Chwilio am Heddwch: Ethnograffeg ysgol elitaidd yn India

Mae ymchwil doethurol Ashmeet Kaur o'r enw 'In search of peace: Ethnography of an elit school in India' (2021) yn archwilio sefydliadu addysg heddwch mewn ysgol ffurfiol.

DYFARNIAD: Kaur, A. (2021) Chwilio am heddwch: Ethnograffeg ysgol elitaidd yn India. [Traethawd ymchwil doethurol, Ysgol Astudiaethau Uwch TERI, New Delhi, India]

Crynodeb

Mae'r frwydr dros ddyneiddio wedi bod yn bryder gwareiddiad ers tro. Ond heddyw ; mae wedi dod yn epistemolegol egniol, gan roi llais i ddisgwrs cyfoes o ailstrwythuro addysg ar gyfer gweithredu drugarog. Mae Addysg dros Heddwch nid yn unig yn bwriadu adeiladu cymwyseddau, gwerthoedd, ymddygiad a sgiliau i fynd i'r afael â thrais ond hefyd yn dod yn arfer lle mae'r pwrpas, hy pam i addysgu, y cynnwys, hy beth i'w addysgu a'r addysgeg, hy sut i addysgu, yn dod yn ffafriol i meithrin gwerthoedd heddwch. (Kester, 2010: 59). Mae’n cyflwyno’r ddadl bod yn rhaid achub ei photensial dyneiddiol ei hun cyn y gellir defnyddio addysg i gyfrannu at heddwch (Kumar, 2018).

Fodd bynnag, mae nod EfP i adeiladu heddwch trwy addysg yn cael ei herio gan ei anghydnawsedd â'i amlygiad mwyaf ffurfiol fel addysg draddodiadol. Felly, mae'r ymchwil hwn wedi'i seilio ar bryder a yw'n bosibl prif ffrydio YY o fewn strwythurau a phrosesau addysg ffurfiol fel y mae heddiw. Tua'r perwyl hwn mae'r ymchwil yn archwilio sefydliadoli EfP hy i ddeall sut mae'n cael ei wireddu'n ymarferol mewn ysgol ffurfiol.

Mae'r ethnograffeg sefydliadol hon yn dadbacio deinameg amleiriog ysgol breswyl ryngwladol elitaidd yn India a enwir yn Ysgol Rolland mewn ffugenw i ateb y dybiaeth ei bod yn bosibl addysgu dros heddwch neu hyrwyddo heddwch. (Kumar, 2018, Gur-Ze'ev, 2001). Prif amcan yr astudiaeth oedd dadansoddi'r cydadwaith rhwng arferion sefydliadol yr ysgol a delfrydau EfP. Mae’n archwilio’r lleisiau amrywiol sydd wedi’u gwreiddio yn y croestoriad rhwng damcaniaethau heddwch ac arferion addysgol Rolland.

Felly, y dyhead canolog oedd archwilio cymhlethdodau arferion sefydliadol wrth ddadadeiladu sut mae modelau EfP yn cael eu hadeiladu, eu rhannu, a hefyd eu gwyrdroi yn eu bywydau bob dydd. I'r perwyl hwn, mae'r ymchwil hwn yn archwilio 1) Sut mae Rolland yn cysyniadoli EfP 2) Sut mae'n galluogi/hwyluso arferion EfP 3) Pa ddylanwadau systemig a strwythurol sy'n cyfyngu ar arferion EfP yn yr ysgol.

Roedd yr ysgogiad ar gyfer yr ymchwil hwn wedi'i wreiddio ym mhrofiadau byw ac arsylwadau addysgegol o fywyd bob dydd yn Rolland. Mae'n dibynnu ar yr ymchwil arsylwadol a ddatblygwyd o'r gwaith maes parhaus. Roedd hyn hefyd yn cynnwys cysgodi, arsylwadau ystafell ddosbarth, cyfweliadau strwythuredig, lled-strwythuredig, nodiadau myfyriol a gweithgareddau curadu i gael data. Astudiodd amrywiaethau rhyngweithiadau sefydliadol a phrosesau cymdeithasol i ddeall symbolau ac ystyron systemig. Roedd y disgrifiadau trwchus o sut mae actorion yn llunio eu realiti cymdeithasol yn cael eu deall trwy fod yn agos iawn at fywyd bob dydd y cyfranogwyr a thrwy drochi yng ngwirionedd bywyd yr ysgol.

Yn dilyn ymagwedd ethnograffig, roedd themâu amlwg yn dod i'r amlwg o'r maes yn llywio'r dadansoddiad. Mae'r ymchwil yn adeiladu o amgylch goblygiadau sefydliadol addysg tra ei fod yn lloches mewn theori heddwch. Mae naratifau dominyddol mewn disgwrs addysgol wedi edrych ar waelod yr hierarchaeth deall byd y rhai sydd ar y cyrion. Mae'r astudiaeth trwy samplu'r elites yn darparu dewis amgen i rethreg y brif ffrwd. Mae'n darparu ar gyfer 1) myfyrdodau damcaniaethol drwy gynnig dulliau cysyniadol newydd ar gyfer YP. Mae'n dod â safbwyntiau cymdeithasol, gan gynnig ychwanegiad epistemolegol i ddamcaniaeth EfP 2) cyfraniadau empirig trwy gynnig sut mae ysgol yn gweithredu EfP 3 yn sefydliadol) a diffiniad lleol a lleoliadol o heddwch a thrais sy'n berthnasol i ecoleg yr ysgol.

[Geiriau allweddol: Trais strwythurol, Ysgol Convivencia, SDG 4.7, Addysg dros Heddwch, Addysg Heddwch, Gandhi, Addysg gyfannol, Pellter cymdeithasol, Heddwch, Trais, Atgenhedlu cyfalaf, Ysgol Elitaidd, Ysgol, Porthgadw, Ethnograffeg Sefydliadol]

I gael copi o'r ymchwil hwn, cysylltwch â'r awdur:

 

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...