Datganiad ar y Cyd gan yr UE a’r Cenhedloedd Unedig ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro (Mehefin 19)

Darllenwch fwy am y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro

“Ymrwymiad diwyro”: o Ynganu i Gweithredu dros Heddwch

Mae gwladwriaethau a sefydliadau croestoriadol yn dueddol o fynd i'r afael â phroblemau trwy gyhoeddi datganiadau mawreddog. Mae'r datganiad ar y cyd isod yn werth ei ddarllen gan addysgwyr heddwch fel sail i ymchwiliad i berthynas annatod hawliau dynol menywod â chyflawni heddwch cyfiawn a sefydlog. Gellid ei ddefnyddio hefyd i hwyluso asesiad o’r posibiliadau ymarferol ar gyfer cyflawni “ymrwymiad diwyro” y rhai a gyhoeddodd y datganiad hwn.

Beth fyddai'n ei gymryd i wladwriaethau gefnogi dioddefwyr a rhoi diwedd ar gael eu cosbi? Beth yw’r tebygolrwydd y bydd y camau penodol y mae’r datganiad hwn yn eu hargymell yn sail i weithredu polisi wedi’i drefnu a’i ariannu’n llawn? Beth allai ei gymryd gan gymdeithas sifil i symud gwladwriaethau i wneud a gweithredu polisi o'r fath? Pa ddysgu all fod yn angenrheidiol er mwyn i gymdeithas sifil lwyddo yn yr ymdrech? Yn fwyaf arwyddocaol, sut y gellid cynnwys polisïau o’r fath wrth drosglwyddo’n fwriadol i’r cyfiawn a chynaliadwy i heddwch y mae gwladwriaethau hefyd wedi mynegi ymrwymiad iddo.

Ers degawdau mae eiriolwyr heddwch benywaidd wedi galaru’n groch am y trais rhywiol sy’n rhan annatod o wrthdaro arfog. Fel y mae Cora Weiss wedi dweud yn aml, “Ni allwch atal y trais rhywiol wrth i'r rhyfel fynd rhagddo.” Mae trais rhywiol yn strategaeth rhyfel bwriadol. Mae'r gwreiddiau diwylliannol misogynist y cyfeirir atynt yma yn cael eu cydnabod yn eang. Ond ychydig o sylw sydd wedi'i roi i'r system ddiogelwch fyd-eang sy'n deddfu'r diwylliant, sef cynnyrch y patriarchaeth sy'n treiddio trwy'r rhan fwyaf o gymdeithasau a sefydliadau dynol.

Mewn sesiwn anllywodraethol ar y pwnc, ddegawdau diwethaf, cynigiais rai o’r sylwadau a ganlyn y mae’n rhaid i mi eu hailadrodd wrth inni ystyried y datganiad hwn, gan ofyn i addysgwyr heddwch a’r dysgwyr y maent yn eu harwain ystyried ac asesu’r haeriadau canlynol:

  • I roi diwedd terfynol i drais rhywiol mewn gwrthdaro arfog, rhaid inni roi diwedd ar wrthdaro arfog;
  • Er mwyn rhoi terfyn ar wrthdaro arfog rhaid i ni ddileu sefydliad rhyfel;
  • I ddileu rhyfel, rhaid inni gyflawni diarfogi cyffredinol cyffredinol a llwyr o dan gyfraith ryngwladol;
  • Er mwyn cynnal system diogelwch rhyngwladol diarfog, rhaid inni addasu cyfraith a sefydliadau rhyngwladol sy'n gweithredu ar hyn o bryd, a dylunio'r rhai newydd a all fod yn ofynnol;
  • Er mwyn addasu a dylunio'r sefydliadau gofynnol bydd angen gweithredu gan gymdeithas sifil fyd-eang addysgedig sydd wedi ymrwymo i drawsnewid y system ryfel;
  • Er mwyn addysgu ar gyfer trawsnewid y system ryfel mae angen “ymrwymiad diwyro” gan addysgwyr heddwch.

Yng ngeiriau teitl y ffilm Mehefin 12fed a bostiwyd ddydd Sul diwethaf, “Mae yn Ein Dwylo!” (BAR, 6/17/22)

Datganiad ar y Cyd gan Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell, a Chynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Drais Rhywiol mewn Gwrthdaro, Pramila Patten, ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro

Datganiad i'r Wasg: I'w Ryddhau ar Unwaith
Brwsel/Efrog Newydd, 17 Mehefin 2022

Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro, mae’r Cenhedloedd Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn ymuno â’u lleisiau i alw ar y gymuned ryngwladol i gyflymu ei hymdrechion i ddileu trais rhywiol sy’n gysylltiedig â gwrthdaro, ac i achub cenedlaethau olynol rhag y pla hwn.

Mae ein neges yn glir: mae’n bryd symud y tu hwnt i ddulliau adweithiol a mynd i’r afael ag achosion sylfaenol a ysgogwyr anweledig trais rhywiol, megis gwahaniaethu ar sail rhywedd, anghydraddoldeb ac allgáu, yn ogystal â normau cymdeithasol niweidiol sy’n ymwneud ag anrhydedd, cywilydd, a beio dioddefwyr.

Rydym wedi ein syfrdanu’n fawr gan effaith y rhyfel yn yr Wcrain ar fywydau sifiliaid, ac yn bryderus iawn am y tystiolaethau personol dirdynnol a’r honiadau cynyddol o drais rhywiol. Rydym yn condemnio troseddau o’r fath yn gryf ac yn galw am ddiwedd ar y trais ar unwaith. Mae gwrthdaro arfog a dadleoli torfol yn cynyddu’r risg o bob math o drais rhywiol, yn ogystal â masnachu mewn pobl at ddibenion camfanteisio rhywiol, sy’n effeithio’n anghymesur ar fenywod a merched, ac yn ysglyfaethu ar y rhai sy’n ceisio lloches rhag rhyfel.

Rydym hefyd wedi gweld mwy o filitariaeth dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys epidemig o gampau a throsfeddiannau milwrol, o Afghanistan, i Gini, Mali, Myanmar, a mannau eraill, sydd wedi troi’r cloc ar hawliau menywod yn ôl. Hyd yn oed wrth i argyfyngau newydd gynyddu, nid yw rhyfeloedd wedi dod i ben mewn mannau eraill, gan gynnwys Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Somalia, De Swdan, Syria neu Yemen. Fe'u nodir gan lefelau brawychus o drais rhywiol sy'n gysylltiedig â gwrthdaro a ddefnyddir fel tacteg rhyfel a braw, offeryn gormes gwleidyddol a math o ddychryn a dial yn erbyn actorion ac actifyddion rheng flaen. Mae'n hanfodol meithrin amgylchedd amddiffynnol sy'n atal ac yn atal trais rhywiol yn y lle cyntaf ac sy'n galluogi adrodd yn ddiogel ac ymateb digonol. Atal yw'r math gorau o amddiffyniad, gan gynnwys atal gwrthdaro ei hun.

Mae'n hanfodol meithrin gwytnwch unigolion a chymunedau sydd mewn perygl i'w helpu i wrthsefyll siociau economaidd a diogelwch ac i ymgysylltu'n strategol ag actorion y Wladwriaeth a'r rhai nad ydynt yn Wladwriaethau i sicrhau cydymffurfiaeth â normau a safonau rhyngwladol. Rhaid i hyn gynnwys mabwysiadu mesurau rhagofalus ac ataliol yn unol â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol, i arbed poblogaethau sifil, eu heiddo, a seilwaith sifil hanfodol, gan gynnwys cyfleusterau gofal iechyd, rhag ymosodiad.

Mae angen gweithredu wedi'i dargedu ar frys i wella atal, trwy ymrwymiadau gwleidyddol a diplomyddol i fynd i'r afael â thrais rhywiol mewn cytundebau cadoediad a heddwch; defnyddio dangosyddion rhybudd cynnar o drais rhywiol i lywio monitro, dadansoddi bygythiadau, ac ymateb cynnar; cwtogi ar lif breichiau bach ac arfau ysgafn; diwygio’r sector cyfiawnder a diogelwch sy’n ymateb i rywedd, gan gynnwys fetio, hyfforddiant, codau ymddygiad, polisïau dim goddefgarwch, cydbwysedd rhwng y rhywiau, a throsolwg ac atebolrwydd effeithiol; ac ymhelaethu ar leisiau goroeswyr a chymunedau yr effeithir arnynt, gan gynnwys drwy gefnogi amddiffynwyr hawliau dynol menywod, a sefydliadau cymdeithas sifil.

Ar y diwrnod hwn, rydym yn sefyll yn unedig yn ein hymrwymiad diwyro i gefnogi goroeswyr ac i roi terfyn ar gosbedigaeth i’r troseddwyr. Rhaid inni sicrhau nad ydynt yn cael eu hanghofio mewn hinsawdd o argyfyngau croestoriadol, gan gynnwys yr adferiad pandemig byd-eang, ac adnoddau cyfyngedig. Rhaid inni sicrhau nad addewid gwag yw cyfraith ryngwladol. Gall erlyniad helpu i drawsnewid y diwylliant canrifoedd oed o gael eu cosbi am y troseddau hyn yn ddiwylliant o ataliaeth. Rhaid i'w cymdeithasau weld goroeswyr fel deiliaid hawliau, i'w parchu a'u gorfodi, ar adegau o ryfel a heddwch.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:
Géraldine Boezio
Swyddfa Cynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Drais Rhywiol mewn Gwrthdaro, Efrog Newydd
geraldine.boezio@un.org

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig