Helpwch fyfyrwyr i gysylltu a myfyrio ar y flwyddyn

(Wedi'i ymateb o: Yn wynebu Hanes ac Ni Ein Hunain. Rhagfyr 15, 2020)

Crëwyd y Syniad Addysgu hwn mewn partneriaeth â StoriCorps, a'i genhadaeth yw cadw a rhannu straeon dynoliaeth er mwyn adeiladu cysylltiadau rhwng pobl a chreu byd mwy cyfiawn a thosturiol.

Mae cynnwrf y flwyddyn ddiwethaf wedi cyffwrdd â ni i gyd. Rydyn ni wedi gorfod newid y ffordd rydyn ni'n dathlu, dysgu, cymdeithasu a galaru. Rydym wedi byw trwy fudiad cynyddol ar gyfer cyfiawnder hiliol, cau ysgolion, ac etholiad dadleuol. Dyluniwyd y Syniad Addysgu hwn i roi lle i fyfyrwyr fyfyrio ar sut mae'r newidiadau a ddigwyddodd dros y flwyddyn ddiwethaf wedi effeithio arnynt hwy a'u hanwyliaid. Mae'r gweithgareddau isod yn tywys myfyrwyr i gynnal cyfweliad gyda ffrind, aelod o'r teulu, neu gyd-ddisgybl nad ydyn nhw'n gallu ei weld yn bersonol fel ffordd i fyfyrio ar ddigwyddiadau 2020 a chysylltu mewn cyfnod pan mae teithio a chasgliadau yn gyfyngedig.

Nodyn: Er y gall myfyrwyr ddefnyddio nifer o ddulliau i gynnal a recordio cyfweliadau o bell, rydym yn awgrymu eu defnyddio Cyswllt StoryCorps, sy'n offeryn sy'n caniatáu i fyfyrwyr gynnal a recordio cyfweliadau o bell. Gellir cadw cyfweliadau StoryCorps Connect yn gwbl breifat neu eu gwneud yn gyhoeddus, yn dibynnu ar eich dewis. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i ddefnyddio StoryCorps Connect mewn ystafell ddosbarth yn y Pecyn Cymorth Athrawon Cyswllt StoryCorps.

Yr hyn sy'n dilyn yw cyfarwyddiadau ar gyfer y gweithgareddau sy'n wynebu'r athro. Sicrhewch gyfarwyddiadau sy'n wynebu myfyrwyr yn y Sleidiau Google ar gyfer y Syniad Addysgu hwn.

1. Myfyrio ar y Newidiadau yn ystod y Flwyddyn Olaf

Gofynnwch i'ch myfyrwyr daflu syniadau ar y cwestiwn canlynol:

Pa ddigwyddiadau neu newidiadau mawr sydd wedi digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf a effeithiodd ar eich bywyd, eich cymuned neu'r byd?

Ysgrifennwch ymatebion myfyrwyr ar y bwrdd, gan grwpio syniadau tebyg, a thrafodwch â'ch dosbarth:

 • Pa themâu ydych chi'n eu gweld yn yr ymatebion?
 • A oes unrhyw ymatebion yn syndod neu'n ddiddorol i chi?

Yna, gofynnwch i'ch myfyrwyr fyfyrio yn eu cyfnodolion gan ddefnyddio'r ysgogiad canlynol:

Beth yw un digwyddiad neu newid a ddigwyddodd yn 2020 a effeithiodd arnoch chi? Sut wnaeth hyn effeithio arnoch chi a beth ddysgoch chi amdanoch chi'ch hun oherwydd y newid hwn?

Nodyn Dysgu o Bell: Gall myfyrwyr rannu eu hymatebion i'r cwestiynau trafod - naill ai'n gydamserol neu'n anghymesur yn ystod cyfnod amser penodol - trwy ychwanegu eu syniadau at fforwm a rennir fel Padled.

2. Cyfweld â chyd-ddisgybl, Ffrind, neu Aelod o'r Teulu

Yn y gweithgaredd hwn, dylai myfyrwyr gyfweld â rhywun nad ydyn nhw'n gallu ei weld yn bersonol ar hyn o bryd. Dylai myfyrwyr recordio eu cyfweliadau os yn bosibl, gan ddefnyddio'r Cyswllt StoryCorps offeryn neu ddyfais recordio arall. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut i ddefnyddio StoryCorps Connect mewn ystafell ddosbarth yn y Pecyn Cymorth Athrawon Cyswllt StoryCorps.

Nodyn: O dan StoryCorps ' termau defnydd, ni chaiff plant o dan 13 oed gofrestru ar gyfer cyfrif StoryCorps, ac mae angen caniatâd rhiant neu warcheidwad i bobl o dan 18 oed gofrestru. Os dewiswch ofyn am slip caniatâd rhiant, mae gan StoryCorps a sampl un y gallwch chi addasu i'ch anghenion.

Esboniwch i'ch myfyrwyr y byddant yn cynnal cyfweliad â chyd-ddisgybl, ffrind, neu aelod o'r teulu am eu profiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a'u gobeithion ar gyfer 2021. Dewiswch ddyfyniad o gyfweliad o gasgliad StoryCorps Dyletswydd Ddinesig a Chysylltiad yn Nyddiau COVID-19, a chwarae'r 3 i 4 munud cyntaf i'ch myfyrwyr. (Er enghraifft, gallwch ddefnyddio'r cyfweliad rhwng Santana Lee a David East neu'r cyfweliad rhwng Cairo Dye a Henry Godinez). Gofynnwch i'ch myfyrwyr:

 • Sut ddechreuodd y cyfweliad?
 • Sut mae'r cyfwelydd yn cadw'r sgwrs i fynd?
 • Beth ydych chi'n meddwl sy'n gwneud cyfweliad yn llwyddiannus i'r cyfranogwyr? Beth ydych chi'n meddwl sy'n gwneud cyfweliad yn ddiddorol gwrando arno?
 • Beth fyddech chi'n ei wneud yr un peth yn eich cyfweliad eich hun? Beth fyddech chi'n ei wneud yn wahanol?

Yna, gofynnwch i'ch myfyrwyr baratoi ar gyfer eu cyfweliad eu hunain. Dylent gynllunio tua 6–8 cwestiwn ar gyfer eu cyfweliad. Dyma rai awgrymiadau o Cwestiynau Gwych gallent ei ddefnyddio. Rhannwch y daflen 10 Awgrym ar gyfer Sgwrs ar gyfer Eich Cyfweliad StoryCorps gyda myfyrwyr i'w helpu i gynllunio eu cyfweliad. Dylai myfyrwyr gynnwys y cwestiynau y gwnaethon nhw fyfyrio arnyn nhw yn eu cyfnodolion (Beth yw un digwyddiad neu newid a ddigwyddodd yn 2020 a gafodd effaith arnoch chi? Sut wnaeth effeithio arnoch chi a beth ddysgoch chi amdanoch chi'ch hun oherwydd y newid hwn?), Yn ogystal â chynhesu ychwanegol -up a chwestiynau dilynol.

Nodyn: Am fwy o adnoddau i helpu'ch myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu cyfweliadau, gweler tudalen 4 o'r Pecyn Cymorth Athrawon Cyswllt StoryCorps.

Ar ôl i fyfyrwyr ysgrifennu eu cwestiynau, gofynnwch iddynt eu rhannu gyda phartner a rhoi adborth i'w gilydd.

Y tu allan i'r dosbarth, dylai myfyrwyr gynnal eu cyfweliadau. Os yn bosibl, dylai myfyrwyr recordio eu cyfweliadau, ac os nad ydyn nhw'n gallu gwneud hynny, dylen nhw gymryd nodiadau ar yr hyn maen nhw'n ei glywed.

Nodyn Dysgu o Bell: Gofynnwch i'ch myfyrwyr wrando ar y cyfweliad ac yna trafod yr hyn a ddysgon nhw mewn grwpiau bach. Os ydych chi'n dysgu'n gydamserol, rhowch y myfyrwyr mewn ystafelloedd ymneilltuo ar gyfer y drafodaeth. Os ydych chi'n dysgu'n anghymesur, gofynnwch i'r myfyrwyr ysgrifennu neu gofnodi eu hymatebion a'u rhannu â'u grŵp bach. Ar ôl i fyfyrwyr ysgrifennu eu cwestiynau cyfweliad, gallant anfon e-bost neu eu neges at eu partner i'w hadolygu.

3. Myfyriwch ar Eich Cyfweliad

Ar ôl i fyfyrwyr gwblhau eu cyfweliadau, gofynnwch iddynt ddefnyddio'r Cysylltu, Ymestyn, Herio strategaeth i fyfyrio ar yr hyn a ddysgon nhw yn ystod eu cyfweliadau a sut mae'n cysylltu â'r hyn a ysgrifennon nhw yn eu myfyrdod cychwynnol mewn cyfnodolyn:

 • Cyswllt: Beth ddywedodd y person y gwnaethoch chi ei gyfweld a oedd yn gysylltiedig â rhywbeth a ysgrifennoch yn eich adlewyrchiad eich hun?
 • Ymestyn: Sut wnaeth y cyfweliad ymestyn neu ehangu eich meddwl am ddigwyddiadau'r flwyddyn ddiwethaf?
 • Her: A wnaeth y cyfweliad herio neu gymhlethu eich meddwl am ddigwyddiadau'r flwyddyn ddiwethaf? Pa gwestiynau a gododd i chi?

Nodyn Dysgu o Bell: Gall myfyrwyr gwblhau eu myfyrdodau yn unigol, naill ai yn ystod amser dosbarth neu'n anghymesur.

4. Rhannwch yr hyn a ddysgoch

Gofynnwch i'r myfyrwyr rannu ymateb byr am eu myfyrdod eu hunain a'u cyfweliad gan ddefnyddio dwy rownd o'r Amlap strategaeth.

 • Rownd 1: Pa ddigwyddiad neu newid wnaethoch chi ganolbwyntio arno yn eich myfyrdod cyfnodolyn eich hun?
 • Rownd 2: Pa ddigwyddiad neu newid y canolbwyntiodd y person y gwnaethoch chi ei gyfweld?

Yna, trafodwch fel dosbarth:

 • Beth ddysgoch chi o gynnal y cyfweliadau? Beth oedd yn syndod neu'n ddiddorol?
 • Beth oedd yn teimlo'n debyg rhwng eich adlewyrchiad eich hun a'r cyfweliad? Beth oedd yn teimlo'n wahanol?

Yn olaf, gofynnwch i'r myfyrwyr edrych ymlaen at y flwyddyn newydd. Gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu brawddeg ar nodyn gludiog gan ddefnyddio coesyn y frawddeg ganlynol:

Fy ngobaith ar gyfer 2021 yw _________.

Gall myfyrwyr bostio'r nodiadau gludiog ar bapur neu fwrdd yn eich ystafell ddosbarth.

Nodyn Dysgu o Bell: Gall myfyrwyr rannu gan ddefnyddio'r Wraparound (Dysgu o Bell) strategaeth. Gofynnwch i'r myfyrwyr bostio eu hadlewyrchiad olaf (Fy ngobaith ar gyfer 2021 yw _________.) ar fforwm a rennir fel Padled or LlaisThread.

Estyniad: Creu Prosiect yn Seiliedig ar Eich Cyfweliad

Pe bai'ch myfyrwyr yn gallu recordio eu cyfweliadau, gallwch ofyn iddynt ddewis clip sain byr neu drawsgrifio dyfyniad i'w rannu gyda'r dosbarth mewn a Taith Gerdded Oriel.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig