IPRA-PEC – Rhagamcanu Cam Nesaf: Myfyrdodau ar Ei Wreiddiau, Prosesau a Dibenion

“Adolygu Gorffennol PEC i Ragamcanu ei Ddyfodol Ffafriedig”

Wrth arsylwi 50 mlynedd ers sefydlu'r Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol, mae dau o'i haelodau sefydlu yn myfyrio ar ei gwreiddiau wrth iddynt edrych i'w dyfodol. Mae Magnus Haavlesrud a Betty Reardon (sydd hefyd yn aelodau sefydlu’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch) yn gwahodd aelodau presennol i fyfyrio ar y presennol a’r bygythiadau dirfodol i oroesiad dynol a phlaned sydd bellach yn herio addysg heddwch i ragamcanu dyfodol diwygiedig sylweddol i PEC a’i rôl. wrth dderbyn yr her…

Neges i Gyflwyno Aelodau'r Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) o IPRA Gan Magnus Haavelsrud a Betty A. Reardon, Aelodau Sefydlu

Cyflwyniad: Gosod Cwrs ar gyfer Dyfodol PEC

Mae Cynhadledd Gyffredinol Trinidad 2023 yn lleoliad priodol i arsylwi 50 mlynedd ers sefydlu Comisiwn Addysg Heddwch y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol, adolygu ei nodau a'i ddulliau a gosod cwrs ar gyfer ei ddyfodol. Gosodwyd y sylfaen yn Bled, Iwgoslafia yng Nghynhadledd Gyffredinol 1972 pan gynigiodd Saul Mendlovitz, Christoph Wulf a Betty Reardon i Gyngor yr IPRA a sefydlodd Bwyllgor Addysg Heddwch gyda Christoph Wulf yn gadeirydd. Sefydlwyd y Comisiwn yn swyddogol ym 1974 yng Nghynhadledd Gyffredinol yr IPRA yn Varanasi, India lle etholwyd Magnus Haavelsrud yn Ysgrifennydd Gweithredol cyntaf PEC. O'r cychwyn, roedd PEC yn gysyniadol glir, wedi'i arwain yn normadol ac wedi strwythuro ei sefydliad ar gyfer cysondeb normadol wrth gyflawni ei ddibenion. Mae ei ddogfennau sefydlu, ei strategaeth a'i is-ddeddfau wedi'u hatodi i'r traethawd hwn.

Amgylchiadau a Chyd-destunau Dechreuad PEC

O'r dechrau, roedd PEC yn bwrpasol a systematig, ac yn fwy na chynulliad bob dwy flynedd o addysgwyr heddwch. Roedd y PEC ifanc yn gymuned ddysgu hanfodol ac roedd gan ei haelodau ymdeimlad cryf o undod, ymrwymiad dwys i wneud addysg yn offeryn arwyddocaol ar gyfer heddwch, teyrngarwch ffyrnig i'w gilydd a gweledigaeth a rennir o fyd wedi'i drawsnewid yr oeddent wedi'i genhedlu'n gyffredin. Roedd yn ffocws, yn bwrpasol ac wedi'i drefnu'n fwriadol fel y gwelir yn “Strategaeth Fyd-eang ar gyfer Cyfathrebu a Chodi Ymwybyddiaeth mewn Amrywiol Leoliadau Lleol” a ddatblygwyd yn 1975 yn Ysgol Haf IPRA yn Västerhaninge, ger Stockholm, Sweden.

Roedd cydlyniant cysyniadol a chymunedol dyddiau cynnar PEC yn ganlyniad i’r Ysgolion Haf IPRA hyn a ddarparodd, dros nifer o flynyddoedd yn olynol, leoliad ar gyfer cyfnewidiadau dwys a dysgu ffurfiannol wrth i aelodau o holl ranbarthau’r byd fynd i’r afael â chyffredinolrwydd a gwahaniaethau cyd-destunau proffesiynol, safbwyntiau. a blaenoriaethau problemus. Trwy weithio trwy’r gwahaniaethau hyn a dysgu oddi wrthynt a dadansoddi elfennau cyffredin, bu modd i PEC fel cymuned ddysgu gynhyrchu “Strategaeth Fyd-eang…,” dan ddylanwad dadansoddiadau strwythurol ymchwil heddwch a’r addysgeg feirniadol, a gyflwynwyd yn ddiweddar gan Paolo Freire. Mae'r ddogfen, sy'n gynnyrch proses gwbl gyfranogol ac agored, yn mynegi pwrpas sy'n werth ei adolygu heddiw i asesu nid yn unig perthnasedd ei sylwedd, ond hefyd i ddeall pwysigrwydd proses a chyd-destun i bennu a mynegi dibenion cyffredin.

Yn y dyddiau cynnar hynny, yn dilyn diwedd Rhyfel Fietnam, yng nghanol brwydrau neo-drefedigaethol, dechreuodd ymchwilwyr heddwch ac addysgwyr heddwch, gan ddod yn ddeffro i drais strwythurol system y byd, ddysgu oddi wrth ei gilydd, gan adeiladu corff cyffredin. o ddysgu. Daeth y dysgiadau cyffredin hynny yn sylfaen addysg heddwch wrth iddi ddatblygu dros draean olaf yr 20fedth ganrif trwy frwydrau rhyddhau, y Rhyfel Oer, twf y mudiad gwrth-niwclear a'u dirywiad. Parhaodd y sylfaen honno yn berthnasol tan flynyddoedd cyntaf yr 21ainst canrif ei herio gyda’r “War on Terror.”

Drwy gydol ei degawdau cyntaf, daeth aelodau o gymuned ddysgu PEC â’r sylfaen hon i’w rhan mewn digwyddiadau a datblygiadau o bwys yn y maes, gan barhau i ddysgu o bob ffynhonnell oedd ar gael, wrth i’w haelodau ddarparu fframweithiau cysyniadol a gwerthoedd arweiniol i waith eraill yn y maes. maes. Ymhlith y digwyddiadau a'r rhaglenni y dylanwadwyd arnynt gan aelodau PEC roedd: Cynhadledd Byd Cyntaf Cyngor Cwricwlwm a Chyfarwyddyd y Byd ym 1974; Cynhadledd Byd UNESCO ar Addysg Diarfogi yn 1980; sefydlu'r rhaglen raddedig gyntaf mewn addysg heddwch ym Mhrifysgol Teachers College Columbia a'r Sefydliad Rhyngwladol cyntaf ar Addysg Heddwch yn 1982: prosiect UNESCO i gynhyrchu Llawlyfr ar Addysg Diarfogi; a'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, a sefydlwyd yn 2000, ymhlith eraill.

Mae PEC hefyd wedi bod yn ddylanwad sylweddol ar IPRA ei hun, ar ôl cyflwyno i'r gymdeithas rhyw ac ecoleg fel sylwedd hanfodol ar gyfer ymchwil heddwch. Ymdriniwyd â materion a godwyd gan fudiad menywod a heddwch oedd yn dod i'r amlwg o fewn PEC nes iddynt gael eu tybio gan gomisiwn IPRA ar wahân. Dyma'r un mwyaf trefnus a phwrpasol o'r holl gomisiynau. Dyma’r unig gomisiwn i gael ei lywodraethu gan is-ddeddfau a ddrafftiwyd pan gafodd ei sefydlu, wedi’i arwain gan ddiben cyffredin a gweledigaeth gyffredin strategaeth fyd-eang, a’r unig un i gyhoeddi ei gyfnodolyn ei hun.

Roedd y digwyddiadau a’r datblygiadau hyn yn gyfochrog ag ymdrechion cydweithredol parhaus ymhlith yr aelodau a gynhyrchodd gorff o lenyddiaeth ar theori ac ymarfer y maes a hwylusodd ei ddatblygiad a’i ledaeniad byd-eang. Er bod manylion y maes yn amrywio o ranbarth i ranbarth ac o wlad i wlad, roedd y datblygiadau hynny yr oedd aelodau PEC yn rhan ohonynt yn parhau i gael eu trwytho gan weledigaeth y Strategaeth Fyd-eang. I gydnabod y cyflawniadau hyn, dyfarnwyd Gwobr UNESCO 1989 am addysg heddwch i IPRA.

Daeth yr holl hanes datblygiadol hwn i ben gyda sefydlu yn 2004 Cyfnodolyn Addysg Heddwch fwy neu lai ar yr un pryd ag ymddangosiad heriau cyd-destun hanesyddol newydd.[1] Mae’r cyfnodolyn yn dystiolaeth o faes sydd wedi’i sefydlu’n gadarn, ond gallai hefyd ddod yn gyfrwng i’r hyn y credwn yw’r angen am weledigaeth, pwrpas a strategaeth newydd sy’n ymateb i heriau heddwch degawdau canol yr 21ain.st canrif. Am y rhesymau hyn rydym yn annog rhoi sylw manwl i adolygu datganiad o ddiben sylfaenol PEC gyda golwg ar ffurfio un ar gyfer ei gam nesaf. Mae gwaith PEC wedi bod yn arloesol yn esblygiad meysydd cyfoes gwybodaeth heddwch; a chredwn y gall chwarae rhan debyg yn y presennol a'r dyfodol.

“Strategaeth Fyd-eang ar gyfer Cyfathrebu a Chodi Ymwybyddiaeth mewn Amrywiol Leoliadau Lleol”: Datganiad o Ddibenion Sefydlu

Yn adlewyrchiad o'r dadansoddiadau strwythurol a oedd yn dod i'r amlwg yr oedd ymchwil heddwch wedyn yn dod ag ymwybyddiaeth gynyddol o anghyfiawnder strwythurau economaidd a gwleidyddol byd-eang, mae “Strategaeth Fyd-eang…” hefyd yn ddatganiad o wrth-imperialaeth. Roedd yn seiliedig ar y gred bod yn rhaid ffurfio addysg heddwch i'r mathau penodol o drais sy'n rhan annatod o'r strwythurau hynny fel y maent yn amlwg yn y gwahanol leoliadau y mae'n cael ei ymarfer ynddynt. Gyda'r bwriad o ddysgu sut i fynd y tu hwnt i'r mathau hynny o drais a'u trawsnewid, mae'r strategaeth yn datgan ffafriaeth addysgegol at ddeialog (hy “cyfathrebu”) ac am herio'r prif ddulliau o feddwl (hy “codi ymwybyddiaeth.”) Mae'r honiadau hyn yn atgyfnerthu tueddiad PEC tuag at gyd-destunol. dylunio ac ymarfer, gan gydnabod y berthynas annatod rhwng y lleol a'r byd-eang yn ei gyd-destun. a chroesawu adfyfyrio ymddiddan beirniadol fel yr addysgeg a ffafrir.

Bwriad y strategaeth yw cryfhau'r broses o ffurfio mudiad heddychlon tuag at realiti newydd yn seiliedig ar werthoedd heddwch cyfiawn. Mae cyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth yn y mudiad hwn yn ymwneud â phob rhan o system y byd, felly mae'n fyd-eang. Mae cyfranogiad pob rhan o'r system yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni newidiadau tuag at werthoedd heddwch trwy ddatblygu realiti newydd. Roedd cryfhau cysylltiadau a chydweithrediad rhwng pob rhan o system y byd, fel yr hyn a nodweddai'r PEC ifanc, yn addo mwy o effaith. Credwn ei bod yn hollbwysig fod PEC yn parhau i gynnwys aelodau o gyd-destunau amrywiol a holl ranbarthau’r byd wrth ystyried rôl addysg yn y gwaith o drawsnewid y systemau a’r strwythurau byd-eang sy’n dal i amddifadu a gormesu gormod.

Ym 1974, ystyriwyd mai pwrpas dysgu heddwch oedd trawsnewid amodau cyd-destunol sy'n achosi trais uniongyrchol, strwythurol a diwylliannol. Nid yw dysgu heddwch, ym marn y drafftwyr, yn gyfyngedig i fyfyrio beirniadol. Mae'n gofyn am ddysgu trwy brofiad o weithredu tuag at y trawsnewid a ddymunir. Dylid barnu camau gweithredu yn ôl eu potensial i newid strwythurau a diwylliannau – ar lefelau amrywiol o bersonau a chymunedau i’r strwythurau macro sy’n rhan o system y byd.

Rydym wedi dysgu bod dysgu heddwch yn cefnogi ac yn cychwyn datblygiadau tuag at fwy o heddwch (hy llai o drais) a gellir dod o hyd i dystiolaeth o hyn ym mhob man ac amser, yn amrywio o brofiadau unigol mewn bywyd bob dydd i symudiadau ar lefel fyd-eang. Mae llais diwylliannol addysg, a ddadleuwn yn awr, felly o berthnasedd gwleidyddol i amlygu’r angen i drawsnewid amodau cyd-destunol problematig – sydd weithiau’n dreisgar. Pan fo amgylchiadau problematig yn bodoli, gall gweithgaredd pedagogaidd ymateb trwy addasu i'r status quo - neu ei wrthsefyll gyda'r bwriad o newid. Os nad yw gwrthwynebiad o'r fath yn bosibl o fewn addysg ffurfiol, mae bob amser yn bosibl, fel y mae profiad hanesyddol wedi'i ddangos (i raddau amrywiol o anhawster - a pherygl) mewn addysg anffurfiol a/neu anffurfiol. Yn amlwg, roedd sylfaenwyr PEC yn cydnabod bod uniondeb addysg heddwch yn uniongyrchol gysylltiedig â dewrder moesol ei ymarferwyr. Fe ddysgon ni hyn gan ein cydweithwyr “ar lawr gwlad” mewn rhaglenni heb fod yn ffurfiol sy’n wynebu gormes strwythurol fel y profwyd mewn gwirionedd. Mae addysg mewn datblygiadau tuag at drawsnewid gwrthdaro di-drais, dysgu rhyddhaol a democrataidd mewn gwrthwynebiad i awdurdodau gwleidyddol gormesol, yn her wahanol i addysg a ddarperir gan bwerau dominyddol cymdeithasau.

O fewn ethos llyfrgellyddol o'r fath mae angen trefn gytûn o weithdrefnau i sicrhau cysondeb normadol a chamau gweithredu effeithiol â ffocws. Yr Is-ddeddfau oedd ein hymgais i sefydlu canllawiau o'r fath ar gyfer trefniadaeth y Comisiwn.

Is-ddeddfau PEC: Sicrhau bod y Broses yn Gwireddu'r Pwrpas

Cytunodd sylfaenwyr PEC fod yn rhaid sicrhau parhad ac effeithiolrwydd ein gwaith cyffredin gan ganllawiau clir ar gyfer llywodraethu ymdrechion ein grŵp amrywiol wedi'u rhwymo gan ein pwrpas cyffredin. I’r perwyl hwn mabwysiadwyd is-ddeddfau sydd – er eu bod wedi disgyn o arfer – yn dal mewn grym. Fe wnaethom eu strwythuro o fewn strwythur ehangach yr IPRA, gan obeithio sicrhau y byddai addysg yn parhau i fod yn rhan annatod o genhadaeth y Gymdeithas.

Gan gredu bod diddordeb datblygu adeiladu heddwch yn awr ac yn y dyfodol a dysgu heddwch yn gofyn am gyfranogiad pob rhan o system y byd presennol, bwriad yr Is-ddeddfau yw sicrhau cyfranogiad o'r fath a gallant barhau i fod yn arf at y diben hwn.

Casgliadau ac Awgrymiadau ar gyfer Rhagamcanu Dyfodol PEC

Gyda'r bwriad o anrhydeddu ymdrechion diweddar Ysgrifennydd Gweithredol PEC, Olga Vorkunova, a welodd y posibilrwydd o ddyfodol hanfodol i'r maes; gan dybio bod aelodaeth PEC yn parhau i fod yn gymuned amrywiol o addysgwyr heddwch sy'n cynrychioli holl ranbarthau'r byd; a chyda gobaith y bydd yr aelodau yn cydweithio yn y fath fodd ag i hyrwyddo sylwedd ac arfer addysg heddwch yn effeithiol, cynigiwn yr awgrymiadau canlynol i'w hystyried gan aelodaeth gyffredinol IPRA ac aelodau presennol PEC.

Parthed Is-ddeddfau: Sefydlu Gweithdrefnau i Gyflawni Dibenion

Yng Nghynhadledd Gyffredinol nesaf yr IPRA yn Trinidad-Tobago gellir cynnal etholiadau ar gyfer yr Ysgrifennydd Gweithredol, y Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor fel y nodir yn yr Is-ddeddfau atodedig. Gan nad yw'r Is-ddeddfau'n nodi sut y gwneir enwebiadau, rydym yn awgrymu bod Ysgrifennydd Gweithredol presennol PEC mewn cydweithrediad â'r Ysgrifennydd Cyffredinol yn gwahodd aelodaeth PEC ac IPRA i enwebu ymgeiswyr ar gyfer y gwahanol swyddi yn PEC. Gellir gwneud enwebiadau ychwanegol yng nghyfarfod gweinyddol y Gynhadledd Gyffredinol, ac yna etholiadau. Rydym hefyd yn awgrymu bod Cynhadledd Gyffredinol IPRA 2022 yn gwahodd yr arweinyddiaeth PEC newydd i gyflwyno cynnig i Gynhadledd Gyffredinol nesaf IPRA ar ddiweddaru'r Is-ddeddfau ar

 1. sut y gwneir enwebiadau
 2. gan gynnwys y cytundeb gyda Taylor a Francis ar nawdd PEC i'r Journal of Peace Education
 3. unrhyw newidiadau eraill yn Is-ddeddfau PEC.

Parthed: Strategaeth: Gosod Cwrs Newydd o fewn Gweledigaeth ar gyfer Newid y Realaeth Bresennol

Credwn y byddai cenhadaeth bresennol a pharhaus PEC yn cael ei gwasanaethu'n dda gan adolygiad o'i ddibenion o fewn cyd-destun heddwch sy'n peri problemau heddiw. Rydym yn awgrymu y dylid rhoi amser yn sesiynau’r Comisiwn sydd i ddod i fyfyrio ar yr ymholiadau cyd-destunol canlynol a’u trafod:

Sut mae bygythiadau planedol dirfodol trychineb hinsawdd a holocost niwclear yn effeithio ar ein cyd-destunau lleol? A yw'r problemau sylfaenol hyn yn amlygu mewn mathau arbennig o drais y dylai addysg heddwch fynd i'r afael â nhw?

Sut mae’r “Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth,” cynnydd awdurdodaeth a’r adlach yn erbyn hawliau dynol menywod a’r rhai sydd ar y cyrion wedi effeithio ar broblematig heddwch cadarnhaol?

Ym mha ffyrdd y dylai safonau rhyngwladol a gyhoeddwyd yn yr 20 mlynedd diwethaf megis Penderfyniad 1325 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch, Cytundebau Paris ar yr Hinsawdd a’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear gael eu hintegreiddio i ddatganiad o ddiben a’r gwir arfer addysg heddwch?

Ym mha ffyrdd y dylid mynd i’r afael â rôl gynyddol cymdeithas sifil ryngwladol wrth wynebu’r bygythiadau dirfodol a gweithio i oresgyn problemau lluosog a chynyddol rhyfel, newid hinsawdd, amddifadedd, gormes, dadleoli a’r argyfyngau ffoaduriaid a throseddau hawliau dynol lluosog wrth ddiffinio’r cyd-destun addysg heddwch a gosod nodau ar gyfer y maes hwnnw o'r maes y cyfeirir ato fel addysg dinasyddiaeth fyd-eang?

Sut ddylai newidiadau yn y cyd-destun effeithio ar ddefnydd a pherthnasedd sylfeini addysg heddwch? Pa feysydd ymchwil heddwch presennol a allai fod yn ddefnyddiol wrth asesu perthnasedd y sylfeini?

Gellid sefydlu pwyllgor drafftio i grynhoi'r ymatebion i'r ymholiadau hyn neu rai tebyg i gynnig strategaeth newydd neu ddatganiad o ddiben ar gyfer PEC. Yr eiddoch yw'r dasg o osod y dyfodol ar gyfer y gymuned ddysgu fyd-eang unigryw sy'n Gomisiwn Addysg Heddwch IPRA.

Dymunwn y gorau i chi wrth i chi dderbyn yr her.

Magnus Haavelsrud
Betty Reardon
Medi, 2022


Atodiad 1: Strategaeth Fyd-eang o Gyfathrebu a Chodi Ymwybyddiaeth mewn Amrywiol Leoliadau Lleol[2]

Cyflwyniad

Ein pwrpas yw helpu i newid realiti byd, gan gydnabod ein hunain fel pynciau y mae eu galwedigaeth i newid realiti, hy, y system ecsbloetiol yr ydym i gyd yn cymryd rhan ynddi. Mae’r pwrpas hwn, fodd bynnag, yn ein rhoi mewn penbleth, oherwydd rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd i oroesi mewn system tra ar yr un pryd yn gofyn am ei thrawsnewid. Yn hyn o beth rhaid inni dderbyn a gwrthod ar yr un pryd. Ein pwrpas yw dod o hyd i strategaeth ar gyfer gweithredu lle ceir y cydbwysedd cywir rhwng derbyn a gwrthod.

Mae nodweddion y system fyd newydd sydd gennym mewn golwg wrth benderfynu ar y strategaeth yn cynnwys y canlynol: cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ar bob lefel; cyfiawnder cymdeithasol, hy gwireddu hawliau dynol; dileu trais, yn uniongyrchol ac yn strwythurol; cydbwysedd ecolegol; a lles economaidd. Credwn mai dim ond mewn byd lle mae pŵer gwleidyddol wedi’i ddatganoli i bobl yn eu cyd-destunau real y gellir cyflawni’r gwerthoedd hyn, fel y dylai pob grŵp o bobl ddod yn hunanddibynnol yn economaidd ac yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol annibynnol.

Mae'r strategaeth ganlynol, felly, yn honni ei bod yn strategaeth fyd-eang ar gyfer cyfathrebwyr sydd wedi'i lleoli ym mhedwar categori mawr y system imperialaidd bresennol. Y categorïau hyn yw:

 1. Canolbwynt y genedl ddiwydiannol
 2. Cyrion y genedl ddiwydiannol
 3. Canolbwynt y genedl ddi-ddiwydiannol
 4. Cyrion y genedl ddi-ddiwydiannol.

Mae’n rhagdybio gwahanol raddau o dderbyn a gwrthod y system yn agored, sydd i’w newid, ac mae’n cymryd yn ganiataol bod gan unigolion ym mhob un o’r pedwar categori dasg i’w chyflawni wrth chwalu’r system a chreu un newydd. Mae’n cymryd yn ganiataol hefyd, fodd bynnag, fod pawb sy’n ymwneud â’r strategaeth, waeth beth fo’i dderbyn a’i wrthod yn agored, yn teimlo’n gudd mai i’r tlawd a’r gorthrymedig ac i’r drefn fyd-eang newydd y mae ei deyrngarwch, ac nid i’r gyfundrefn ecsbloetio bresennol.

Strategaeth gyffredinol

Dylai strategaeth gyffredinol o godi ymwybyddiaeth yn y byd presennol gynnwys set o gamau gweithredu cydamserol a chyflenwol sy'n digwydd ym mhob maes o strwythur imperialaeth. Mewn rhai achosion, ond nid o reidrwydd ym mhob achos, bydd y camau hyn yn cael eu cysylltu drwy gydweithredu uniongyrchol rhwng un maes ac un arall. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ni nodi pwyntiau cyswllt posibl a sefydlu meini prawf ar gyfer cyfatebolrwydd.

Gan fod yn rhaid gwneud diagnosis penodol o'r ffactorau canlynol ar gyfer pob maes: is-strwythurau a phrosesau i'w newid; y cyfryngau newid posibl; rhwystrau amlwg a phosibl i newid. Rhaid i'r diagnosis hwn gynnwys agweddau seicolegol yn ogystal â strwythurol y cymdeithasau dan sylw.

Yn ogystal â'r diagnosis hwn mae'n rhaid dadansoddi'r prosesau cydwybodol mwyaf priodol a'r sianeli cyfathrebu mwyaf effeithiol. Dylai’r rhain gael eu pennu’n bennaf gan gynnwys penodol y neges, sylwedd y weithred, a gwerthoedd a chanfyddiadau’r rhai yr ydym am ymgysylltu â nhw neu eu cyrraedd.

Mae pum rheol sylfaenol y strategaeth gyffredinol fel a ganlyn.

Yn gyntaf, dylai'r camau gweithredu fod yn amrywiol iawn, er mwyn manteisio ar bob cyfle, a darparu ar gyfer ymagwedd hyblyg sy'n gallu addasu i newidiadau mewn amgylchiadau penodol, er enghraifft newid llywodraeth, trawma economaidd, trychineb naturiol, ac ati. ni ddylid canoli'r broses gyfathrebu. Dylai'r cynllun fod i bob cyfeiriad posibl, dylai mewnbwn ddod o bob maes a dylid osgoi dibyniaeth un ffynhonnell, er mwyn lleihau'r risg o ormes ac imperialaeth ddiwylliannol. Mewn geiriau eraill, dylai’r mecaneg a’r prosesau fod nid yn unig mor effeithiol â phosibl ond hefyd yn gyson â’r gwerth nod sy’n gysylltiedig â “mudiad byd-eang,” nid “sefydliad byd”.

Yn ail, dylai pob person yn y prosiect cyfathrebu feddwl amdano'i hun fel asiant newid, a hefyd fel adnodd a model posibl o'r gwerthoedd newydd. Sut allwn ni wneud ein hunain yn asiantau mwy effeithiol? Sut gall ein bywydau ddangos dymunoldeb a hyfywedd y system werth newydd? Mae'r rhain yn gwestiynau hollbwysig ar gyfer cynllunio strategaeth. Un enghraifft fyddai newid ein sefyllfaoedd gwaith ein hunain i sefydliadau nad ydynt yn hierarchaidd, a thrwy hynny ddarparu model pendant o set newydd o gysylltiadau dynol. Fel personau dylem hefyd gadarnhau ein cysylltiadau unigol trwy gamau pendant o gydweithredu a thystio, hyd yn oed os yn symbolaidd yn unig, i undod â'r cyrion. Rhaid inni feddwl am bob maes o'n bywydau personol, teuluoedd, cysylltiadau cymdeithasol yn ogystal ag amgylcheddau gwleidyddol a phroffesiynol, fel meysydd posibl o godi ymwybyddiaeth.

Yn drydydd, dylid barnu pob cam gweithredu yn ôl eu potensial i newid y strwythurau. Yn yr ystod fer, gall gweithredoedd sy'n effeithio ar is-strwythurau fod yn adeiladol, ond mae'n rhaid cymryd camau cyflenwol mewn is-strwythurau eraill hefyd i synergeiddio ymdrechion tuag at newid cyfanswm amrediad hwy y macrostrwythur.

Yn bedwerydd, mae gweithredoedd i'w barnu yn ôl eu gallu i newid strwythurau emosiynol mewn cysylltiadau dynol. Tra bod y strwythurau eco-wleidyddol yn haws i'w gweld, ac felly camau gweithredu penodol yn haws eu cynllunio, mae'r strwythurau cymdeithasol-emosiynol i raddau helaeth yn “anweledig”, gan nad ydynt yn cael eu gweld gan bron neb y tu allan i'r grwpiau a ddominyddir. Hwy efallai yw’r agweddau mwyaf llechwraidd ar imperialaeth ddiwylliannol y Gorllewin, fel y gellir ei sylweddoli trwy ein profiad gyda hiliaeth a rhywiaeth, a’n brwydrau (mewnol ac allanol) mewn cyfathrebu.

Y prototeip o'r strwythur sydd i'w ddatgymalu yma yw Rheolwr y Farchnad Bost (MMM), sydd ei hun angen ei ryddhau o feichiau ei awdurdod ac atal y priodoleddau dynol hynny nad ydynt yn cyd-fynd â'r model. Gellir cynllunio proses ryddhad o'r fath trwy bolareiddio'r priodoleddau a werthfawrogir gan y model a'r rhai sy'n cael eu dibrisio (hy, benywaidd, lletyol, gogwydd at wasanaeth, ac ati). Mae angen i'r MMM symud o ddamcaniaethol i goncrid, o ddadansoddiad rhesymegol, dilyniannol i feddwl greddfol, gan bwysleisio diffyg parhad a gwrth-ddweud; gweld dibyniaeth weithiau'n integreiddio'n drugarog ac annibyniaeth weithiau'n dieithrio; rhoi lle i realiti newidiol yng nghyd-destun y presennol a’r dyfodol, yn hytrach na dal at strwythurau sefydlog, boed yn elfennau ceidwadol o’r cyd-destunau presennol neu gyd-destunau rhagnodedig ideolegol yn y dyfodol. Rhaid iddo symud o ddulliau ymddygiad uchelgeisiol, cydymffurfiol a chystadleuol i ymddygiad creadigol a chadarnhaol. Rhaid inni gydnabod bod rhywfaint o’r MMM ym mhob un ohonom.

Yn bumed, i gymryd camau gweithredu, mae angen inni fod yn ymwybodol o amodau gwrthrychol, adweithiau affeithiol, a'r newid meddyliol a all ddod o'r weithred. Gall y newidiadau meddwl hyn arwain at newid mewn ymarfer ac yn y pen draw at newid yn y realiti gwrthrychol y dechreuodd y gweithredu ohono. Er mwyn cynnwys pobl yn y broses newid rhaid i ni gymryd i ystyriaeth fod sefyllfa wleidyddol benodol unrhyw unigolyn yn ganlyniad grymoedd gwrth-ddweud ei gyd-destun fel y'i canfyddir gan yr unigolyn. Mae'r canfyddiad hwn yn cael ei gyflyru gan y gosodiad allanol o “beth yw gwirionedd” ar un ochr a chan gyfansoddiad seicig yr unigolyn ar yr ochr arall. Mae'r cyfansoddiad seicig yn gyfnewid yn cael ei ddylanwadu gan y strwythur cymdeithasol ar y lefelau micro a macro. Rhaid i strategaeth fyd-eang ar gyfer codi ymwybyddiaeth, felly, gymryd hyn i ystyriaeth. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i berthynas tafodieithol fodoli rhwng y gwrthddywediadau. Y ffordd orau o gyflawni'r dafodiaith hon yw trwy gyfrwng ymddiddanol lle mae'r gwrthddywediadau gwrthrychol a'r canfyddiadau o'r rhain yn cael eu hamlygu'n raddol i'r rhai sy'n cymryd rhan yn y broses ddysgu. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ar un ochr y gall amlygiad ysgytwol o wrthddywediadau wrthweithio'r broses gydwybodol. Ar yr ochr arall, fe allai olygu y byddai sylw unochrog i gyfansoddiad seicig yr unigolyn hefyd yn gwrthweithio’r broses. O ganlyniad, rhaid cael y cydbwysedd cywir trwy gymryd rhan weithredol mewn deialog.

Wrth gynllunio’r strategaeth gyffredinol, rhaid inni benderfynu pa bwyntiau cyswllt newydd y mae’n rhaid eu huno a pha hen bwyntiau y mae’n rhaid eu torri. Ar gyfer y rhan gyntaf credwn fod yn rhaid sefydlu set o gysylltiadau cydweithredol adeiladol rhwng ac ymhlith Cyrion i atgyfnerthu'r cryfder posibl sy'n dod o gydnabod eu diddordebau cyffredin a gwasgaru eu cystadleuaeth a'u gelyniaeth a orfodir gan y rhaniad ecsbloetiol o ymylon a ddeilliodd o'r Ganolfan. o'r Ganolfan. Dylid sefydlu cyswllt newydd pwysig arall rhwng Cyrion y Ganolfan ac Ymyl y Cyrion. Mae angen i bob un ddod yn ymwybodol o'r ffyrdd y maent yn cael eu trin yn gyffredin gan y Ganolfan a chanfod pwyntiau y gallai ymdrechion cydweithredol arwain at symud y strwythurau tuag at fwy o gymesuredd a thegwch.

Mae cyswllt posibl pwysig arall rhwng y pocedi hynny o’r Ganolfan sydd bellach yn symud tuag at y system werthoedd newydd, er enghraifft, y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA), a’r Cyrion. Mae hyn yn hollbwysig at ddibenion diogelwch (cyfreithlondeb mewn rhai achosion) ac ar gyfer mynediad at adnoddau a sianeli cyfathrebu (cyfryngau a strwythurau addysgol sefydledig). Yn yr un modd, rhaid torri'r cysylltiadau presennol rhwng Canolfannau sy'n atgyfnerthu eu diddordebau yn hytrach na'r Cyrion. Rhaid i'r strategwyr chwilio am ddulliau o chwalu eu hofnau am y system werth newydd, hy, gwrth-dreiddiad syniadau.

Wrth benderfynu pa gamau i'w cymryd ym mha faes, rhaid ystyried dau ffactor, pŵer (adnoddau) a symudedd. Beth sydd angen ei symud i ble a phwy sydd â'r gallu mwyaf i'w symud?

Casgliad

Mae'n bosibl y bydd y mecanwaith codi ymwybyddiaeth yma'n cael ei roi ar waith trwy wrthdaro â damcaniaethau amgen a strwythurau gwerthoedd croes, trwy gydnabod ac ymdrin â realiti emosiynol a chyfathrebu di-eiriau, a'r angen i ddarparu profiadau dynol pendant i ddarlunio haniaethau deallusol. Mae'r tensiynau a amlygwyd mewn proses o'r fath ar lawer ystyr yn rhai yr ydym wedi cael trafferth yn ystod y dyddiau diwethaf hyn yn Västerhaninge.

Mae’r STRATEGAETH FYD-EANG hon yn cynrychioli i’r Grŵp Codi Ymwybyddiaeth drosi’r tensiynau hynny yn ffurf newydd o egni, a hynny mewn grym cadarnhaol lle gall pob un ohonom wneud y mwyaf o’n potensial a chataleiddio ein gilydd o fewn cyd-destun cymuned wleidyddol ac emosiynol yn gweithio gyda’n gilydd i sylweddoli'r gwerthoedd newydd. Rydym yn gwerthfawrogi ein profiadau unigol sy'n dod at ei gilydd yn ein cydwybodolrwydd fel grŵp, ac rydym yn gwerthfawrogi'r grym catalytig a ddarperir gan IPRA wrth ddod â phob un ohonom at ein gilydd yn y Seminar hwn.


Atodiad 2: Is-ddeddfau PEC[3]

1. Sefydlir y Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) i gynnal gweithgareddau addysg yr IPRA.

2. Pwrpas PEC yw hwyluso cydweithrediad rhyngwladol rhwng addysgwyr, ymchwilwyr heddwch a gweithredwyr tuag at addysg heddwch fwy effeithiol ac eang, i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn hwyluso addysg am achosion rhyfel ac anghyfiawnder yn ogystal ag amodau heddwch a chyfiawnder. I'r perwyl hwn bydd PEC yn cynnal, noddi neu gefnogi prosiectau addysgol o fewn ysgolion yn ogystal â thu allan i'r ysgol trwy gydweithio agos rhwng ymchwilwyr ac addysgwyr ar bob lefel, a lle bo'n briodol, gyda sefydliadau heddwch eraill, yn enwedig asiantaethau ymchwil ac addysg.

3. Bydd PEC yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol, megis:

 • trefnu cyrsiau a chynadleddau ar addysg heddwch;
 • cynorthwyo a chychwyn gweithgareddau addysg heddwch mewn gwahanol wledydd ac mewn sefydliadau rhyngwladol eraill, lle mae diddordeb yn bodoli ymhlith addysgwyr, gweithredwyr, arweinwyr cymunedol ac ysgolheigion;
 • annog cyhoeddi erthyglau ar addysg heddwch mewn cyfnodolion ymchwil, addysgiadol ac ysgolheigaidd;
 • cyfeirio sylw ymchwilwyr at agweddau ar addysg heddwch y gallai fod angen ymchwilio iddynt ymhellach a chydweithio â nhw mewn ymchwil;
 • ymgymryd, noddi a chefnogi datblygiad deunyddiau addysgol, yn ogystal ag addysgu dulliau dysgu sy'n ofynnol gan addysg heddwch.

4. Bydd PEC yn adolygu ei weithgareddau yng Nghynhadledd Gyffredinol yr IPRA a gynhelir ddwywaith y flwyddyn.

5. Etholir Cyngor i gynorthwyo i gyflawni gweithgareddau PEC, ac i gynghori a chynorthwyo Pwyllgor Gwaith PEC. Bydd y Cyngor PEC yn cynnwys dim mwy na 15 aelod, gydag o leiaf wyth ohonynt yn addysgwyr gweithredol neu brofiadol. Bydd aelodau yn gwasanaethu am ddwy flynedd. Bydd y Cyngor PEC yn cynrychioli, cyn belled ag y bo modd, wahanol ranbarthau daearyddol y byd. Etholir aelodau'r Cyngor gan gynhadledd Gyffredinol yr IPRA. Y cworwm yw 10 aelod.

6. Bydd y Pwyllgor Gwaith yn cynnwys dim mwy na phum aelod yn ychwanegol at yr Ysgrifennydd Gweithredol. Etholir aelodau'r pwyllgor o blith aelodau Cyngor PEC yng Nghynhadledd Gyffredinol yr IPRA.

7. Etholir Ysgrifennydd Gweithredol PEC am ddwy flynedd gan gyfarfod llawn o Gynhadledd Gyffredinol yr IPRA. Yr Ysgrifennydd Gweithredol sy'n gyfrifol am gynnal gweithgareddau PEC o ddydd i ddydd. Bydd ef neu hi yn ymgynghori â Phwyllgor Gwaith PEC cyn belled ag y bo'n ymarferol a bydd yn cynrychioli PEC yn enw'r Pwyllgor Gwaith. Ni chaiff yr Ysgrifennydd wasanaethu am fwy na dau dymor.

 

Nodiadau

[1] Mae dogfennaeth o weithgareddau PEC ers y dechrau ar gael yn archifau'r awduron ar addysg heddwch ym Mhrifysgol Toledo: https://utdr.utoledo.edu/islandora/object/utoledo%3Abareardon; a Phrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy https://arkivportalen.no/entity/no-NTNU_arkiv000000037626 (yn enwedig eitemau Fb 0003-0008; G 0012 a 0034-0035)

[2] Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Cylchlythyr IPRA sydd ar gael yn yr archif ar addysg heddwch https://arkivportalen.no/entity/no-NTNU_arkiv000000037626 a hefyd wedi'i gynnwys fel pennod 3 yn Robin J. Burns a Robert Aspeslagh, Tri Degawd o Addysg Heddwch o amgylch y Byd : Blodeugerdd, cyf. cyf. 600, Garland Reference Library of Social Science (Efrog Newydd: Garland, 1996).

[3] Wedi'i gynnwys yn Mindy Andrea Percival, “Hanes Deallusol Comisiwn Addysg Heddwch y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol” (Prifysgol Columbia, 1989).

Cyfeiriadau

Burns, Robin J., a Robert Aspeslagh. Tri Degawd o Addysg Heddwch o amgylch y Byd : Blodeugerdd. Llyfrgell Gyfeirio Gwyddor Gymdeithasol Garland. Cyf. cyf. 600, Efrog Newydd: Garland, 1996.

Percival, Mindy Andrea. “Hanes Deallusol Comisiwn Addysg Heddwch y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol.” Prifysgol Columbia, 1989.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig