Cyflwyniad 2 Ddiarfogi: Cyfres fideo

(Wedi'i ymateb o: Swyddfa Materion Diarfogi’r Cenhedloedd Unedig.)

Ynghylch

Pam fod diarfogi o bwys? Nid yw mynediad at arfau o reidrwydd yn achosi gwrthdaro, ond gall ei annog, ei ddwysáu a'i estyn. Mae diarfogi a rheoli arfau yn chwarae rhan hanfodol wrth atal a dod ag argyfwng a gwrthdaro arfog i ben. Gall diarfogi hefyd leihau baich ariannol aruthrol ar gymdeithasau. Oeddech chi'n gwybod bod cost un ymladdwr llechwraidd yn ddigon i roi 200,000 o blant trwy flwyddyn o ysgol?

Mae'r gyfres fideo # Intro2Disarmament yn cynnwys 5 fideo fer sy'n esbonio sut mae diarfogi'n cyfrannu at fyd mwy diogel, mwy heddychlon a chynaliadwy mewn ffordd hawdd ei deall.

Gellir gweld y fideos esboniwr ar dudalen we bwrpasol Addysg Ddiarfogi’r Swyddfa Materion Diarfogi ewch yma.

FIDEO 1 Beth yw diarfogi?

Trwy gydol hanes, mae gwledydd wedi mynd ar drywydd diarfogi i atal rasys arfau, meithrin ymddiriedaeth, ac amddiffyn pobl rhag niwed. Mae diarfogi wedi bod yn ganolog i waith y Cenhedloedd Unedig ers ei sefydlu, ac mae'n hanfodol ar gyfer adeiladu byd mwy diogel a heddychlon. Ond beth mewn gwirionedd yw diarfogi? Mae'r fideo hon yn cyflwyno cynulleidfaoedd i'r syniadau a'r cysyniadau y tu ôl i ddiarfogi a rheoli breichiau.

Gwyliwch ef

FIDEO 2 Ddiarfogi yn yr 21ain Ganrif - Trosolwg o Bileri'r Agenda Ddiarfogi

Mae'r fideo hon yn cyflwyno cynulleidfaoedd i “Diogelu ein Dyfodol Cyffredin”, Agenda Diarfogi yr Ysgrifennydd Cyffredinol. Mae'r Agenda yn seiliedig ar bedair colofn allweddol sydd wedi'u cynllunio i ddod ag amcanion diarfogi i'r 21ain ganrif. Gan archwilio pob un o'r pileri, mae'r fideo hon yn edrych ar sut rydyn ni'n mynd at ddiarfogi heddiw.

Gwyliwch ef

FIDEO 3 Sut mae diarfogi a rheoli breichiau yn gweithio?

Mae'r fideo hon yn edrych ar y prosesau a'r mecanweithiau y tu ôl i ddiarfogi modern a rheoli breichiau, a sut rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd i wireddu nodau diarfogi.

Gwyliwch ef

FIDEO 4 Diarfogi a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy

Yma rydym yn edrych ar y rôl hanfodol sydd gan ddiarfogi a rheoli breichiau wrth gyflawni'r nodau datblygu cynaliadwy.

Gwyliwch ef

FIDEO 5 Sut i ymgysylltu

Yn y fideo hwn edrychwn ar sut y gall unigolion ymgysylltu â diarfogi, a phwysigrwydd cryfhau cydweithredu a chydlynu ar bob lefel. Rydym hefyd yn edrych ar yr angen i ymgysylltu â grwpiau mwy amrywiol i ddod â safbwyntiau, arbenigedd a syniadau newydd i'r bwrdd.

Gwyliwch ef

sut 1

  1. Mae angen camau ymarferol ar rai ohonom ni'n ddinasyddion rheolaidd yng ngwledydd y trydydd byd o ran sut rydyn ni'n diarfogi ar lefel gymunedol / gwlad.

Ymunwch â'r drafodaeth ...