Mamwlad y Ddaear: Ymgyrch i Hyrwyddo Ymwybyddiaeth Planedau

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn falch partner cydweithredol o ymgyrch Homeland Earth.

Ar Fawrth 15, 2021, union flwyddyn ar ôl i bandemig Corona gyrraedd y wlad, mae Canolfan Astudio Awstria ar gyfer Heddwch a Datrys Gwrthdaro (ASPR) wedi lansio ei hymgyrch fyd-eang “Homeland Earth.”

Ar yr hwyraf, mae gwth globaleiddio'r degawdau diwethaf wedi cysylltu pawb ar bob cyfandir ac o bob gwlad mewn ffordd gymhleth ac wedi dod â nhw i berthynas anorchfygol â'i gilydd. Felly, p'un a ydym yn ei hoffi ai peidio, mae cymuned ddaearol o dynged wedi dod i fodolaeth. Gwneir hyn yn amlwg gan y polycrisis byd-eang sy'n effeithio ar bob un ohonom, er mewn gwahanol ffyrdd: newid hinsawdd syfrdanol a wnaed gan ddyn, difodiant rhywogaethau a ysgogwyd gan ein harferion economaidd a ffordd o fyw, bygythiad hunan-ddifodiant o streic niwclear, yn genedlaethol. rhyfeloedd llawn cymhelliant neu'r pandemig byd-eang Covid-19. Mae'r rhain i gyd yn broblemau na ellir ond eu datrys gyda'i gilydd, ac ar raddfa blanedol: Mamwlad y Ddaear.

Ond mae gan lawer o bobl a chenhedloedd ddiffyg ymwybyddiaeth o'r gymuned ddaearol hon o dynged. Yn enwedig ar adegau o argyfwng, mae pob cenedl yn cilio i mewn i'w hun ac yn ceisio ei hiachawdwriaeth mewn ymdrechion unigol cenedlaethol.

Yr hyn sydd ei angen arnom, ar y llaw arall, yw barn gyhoeddus fyd-eang sy'n cynrychioli ymwybyddiaeth blanedol ac sy'n ddigon cryf i ddylanwadu ar bolisïau gwladwriaethau a chyrff rhyngwladol i'r cyfeiriad hwn. Nid yw'r ymdeimlad hwn o berthyn i'n Mamwlad Daear yn groes i nodweddion a chysylltiadau lleol a chenedlaethol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni hefyd ddatblygu'r ymwybyddiaeth ein bod ni'n ddinasyddion Homeland Earth a gweithredu yn unol â hynny. Dyma syniad ein hymgyrch ryngwladol “Homeland Earth”.

Mwy o wybodaeth

Datblygwyd y cysyniad o “Homeland Earth” gan yr athronydd o Ffrainc Edgar Morin, sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar 8 Gorffennaf 2021, yn ei lyfr Terre Patrie (1993). Gyda'r ymgyrch hon, rydym hefyd yn anrhydeddu gwaith bywyd y meddyliwr gwych hwn ar ddyfodol dynoliaeth. Yn y fideo hwn, Mae Morin yn bersonol yn galw am ein hymgyrch.

Edrychwch ar y apelio am yr ymgyrch mewn gwahanol ieithoedd; byr cofiant i Edgar Morin, Yn ogystal â'r maniffesto Mamwlad y Ddaear.

Ymunwch â'r Ymgyrch hon

Ymunwch â'r ymgyrch hon i godi ymwybyddiaeth blanedol gan
• llofnodi'r apelio am yr ymgyrch hon ac, os yn bosibl, ei gyfieithu i'ch iaith;
• lledaenu'r maniffesto’r ymgyrch “Homeland Earth” (Maniffesto ar gyfer Undod Planedau); mae croeso i chi hefyd roi sylwadau arno a'i ddatblygu ymhellach;
• creu a gorchudd pasbort “Citizen of Homeland Earth” a'i ddefnyddio i ddogfennu'ch agwedd blanedol;
• gwahodd ffrindiau, perthnasau, cydnabyddwyr, cydweithwyr, disgyblion ac ati i greu gorchuddion pasbort gyda'i gilydd; a
• anfon y gorchuddion pasbort a grëwyd at wleidyddion lleol a'u gwneud yn ymwybodol o'r ymgyrch;
• datgan eich hun fel dinesydd Homeland Earth yn eich proffil FB (ffrâm ar gyfer Facebook) a phostio'ch gorchudd pasbort wedi'i ddylunio'n unigol gyda #mamwlad yn y cyfryngau cymdeithasol;
• cymryd rhan yn Digwyddiadau ASPR yn gysylltiedig â'r ymgyrch;
• cofrestru ar gyfer Newyddion ASPR (maes mewnbwn ar waelod y dudalen) i gael gwybod am weithgareddau ASPR yn y dyfodol;
• dilynwch ni ymlaen Facebook und Twitter;
• cynnal digwyddiadau gwybodaeth ar Homeland Earth (byddwn yn falch o'ch cefnogi deunydd gwybodaeth);
• creu eich un eich hun menter leol “Homeland Earth” ac adrodd yn ôl i ni (ee plannu coed, dylunio ac arddangos posteri, cystadleuaeth ffotograffau Homeland Earth, ac ati).

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...