Rôl allweddol i brifysgolion yn strategaeth addysg Affrica sy'n cynnwys Addysg Heddwch

(Erthygl wreiddiol: Karen MacGregor, University World News, Chwefror 5)

Mae galw cryf am gryfhau prifysgolion ac ymchwil yn y Strategaeth Addysg Gyfandirol newydd ar gyfer Affrica 2016-2025. Mae ei amcanion yn cynnwys hybu addysg ôl-raddedig ac ôl-ddoethuriaeth a chynyddu gwobrau cystadleuol i feithrin academyddion ifanc, mwy o gydweithrediad ymchwil rhyngwladol ac ehangu canolfannau rhagoriaeth a chysylltiadau sefydliadol.

Mae’r strategaeth, a gymeradwywyd gan benaethiaid gwladwriaeth sy’n mynychu 26ain Uwchgynhadledd yr Undeb Affricanaidd yn Addis Ababa ddydd Sul diwethaf 31 Ionawr, hefyd yn annog llywodraethau i anrhydeddu eu hymrwymiad i wario 1% o gynnyrch mewnwladol crynswth ar ymchwil ac i greu “amgylcheddau ffafriol” ar gyfer ymchwil ac arloesi. trwy ddarparu seilwaith ac adnoddau digonol.

Mae addysg drydyddol ac ymchwil wedi cael mwy o straen nag mewn datganiadau addysg blaenorol, gan adlewyrchu sylweddoliad cyfandirol eu pwysigrwydd i dwf a datblygiad.

Strategaeth Addysg Gyfandirol Affrica 2016-2025, neu CESA 16-25, yn cael ei yrru gan awydd i gyflawni addysg a hyfforddiant o safon sy'n darparu “adnoddau dynol effeithlon wedi'u haddasu i werthoedd craidd Affrica ac felly'n gallu cyflawni gweledigaeth ac uchelgeisiau'r Undeb Affricanaidd”.

Yr egwyddorion arweiniol yw bod cymdeithasau gwybodaeth yn cael eu gyrru gan gyfalaf dynol medrus; mae addysg gyfannol, gynhwysol a theg a dysgu gydol oes yn a sine qua nad ydynt yn ar gyfer datblygu cynaliadwy; ac mae llywodraethu da, arweinyddiaeth ac atebolrwydd o'r pwys mwyaf.

At hynny, mae systemau addysg a hyfforddiant wedi'u cysoni yn hanfodol i wireddu symudedd ac integreiddio academaidd o fewn Affrica trwy gydweithrediad rhanbarthol; ac mae addysg ac ymchwil o ansawdd a pherthnasol yn greiddiol i arloesi, creadigrwydd ac entrepreneuriaeth.

Yn sail i'r strategaeth 10 mlynedd mae fframweithiau cyfathrebu, llywodraethu a gweithredu ar gyfer cyflawni. O ystyried anferthwch y tasgau y mae'n eu gosod, rhoddir rhyddid i randdeiliaid greu mentrau cymorth ochr yn ochr â CESA 16-25.

Cefndir

Mae'r Undeb Affricanaidd a chyrff rhanbarthol wedi cynhyrchu gweledigaethau a fframweithiau strategol ar bob agwedd ar Dadeni Affrica. Y diweddaraf yw Agenda 2063, sy'n siartio'r strategaethau sydd eu hangen i gyflawni Affrica fwy llewyrchus, diogel, heddychlon a democrataidd.

Mae'r Undeb Affricanaidd a chyrff rhanbarthol wedi cynhyrchu gweledigaethau a fframweithiau strategol ar bob agwedd ar Dadeni Affrica. Y diweddaraf yw Agenda 2063, sy'n siartio'r strategaethau sydd eu hangen i gyflawni dull mwy llewyrchus, diogel heddychlon ac Affrica ddemocrataidd.

Mae CESA 16-25 yn nodi y bu twf digynsail yn economïau Affrica tra bod rhanbarthau eraill wedi profi ehangu araf. Mae gan Affrica adnoddau naturiol niferus a hi yw cyfandir ieuengaf y byd - ond dim ond trwy fwy o addysg a hyfforddiant a gwell y gellir gwireddu ei botensial.

“Ail-adleisiwyd yr alwad hon gan lywodraethau cenedlaethol, cymunedau rhanbarthol a grwpiau cyfandirol. Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, maent wedi buddsoddi'n helaeth yn addysg a hyfforddiant plant ac ieuenctid Affrica ac wedi mynegi fframweithiau polisi strategol a chynlluniau i gyflawni datblygiad addysgol hygyrch, deinamig a pherthnasol. "

Lansiodd yr Undeb Affricanaidd ddau ddegawd o addysg, yr un olaf yn dod i ben yn 2015. Mae Agenda 2063 yn darparu map ffordd ar gyfer datblygiad Affrica. Roedd rhaglen datblygu byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar ôl 2015 yn gam hanfodol tuag at weithredu Agenda 2063.

O dan yr Undeb Affricanaidd, cynhaliodd gweinidogion addysg ymgynghoriadau yn Rwanda ym mis Chwefror 2015 i fynegi agenda addysg Affrica ar ôl 2015. Cymeradwywyd y canlyniadau gan Fforwm Addysg y Byd a gynhaliwyd yn Incheon, De Korea, ym mis Mai 2015. Mae CESA 16-25 yn darparu meincnodau Affrica a fydd yn helpu'r cyfandir i fynd i'r afael â nodau addysg fyd-eang.

Addysg drydyddol

Mae gan byramid addysg Affrica sylfaen eang o gyfranogiad o 79% ar y lefel gynradd, “canol cul iawn” o gyfranogiad o 50% ar lefel uwchradd a brig “microsgopig” o 7% ar lefel drydyddol. Hefyd, mae systemau addysg o ansawdd isel, maent yn methu â chyfathrebu â'r sectorau economaidd a chymdeithasol, ac mae anghydraddoldebau ac allgáu ar bob lefel.

Prif ffocws y strategaeth yw cryfhau galluoedd gweinidogaethau i lunio polisïau a gweithredu diwygiadau. Ffocws allweddol arall yw cyfleu polisïau addysg gyda'r sectorau economaidd a chymdeithasol “er mwyn gwneud datblygu adnoddau dynol cenedlaethol yn brif flaenoriaeth ac yn dderbynnydd buddsoddiad sylweddol a pharhaus yn y blynyddoedd i ddod”.

O ran addysg drydyddol, mae'r strategaeth yn tynnu sylw: “Mae bron pob chwaraewr datblygu bellach yn cytuno bod yn rhaid i addysg drydyddol gael ei rhoi yn ganolog yn agenda datblygu cenhedloedd er mwyn gwireddu a chynnal unrhyw dwf economaidd ystyrlon a chynaliadwy."

“Mae gwledydd ledled y byd yn ymdrechu i adeiladu’r sector naill ai dan bwysau, fel sy’n digwydd yn Affrica, neu fel rhan o’u cynllun datblygu strategol â blaenoriaeth, fel mewn gwledydd datblygedig a gwledydd sy’n dod i’r amlwg.”

Mae'r Strategaeth Gwyddoniaeth, Technoleg ac Arloesi ar gyfer Affrica 2024pwysleisiodd bwysigrwydd addysg uwch gan fod ganddo'r canolfannau ymchwil mwyaf yn Affrica, sy'n gyfrifol am y mwyafrif o gynhyrchu gwyddonol.

Mae addysg uwch, CESA 16-25 yn ychwanegu, yn darparu amgylchedd ffafriol ar gyfer datblygu ac ecsbloetio gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd i gefnogi twf a datblygiad cynaliadwy. Mae'n gwella cystadleurwydd mewn ymchwil, arloesi ac entrepreneuriaeth ac yn gofyn am “fwy a mwy o astudiaethau prifysgol o ansawdd o daleithiau Affrica”.

Ond mae problemau gyda mynediad.

Er gwaethaf twf trawiadol mewn addysg drydyddol yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, mae cofrestriad ledled Affrica yn dal i fod tua 7% o'r garfan oedran ar gyfartaledd. Mae darparwyr preifat wedi chwarae rhan bwysig mewn twf, ac ar hyn o bryd maent yn cofrestru 25% o fyfyrwyr ar y cyfandir.

Hefyd, er bod llawer o wledydd yn gwthio meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg, mae'r “dirwedd ymrestru yn parhau i gael ei dominyddu gan y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol”, meddai'r strategaeth.

“Mae ansawdd a pherthnasedd addysg brifysgol wedi dod i’r amlwg fel pryderon difrifol y sector ers cryn amser bellach. Mae addysg ôl-raddedig yn parhau i fod heb ddatblygu'n ddigonol ac mae ei gyfraniad at ymchwil ac arloesi yn parhau i fod yn fach. "

Y tu allan i Dde Affrica a'r Aifft, nid oes unrhyw brifysgolion yn Affrica yn safle uchaf y byd. Ymhellach, mae'r sector yn “mynd i'r afael ag anghydraddoldebau sylweddol o ran rhyw, dosbarth cymdeithasol, lleoliad daearyddol, grwpiau lleiafrifol ac anabledd ymhlith eraill”.

Mae CESA 16-25 yn tynnu sylw at ailgyfeirio cofrestriadau, addysg ôl-raddedig, ac ymchwil ac arloesi sy'n gysylltiedig â datblygu fel heriau.

“Mae'r gallu i amsugno'r nifer enfawr o raddedigion systemau addysg uwchradd yn golygu bod angen adeiladu seilwaith modern ychwanegol a darparu methodolegau hyfforddi arloesol gan ddefnyddio TGCh a chyrsiau ar-lein.

“Mae addysg drydyddol yn Affrica hefyd yn wynebu poblogaeth sy’n heneiddio o athrawon a hyfforddwyr,” meddai, ac mae angen adnewyddu’r llu addysgu ar frys. Rhaid gwella amodau gwaith a byw cyfadran a myfyrwyr i ddenu mwy o bobl ifanc.

“Mae cost gynyddol addysg drydyddol hefyd yn her allweddol ac mae cynlluniau integreiddio cyfandirol ac isranbarthol - er enghraifft, cysoni - ynghyd â chyfranogiad y sector preifat yn allweddol i ehangu mynediad a hyrwyddo perthnasedd a hyrwyddo ansawdd.”

Amcanion strategol

Mae CESA 16-25 yn siartio'r strategaethau sydd eu hangen i gyflawni Affrica fwy llewyrchus, diogel, heddychlon a democrataidd. Mae'n amlinellu 12 amcan strategol a gefnogir gan feysydd gwaith penodol, gan gynnwys hyrwyddo addysg heddwch ac atal a datrys gwrthdaro ar bob lefel o addysg ac ar gyfer pob grŵp oedran. 

Mae CESA 16-25 yn amlinellu 12 amcan strategol a gefnogir gan feysydd gwaith penodol:

 • 1. Adfywio'r proffesiwn addysgu i sicrhau ansawdd a pherthnasedd ar bob lefel o addysg.
 • 2. Adeiladu, ailsefydlu a chefnogi seilwaith addysg a datblygu polisïau sy'n sicrhau amgylchedd dysgu parhaol di-straen a ffafriol i bawb, er mwyn ehangu mynediad i addysg o safon ar bob lefel gan gynnwys lleoliadau anffurfiol ac anffurfiol.
 • 3. Harneisio gallu TGCh i wella mynediad, ansawdd a rheolaeth systemau addysg a hyfforddiant.
 • 4. Sicrhau bod y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol yn cael eu caffael ynghyd â chyfraddau cwblhau gwell ym mhob grŵp trwy brosesau cysoni ar draws pob lefel ar gyfer integreiddio cenedlaethol a rhanbarthol.
 • 5. Cyflymu prosesau sy'n arwain at gydraddoldeb rhywiol ac ecwiti.
 • 6. Lansio rhaglenni llythrennedd cynhwysfawr ac effeithiol ar draws y cyfandir.
 • 7. Cryfhau'r cwricwla gwyddoniaeth a mathemateg mewn hyfforddiant ieuenctid a lledaenu gwybodaeth a diwylliant gwyddonol mewn cymdeithas.
 • 8. Ehangu cyfleoedd technegol a galwedigaethol ar lefelau uwchradd a thrydyddol a chryfhau cysylltiadau rhwng byd gwaith a systemau addysg a hyfforddiant.
 • 9. Adfywio ac ehangu addysg drydyddol, ymchwil ac arloesi i fynd i'r afael â heriau cyfandirol a hyrwyddo cystadleurwydd byd-eang.
 • 10. Hyrwyddo addysg heddwch ac atal a datrys gwrthdaro ar bob lefel o addysg ac ar gyfer pob grŵp oedran.
 • 11. Gwella rheolaeth systemau addysg a meithrin gallu ar gyfer casglu, rheoli, dadansoddi, cyfathrebu a defnyddio data.
 • 12. Creu clymblaid o randdeiliaid i hwyluso a chefnogi gweithgareddau sy'n deillio o weithredu CESA 16-25.

O bwysigrwydd i addysg uwch yw'r angen i hyfforddi athrawon â chymwysterau da a darparu datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae rôl gref hefyd i brifysgolion wrth ddefnyddio TGCh i wella mynediad, ansawdd a rheolaeth addysg, gan gynnwys helpu i lunio polisïau a hyfforddi rheolwyr addysg, adeiladu galluoedd TGCh athrawon a dysgwyr, datblygu cynnwys ar-lein sy'n berthnasol i Affrica a chreu symudol ac ar-lein. llwyfannau addysg a hyfforddiant.

Mae CESA 16-25 yn pwysleisio pwysigrwydd cysoni a fframweithiau cymwysterau cenedlaethol, rhanbarthol a chyfandirol i greu llwybrau lluosog i addysg a hyfforddiant a hwyluso integreiddio rhanbarthol yn ogystal â symudedd sectoraidd a chyfandirol myfyrwyr a graddedigion.

Dylid sefydlu a chryfhau mecanweithiau sicrhau ansawdd, a systemau monitro a gwerthuso addysg.

Y strategaethau i gyflawni amcan 16-25 CESA o adfywio ac ehangu addysg ac ymchwil drydyddol i fynd i'r afael â phroblemau Affrica a hyrwyddo cystadleurwydd byd-eang yw:

 • Anrhydeddu ymrwymiadau cenedlaethol i ddyrannu 1% o'r cynnyrch mewnwladol crynswth i ymchwil ac arloesi.
 • Creu amgylcheddau ffafriol ar gyfer ymchwil ac arloesi trwy ddarparu seilwaith ac adnoddau digonol.
 • Cysylltu ymchwil â datblygu meysydd blaenoriaeth a gwella cystadleurwydd byd-eang.
 • Hyrwyddo ymchwil ar addysg ac addysg a hyfforddiant technegol a galwedigaethol.
 • Cydgrynhoi ac ehangu canolfannau rhagoriaeth a gwella cysylltiadau sefydliadol.
 • Hyrwyddo cydweithrediad ymchwil a datblygu rhyngwladol yn seiliedig ar fuddiannau a pherchnogaeth gyfandirol.
 • Ehangu grantiau a dyfarniadau cystadleuol a mecanweithiau cymorth eraill i feithrin academyddion ifanc ac ymchwilwyr medrus.
 • Cryfhau addysg ôl-ddoethurol ac ôl-ddoethurol o safon i ddarparu ar gyfer ehangu addysg drydyddol yn ogystal â ateb y galw am gyfalaf dynol lefel uchel.

Rhaid i wella addysg ar bob lefel fod yn seiliedig ar dystiolaeth, ac mae diffyg data ar addysg yn broblem fawr. Mae'r strategaeth yn galw am gasglu, rheoli, dadansoddi a chyfathrebu data yn gryfach, creu systemau gwybodaeth rheoli addysg, cyhoeddiadau gwybodaeth rheolaidd a chefnogaeth ar gyfer ymchwil addysg a melinau trafod.

Mae'r strategaeth yn cynnig cynlluniau buddsoddi sector addysg 10 mlynedd ar gyfer y cyfandir, rhanbarthau a gwledydd. Dylai llywodraethau “gynyddu cyllidebau addysg genedlaethol gyfredol 10% am 10 mlynedd yn olynol a buddsoddi mewn mynediad ac ansawdd y system ar bob lefel”.

Dylid arallgyfeirio adnoddau trwy gydweithrediad De-De, buddsoddiad preifat, buddsoddiad uniongyrchol o dramor, y Diaspora a sylfeini. Dylai fod rhanddeiliaid yn rhannu costau, enillion effeithlonrwydd mewn sefydliadau cyhoeddus, ehangu darparwyr addysg breifat ac ymgysylltu â phartneriaid datblygu yn Affrica a thu hwnt.

Mae ewyllys wleidyddol yn allweddol i lwyddiant y strategaeth. Ar lefel y cyfandir, mae pwyllgor o 10 pennaeth gwladwriaeth - dau o bob rhanbarth daearyddol - wedi'i greu gan yr Undeb Affricanaidd. Ei genhadaeth yw hyrwyddo datblygiad addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg ledled Affrica.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...