Y Gyfraith fel Offeryn Heddwch: “Troseddwyr Rhyfel: Dioddefwyr Rhyfel”

Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Addysg Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon (Post # 3)

Cyflwyniad y Golygydd

Isod mae ail bostiad ar ddeunyddiau cwricwlwm ysgolion uwchradd o'r radd flaenaf, yn y 90K am 90 mlynedd / 6 Cyfres Degawdau Heddwch yn seiliedig ar ddetholiadau o waith Betty Reardon yn natblygiad addysg heddwch. Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel, uned astudio trefn fyd-eang ar gyfer graddau uwchradd uwch o'r Argyfyngau yng Nghyfres Trefn y Byd yn dilyn y postiad olaf, Cadw heddwch, uned ar gyfer graddau uwchradd iau o'r Achosion yng Nghyfres Gorchymyn y Byd. Darperir dyfyniad o'r ail uned hon, sy'n cyflwyno myfyrwyr i gwestiynau am statws unigolion mewn cyfraith ryngwladol, a sawl deunydd cyfochrog mwy cyfoes sy'n cysylltu'r achos wedi'i ddethol ag ymdrechion i gymhwyso cyfraith ryngwladol i ddileu arfau niwclear, fel cydrannau a pecyn dysgu ar arfau niwclear, ac ymagweddau cyfreithiol tuag at ymdrechion cymdeithas sifil i ddiarfogi niwclear. Gallai'r achos a'r deunyddiau cyfochrog a ddefnyddir gyda'i gilydd agor ymchwiliad i rôl y gyfraith a symudiadau dinasyddion am ddiarfogi a heddwch ar lefelau trydyddol uwch ac is.

Hoffem gydnabod ein diolch i John Burroughs o'r Pwyllgor Cyfreithwyr ar Bolisi Niwclear am ddarparu'r erthyglau allweddol ymhlith y deunyddiau cyfochrog. Rydym yn annog pob addysgwr heddwch sy'n ymgymryd â chyflwyno'r astudiaeth o ddiarfogi niwclear a / neu'r gyfraith fel modd i heddwch ymgynghori Gwefan LCNP.

Y Gyfraith fel Offeryn Heddwch
“Troseddau Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel”

Sylwadau ac Awgrymiadau Astudio ar gyfer Ymchwilio i Gyfrifoldeb Dinasyddion a diarfogi Niwclear

Gan Betty Reardon

Sylwebaeth Gyfoes: Perthnasedd deunydd cwricwlwm 1974 i astudio ymdrechion presennol tuag at ddiarfogi niwclear mewn perthynas â defnyddio'r gyfraith a dinesydd cyfrifoldeb i ddatrys problemau byd-eang.

Un a roddir o addysg heddwch yw haeriad canolog rhaglith siarter UNESCO bod yn rhaid adeiladu sylfeini heddwch yn y meddwl dynol. Fodd bynnag, mae'r offer i adeiladu adeilad gwirioneddol heddwch byd-eang yn cael llawer llai o sylw, yn enwedig mewn ysgolion elfennol ac uwchradd. Yno, rhoddwyd pwyslais ar agweddau, gwerthoedd a sgiliau sylfaenol, gan esgeuluso'r cysyniadau a fyddai'n cynnwys y strwythurau hynny a'r offer ar gyfer adeiladu ar y sylfeini, pryder sylweddol ysgogol astudiaethau urdd y byd. Rhagdybiaeth sylfaenol o'r dull hwnnw oedd mai prif offeryn ar gyfer adeiladu heddwch mewn gwirionedd yw'r gyfraith mewn sawl ffurf a swyddogaeth. Byddai'r strwythurau a'r gweithdrefnau rhyngwladol y byddai astudiaethau trefn fyd-eang yn ceisio eu cyflwyno i gwricwla ysgolion yn cael eu sefydlu yn ôl y gyfraith, yn bennaf ar ffurf cytuniadau ac o bosibl wrth ddiwygio siarter y Cenhedloedd Unedig, sydd bellach yn sefydliad sylfaenol a chanolog yng nghorff presennol cyfraith ryngwladol.

Argyfwng yn Nhrefn y Byd Ceisiodd gyflwyno myfyrwyr ysgol uwchradd hŷn i rôl y gyfraith trwy ymchwilio i'r egwyddorion moesegol sy'n sail i “gyfreithiau rhyfel.” Roedd yn rhoi pwyslais arbennig ar hawliau a chyfrifoldebau unigolion o dan y deddfau hynny, ac yn tynnu sylw at asiantaeth bersonol wrth arsylwi a gorfodi. Mae pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yn ffurfio'r credoau cymdeithasol a gwleidyddol a'r gwerthoedd unigol a fydd yn arwain eu bywydau dinesig a phersonol yn y blynyddoedd i ddod yn oedolion ifanc. I lawer o ieuenctid America yn y 1960au a'r 1970au, mae'n ddigon posibl bod yr amser hwnnw o'u bywydau wedi cynnwys ymwneud yn uniongyrchol â Rhyfel Fietnam. Mae pobl ifanc ledled y byd heddiw yn wynebu posibiliadau tebyg o gyfranogi neu gael eu dal yn y gwrthdaro arfog niferus sy'n cynddeiriog yn ail ddegawd yr 21ain ganrif.

Teitl yr uned, Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel yn adlewyrchu materion moesol a chyfreithiol a godwyd gan rôl yr unigolyn wrth gynnal rhyfel, materion yr oedd llawer o fyfyrwyr yn y 1970au yn ei chael yn anodd rhagweld y gwasanaeth milwrol gofynnol. Esblygodd yr uned a'r ymholiad o ddysgeidiaeth ystafell ddosbarth Robert Low, athro talentog sydd wedi ymrwymo i baratoi myfyrwyr i ddelio â'r cyfyng-gyngor dirfodol a moesol a gododd o'r gobaith o gymryd rhan mewn gwrthdaro arfog ac o'r gwrthwynebiad sy'n dod i'r amlwg i'r rhyfel roedd llawer yn dod cefnogi. Agwedd graidd ar y paratoad hwnnw oedd rhannu gwybodaeth am gyfreithiau rhyfel a chyfraith ddyngarol fel Confensiynau Genefa gyda'r bwriad o osod cyfyngiadau moesegol ar ymddygiadau a defnyddio arfau mewn gwrthdaro arfog.

Mae'n debygol - er bod y gwasanaeth milwrol bellach yn wirfoddol yn yr UD - bod dinasyddion ifanc America a'r rheini mewn llawer o wledydd yn wynebu brwydrau tebyg heddiw, p'un a yw'r cyd-destun yn rhyfela croestoriadol neu'r gwrthdaro arfog lluosog a'r gweithredoedd terfysgol strategol sy'n pla ar gymdeithas ddynol y byd drosodd. Felly, mae cynnwys yr uned hon yn dal i fod yn berthnasol i'r degawd presennol hwn. Mae materion cyfrifoldeb personol a rôl y gyfraith wrth eu diffinio a'u harwain yn seiliau defnyddiol ar gyfer archwilio'r egwyddorion moesegol sydd wedi'u hymgorffori mewn cyfraith ryngwladol a photensial y gyfraith fel dewis arall yn lle rhyfel a mathau eraill o rym treisgar i ddatrys problemau byd-eang.

Tra bod y pedwar achos yn Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel mynd i’r afael â chwestiynau cyfrifoldeb unigolion a gwladwriaethau wrth ryfela yn y 1970au, mae addysgeg ymchwilio i faterion ac egwyddorion sy’n rhan annatod o’r achosion yn berthnasol i gwricwla cyfredol a ddyluniwyd ar gyfer astudio cyfrifoldeb unigol gan ei fod yn croestorri â pholisi milwrol. Galwodd y dull addysgu am fyfyrio ar arwyddocâd moesoldeb personol a moeseg gyhoeddus, gan bwysleisio asiantaeth unigol ar adegau tyngedfennol yn y broses o drais arfog. Mae'r achosion a nodwyd yn y deunydd cyfochrog mwy diweddar yn galw am fyfyrio tebyg ac yn tystio i bŵer unigolion a chymdeithas sifil i effeithio ar y drefn ryngwladol. Symudiadau cyfredol i orfodi ac amddiffyn hawliau dynol, mudiad y menywod, y mudiad amgylcheddol, y mudiad rheoli gynnau, y symudiad am ddewis arall yn lle'r system ryfel a'r symudiad i wahardd arfau niwclear (a ddangosir mewn post cynharach ar gytundeb gwahardd niwclear y Cenhedloedd Unedig , Addysgu tuag at Ddiddymu Niwclear: Wythnos Ddiarfogi 2018), yn ysbrydoliaeth ieuenctid ysbrydoledig mewn sawl gwlad.

O ystyried y diddordeb a'r ymglymiad hwn, mae'n ddigon posibl y bydd addysgwyr yn ystyried cyflwyno materion cyfrifoldeb cyfreithiol, asiantaeth bersonol a effeithiolrwydd cymdeithas sifil yn eu cyrsiau mewn: llywodraeth, materion cyfredol, hanes modern a / neu astudiaethau cymdeithasol. Mae'r gyfraith a chyfrifoldebau dinesig dinasyddion unigol yn hanfodol i astudio'r holl feysydd hyn. Dylai gwybodaeth amdanynt yn ogystal â bod yn gyfarwydd â'r safonau rhyngwladol hynny a chytundebau cyfreithiol sy'n berthnasol i gynnal rhyfel, lleihau arfau, atal rhyfel, amddiffyn y blaned, ac i hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion yn y drefn fyd-eang fod yn gynnwys safonol mewn addysg heddwch. Roedd cynnwys o'r fath yn sail i gwricwla a ddyluniwyd i ddysgu am y cynigion heddwch a gyflwynwyd yn The Agenda Hague dros Heddwch a Chyfiawnder yn 21st Ganrif y mae dyfyniadau wedi'u cynnwys yn y deunyddiau cyfochrog ar gyfer yr astudiaeth a amlinellir yn y swydd hon lle mai'r prif broblem yw diddymu arfau niwclear yn gyfreithiol.

Er mwyn deall potensial y gyfraith yn llawn fel offeryn ar gyfer dileu arfau niwclear ac fel offeryn ar gyfer adeiladu strwythurau system ddiogelwch heddychlon a chyfiawn yn fyd-eang, dylid rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ystyried swyddogaethau sylfaenol y gyfraith. Dylent gael eu harwain trwy ymchwiliad i sut mae'r swyddogaethau hyn yn gweithredu ar lefel fyd-eang a sut y gallent gael eu cryfhau i sicrhau cynaliadwyedd strwythurau sefydliadol sydd wedi'u cynllunio i gyflawni a chynnal heddwch byd, amddiffyn yr amgylchedd a hawliau dynol a sicrhau asiantaeth wleidyddol unigol. Mae astudio achos Shimoda yn ddyfais addysgu ragorol i agor yr ymholiad hwnnw.

O'r tabl cynnwys Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel gwelwch fod yr achosion sydd wedi'u cynnwys, ac eithrio Shimoda, yn delio â chyfrifoldebau unigol o'r math y gellid yn hawdd eu hwynebu mewn unrhyw wrthdaro arfog. Mae'r rhan fwyaf o'r achosion sy'n rhan o'r uned yn weddol adnabyddus i unrhyw un sy'n gyfarwydd â hanes America neu achosion sy'n ymwneud â deddfau rhyfel hy Andersonville, Nuremberg, a My Lai. Ychydig iawn sy'n hysbys am un achos, fodd bynnag, ond mae'n dal i fod yn berthnasol iawn i brif fater goroesi dynol. Y mater hwnnw yw arfau niwclear a'u statws mewn cyfraith ryngwladol. Roedd “achos Shimoda,” heb ei nodi i raddau helaeth mewn addysg heddwch, yn ddigwyddiad arwyddocaol yn y symudiad tuag at ddileu arfau niwclear yn gyfreithiol.

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] Dadlwythwch yr Achos Shimoda o Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel.

Mae'r achos yn troi ar statws unigolion mewn cyfraith ryngwladol a'u hawliau i hawlio iawndal am niwed a achoswyd gan lywodraethau. Ar y pryd clywyd yr achos yn Llys Dosbarth Tokyo a phan gyhoeddwyd y gyfres gwricwlwm nid oedd gan unigolion statws gwirioneddol ac ymarferol mewn cyfraith ryngwladol a oedd yn eu galluogi i droi at y gyfraith mewn materion a oedd yn cynnwys gweithredoedd eu llywodraethau. Fel sy'n amlwg yn hawdd bellach, roedd y diffyg sefyll hwn yn rhwystr i amddiffyn hawliau dynol wrth iddynt gael eu cyfleu mewn cyfamodau a chonfensiynau rhyngwladol. A hyd yn oed hyd heddiw, ar adegau o ryfel mae llywodraethau wedi atal llawer o hawliau sifil a gwleidyddol yn enw diogelwch y wladwriaeth. Fodd bynnag, o ran y mater hwn yn ogystal â chyfreithlondeb arfau niwclear, roedd barn Shimoda yn agoriad drws, gan fod y beirniaid yn nodi y gallai cyfraith ryngwladol “… mewn theori” “gydnabod hawliau unigol…”

Yn benodol berthnasol i wahardd arfau niwclear, canfu'r llys eu bod yn anghyfreithlon, gan gytuno â'r plaintiffs bod y bom atom yn torri deddfau rhyngwladol a oedd yn bodoli adeg bomio atom Japan, deddfau a oedd yn gwahardd y fath fathau o fomio a defnyddio bomio arfau mor greulon. Dim llai na chanfu’r llys o blaid llywodraeth Japan fod y plaintiffs wedi siwio oherwydd bod Japan wedi ildio’r hawl i hawliadau o’r fath yn erbyn yr Unol Daleithiau o ran ildio, gan ddadlau yn ei amddiffyniad nad oedd gan ddinasyddion Japan yr hawl i hawlio yn unol â hynny. iawndal. Efallai, mai “colli’r achos” ymddangosiadol hwn sy’n cyfrif bod Shimoda yn anhysbys ac eithrio cyfreithwyr ac ysgolheigion sydd wedi derbyn achos gwahardd arfau niwclear.

Ni chafodd llawer ei ystyried ychwaith wrth astudio rôl yr unigolyn yn y system ryngwladol, na'i ddyfynnu fel cynsail ar gyfer diwygio sefydliadol i sicrhau statws unigolyn mewn cyfraith ryngwladol, unwaith eto, ac eithrio ysgolheigion y pwnc. Heblaw am yr ychydig athrawon hynny a ddefnyddiodd yr uned, roedd addysgwyr heddwch yn llai ymwybodol ohoni na'r achosion eraill ynddo Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel. Dewiswyd yr achos hwn ar gyfer y swyddi hyn ar gwricwla'r 1970au gyda'r bwriad o oresgyn yr ebargofiant hwn a thynnu sylw at yr ymdrechion y mae sefydliadau unigol a chymdeithas sifil wedi'u gwneud ers dechrau'r oes niwclear i wahardd yr arfau hyn. Fe'i cynigir yn y gyfres hon oherwydd dylid ei chynnwys mewn addysg heddwch ac oherwydd bod y naratif, gan gynnwys y disgrifiadau o ddioddefaint dynol dioddefwyr bomio wedi'i gynllunio i ennyn diddordeb dysgwyr ifanc yn yr ymchwiliad hanfodol ac i ennyn diddordeb yn y deunyddiau cyfochrog a ysgrifennwyd mewn arddull hygyrch sy'n addas i gynulleidfaoedd oedolion anarbenigol.

Hyd nes sefydlu'r Llys Troseddol Rhyngwladol yn 2000, ychydig o hawl a gafodd cyfiawnder i ddioddefwyr unigol o dorri cyfraith ryngwladol. Profwyd y rhai yr ystyriwyd eu bod yn gyfrifol am droseddau a gyflawnwyd yn ystod gwrthdaro arfog mewn llysoedd milwrol, hy Andersonville, Nuremberg, My Lai, a Tokyo. Gwrandawyd achosion diweddarach fel Bosnia, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo a Liberia mewn llysoedd rhyngwladol a gyfansoddwyd yn arbennig. (Gellir ymchwilio i'r holl achosion olaf hyn ar-lein.)

Mewn achosion lle nad oedd llys â chyfansoddiad llywodraethol i geisio torri deddfau rhyfel neu safonau hawliau dynol rhyngwladol, sefydlodd grwpiau cymdeithas sifil lysoedd pobl neu “dribiwnlysoedd”. Cafodd un tribiwnlys o’r fath ei gynnull yn Tokyo yn 2000, gan honni yn ei siarter ei fod yn estyniad o Dribiwnlys Tokyo a gynullwyd ym 1946 i roi cynnig ar filwrol Japaneaidd a gyhuddwyd o droseddau a gyflawnwyd wrth gynnal yr Ail Ryfel Byd. Tribiwnlys Troseddau Rhyfel Rhyngwladol y Merched daeth â ditiadau o’r rhai cyfrifol, sifil yn ogystal â milwrol, am gaethiwed rhywiol cannoedd ar filoedd o fenywod yn ystod cynnal y rhyfel yn Asia a’r Môr Tawel (a elwir yn dribiwnlys “Comfort Women”, gellir ymchwilio iddo hefyd ar y we).

Mae'r tribiwnlysoedd hyn yn darlunio asiantaeth cymdeithas sifil a photensial y gyfraith ar gyfer trawsnewid y drefn fyd-eang. Maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r ffaith nad yw cyfraith sefydledig, fel unrhyw offeryn a ddyluniwyd yn ddynol, yn berffaith. Rydyn ni byth yn dysgu am y rhai y mae eu diddordebau a'u hanafiadau wedi bod ac yn cael eu gadael allan wrth ddrafftio cyfraith, a sut mae deddfau anghyfiawn hy Deddfau Nuremberg yn arwain at yr Holocost, Apartheid a ormesodd ddinasyddion Du De Affrica, deddfau arwahanu gwladwriaeth yr UD a barhaodd anghyfiawnderau caethwasiaeth a mathau eraill o gyfraith trefedigaethol sydd wedi torri yn hytrach nag amddiffyn hawliau dynol. Wrth astudio potensial cadarnhaol y gyfraith, dylid ystyried peryglon o'r fath, yn enwedig wrth ennyn diddordeb myfyrwyr wrth ystyried diwygio sefydliadol a phontio i drefn fyd-eang a ffefrir. Hyd yn oed wrth ddrafftio cyfansoddiadau ar gyfer “ffug dreialon” neu efelychiadau, mae angen cynwysoldeb a thegwch er mwyn mynd ar drywydd cyfiawnder yn ddilys, yn hytrach nag ar gyfer y “dial,” sydd wedi tueddu i arwain rhai i ddiswyddo cyfiawnder “buddugwyr”.

Ers ei sefydlu mae'r Cenhedloedd Unedig wedi edrych tuag at newid deddfau anghyfiawn sy'n cynnal troseddau hiliol a rhywiaethol o hawliau dynol. Mabwysiadodd hefyd egwyddor Nuremberg o gyfrifoldeb unigol i wrthsefyll cyfrannu at orfodi gorchmynion neu bolisïau sy'n torri safonau cyfreithiol a moesegol. Yn fwyaf diweddar, mae Pwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig wedi gwneud y cysylltiad rhwng hawliau dynol ac arfau niwclear, gan gyhoeddi Sylw Cyffredinol 36 gan haeru bod bygythiad neu ddefnydd arfau niwclear yn torri'r hawl i fywyd fel y nodir yn y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol.

Nid yw'r datblygiadau hyn o fewn system y Cenhedloedd Unedig, fel yn achos y cytundeb gwahardd niwclear, i raddau helaeth oherwydd actifiaeth cymdeithas sifil o'r math a oedd yn cynhyrchu tribiwnlysoedd pobl. Mewn sawl achos, yn enwedig o ran hiliaeth, rhywiaeth a rhyfeloedd anghyfreithlon, mae tribiwnlysoedd pobl wedi cael eu cynnull. Mae astudio’r tribiwnlysoedd hyn yn ddyfais hewristig gynhyrchiol wrth arwain dysgu ar swyddogaethau a photensial y gyfraith wrth ymdrechu i gael dewis arall yn lle’r system ryfel, y system sy’n fframio’r holl achosion a gynhwysir yn Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel. Maent wedi bod yn effeithiol wrth ddatgelu troseddau rhyngwladol lle mae llysoedd sefydledig wedi methu. Mae efelychiadau tribiwnlys yn arbennig o gynhyrchiol wrth ddysgu am swyddogaethau, problemau a phosibiliadau'r gyfraith fel arf heddwch. Un o'r deunyddiau y cyfeirir atynt yma fel awgrym ar gyfer ymestyn astudiaeth o achos Shimoda yw amlinelliad efelychu a ysbrydolwyd gan Dribiwnlys Merched Rhyngwladol Tokyo yn 2000. Gellid addasu'r gweithdrefnau sylfaenol i achosion mwy diweddar megis defnyddio artaith a'r sgandal carchar milwrol Americanaidd Abu Graib, trychinebau dyngarol y rhyfel yn Yemen, gweithredu milwrol yr Unol Daleithiau yn erbyn ceiswyr lloches ar groesfannau ffin yr Unol Daleithiau a Mecsico a gwahanol ffurfiau cyfoes o fasnachu mewn pobl. Gallai efelychu achos sy'n dal arweinwyr y pwerau niwclear sy'n gyfrifol am beryglu dyfodol y blaned, gan ddefnyddio canfyddiadau Shimoda a'r achosion dilynol a ddisgrifir yn y deunyddiau cyfochrog ynghyd â sylwadau, datganiadau a chytuniadau'r Cenhedloedd Unedig fod yn arbennig o ddefnyddiol i ddeall y gyfraith berthnasol safonau, barn a sylwebaethau a'u defnydd posibl wrth wthio ymlaen i sefydlu anghyfreithlondeb arfau niwclear yn barhaol ac yn gyffredinol. s

Deunyddiau Cyfochrog

Mae'r deunyddiau a restrir yma yn canolbwyntio'n bennaf ar broblem arfau niwclear, y mater sy'n ffurfio craidd Achos Shimoda. Maent yn disgrifio gweithredoedd dinasyddion i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r arfau niwclear ac enghreifftiau hanesyddol o ymdrechion i sefydlu anghyfreithlondeb arfau niwclear trwy ddyfarniadau a barn llysoedd. Shimoda yw'r cyntaf o sawl achos o'r fath a ddygwyd gerbron llysoedd mewn dwy wlad a gerbron y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol. Am gynnwys yr achosion hyn rydym yn ddyledus iawn i John Burroughs o'r Pwyllgor Cyfreithwyr ar Bolisi Niwclear a wnaeth eu darparu ac i Peter Weiss awdur erthyglau ar ddau o'r achosion hyn.

Efallai mai'r un mwyaf arwyddocaol o'r holl achosion yw Barn Ymgynghorol y Llys Troseddol Rhyngwladol, er na sefydlodd anghyfreithlondeb, roedd gwladwriaethau'n annog i fynd ar drywydd mesurau diarfogi ar frys tuag at ddileu arfau niwclear (gweler “Nodiadau ar Benderfyniad Camddeallus: Barn Ymgynghorol Bron Perffaith Llys y Byd yn yr Achos Arfau Niwclear”Gan Peter Weiss).

Cyflawnodd dwy fenyw yn yr Alban weithred o anufudd-dod sifil ym 1999 gyda'r bwriad o gael y Barn ymgynghorol ICJ yn cael ei chydnabod yng nghyfraith yr Alban. Er iddo gael ei wrthdroi yn ddiweddarach gan lys uwch, roedd achos Cyfraith yr Alban ym 1999 wedi rhyddhau'r menywod ar y sail bod eu gweithredoedd wedi'u cymryd i atal canlyniadau dyngarol defnyddio'r arfau - y dystiolaeth oedd sail Shimoda ac a brofodd yn dylanwad sylweddol wrth fabwysiadu'r cytundeb gwahardd. Ymhlith achosion eraill y gellir ymchwilio iddynt yn yr ymchwiliad hwn mae achos “the Plowshares Now Oak Ridge” (gweler, er enghraifft: Lleian 83 oed, Meghan Rice, yn euog o sabotage; Sut mae Lleian, Milfeddyg, a Phen-dalwr yn Cadw Hyd at Fygythiad yr Arfau Niwclear; Mae'r Chwaer Megan Rice, Wedi'i Rhyddhau o Garchar, yn Edrych Ymlaen at Fwy o Weithrediaeth Gwrth-Niwclear). Gwasanaethodd y Chwaer Meghan Rice, lleian Americanaidd a gymerodd ran yn y weithred ddwy flynedd yn y carchar. Ditiad rhaglen foderneiddio niwclear yr Unol Daleithiau a ddrafftiwyd gan Plowshares mae'n ddigon posib y bydd yn cychwyn da i efelychiad o'r tribiwnlys a awgrymir uchod i ddod ag arweinwyr pwerau niwclear i dreial. Daw'r amlinelliad o Dysgu Diddymu W.ar, cwricwlwm a gyhoeddwyd yn 2002 (Dysgu Diddymu War, Llyfr 2, Uned 11, gan ddechrau ar t.62).

Yr Ymchwiliad Craidd

Addysgeg Troseddwyr Rhyfel, Dioddefwyr Rhyfel roedd yn seiliedig ar hwyluso myfyrio myfyrwyr a thrafod materion ac egwyddorion, gyda'r bwriad o alluogi dysgwyr i wahaniaethu rhwng y ddwy agwedd hanfodol hyn ar drafod materion cyhoeddus ac i ddarparu ymarfer mewn deialog resymegol ar faterion o sylwedd a dadleuon. Gellid addasu'r broses hon i unrhyw un o'r deunyddiau y cyfeirir atynt yma. Yn ychwanegol at y broses hon, cynigir ymholiad estynedig o ddwy elfen arall ar gyfer myfyrio mwy dadansoddol yma i ddyfnhau ac ymestyn y broses honno, gan gynnig ymholiadau cymhellion sylfaenol hwyluso myfyrio ar werthoedd personol a normau cyhoeddus; a canlyniadau trosiannol i asesu posibiliadau ar gyfer cynseiliau a strategaethau a allai gyfrannu at y nod o wahardd arfau niwclear. Gellir defnyddio'r achosion hyn ac achosion tebyg yr ymchwiliwyd iddynt gan athrawon sy'n datblygu eu hunedau eu hunain i ddysgu tuag at y dibenion a nodwyd ar gyfer yr ymchwiliad a gynigir yma: mae codi ymwybyddiaeth o'r dinistr y mae arfau niwclear wedi'u cynllunio i'w cynhyrchu; darparu gwybodaeth am dirnodau yn y mudiad i wahardd yr arfau; cyflwyno posibiliadau ar gyfer gweithredu gan ddinasyddion tuag at gyflawni'r nod hwnnw; a galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithredu o'r fath.

Cymhellion Sylfaenol: Pam y daethpwyd â'r achosion hyn?

Ym mhob achos yn yr uned a'r rhai yn y deunyddiau cyfochrog, gwnaeth y llywodraethau, unigolion a grwpiau cymdeithas sifil a gychwynnodd yr achos hynny gyda bwriad a dibenion penodol. Yn eu plith roedd nid yn unig gosod cyfrifoldebau a manwl gywir ad-daliad a chosb, ond hefyd egluro'r gyfraith a sefydlu cynsail cyfreithiol. Dylai'r ymholiadau canolog ar gyfer dadansoddiad myfyriol agor archwiliad o'r cymhellion a'r dibenion hyn, y dibenion a'r egwyddorion cyfreithiol dan sylw a'r safonau moesegol cyhoeddus sy'n tanseilio'r cymhelliant. Gall yr ymholiadau hefyd fod yn sail i fyfyrio myfyrwyr ar eu cymhellion a'u bwriadau eu hunain o ran eu safbwyntiau personol ar arfau niwclear.

Amlinellir ymholiad i gymhellion yn Shimoda yma fel enghraifft o'r llinell ymholiadau a allai gael eu gofyn. Er bod y materion yn yr achos hwn yn delio mwy â'r hyn y gallem ei ystyried yn droseddau gan wladwriaethau, gan gynnwys torri cytundebau rhyngwladol sy'n gwahardd arfau dinistriol creulon a diangen, a chydag unigolion yn fwy fel dioddefwyr nag asiantau, nid oes dim llai yn darparu'r sail ar gyfer dyfalu. ar gymhellion Shimoda et al wrth ddod â'u siwt i Lys Dosbarth Tokyo. A oedd y cymhelliant yn bennaf i adfer iawndal am anaf? A allai fod wedi rhoi tystiolaeth ar effeithiau'r bom ar fodau dynol unigol? A allai fod wedi bod yn bennaf i gael dyfarniad ar gyfreithlondeb arfau niwclear? A allai'r plaintwyr obeithio sefydlu statws unigolion mewn cyfraith ryngwladol?

Canlyniadau Trosiannol: Sut allai'r farn a'r canfyddiadau ym mhob un o'r achosion sy'n cael eu hastudio gyfrannu at wahardd a diddymu arfau niwclear yn derfynol ac yn llwyr?

Yma mae'r enghreifftiau'n cynnwys amryw o'r datblygiadau y cyfeirir atynt yn yr uned astudio hon. Sut mae rhesymu Llys Tokyo yn cymharu â'r un ym marn Ymgynghorol y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol? Sut cafodd y ffeithiau cyfraith a ddyfynnwyd gan Lys Tokyo eu hadleisio yn y rhesymeg dros wahardd yr arfau a fynegwyd gan y cynrychiolwyr i gynhadledd 2007 y Cenhedloedd Unedig a luniodd y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear?

Sut mae Statud Rhufain sy'n sefydlu'r Llys Troseddol Rhyngwladol yn darparu i unigolion erlyn am eu hawliau o dan gyfraith ryngwladol? Ydych chi'n credu bod y darpariaethau'n ddigonol i'r anghenion? A ddylid dal pob dinesydd yn gyfrifol o dan gyfraith ryngwladol?

Gwnewch linell amser o achosion yn seiliedig ar y rhai y cyfeirir atynt yma o Shimoda i'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear. Beth allai pob achos fod wedi cyfrannu at y dysgu a arweiniodd y cynrychiolwyr i ddrafftio a mabwysiadu'r cytundeb? Ydych chi'n gweld perthynas â Phwyllgor Cyffredinol Pwyllgor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig Sylw 36? Beth allai fod y camau nesaf i'w cymryd yn y drefn honno gan ddinasyddion unigol, sefydliadau cymdeithas sifil a llywodraethau i wahardd a diddymu arfau niwclear ac i ddal yr holl ddinasyddion yn gyfrifol am dorri deddfau rhyngwladol?

Gellid datblygu ymchwiliad cyffredinol o'r math hwn a'i gymhwyso i astudio'r achosion a ddarperir yma neu unrhyw achosion eraill a allai gael eu cynnwys mewn astudiaeth o'r gyfraith fel offeryn ar gyfer diddymu arfau niwclear, adeiladu heddwch ac amddiffyn pobl. hawliau a'r amgylchedd planedol.

Gweithdrefnau Addysgu a Awgrymir

Mae'r holl ddeunyddiau a ddyfynnir yn y sylwebaeth gwricwlwm hon yn cynnwys rhaglen astudio gyflawn o sesiynau ymchwilio dosbarth lluosog i'r gyfraith fel offeryn ar gyfer cyflawni cyfiawnder a heddwch; mentrau cyfreithiol a chymdeithas sifil i gael gwared ar fygythiad arfau niwclear a chyfrifoldeb dinasyddion a phosibiliadau i weithredu tuag at ddeddfu a gorfodi gwaharddiad parhaol a chyffredinol ar yr arfau. Argymhellir bod pawb sy'n ymwneud â'r astudiaeth yn darllen dyfyniad achos Shimoda, a bod yr hyfforddwr yn darllen cymaint â phosibl o'r deunyddiau cyfochrog.

Gellid neilltuo'r darlleniadau cyfochrog i grwpiau dysgu cydweithredol, un darlleniad i bob grŵp. Dylai pob grŵp ar ôl cwblhau eu harchwiliad o'r achos adrodd i'r dosbarth llawn ar stori'r achos, yr materion ac egwyddorion cymryd rhan. Dylai trafodaeth gyffredinol yn y dosbarth geisio dod i gonsensws cyffredinol ar arwyddocâd y materion a pherthnasedd presennol yr egwyddorion.

Ar ôl yr adroddiad hwn, dychwelwch yn ôl i grwpiau i archwilio'r posibl cymhellion ac canlyniadau. Unwaith eto, ceisiwch gonsensws, y tro hwn ar foeseg y cymhellion ac effeithiolrwydd y canlyniadau fel cam tuag at ddiarfogi niwclear.

Ymarferion dysgu cryno gallai fod, ymhlith eraill:

  1. efelychiad o dribiwnlys fel yr awgrymwyd uchod;
  2. drafftio model Sylw Cyffredinol ar y berthynas rhwng erydiad yr amgylchedd ac arfau niwclear i'w gyhoeddi gan Raglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP);
  3. cynllunio strategaeth gyffredinol o addysg a gweithredu i gyflawni diarfogi niwclear yn ystod oes y myfyrwyr. Dylai'r strategaeth roi sylw i'r holl ffactorau perthnasol, gan gynnwys hawliau dynol, cyfiawnder economaidd, goroesiad planedol a normau moesegol gorchymyn byd-eang a ffefrir, gan ddyfalu ar effeithiolrwydd strategaethau penodol i gyflawni'r canlyniadau mwyaf cynaliadwy a hyfyw.

Cais gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Byddai'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn gwerthfawrogi clywed gan athrawon sy'n ymgymryd ag unedau a chyrsiau ar ddiarfogi niwclear, cyfrifoldeb unigol fel y'i hamgodiwyd yn Egwyddorion Nuremberg, safonau hawliau dynol rhyngwladol neu Gonfensiynau Genefa a deddfau rhyfel. Byddem yn falch o rannu'ch cwricwlwm a'ch profiad wrth ei ddysgu gyda'n darllenwyr.  Cysylltwch â ni yma.

-Betty Reardon. 12/10/2018

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

4 meddwl ar “Y Gyfraith fel Offeryn Heddwch: “Troseddwyr Rhyfel: Dioddefwyr Rhyfel””

  1. Pingback: 9 Rhodd Mae Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn (a nodyn o ddiolch gan Betty Reardon)! - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  2. Pingback: “Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol” - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  3. Pingback: Gwneud Heddwch yn Posibilrwydd Go Iawn: Cyfweliad Fideo â Betty Reardon (1985) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  4. Pingback: Betty Reardon: "Myfyrio ar y Barricades" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig