Gall y rhyngrwyd ledaenu casineb, ond gall hefyd helpu i fynd i'r afael ag ef

Gall y rhyngrwyd ledaenu casineb, ond gall hefyd helpu i fynd i'r afael ag ef

Gan Mana Farooghi

(Erthygl wreiddiol: Democratiaeth Agored. Ionawr 18, 2017)

Yn ystod yr wythnosau o amgylch y refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd, cododd troseddau casineb gwrth-fewnfudwyr yn y DU i lefelau pryderus, gan arwain at lofruddiaethau dramatig y cenedlaetholwr Pwylaidd Arkadiusz Jóźwik ac Aelod Seneddol Prydain, Jo Cox.

I rai, mae'n ymddangos bod buddugoliaeth yr ymgyrch 'gadael' wedi cyfreithloni gelyniaeth tuag at fewnfudwyr a lleiafrifoedd. Ymladdwyd Brexit ar naratif o ymraniad, gan fanteisio ar densiynau dwfn a achoswyd gan dlodi, lefelau anghydraddoldeb cynyddol ac argyfwng ffydd mewn cynrychiolaeth wleidyddol a democratiaeth. Yna lapiwyd y tensiynau hyn mewn pecyn syml o fai yn erbyn mewnfudwyr. Atgyfnerthodd gwleidyddiaeth ddeuaidd y refferendwm - 'llygaid' neu 'na' - naratifau 'cywir' yn erbyn 'anghywir', gan wthio pobl i ddewis ochrau yn amrwd.

Roedd yr hyn oedd yn digwydd ar y strydoedd hyd yn oed yn fwy yn bresennol ar-lein. Roedd anhysbysrwydd y rhyngrwyd yn cynnig hafan ddiogel i vitriol, gydag adroddiadau'n datgelu uchafbwynt yn cam-drin ar-lein yn erbyn y rhai o dir mawr Ewrop, Mwslimiaid Prydain a lleiafrifoedd eraill a gafodd eu sarhau'n agored a dywedwyd wrthynt am 'fynd yn ôl i'w gwlad.'

Mae'r hyn rydyn ni wedi'i weld ar-lein yn y DU eleni yn rhan o ffenomen fyd-eang sy'n tyfu. Dros y degawd diwethaf mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn gysylltiedig â dwysau tensiynau crefyddol yn Myanmar, lle mae Facebook wedi cael ei ddefnyddio i fwydo teimlad gwrth-Fwslimaidd. Mae wedi bod yn gatalydd wrth danio gwrthdaro ar ôl yr etholiad yn Kenya, lle mae gwleidyddion wedi bod yn galw am drais ar-lein. Ac mae wedi hybu rhaniadau yn y US trwy atgyfnerthu naratifau eithafol ar y ddwy ochr yn ystod yr etholiadau arlywyddol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu. Mae'n cynnig cyfleoedd gwerthfawr i gysylltu ond ar yr un pryd mae'n gwahanu pobl yn 'swigod' cymdeithasol sy'n adleisio ac yn cyfreithloni barn eich hun. Fel Eli Pariser, Prif Swyddog Gweithredol Upworthy esbonio, mae personoli cynyddol cynnwys ar-lein, yn enwedig allfeydd newyddion sydd wedi'u teilwra i'n diddordebau a'n barn, “yn creu'r argraff mai ein hunan-les cul yw'r cyfan sy'n bodoli.” Yn hytrach na chynnig amlygiad ehangach i realiti cymdeithasol a gwleidyddol, mae'r swigod hyn yn symleiddio materion ac yn gwneud cymdeithasau yn fwy agored i 'feddylfryd symudol' wrth i batrymau casineb ddod o hyd i dir ffrwythlon mewn cylch lle mae barn a honiadau yn mynd heb eu herio.

Fel sefydliad adeiladu heddwch, mae gwaith International Alert mewn ardaloedd ledled y byd yr effeithir arnynt gan wrthdaro wedi dangos dro ar ôl tro nad yw lleferydd casineb byth yn ddiniwed. Mae hanes yn dangos ei fod wedi fflachio fflamau trais, wedi creu iaith a diwylliant o elyniaeth, ac wedi normaleiddio amgylcheddau gelyniaethus sy'n ffafriol i drais torfol. Yn Rwanda er enghraifft, mae gan y Llys Troseddol Rhyngwladol cysylltu lleferydd casineb â rhyfel a hil-laddiad, gydag erthyglau papur newydd a darllediadau radio yn arwain at weithredoedd eang o drais ym 1994. Os nad ydym yn ymwybodol o'r pwyntiau tipio rhwng lleferydd casineb a gwrthdaro, gall trais ddod yn risg wirioneddol.

Mae lleferydd casineb ar-lein yn fwy niweidiol byth oherwydd mae'n anodd dal, cymhwyso a rheoleiddio, ac eto mae'n cyrraedd darpar gynulleidfa enfawr. Yn anffodus, nid oes gan gymdeithasau ddigon o offer i ddelio â'r ffenomen hon oherwydd bod ymatebion cyfreithiol yn annigonol, ond er mor fwriadol dda cwmnïau technoleg Efallai y byddant yn ceisio bod, nid ydynt eto wedi cynnig unrhyw ymatebion effeithiol. Mae'r troseddoli mae lleferydd casineb hefyd yn codi cyfyng-gyngor moesegol: er ei fod yn anelu at amddiffyn pobl rhag niwed, mae hefyd mewn perygl o gyfyngu ar ryddid barn.

Rhaid i'r atebion i fitriol ar-lein fod yn fwy cyfannol na dim ond plismona, gwahardd neu ddigalonni safbwyntiau atgas. Rhaid iddynt gynnwys datblygu arferion gwleidyddol a chyfryngau mwy cyfrifol sy'n ailgyflwyno naws i sgwrs gyhoeddus, yn adlewyrchu hunaniaethau cymdeithasol cymhleth cymdeithasau, ac yn annog rhyngweithio parchus. Yng ngeiriau dychanwr gwleidyddol Jonathan Pie, “Pryd fyddwn ni'n deall bod trafodaeth yn allweddol?”

Gan fod naratifau gwleidyddol a chyfryngau yn troi cwynion cyfreithlon a dicter am fethiannau gwleidyddol yn fwyfwy i ofnau afresymol yr 'arall,' rhaid mynd i'r afael â'r ffobia pathologig a'r pryder y maent yn eu cynhyrchu gydag offer newydd. Mewn therapi ymddygiad, un o'r ymatebion mwyaf effeithlon i ffobia yw dadsensiteiddio systematig drwy amlygiad graddol. Efallai mai dyma sydd ei angen arnom, gan fod yn fwy agored i'n gilydd, cydnabod bodolaeth ein gilydd a'i hawl i fod yn wahanol, derbyn anghenion a chwynion ein gilydd a chael gwared ar y boogieman.

Ond yn anffodus nid yw mor hawdd â hynny. Un arbrofi a ddyluniwyd i byrstio swigod cyfryngau cymdeithasol o amgylch etholiad yr UD yn dangos bod dod i gysylltiad â safbwyntiau gwrthwynebol yn atgyfnerthu agweddau gwrthwynebus pobl yn unig. Pan fydd rhaniadau mor ddwfn, dim ond ailddatgan sy'n bodoli eisoes y mae amlygiad digyfrwng credoau. Nid yw amlygiad yn ddigonol: er mwyn newid ymddygiadau, mae angen i bobl ymgysylltu'n ddiogel ac yn barod mewn proses drawsnewid.

Mae Peacebuilding yn cynnig nifer o offer sydd wedi'u profi a all helpu yn y broses hon. Y cyntaf yw gwrando gweithredol. Ar adegau o ansicrwydd, mae angen i ni i gyd deimlo bod ein pryderon yn cael eu clywed, y gallwn boeni am fudo, terfysgaeth, yr economi neu fethiant gwleidyddiaeth elitaidd heb gael ein barnu. Mae mynegi anghenion ac ofnau rhywun yn agor y ffordd i wynebu'r problemau sylfaenol. Yn ogystal, mae dadansoddi gwrthdaro, deialog, cyfryngu a datrys problemau cydweithredol i gyd yn offer a all helpu i fapio cwynion a gwella perthnasoedd ymhlith dinasyddion a rhwng dinasyddion a'u sefydliadau.

Ond mae angen i ni hefyd ddod o hyd i ffyrdd o ddod â'r dulliau hyn i'r byd ar-lein, gan addasu offer adeiladu heddwch i raddfa a moddau penodol y rhyngrwyd, ail-ddychmygu atebion a arweinir gan ddinasyddion ac ymatebion cymdeithasol creadigol a all agor y gofod ar gyfer dewis arall. naratifau a 'araith heddwch.' Dyma lle gall technoleg chwarae rhan bwysig.

Gellir defnyddio llwyfannau presennol fel YouTube, Twitter a Facebook mewn ffyrdd arloesol i annog deialog ar draws gwahaniaethau. Mae mentrau diweddar fel #refugeeswelcome neu Techfugees yn enghreifftiau da o offer digidol sy'n hwyluso ymatebion cadarnhaol i fudo. Ymgyrchoedd fel #notinmyname neu'r trolio digrif mae arweinydd ISIS Abu Bakr al-Baghdadi wedi caniatáu i Fwslimiaid leisio dewisiadau amgen i’r naratifau o fai sy’n dilyn pob ymosodiad terfysgol, tra hefyd yn tynnu sylw at bŵer hiwmor fel ffordd wych o ysgafnhau negyddiaeth.

Mae mentrau'n hoffi YouGov yn y DU, Akshaya yn India a'r Cabinet Digidol ym Mrasil dangoswch botensial technoleg ddigidol i wella atebolrwydd a chynyddu teimladau o rymuso trwy ddod â'r broses o wneud penderfyniadau yn agosach at bobl. Yn fwy cyffredinol, yn ein cymdeithasau cynyddol unig, gall cyfryngau cymdeithasol ein helpu i greu bondiau cymdeithasol all-lein, p'un a ydynt yn coginio ac yn bwyta gyda chymdogion anhysbys mewn clybiau swper, yn cwrdd â dieithriaid ynghylch diddordebau cyffredin, neu'n dod o hyd i bartner bywyd.

Fodd bynnag, hyd yn oed yn gyfan gwbl mae'r mentrau adeiladol hyn yn ei chael hi'n anodd gwrthsefyll llanw dicter a chasineb. Dyna pam y trefnodd International Alert #heddwch ym mis Hydref 2016 wedi'i gynllunio i ddod o hyd i ffyrdd gwell o fynd i'r afael â lleferydd casineb ar-lein trwy ddefnyddio technoleg. Tynnodd datblygwyr a dylunwyr ar brofiadau bywyd go iawn o gam-drin ar-lein ac islamoffobia a ddisgrifiwyd gan plant ysgol o ogledd Lloegr i ddeall sut y gall offer digidol wrthsefyll naratifau atgas. Ymhlith y syniadau a ddaeth i'r amlwg roedd Stopiwr Lleferydd Casineb, ategyn sy'n gwneud ichi oedi a meddwl cyn defnyddio lleferydd casineb ar-lein, a Noby - offeryn addysgol rhyngweithiol sy'n cynnig arweiniad ar sut i ymateb wrth wynebu troseddau casineb bywyd go iawn.

Yr un mor bwysig oedd y perthnasoedd a adeiladwyd yn ystod #peacehack. Darganfu gweithwyr proffesiynol technoleg fwy am sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau ar gyfer heddwch a chyfiawnder cymdeithasol. Clywyd lleisiau plant a chawsant eu grymuso i lunio atebion newydd. Mae mentrau fel y rhain yn cynnig sianel ddiddorol i gynyddu dulliau adeiladu heddwch ar-lein. Nid yw casineb yn dewis unrhyw ochrau - nid yw ond yn llenwi'r bwlch a adewir gan gyfathrebu toredig. Mae angen i ni roi'r gorau i feio ein gilydd am ddrygau cymdeithas a dechrau canolbwyntio ar ein hangen dynol sylfaenol a'n diddordeb cyffredin i fyw mewn amgylcheddau heddychlon a llewyrchus.

Mae adeiladwyr heddwch yn aml yn dweud bod 'heddwch yn broses' o adeiladu perthnasoedd newydd ac atgyweirio rhai sydd wedi torri. Mewn oes o gyfathrebu digidol bydd y perthnasoedd hyn yn cael eu cyfryngu fwyfwy trwy'r rhyngrwyd, felly dyna lle mae angen i ni ganolbwyntio ein hymdrechion, gan ddechrau gyda chenedlaethau iau sy'n fwy agored ac yn llai gwydn i leferydd casineb ar-lein. Gellir cyfuno addysg heddwch a llythrennedd digidol i drawsnewid y rhyngrwyd yn ofod mwy cadarnhaol a gobeithiol.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig