Problem Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Parchus - Apêl am Trafferth Da (Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021)

Roedd y pandemig yn gosod anghydraddoldebau strwythurol a systemau cymdeithasol a gwleidyddol camweithredol a grewyd i wasanaethu crynhoad cyfoeth diddiwedd o ychydig (dynion) pwerus wrth adael biliynau o bobl mewn tlodi ac anobaith.

Mae'r syniad o gynnydd wedi troi'r sgwrs yn syniad nad oes ond angen i ni ei chyflymu: mae'n amlwg bellach bod angen i ni newid cwrs er mwyn cyrraedd cydraddoldeb.

Mae'r erthygl hon, a ysgrifennwyd ar y cyd gan ffeministaidd o Affrica, yn ein rhybuddio am gyfethol mudiad y menywod sy'n galluogi strwythurau pŵer i wrthsefyll y newid sylweddol a systemig sy'n ofynnol i sicrhau cydraddoldeb dynol.

Cyflwyniad y Golygyddion: Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod trwy Siarad Gwirionedd i Bwer

Mae'r traethawd hwn yn dial nifer o'r themâu yr ymdriniwyd â hwy o'r blaen yn ein Cyfres Corona Connections, gan ei fod yn nodi'n ddiamwys bwyntiau sylweddol o wrthwynebiad i gyfiawnder rhyw sydd wedi cael egni newydd gan y pandemig. Mae pob pwynt gwrthiant a enwir yn bwynt mynediad i ddatguddiad y strwythurau sy'n cynnal yr anghydbwysedd pŵer sy'n nodweddu'r patriarchaeth byd-eang, gan ymgorffori hierarchaeth rhyw, hil a dosbarth economaidd sy'n effeithio fwyaf ar fenywod o liw.

Gallai addysgwyr heddwch oleuo'r strwythurau hyn trwy ymholiad myfyriol i bob achos o anghydraddoldeb sy'n dangos anghyfiawnder sylfaenol y gorchymyn pŵer byd-eang. Gallai ymchwiliad o'r fath gael ei ategu gan astudio gweithred wleidyddol ffeministaidd ag y mae heddwch menywod Affrica yn ymdrechu (ymhlith gweithredoedd menywod mewn rhanbarthau eraill). Gallai'r ymchwiliad hwn fod yn seiliedig ar broffiliau fideo diweddar menywod sy'n adeiladu heddwch a rannwyd gan y Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders (GNWP) yn eu hymgyrch # 10DaysofFeministGiving. Gellir datblygu ymholiadau hefyd gan ddefnyddio'r data cyfoethog sydd wedi'i gynnwys yn GNWP's CCronfa Ddata OVID-19 a Merched, Heddwch a Diogelwch. Ar gyfer astudiaeth achos genedlaethol, byddai gwleidyddiaeth etholiadol effeithiol menywod Du America yn creu ymchwiliad cynhyrchiol.

Y cwestiynau sylfaenol drwyddi draw yw: beth yw'r strwythurau y mae'n rhaid eu newid i sicrhau cydraddoldeb a diogelwch dynol? Beth yw'r dewisiadau amgen mwyaf addawol a gynigir ar hyn o bryd? Pa newidiadau hanfodol eraill y gellir eu rhagweld? Pa symudiadau heddwch a chydraddoldeb presennol sy'n cynnig posibiliadau ar gyfer addysgu a pherswadio'r dinesydd mwy i'r angen am newid? Beth allai fod yn gamau gweithredu tymor byr effeithiol a strategaethau tymor hir adeiladol tuag at gyflawni cydraddoldeb dynol dilys a chynaliadwy?

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, 2021
Problem Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Parchus - Apêl am Trafferth Da

Gan Mwanahamisi Singano a Ben Phillips

(Wedi'i ymateb o: Gwasanaeth Rhwng y Wasg. Mawrth 3, 2021)

NAIROBI / ROME, Mawrth 3 2021 (IPS) - Y perygl mwyaf i effeithiolrwydd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yw ei fod wedi dod yn barchus. Mae'n bryd iddo fod yn ddiwrnod o drafferth dda eto.

Mae wedi dod yn dipyn o draddodiad i sylwebaethau parchus Diwrnod y Merched ailadrodd tri phwynt siarad sefydliad: yn gyntaf, bod y byd yn gwneud cynnydd ond ddim yn ddigon cyflym; yn ail, set o gymariaethau rhwng dynion fel un grŵp (ennill mwy, cynrychioli mwy, cyrchu mwy) gyda menywod fel un grŵp (ennill llai, cynrychioli llai, cyrchu llai); ac yn drydydd, apêl i'r rhai sydd mewn grym i'w unioni.

Diwrnod y Merched hwn mae angen i ni dorri pob un o'r tri thraddodiad hynny.

Mae angen inni roi'r gorau i ddweud bod y byd yn gwneud cynnydd parhaus ar gydraddoldeb rhywiol. Mae argyfwng COVID-19 yn gweld hawliau menywod yn cael eu gwrthdroi.

Mae swyddi menywod yn cael eu colli ar gyfradd llawer cyflymach na swyddi dynion; menywod sy'n ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r baich cynyddol o ofal di-dâl i blant a henoed; mae merched wedi cael eu cymryd allan o'r ysgol yn fwy na bechgyn; mae trais domestig wedi saethu i fyny, ac mae'n anoddach i ferched ddianc.

Ac mae'r ffaith bod menywod, cyn gynted ag y digwyddodd yr argyfwng, wedi cael eu gwthio mor bell yn ôl yn dangos pa mor ansicr ac ansylweddol oedd yr “amseroedd da” - os caniateir i chi ddal gafael ar ymbarél dim ond nes iddi fwrw glaw, yna nid ydych chi'n berchen mewn gwirionedd yr ymbarél hwnnw.

Roedd y pandemig yn gosod anghydraddoldebau strwythurol a systemau cymdeithasol a gwleidyddol camweithredol a grewyd i wasanaethu crynhoad cyfoeth diddiwedd o ychydig (dynion) pwerus wrth adael biliynau o bobl mewn tlodi ac anobaith.

Mae'r syniad o gynnydd wedi troi'r sgwrs yn syniad nad oes ond angen i ni ei chyflymu: mae'n amlwg bellach bod angen i ni newid cwrs er mwyn cyrraedd cydraddoldeb.

Mae'n rhaid i ni fynd y tu ôl i'r cymariaethau rhwng yr hyn sydd gan ddynion a'r hyn sydd gan fenywod a siarad yn blaen am anghydraddoldebau croestoriadol hil, cenedligrwydd a dosbarth sy'n cymhlethu profiad menywod.

I roi un enghraifft, ym mis Rhagfyr y llynedd dangosodd ffigurau’r UD 140,000 o swyddi wedi’u colli. Yna datgelwyd mai menywod oedd yr holl golledion swyddi hyn (mewn gwirionedd roedd dynion wedi ennill 16,000 o swyddi, a menywod net wedi colli 156,000).

Felly, y stori oedd bod menywod fel grŵp yn colli i ddynion fel grŵp. Ond yna datgelwyd y gallai swyddi a gollwyd gan fenywod o liw gyfrif am yr holl golledion swyddi hyn ymhlith menywod - roedd menywod gwyn wedi ennill swyddi net!

Fel y nododd James Baldwin, ni ellir newid popeth a wynebir, ond ni ellir newid dim nes ei wynebu.

I roi enghraifft arall, bob blwyddyn mae cyfarfod blynyddol y Cenhedloedd Unedig ar hawliau menywod - y Comisiwn ar Statws Menywod - yn cyfarfod yn Efrog Newydd (15-26 Mawrth 2021), a phob blwyddyn mae cynrychiolaeth anghymesur iawn gan fenywod o'r Gogledd Byd-eang. a chan fenywod sy'n cynrychioli sefydliadau byd-eang dan arweiniad y Gogledd.

Gwaethygir hyn gan y ffaith, oherwydd bod y cyfarfod yn Efrog Newydd, fod y baich costau teithio yn llawer uwch i fenywod o'r De Byd-eang, ac mae angen i Lywodraeth yr UD gymeradwyo pwy all ddod, ac mae'n gwrthod neu'n methu â chymeradwyo fisâu amser ar gyfer menywod o'r De Byd-eang mewn niferoedd llawer uwch na menywod o'r Gogledd Byd-eang.

A'r fisâu ar gyfer menywod o wledydd sy'n datblygu y mae llywodraeth yr UD yn eu cymeradwyo leiaf ar gyfer y CSW a chynulliadau eraill Efrog Newydd? Rhai menywod tlawd, menywod gwledig, menywod slym-annedd, menywod mudol, menywod â salwch cronig, menywod sydd wedi bod yn gwrthdaro â'r gyfraith, menywod sy'n weithwyr rhyw - po fwyaf allgáu'n gymdeithasol, y mwyaf tebygol y byddwch o gael eich gwahardd yn llythrennol.

Yn CSW y llynedd, gwelodd argyfwng Covid hyn yn cyrraedd uchafbwynt, gyda chynrychiolwyr yn Efrog Newydd yn unig caniateir cymryd rhan. Yn CSW eleni, mae wedi mynd yn rhithwir i gyd - gwych mewn theori, ond mae'n parhau i fod yn sefydlog i barth amser Efrog Newydd yn unig, gan orfodi cyfranogwyr yn Asia i gymryd rhan trwy eu noson neu optio allan.

Y flwyddyn nesaf mae'n debygol o fynd yn ôl i fod yn fyw, ac mae'n debygol y bydd angen pasbortau brechlyn ar yr Unol Daleithiau - na fydd gan 9 o bob 10 o bobl yn y De Byd-eang oherwydd bod yr UD a gwledydd eraill y Gogledd Byd-eang yn rhwystro cwmnïau'r De rhag gwneud fersiynau generig. o'r brechlynnau.

Unwaith eto, bydd menywod o'r De Byd-eang yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ynghylch gwahardd, ni fydd ganddynt gydraddoldeb yn y cyfarfod ynghylch sut i ennill cydraddoldeb.

Dim ond pan fydd pob math o waharddiad sy'n dal menywod yn ôl yn cael ei herio y bydd cydraddoldeb i fenywod yn cael ei wireddu. Pan gyflwynodd sawl gwlad yn Affrica cyrffyw yn ystod y nos yn COVID-19, gwnaethant eithriadau ar gyfer ambiwlansys preifat ond ni wnaethant ganiatáu ar gyfer y rhai sy'n mynd â chludiant preifat anffurfiol i'r ysbyty - dyna sut mae mwyafrif y menywod beichiog, na allant fforddio ambiwlansys preifat, cyrraedd yno.

Yn yr un modd, gallai menywod sy'n profi trais domestig adael eu tai gyda'r nos pe byddent yn mynd gyda'r heddlu, ond pe na bai ganddynt y cyfalaf cymdeithasol i allu cael yr heddlu i ddod gyda nhw (hynny yw, unrhyw un nad yw'n gefnog), a fe wnaethant geisio gwneud eu ffordd eu hunain i loches, cawsant eu stopio gan orfodaeth y gyfraith am fod allan, yn anghyfreithlon - yn wir, dywedodd llawer o fenywod wrth Femnet am ffoi rhag curiadau eu gŵr i gwrdd â churiadau’r cops.

Nid oedd y rhain yn heriau a ragwelwyd neu y cynlluniwyd ar eu cyfer gan ddynion a menywod cefnog sy'n dominyddu llunio polisi.

Nid yw'n ddigon perswadio'r dynion mewn grym i agor giât gul yng nghaer patriarchaeth, lle gall grŵp bach o'r menywod mwyaf cysylltiedig neu barchus lithro trwodd i ymuno â nhw.

Er mwyn i bob merch yn eu hamrywiaeth allu cael gafael ar swyddi gweddus, hawliau cyfartal, a phŵer cyfartal, rhaid dod â'r waliau i lawr. Ni roddir dim o hyn, dim ond ei ennill.

Fel y nododd Audre Lorde, ein tasg yw “gwneud achos cyffredin gyda’r eraill hynny y nodwyd eu bod y tu allan i’r strwythurau er mwyn diffinio a cheisio byd y gall pob un ohonom ffynnu ynddo. Mae'n dysgu sut i gymryd ein gwahaniaethau a'u gwneud yn gryfderau. Oherwydd ni fydd offer y meistr byth yn datgymalu tŷ'r meistr. ” Nid yw parchusrwydd yn gweithio. Mae cydraddoldeb yn gofyn am drafferth dda.

Mae Mwanahamisi Singano yn Bennaeth Rhaglenni yn rhwydwaith ffeministaidd Affrica FEMNET; Ben Phillips * yw awdur How to Ymladd Anghydraddoldeb.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...