Hiliaeth Sefydliadol: Maes Llafur

(Wedi'i ymateb o: JSTOR Dyddiol. Mai 31, 2020)

By Catherine Halley

mae'r Unol Daleithiau wedi gweld protestiadau yn cynyddu dros yr wythnosau diwethaf, yn dilyn marwolaeth George Floyd tra yn nalfa heddlu Minneapolis. Mae addysgwyr ym mhobman yn gofyn sut allwn ni helpu myfyrwyr i ddeall nad oedd hwn yn ddigwyddiad trasig ynysig a gyflawnwyd gan ychydig o unigolion drwg, ond yn rhan o batrwm ehangach o hiliaeth sefydliadol. Hiliaeth sefydliadol - term a fathwyd gan Stokely Carmichael (a elwir yn ddiweddarach yn Kwame Ture) a Charles V. Hamilton yn eu llyfr yn 1967 Pwer Du: Gwleidyddiaeth Rhyddhad yn America- dyna beth sy'n cysylltu George Floyd a Breonna Taylor ag Ahmaud Arbery, Philando Castile, Sandra Bland, Eric Garner, Emmett Till, a'r miloedd o bobl eraill sydd wedi'u lladd oherwydd eu bod “du yn America. "

Mae'r cyd-destun hwn yn ymddangos yn hanfodol ar gyfer trafodaethau y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth. Mae'r erthyglau canlynol, a gyhoeddwyd yn ystod pum mlynedd JSTOR Daily yn ceisio darparu cyd-destun o'r fath. Fel bob amser, mae'r ysgoloriaeth sylfaenol yn rhad ac am ddim i bob darllenydd. Rydym bellach wedi diweddaru'r stori hon gyda thagio ar gyfer llywio haws i gynnwys cysylltiedig, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn barhaus gyda mwy o straeon, ac yn gweithio i gaffael rhestr ddarllen llyfryddol am hiliaeth sefydliadol yn y dyfodol agos. (Sylwer: Efallai y bydd rhai o'r straeon yn y maes llafur hwn neu'r lluniau a ddefnyddir i'w darlunio yn aflonyddu ar rai darllenwyr. Efallai y bydd athrawon am fod yn ofalus wrth eu neilltuo i fyfyrwyr.)

Cyfiawnder Hiliol (Mewn): Rhoi Protest mewn Persbectif

Mwg yn llifo dros Tulsa, Oklahoma yn ystod terfysgoedd rasio 1921

Dinistrio Black Wall Street

Tulsa, Oklahoma. 1921. Mae ton o drais hiliol yn dinistrio cymuned gefnog o Affrica-America, a welir fel bygythiad i gyfalafiaeth Americanaidd lle mae gwyn yn bennaf.

Trais Mob yr Haf Coch

Ym 1919, cyfeiriwyd ffrwydrad greulon o drais yn erbyn Americanwyr Affricanaidd ledled yr Unol Daleithiau. Gwasanaethwyr gwyn, mewn lifrai a arweiniodd y cyhuddiad.
Terfysgoedd drafft

Hil a Llafur yn Nherfysgoedd Drafft Dinas Efrog Newydd 1863

Ym mis Gorffennaf 1863, terfysgodd dros fil o weithwyr doc Gwyddelig yn erbyn drafft y Rhyfel Cartref yn Ninas Efrog Newydd mewn cynnwrf pedwar diwrnod, gan dargedu gweithwyr du a dinasyddion.

Watts

A Newidiodd Terfysgoedd 1965 Watts Unrhyw beth?

Mae data cymdeithasegol yn syth ar ôl y terfysgoedd yn Watts, Los Angeles, ym 1965 yn dangos gwahaniaethau mawr mewn agwedd yn ôl hil.
Heddlu Chicago o'r 1800au

Hanes Trais yr Heddlu yn Chicago

Ar droad y ganrif, lladdodd heddlu Chicago 307 o bobl, un o bob deunaw dynladdiad yn y ddinas - tair gwaith cyfrif corff gangsters lleol.
Pont Memphis

Lynching Grocery y Bobl, Memphis, Tennessee

Ar Fawrth 2, 1892, ym Memphis, Tennessee, tyfodd dorf a gyhuddwyd yn hiliol allan o frwydr rhwng llanc du a gwyn ger People's Grocery.
Mae myfyrwyr Affricanaidd-Americanaidd yng Ngholeg A&T Gogledd Carolina yn cymryd rhan mewn sesiwn eistedd wrth gownter cinio FW Woolworth a gedwir ar gyfer cwsmeriaid gwyn yn Greensboro, Gogledd Carolina. (Hawlfraint Delweddau Bettmann / Corbis / AP)

Sut Gall y Corff Siapio Protest Gymdeithasol

Trwy ddefnyddio’r corff i wrthsefyll ac ymateb i drais ac anghyfiawnder cymdeithasol, mae protestwyr yn llythrennol yn ymgorffori eu hachos.
Ossian Sweet Trwy garedigrwydd Casgliad Hanesyddol Burton, Llyfrgell Gyhoeddus Detroit http://digitalcollections.detroitpubliclibrary.org/islandora/object/islandora%3A143138

Roedd Bywyd Du Dr. Ossian Sweet yn Bwysig

Mae hi'n 90 mlynedd ers i Ossian Sweet geisio symud i'w gartref newydd; ers i'r heddlu sefyll o'r neilltu a gwneud dim wrth i dorf daflu creigiau.
Myfyriwr mewn dosbarth Astudiaethau Du mewn ystafell ddosbarth yn ochr orllewinol Chicago, 1973

Astudiaethau Americanaidd Affricanaidd: Sylfeini a Chysyniadau Allweddol

Mae'r rhestr an-gynhwysfawr hon o ddarlleniadau mewn Astudiaethau Americanaidd Affricanaidd yn tynnu sylw at hanes bywiog y ddisgyblaeth ac yn cyflwyno'r maes.

Dogfennaeth Fideo a Brutality yr Heddlu: Ystyriaethau Moesegol

Fideo saethu Casti Philando

Marwolaeth Feirysol Ddu: Pam Rhaid i Ni Gwylio Fideos Dinasyddion o Drais yr Heddlu

Dylem gydnabod ac amsugno'r boen a ddaliwyd mewn fideos o drais yr heddlu, yn yr un modd ag y bu gweithredwyr gwrth-grefyddol yn dyst i lynchings yn y gorffennol.
Fideo saethu Casti Philando

Sut ydw i'n edrych (ddim)? Fideo Bwydo Byw a Marwolaeth Feirol Ddu

Pan fydd gennym y dewis i edrych, rydym yn rhwym yn foesegol ac yn wleidyddol i'r hyn yr ydym yn dyst iddo a'r hyn a wnawn â'r hyn a welsom.
Fideo Rodney King

Pam na arweiniodd Fideo Rodney King at Euogfarn?

Mae'r lluniau graenog yn siarad drostynt eu hunain. Neu gymaint yn meddwl bod llawer o Americanwyr a wyliodd y fideo ar Fawrth 3ydd, 1991, yn curo'r modurwr Rodney King gan heddweision Los Angeles.

Mae Gwahaniaethau Hiliol, Economaidd ac Addysgol yn Mynd law yn llaw

Pentwr o werslyfrau ar ddesg

Gwerslyfrau Hiliaeth Hanes

Sut roedd gwerslyfrau hanes yn atgyfnerthu naratifau o hiliaeth, a'r frwydr i newid y llyfrau hynny o'r 1940au i'r presennol.
ataliadau ysgol a'r bwlch disgyblaeth hiliol

Ataliadau Ysgol a'r Bwlch Disgyblaeth Hiliol

Mae'r bwlch disgyblaeth hiliol mewn ataliadau ysgol yn cael effeithiau addysgol a chymdeithasol parhaol.

Sut mae Arwahanu yn brifo plant

Mae gwahanu addysgol yn brifo pob plentyn, gwyn, du a Sbaenaidd.

Pam Mae Hiliaeth yn Ofnadwy i Iechyd Pawb

Mae Heather Gilligan yn archwilio effaith hiliaeth ar y frwydr tuag at ofal iechyd cyffredinol.
Charles Drew yn eistedd gyda thrigolion meddygol yn Ysbyty Freedmen

Adroddiad 1910 Bod Meddygon Lleiafrifol Difreintiedig

Ganrif yn ôl, arweiniodd Adroddiad Flexner at gau 75% o ysgolion meddygol yr Unol Daleithiau. Mae'n dal i egluro llawer am fynediad anghyfartal heddiw i ofal iechyd.
Mae pobl yn aros yn unol i fynd i mewn i archfarchnad sydd wedi cyfyngu nifer y siopwyr oherwydd y coronafirws ar Ebrill 10, 2020 yn Brooklyn, NY

COVID-19 Yw Taro Cymunedau Du a Gwael anoddaf

Mae'r pandemig firaol yn tanlinellu llinellau bai wrth gael mynediad at ofal i'r rhai ar yr ymylon.

Cwymp Parhaol Astudiaeth Syffilis Tuskegee

Mae papur diweddar yn darparu tystiolaeth bod Astudiaeth Syffilis Tuskegee wedi lleihau disgwyliad oes dynion Affricanaidd-Americanaidd.

Rhaglen Hiliaeth Hwyr y Cartrefi Gwell yn America

Roedd How Better Homes in America - cydweithrediad rhwng Herbert Hoover a golygydd cylchgrawn menywod ceidwadol - yn hyrwyddo gwynder delfrydol.
Yswiriant bywyd Americanaidd Affricanaidd

Sut roedd Cwmnïau Yswiriant yn Defnyddio Gwyddoniaeth Drwg i Wahaniaethu

Ym 1881, cyhoeddodd Prudential y byddai polisïau yswiriant sydd gan oedolion du werth traean yn llai na'r un cynlluniau sydd gan gwynion.
Ffynhonnell: Unsplash

Sut y daeth Gwallt Du Naturiol yn y Gwaith yn Bwnc Hawliau Sifil

Ar 55 mlynedd ers sefydlu'r Ddeddf Hawliau Sifil, mae llysoedd yr Unol Daleithiau yn dal i gael eu rhannu ynghylch hawl Americanwyr Affricanaidd i wisgo eu gwallt naturiol yn y gweithle.
Mae'r awdur Ta-Nehisi Coates yn tystio yn ystod gwrandawiad ar wneud iawn am gaethwasiaeth a gynhaliwyd gan Is-bwyllgor Barnwriaeth y Tŷ ar y Cyfansoddiad, Hawliau Sifil a Rhyddid Sifil ar 19 Mehefin, 2019.

Nid yw'r Achos dros Iawn yn Dim Newydd

Mewn gwirionedd, mae gweithredwyr Du ac arweinwyr hawliau sifil wedi bod yn eiriol am iawndal am drawma a chost caethwasiaeth ers canrifoedd.
Heneb Cydffederal Arlington

Hanes Hanes Caethwasiaeth America

Mewn oes pan ofynnir i'r Tŷ Gwyn a oedd caethwasiaeth yn beth da neu ddrwg, efallai y dylem edrych ar hanes hanes caethwasiaeth.
Rhagfarn Hiliol Ymhlyg Prosiect

Ymhlyg i'r Prosiect Yn Datgelu Eich Rhagfarn Gudd

Dyfeisiodd yr Athro Anthony Greenwald y Prawf Cymdeithas Ymhlyg a all fanteisio ar ein teimladau ymhlyg am hil. Beth sy'n digwydd pan fydd pobl yn ei gymryd?
James baldwin

Pam James Baldwin Y Tân y tro nesaf Materion Dal

Ar gyfer James Baldwin (1924-1987), roedd angen ailedrych ar adeilad sylfaenol cymdeithas America. Sut y gallem weld #BlackLivesMatter trwy ei lens.

 

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig