yn lleddfu cyfyngiadau yn raddol ac yn ailafael mewn gweithgareddau hanfodol er gwaethaf ymchwyddo achosion coronafirws. Ynghanol yr holl heriau hyn, mae angen i lywodraethau a llunwyr polisi ledled y byd ystyried y camau allweddol canlynol i gynnwys a lliniaru effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol y pandemig ar les plant.

  • Cynnal hawl plant i addysg yn ystod cau ysgolion trwy sicrhau mynediad teg at offer ac adnoddau dysgu o bell trwy atebion technoleg isel neu ddim-dechnoleg
  • Adnoddau i rieni neu warcheidwaid i helpu plant i osgoi risgiau ar-lein a gwneud profiadau ar-lein yn fwy diogel. Er enghraifft, mae Comisiynydd e-Ddiogelwch Awstralia wedi lansio adnoddau ychwanegol sy'n cynnwys awgrymiadau ar sail tystiolaeth a chysylltiadau dibynadwy i reoli diogelwch ar-lein yn ystod y Covid-19 sefyllfa gan gynnwys awgrymiadau i rieni a gofalwyr, addysgwyr, a gwybodaeth am drais domestig a theulu.
  • Dwysáu ymdrechion i wneud bwyd maethlon yn fforddiadwy ac yn hygyrch i blant sydd eisoes yn byw mewn tlodi eithafol neu'r rhai sydd mewn perygl o gael eu gwthio i mewn iddo oherwydd mesurau cyfyngu a thrallod economaidd.
  • Mae sicrhau parhad gwasanaethau hanfodol fel imiwneiddio arferol, rhaglenni prydau ysgol, ac ati fel cyfyngiadau cloi i lawr yn lleddfu
  • Ehangu mesurau amddiffyn cymdeithasol fel trosglwyddiadau arian parod a throsglwyddiadau bwyd i gefnogi teuluoedd sy'n dioddef o sioc incwm i hwyluso mynediad at wasanaethau sylfaenol gan gynnwys dysgu a gofal iechyd.
  • Diwygiadau cyfreithiol a chydweithio rhyngwladol i fynd i'r afael â nhw llafur plant, masnachu mewn plant a risgiau seiber yn ystod ac ar ôl yr argyfwng
  • Gwasanaeth llinell gymorth plant cenedlaethol i greu ymwybyddiaeth a'u helpu i riportio digwyddiadau o drais a cham-drin tra'u bod gartref a llochesi brys ar gyfer adsefydlu goroeswyr cam-drin a chamfanteisio ar blant
  • Ymgysylltu â phlant yn Covid-19 y broses gwneud penderfyniadau ymateb ac adfer wrth i'r argyfwng esblygu dros amser
  • Data cywir ac amserol, yn enwedig data wedi'i ddadgyfuno rhwng y rhywiau i asesu'r difrod ac ymateb yn fwy effeithiol i'r argyfwng
cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig