Rhifyn Arbennig o'r cyfnodolyn In Factis Pax yn seiliedig ar Sefydliad Rhyngwladol Addysg Heddwch 2022 a gynhaliwyd ym Mecsico

Yn Factis Pax, Cyfrol 17 Rhif 1 (2023)

Cyrchwch y rhifyn arbennig o In Factis Pax yma

Mater Arbennig ar Wehyddu Gyda'n Gilydd Dysgu Heddwch Rhyngddiwylliannol

Cyflwyniad Golygyddol

Mae thema’r Rhifyn Dwyieithog (Sbaeneg/Saesneg) Arbennig hwn “Weaving Together Intercultural Peace Learning” yn deillio o broses gydweithredol i lunio’r ymholiad arweiniol ar gyfer y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) Mecsico 2022. Mae’n ddyledus iawn iddo mewnwelediadau ac arferion y cyd-noddwyr Mecsicanaidd ac America Ladin. Gwahoddodd yr ysgolheigion, yr ymarferwyr a'r gweithredwyr addysg heddwch hyn y cyfranogwyr i ddychmygu sut i ail-wehyddu gwead cymdeithasol a rennir trwy deimlo'n dapestri o ddysgu heddwch rhyngddiwylliannol yn seiliedig ar gydberthynas fyd-eang o wybodaeth ac emosiynau fel grymoedd ysgogi gweithredu. Anogwyd cyfranogwyr IIPE yn arbennig i gyflwyno papurau ar gyfer y rhifyn arbennig hwn, yn seiliedig ar eu profiad IIPE.

Yn fwy penodol, mae’r thema hon yn cyfeirio at ddealltwriaethau cysyniadol ac arferion trawsnewidiol ar gyfer meithrin cydgysylltedd adeiladol a chyd-ddibyniaeth ar gyfer dysgu heddwch, sy’n archwilio cydbwysedd anfonpensar (teimlo-meddwl) a phrosesau gwybyddol-emosiynol. Mae’r thema hon yn fframio ymholiad a rennir ar gyfer mynd ar drywydd posibiliadau dysgu heddwch rhyngddiwylliannol sy’n cofleidio lluosogrwydd o fathau o wybodaeth i fynd i’r afael â heriau byd-eang heddiw yn ogystal â’u hamlygiadau lleol. Mae ateb yr heriau hyn yn gofyn am feithrin perthnasoedd ar draws gwahaniaethau a meithrin mathau newydd o ddysgu.

Mae cyfraniadau a gynhwysir yn y rhifyn arbennig hwn yn goleuo addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol o wahanol ddulliau a ffyrdd o wybod. Mae gan yr awduron gefndiroedd rhyngddiwylliannol, galluoedd amlieithog, ac maent yn dod o ddisgyblaethau, profiadau ac arbenigedd amrywiol. O'r herwydd maent yn darparu tapestri cyfoethog sy'n gwehyddu dysg heddwch rhyngddiwylliannol.

Contacto intergrupal a repercepción mar mediadores de procesos de paz intercultural: rhaglenni encuentros o addysg ar gyfer la paz, gan Leonardo González Torres yn disgrifio menter addysg ryngddiwylliannol yn seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar, theori cyswllt rhyng-grwpiau, a'r arfer o dosturi er mwyn goresgyn rhagfarnau a hyrwyddo cydfodolaeth heddychlon.

Nuevas Realidades, Nuevas Prácticas: Esbozo de un Espacio Socio-Reflexivo en la Formación a Psicología Social en Venezuela, gan José Félix Salazar Cruces, yn ymhelaethu ar brofiad dysgu arloesol mewn rhaglen seicoleg gymdeithasol yn Venezuela, o ystyried yr amlygiadau cymhleth o drais strwythurol yn y wlad. Mae'r dysgu hwn, sy'n seiliedig ar ddeialog rhyngddisgyblaethol a chydnabyddiaeth o ffyrdd amrywiol o ddeall realiti cymdeithasol, yn darparu ar gyfer trawsnewid annhegwch yn gymdeithasol yn ogystal â grymuso personol a phroffesiynol.

Pedagogeg Lluosog a Pherthnasol dros Heddwch(ion), gan Daniela Lehner, yn darparu trafodaeth drylwyr ond cryno o syniadau allweddol ym maes addysgeg dad-drefedigaethol, a’u perthynas â ffyrdd lluosog o addysgu a dysgu gyda’n gilydd ar gyfer heddwch.

Creu Byd Lleol Trwy Ddreigiau Bach ar gyfer Byd Gwell: Astudiaeth Achos o Brosiect Adeiladu Cymunedol Rhyngddiwylliannol, gan Vanessa Meng, yn cyflwyno astudiaeth achos mewn addysg esthetig ar lawr gwlad o fewn cymuned Tsieineaidd alltud yn yr Unol Daleithiau. Mae'n disgrifio ac yn dadansoddi dull addysgol arbrofol a ddeddfwyd fel addysgeg o wydnwch yn wyneb y pandemig a'r anghyfiawnderau strwythurol a ddatgelodd.

Ymladd yn Erbyn Newid Hinsawdd i Adeiladu Heddwch Cadarnhaol: Cynnig Panel Croestoriadol ar Adeiladu Heddwch Amgylcheddol yn Sudan, gan Zhen Li, yn dadlau bod newid hinsawdd wedi gwaethygu’r sefyllfa dreisgar yn Swdan ac y gall brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gyfrannu at ddad-drefedigaethu adeiladu heddwch yn Swdan.

Breuddwydwaith Cymunedol fel Dysgu Heddwch Rhyngddiwylliannol, gan HyoYoung Minna Kim a Stephanie Marie Knox Steiner, yn archwilio gwaith breuddwydion cymunedol fel ffurf o addysgeg dysgu heddwch rhyngddiwylliannol ac adeiladu cymunedol sy’n gysylltiedig â themâu cyfiawnder epistemig, arferion decolonial, a phwysigrwydd y dysgu sy’n digwydd yn y gofodau rhyngddynt. Mae'r erthygl hefyd yn archwilio addysgeg o ddysgu heddwch rhyngddiwylliannol, gan ymestyn y tu hwnt i addysgeg feirniadol trwy ddulliau emosiynol, corfforedig a ffyrdd eraill o wybod a bod i gyflawni dysgu heddwch rhyngddiwylliannol ac addysgeg sentipensante.

Cefnogi Actorion Lleol ar Adegau o Wrthdaro: Y Gwasanaeth Heddwch Sifil a'i Actorion Amrywiol, gan Samantha RuppelBernd Rieche, T. Debey SayndeeMae Christoph Schlimpert, María Requena López, a Daniela Patoors, yn archwilio Gwasanaeth Heddwch Sifil yr Almaen (CPS) sy'n gweithio mewn gwledydd gwrthdaro (ôl-) gyda'r nod o gynnwys a chydweithio ag actorion lleol mewn prosesau heddwch lleol ac fel ffurf o gydweithredu. Mae'n cynnig dadansoddiad o enghraifft o adeiladu heddwch cydweithredol.

Cyd-olygyddion Rhifyn Arbennig

Janet C. Gerson ac Anita Yudkin

Amdanom Yn Factis Pax

Yn Factis Pax yn gyfnodolyn ar-lein a adolygir gan gymheiriaid o addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol sy'n ymroddedig i archwilio materion sy'n ganolog i ffurfio cymdeithas heddychlon, atal trais, heriau gwleidyddol i heddwch a chymdeithasau democrataidd. Cyfiawnder cymdeithasol, democratiaeth, a ffyniant dynol yw'r ffactorau craidd sy'n amlygu pwysigrwydd rôl addysg wrth adeiladu cymdeithasau heddychlon. Rydym yn gwahodd erthyglau ac adolygiadau o lyfrau ar bynciau sy'n ymwneud â'r materion canolog hyn.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig