Nodi strategaethau a chadarnhau gweithredu rhanbarthol ar gyfer Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang

Cyfarfod â chynrychiolwyr. (Llun: UNESCO)

(Wedi'i ymateb o: Swyddfa UNESCO yn Harare. Ebrill 7, 2017)

Agorodd Cyfarfod Rhwydwaith Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang Ranbarthol Affrica Is-Sahara 2017 (GCED) o dan y thema '' Nodi Strategaethau a Solidifying Regional Action for GCED '' ar 6 Ebrill 2017 yn Johannesburg, De Affrica.

Mae'r cyfarfod sy'n cael ei gynnal rhwng 6-7 Ebrill 2017 yn cael ei gyd-drefnu gan Swyddfa Ranbarthol UNESCO ar gyfer De Affrica (ROSA) a Chanolfan Addysg Dealltwriaeth Ryngwladol Asia-Pacific (APCEIU).

Yn ei sylwadau, amlygodd Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Comisiwn Cenedlaethol De Affrica, Ms Lefika Chetty, bwysigrwydd addysg dinasyddiaeth fyd-eang.

“Mae’n amlwg, yn enwedig yng nghyd-destun cyffredinol cyflymu heddwch byd-eang, bod unigolion a chymunedau heb lefel foddhaol o risg addysg sylfaenol yn cael eu gwthio i’r cyrion nid yn unig yn eu cymdeithas eu hunain ond o’r gymdeithas fyd-eang hefyd,” meddai.

Wrth agor y gweithdy yn swyddogol, dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol UNESCO ar gyfer De Affrica, Cyfarwyddwr a Chynrychiolydd, yr Athro Hubert Gijzen, er y gallai Dinasyddiaeth Fyd-eang fod yn derm cymharol newydd yng ngwledydd Affrica, cydrannau o GCED fel hawliau dynol, dinasyddiaeth, cysylltiadau rhyngwladol, heddwch, datrys gwrthdaro , nid yw democratiaeth ac addysg amgylcheddol yn newydd yng ngeirfa Affrica.

“Yn Affrica Is-Sahara, mae UNESCO wedi bod yn cefnogi gweithredu GCED trwy raglenni presennol mewn Addysg ar gyfer diwylliant o heddwch, datblygu cynaliadwy, hawliau dynol, democratiaeth, dinasyddiaeth a llywodraethu da, rheoli gwrthdaro, yn ogystal ag atal eithafiaeth dreisgar,” dwedodd ef.

Anogodd yr Athro Gijzen randdeiliaid yn GCED i gryfhau partneriaethau ac archwilio synergeddau posibl i solidify gweithredu ledled y rhanbarth ar gyfer GCED.

“Yn eich trafodaethau, awgrymaf eich bod hefyd yn ystyried ymgysylltu â’r cymunedau economaidd rhanbarthol yn Affrica (ee SADC) yn ogystal â Chomisiwn Addysg yr Undeb Affricanaidd”, meddai.

Wrth siarad yn yr un digwyddiad, diolchodd Cyfarwyddwr APCEIU, Dr. Chung Utak i Swyddfa Ranbarthol UNESCO ar gyfer De Affrica (ROSA) am eu cydweithrediad wrth drefnu'r cyfarfod, a ddaeth yn ôl iddo ar yr amser mwyaf priodol, wrth i'r cyfranogwyr ymgynnull. i gymryd cam ymhellach wrth wireddu GCED trwy archwilio cydweithredu posibl trwy ffurfio rhwydwaith dynol a sefydliadol ar gyfer GCED yn Affrica.

Anogodd randdeiliaid i weithio gyda'i gilydd gan ddweud bod meithrin dinasyddiaeth fyd-eang yn agenda pawb.

“Nid dim ond un o agenda’r Cenhedloedd Unedig neu UNESCO yw meithrin dinasyddiaeth fyd-eang. Agenda pob addysgwr ydyw, agenda pob athro. Mae'n agenda pawb, ”meddai.

Mae tri amcan i'r cyfarfod: (1) Cryfhau mecanweithiau cyflwyno rhaglenni GCED tuag at wella effaith yn y rhanbarth, a sicrhau cyfranogiad cynhwysol rhanddeiliaid; (2) Gwella cwmpas ac allgymorth rhaglenni GCED yn y rhanbarth, gan fynd i'r afael â blaenoriaethau ac anghenion gwahanol isranbarthau a grwpiau; a (3) Cataleiddio ymgysylltiad ac arweinyddiaeth wleidyddol i sicrhau ymrwymiad rhanddeiliaid.

Gan fanteisio ar y momentwm hwn, mae'r cyfarfod yn galw ar bartneriaid ledled Affrica i gadarnhau gweithredu ar GCED. Neidiodd i ffurfio Rhwydwaith GCED Rhanbarthol Affrica, byddai'n mapio gwahanol raglenni GCED yn y rhanbarth, ac yn archwilio meysydd cydweithredu posibl yng ngoleuni gweithredu rhanbarthol ar GCED.

Mae tua 50 o gynrychiolwyr o sefydliadau llywodraeth GCED, Sefydliadau Cymdeithas Sifil, ac endidau UNESCO o Affrica Is-Sahara a'r Pencadlys yn mynychu'r cyfarfod. Trwy gyflwyniadau, trafodaethau panel a gwaith grŵp, byddant yn datblygu strategaethau tuag at gynyddu ymdrechion i hyrwyddo GCED yn fyd-eang.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:  c.medel-anonuevo (at) unesco.org or aw.coulibaly (at) unesco.org

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...