Cyfarfod Lefel Uchel ar Ddiwylliant Heddwch Uchafbwyntiau Addysg, 2030 Agenda

(Wedi'i ymateb o: Hwb Gwybodaeth SDG IISD. Medi 12, 2017)

Gan Ana Maria Lebada
Arbenigwr Thematig ar gyfer Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Rwmania)

Uchafbwyntiau Stori:
  • Tynnodd y cyfranogwyr sylw at rôl addysg ac Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wrth hyrwyddo diwylliant o heddwch yn ystod cyfarfod o'r UNGA.
  • Galwodd Llywydd UNGA am ddysgu plant i ddatrys anghydfodau yn heddychlon, wynebu anghyfiawnder ac anoddefgarwch a gwrthod pob math o wahaniaethu a chasineb.
  • Gwahoddodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig fuddsoddiad mewn plant, ieuenctid, cydraddoldeb rhywiol a chydlyniant cymdeithasol.

7 Medi 2017: Cyfnewidiodd cynrychiolwyr o lywodraethau, endidau'r Cenhedloedd Unedig, y gymdeithas sifil a'r sector preifat syniadau ar ffyrdd i adeiladu a hyrwyddo diwylliant o heddwch a phwysleisio cyfraniad Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wrth gyflawni'r nodau hyn. Yn ystod digwyddiad lefel uchel ar sut i gyflawni diwylliant o heddwch, pwysleisiodd cyfranogwyr addysg fel ffordd allweddol o hyrwyddo delfrydau di-drais, cydraddoldeb a pharch at ei gilydd, gan dynnu sylw hefyd at rôl hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith a chynaliadwy. datblygu.

Cynhaliwyd y 'Fforwm Lefel Uchel ar Ddiwylliant Heddwch' ar 7 Medi 2017, ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, UD.

Wrth draddodi sylwadau agoriadol, sylwodd Llywydd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) Peter Thomson fod meithrin diwylliant o heddwch yn ei gwneud yn ofynnol i unigolion, cenhedloedd a sefydliadau rhyngwladol weithio gyda'i gilydd i hyrwyddo dealltwriaeth o'n “dynoliaeth gyffredin.” Pwysleisiodd bwysigrwydd hyrwyddo parch rhyngddiwylliannol, cryfhau dealltwriaeth ryng-grefyddol ac ysbrydoli gobeithion pobl ar gyfer y dyfodol.

Pwysleisiodd Thomson mai gweithredu Agenda 2030 yw “y ffordd fwyaf effeithiol i gynnal heddwch,” gan fod yr Agenda yn anelu at: ddileu tlodi; cynyddu ffyniant cynhwysol; amddiffyn hawliau dynol; cryfhau rheolaeth y gyfraith; ac adeiladu sefydliadau effeithiol ac atebol ar gyfer cymdeithasau heddychlon a chyfiawn. Er mwyn adeiladu'r genhedlaeth nesaf o asiantau heddwch, argymhellodd Llywydd UNGA y dylid dysgu plant i ddatrys anghydfodau yn heddychlon, wynebu anghyfiawnder ac anoddefgarwch a gwrthod pob math o wahaniaethu a chasineb.

Cyflwynodd Ana María Menéndez, Uwch Gynghorydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Bolisi, sylwadau ar ran Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres. Nododd Guterres fod megatrends, megis newid yn yr hinsawdd, twf yn y boblogaeth, trefoli cyflym, ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr wedi cynyddu cystadleuaeth adnoddau ac wedi cynyddu tensiynau ac ansefydlogrwydd. Ar yr un pryd, dywedodd fod terfysgaeth wedi ymgymryd â dimensiynau byd-eang newydd.

Gan nodi na all unrhyw drefniadau gwleidyddol nac economaidd, ynddynt eu hunain, sicrhau heddwch os nad ydynt yn cael eu tanategu gan ymdeimlad o “ein dynoliaeth a rennir a’n pwrpas cyffredin,” dywedodd Guterres mai Agenda 2030 yw un o’r arfau gorau ar gyfer rhoi’r blociau adeiladu ar waith. am heddwch. Tynnodd sylw ymhellach at bedwar maes gweithredu brys i frwydro yn erbyn gwrthdaro ac anoddefgarwch heddiw: buddsoddi mewn plant; buddsoddi mewn ieuenctid; grymuso menywod a buddsoddi mewn cydraddoldeb rhywiol; a buddsoddi mewn cynhwysiant a chydlyniant cymdeithasol.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig