IPRA-PEC yn 50: Gwneud y Gorau o Aeddfedrwydd

Nodyn y Golygydd: Mae'r ymatebion isod gan Matt Meyer, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA), a Candice Carter, cynullydd y Comisiwn Addysg Heddwch (PEC), yn cyfeirio at y ddogfen a gyhoeddwyd yn flaenorol. myfyrdodau Magnus Haavlesrud a Betty Reardon ar 50 mlynedd ers sefydlu PEC yr IPRA. Myfyriodd dau o gyd-sylfaenwyr y PEC, Betty a Magnus ar wreiddiau hanesyddol y comisiwn tra hefyd yn edrych i'r dyfodol trwy archwilio'r bygythiadau dirfodol i oroesiad dynol a phlaned sydd bellach yn herio addysg heddwch a phosibiliadau'r PEC a'i rôl mewn derbyn yr her. Bydd hanner canmlwyddiant y PEC yn cael ei ddathlu yn y dyfodol agos Cynhadledd IPRA 2023 a fydd yn digwydd yn Trinidad a Tobago rhwng Mai 17-21, 2023.

Ymateb i Magnus a Betty
gan Matt Meyer, Ysgrifennydd Cyffredinol yr IPRA

Pe bai PEC yn dod i'r amlwg fel gofod hanner can mlynedd yn ôl i helpu i godi ymwybyddiaeth a gweithredu pendant i adeiladu symudiadau yn seiliedig ar ymarferoldeb “heddwch cyfiawn,” yna yn sicr mae'r angen mor fawr ag erioed i ymchwilio'n ddwfn i'r prosesau a'r cynhyrchion addysgol a fydd yn cwrdd. y foment o 21st ymwybyddiaeth ganrif.

Ar gyfer bodau dynol yr 21ain ganrif, mae 50 mlynedd yn dal i gael ei ystyried yn eithaf ifanc. Fodd bynnag, mae cyflymderau arloesol wifi, rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol a rhywbeth o'r enw “5G” yn awgrymu, fodd bynnag, y gall hyd yn oed degawd deimlo fel tragwyddoldeb i'r ieuenctid, ac mae'n debyg bod y deinamig hwn yn rhagddyddio'r oes bresennol. Serch hynny, mae rhai cyfnodau yn fwy breintiedig nag eraill, ac yn 1973 pan sefydlwyd Comisiwn Addysg Heddwch IPRA gan fod maes astudiaethau heddwch yn ei fabandod ac yn is-gategori o addysg heddwch, roedd y byd yn dal i fod yng nghanol un. o'i eiliadau mwyaf storïol o'r gorffennol diweddar. Mae cymaint o lyfrau wedi cyfeirio at yr hyn a elwir yn “Chwedegau”—y cyfnod hanesyddol hwnnw a ddigwyddodd yn fras o ddiwedd y 1950au hyd at ddiwedd y 1970au—gan gynifer o lyfrau fel y gellir yn hawdd stwffio llyfrgelloedd llawn â dim byd arall. Nid yw mwy nag un cyfnodolyn proffesiynol academaidd yn canolbwyntio ar fawr ddim arall nag ail-archwilio'r cyfnod hwn. Heb gymryd gormod o amser i fyfyrio o safbwynt hanesydd pam y gallai uwch-ffocws o'r fath guddio a chuddio mwy nag y mae'n ei ddatgelu, ar gyfer y nodyn hwn i ddathlu 50 PECth pen-blwydd, mae angen nodi'n syml bod y Comisiwn wedi'i ffurfio yn ystod cyfnod bywiog o gynnwrf a dadlau. Bod llawer o brosiectau a gychwynnwyd bryd hynny wedi peidio â bodoli a PEC yn parhau i fod yn gryf yw'r peth pwysicaf i ni, yn 2023 a thu hwnt.

Mae ein blaenoriaid Magnus a Betty wedi amlinellu’r dulliau o gynnal strwythur a gynlluniwyd i gwrdd â’n nodau gwleidyddol-addysgol, yn ogystal â’r cwestiynau y mae angen inni eu hystyried er mwyn symud ymlaen a thyfu. Mae fy ychwanegiad yma yn bennaf i gefnogi eu hawgrymiadau, efallai ychwanegu'r sylwebaeth hon i helpu i danio'r deialogau newydd y mae'n rhaid i ni eu cael.

Yn gyntaf, mae rhai geiriau allweddol yn cael eu nodi wrth ddarllen eu hadolygiad: roedd sefydlu PEC yn cynnwys sylweddoliad dwfn o’r ffaith bod yn rhaid i undod fod yn rhan ganolog o beth bynnag a adeiladwn, a bod teyrngarwch ffyrnig i’n gilydd yn ein galluogi i herio ein gilydd a thyfu. ar yr un pryd. Nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod gwaith Paulo Freire ar addysgeg feirniadol, mor newydd ar y pryd, yn cael ei ddeall i fod yn ganolog wrth wynebu nodau imperialaidd parhaus yr Unol Daleithiau yn ne-ddwyrain Asia. Mae ymwrthedd Fietnam a chenedl-wladwriaeth sosialaidd gynnar yn darparu efallai un o'r enghreifftiau gwych olaf o wladwriaeth flaengar writ mawr.

Pa effeithiau, felly, y mae'r newidiadau mewn rhyddid cenedlaethol a'r frwydr wrth-drefedigaethol/neocolonaidd yn ei olygu i'n meysydd addysg heddwch ac ymchwil heddwch? Os yw rhyddhad cenedlaethol yn llai arwyddocaol nag o’r blaen, i ba raddau y dylem neu y mae’n rhaid inni edrych ar arbrofion anwladwriaethol mewn hunanbenderfyniad sofran a chyfiawnder—o ffeminyddion radical Rojava i chwyldroadwyr brodorol y Zapatistas ac o Bolivia, Chile, Venezuela, ac ati?

Gellir dod o hyd i’r gair “ecoleg” fel rhan o’r PEC cynnar, ac mae Betty a Magnus yn nodi bod yn rhaid i bryderon am ein hargyfwng hinsawdd presennol fod yn rhan o’n deialogau heddiw. Ond beth am y mudiad amgylcheddol rhy-silo, gyda chyn lleied o sylw yn cael ei roi i newid hinsawdd yn y de byd-eang? Ceisiodd gweminar diweddar gan y Biwro Heddwch Rhyngwladol unioni hynny trwy dynnu sylw at wrthdaro a safbwyntiau hinsawdd o safbwyntiau Affricanaidd. Arweiniodd aelod o Gyngor Affrica a etholwyd yn ddiweddar gan yr IPB, Tyson Smith Berry o Liberia, weithdy ar yr un peth yn ystod wythnosau o broses adeiladu heddwch Pan-Affricanaidd Global South. Beth ydym ni fel cymuned fyd-eang yn ei wneud i ddysgu am y cydweithwyr hyn a chanddynt?

Mae hyn yn tarddu o ddogfennau PEC cynnar ynghylch y berthynas rhwng y Ganolfan a'r Cyrion, a oedd ar y pryd hefyd yn cyfeirio'n agos at symudiadau rhyddhau cenedlaethol yn Affrica, Asia ac America Ladin fel canolbwyntiau. Beth nawr - gyda gwendidau imperial gwahanol yn y Ganolfan, ymddangosiadau is-imperialaidd, enillion symud neo-ffasgaidd, a barn wahanol iawn ar rôl Tsieina fel uwch-bwer cyfryngol - o'r cysyniadau o “ddatgysylltu” ac adeiladu strwythurau pobl newydd y tu allan i ormesol , normau systemig treisgar?

Gallai’r rhain fod yn gwestiynau a gaiff eu hystyried hefyd gan Gomisiynau IPRA eraill, ond wrth i PEC ddod i’r amlwg a pharhau fel gofod cryf ar gyfer gwerthusiadau systemig a’r addysg boblogaidd ddilynol ohonynt, mae’n ymddangos i mi bod PEC unwaith eto yn dod yn lle blaenllaw ar gyfer y deialogau hyn. Yn wir, mae’n ymddangos i mi mai dyma union sail yr “ethos llyfrgellyddol” o heriau dialegol i’r prif ddulliau o feddwl y mae Betty a Magnus yn eu mynegi.

Ymchwil, addysg, a gweithredu yw'r pileri annileadwy sy'n rhoi'r cryfder i'n maes wrthsefyll newidiadau enfawr a cholli, ac eto i gadw perthnasedd dros y tymor hir. Heb y doethineb a enillwyd o ryng-gysylltiadau y tri hyny, y mae damcaniaeth ac ymarferiad yn disgyn yn wastad.

Pe bai PEC yn dod i'r amlwg fel gofod hanner can mlynedd yn ôl i helpu i godi ymwybyddiaeth a gweithredu pendant i adeiladu symudiadau yn seiliedig ar ymarferoldeb “heddwch cyfiawn,” yna yn sicr mae'r angen mor fawr ag erioed i ymchwilio'n ddwfn i'r prosesau a'r cynhyrchion addysgol a fydd yn cwrdd. y foment o 21st ymwybyddiaeth ganrif. Mae'n ymddangos bod y dosbarth iau o addysgwyr heddwch, sy'n cynnwys cydlynydd cynhadledd IPRA 2023 Trinidad, Hakim Williams, yn addas iawn i fynd i'r afael â chymhlethdodau'r foment. Mae PEC aeddfed yn hanner cant yn ein galluogi i ddod at ein gilydd nid yn unig ar draws daearyddiaethau, disgyblaethau academaidd ac ideolegau, ond ar draws seiliau gwybodaeth aml-genhedlaeth go iawn. Ni fyddwn byth yn gwybod pa gyfeiriadau ysbrydoledig sy'n dod i mewn Olga, cynullydd Comisiwn PEC o Rwsia byddai wedi mynd â ni, pe na bai COVID-19 wedi tawelu ei llais ar ddiwedd 2021, ychydig cyn i’w gwlad blymio i ryfel. Fodd bynnag, gallwn, a rhaid i ni, ddyblu ein hymdrechion i ail-ddychmygu ein gwaith o bob safbwynt a strategaeth, heb allu gorffwys ar y rhwyfau blaenorol (go iawn neu ddychmygol).

Yn olaf, ni ddylem byth roi lle i'r syniad bod Addysg Heddwch, hyd yn oed ar y lefelau gradd cynharaf, yn llai hanfodol i'n maes cyffredinol o astudiaethau heddwch ac ymchwil. Ymchwil, addysg, a gweithredu yw'r pileri annileadwy sy'n rhoi'r cryfder i'n maes wrthsefyll newidiadau enfawr a cholli, ac eto i gadw perthnasedd dros y tymor hir. Heb y doethineb a enillwyd o ryng-gysylltiadau y tri hyny, y mae damcaniaeth ac ymarferiad yn disgyn yn wastad. Gadewch inni baratoi ar gyfer deialogau a dadleuon yn Trinidad, fel y mae Magnus a Betty wedi ein hudo a’n harwain—a gadewch inni gynllunio a pharatoi ar gyfer Canmlwyddiant y PEC a fydd yn edrych yn well na’n hamgylchiadau presennol.

Ymateb i Magnus a Betty
oddi wrth Candice C. Carter, Cynullydd IPRA PEC

Mae'r PEC wedi parhau'n bwrpasol drwy gydol hanner canrif ei fodolaeth. Yn ogystal â datblygu gwybodaeth o ymchwil a rhannu gwybodaeth, mae wedi galluogi cysylltiadau trawsddiwylliannol a phell mewn addysg heddwch.

Mae Comisiwn Addysg Heddwch (PEC) y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA) wedi parhau yn ystod hanner canrif ei fodolaeth fel adran gyfnerthol yn ogystal â deinamig o'r IPRA. Mae ei aelodau a'i arweinwyr wedi ehangu'r wybodaeth am addysg heddwch ac wedi diweddaru Is-ddeddfau PEC yn barhaus. Yn dilyn sefydlu'r PEC, mae ei arweinwyr wedi hwyluso gwneud penderfyniadau cynhwysol, yn unol ag amodau'r Is-ddeddfau PEC cychwynnol, wrth iddynt hyrwyddo Cenhadaeth y PEC. Mae'r PEC wedi parhau'n bwrpasol drwy gydol hanner canrif ei fodolaeth. Yn ogystal â datblygu gwybodaeth o ymchwil a rhannu gwybodaeth, mae wedi galluogi cysylltiadau trawsddiwylliannol a phell mewn addysg heddwch. Ar hyd yr amser, mae wedi gwasanaethu fel sefydliad ymchwil rhyngwladol lle mae ymchwiliad newydd a pharhaus i addysg heddwch ac adroddiadau arni yn parhau, er gwaethaf heriau brawychus y gwaith hwnnw weithiau. Yn y cyflawniad hwnnw, mae'r PEC wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer, yn ogystal â chymuned, waith ac ymchwil ar addysg heddwch. Rwy'n parhau i gael fy ysbrydoli gan sylfaenwyr y PEC ac yn gwerthfawrogi'n fawr eu hymrwymiad yn ogystal â chefnogaeth barhaus i addysg heddwch, y PEC, a mentrau cysylltiedig ei aelodau.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig