Gofal Iechyd nid Rhyfela (Datganiad GDAMS 2020)

(Wedi'i ymateb o: Ymgyrch Fyd-eang ar Wariant Milwrol. Ebrill 10, 2020)

Mae argyfwng pandemig COVID-19 wedi dangos i'r byd lle y dylai blaenoriaethau dynoliaeth fod. Mae'r ymosodiad mawr hwn ar ddiogelwch pobl ledled y byd yn cywilyddio ac yn difrïo gwariant milwrol byd-eang ac yn profi eu bod yn wastraff gwarthus ac yn colli cyfleoedd. Yr hyn sydd ei angen ar y byd nawr yw canolbwyntio pob ffordd ar fygythiadau diogelwch hanfodol: amodau byw iach i bawb, sydd o reidrwydd yn golygu cymdeithasau mwy cyfiawn, gwyrdd, heddychlon.

Y Diwrnodau Gweithredu Byd-eang ar Wariant Milwrol (GDAMS) 2020 yn dwyn sylw at gostau cyfle enfawr y lefelau cyfredol o wariant milwrol, 1'82 triliwn UD $ y flwyddyn, bron i $ 5 biliwn y dydd, $ 239 y pen. Pan fydd lleiafrif o'r boblogaeth fyd-eang yn penderfynu cyllido paratoadau rhyfel, rydym i gyd yn colli'r cyfle i ariannu polisïau sy'n mynd i'r afael â'n bygythiadau diogelwch go iawn.

Ni allai ac ni fydd y fyddin yn atal y pandemig hwn

Dim ond trwy gefnogi gofal iechyd a gweithgareddau cynnal bywyd eraill y gellir mynd i'r afael ag argyfwng o'r fath, nid gydag offer milwrol a phersonél a baratowyd ar gyfer rhyfel. Gall y ffaith bod asedau milwrol yn cael eu defnyddio yn ystod yr argyfwng hwn fod yn gamarweiniol iawn: nid yw'n cyfiawnhau eu cyllidebau chwyddedig, ac nid yw'n golygu eu bod yn datrys yr argyfwng hwn ychwaith. Mae'n dangos y gwrthwyneb yn llwyr: mae angen llai o filwyr, jetiau, tanciau a chludwyr awyrennau arnom a mwy o feddygon, ambiwlansys ac ysbytai. Am ddegawdau rydym wedi bod yn anghywir ynglŷn â'n blaenoriaethau, mae'n bryd (ail) ystyried sut mae gwariant milwrol wedi cymryd llawer iawn o adnoddau cyhoeddus i ddarparu syniad ffug o ddiogelwch nad oes a wnelo ag anghenion a hawliau pobl i ofal iechyd, addysg, a thai, ymhlith gwasanaethau cymdeithasol hanfodol eraill.

Mae'n bryd symud y gyllideb filwrol i anghenion dynol

Byddai gostyngiadau mawr mewn gwariant milwrol yn rhyddhau adnoddau nid yn unig i ddarparu gofal iechyd cyffredinol, ond hefyd i fynd i'r afael ag argyfyngau hinsawdd a dyngarol, sydd hefyd yn cymryd miloedd o fywydau bob blwyddyn, yn enwedig yng ngwledydd y De Byd-eang, sy'n dioddef canlyniadau gwaethaf an model economaidd sydd wedi'i orfodi arnynt.

Byddai trosglwyddo adnoddau i ariannu gofal iechyd i bawb a rhyddhad hinsawdd a dyngarol yn helpu i atal hyn rhag digwydd eto ac yn gwahardd y cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf. Gallai'r adnoddau hyn ddod yn bendant o'r gyllideb filwrol, sydd wedi cael blaenoriaeth gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ers degawdau.

Rhaid inni sicrhau nad yw argyfwng iechyd mor fawr yn digwydd eto. I wneud hynny, rhaid inni ailfeddwl am wleidyddiaeth ryngwladol, ailystyried y bygythiadau gwirioneddol i'n diogelwch a darparu'r cyllid sydd ei angen ar wasanaethau amddiffyn sifil cyhoeddus i weithio'n iawn. Rhaid i ni hefyd sicrhau na fydd y rhai mwyaf agored i niwed yn talu am yr argyfwng hwn, fel sydd wedi digwydd lawer gwaith o'r blaen. Byddai ailddyrannu cyllidebau amddiffyn yn helpu i ariannu trosglwyddiad mawr ei angen tuag at gymdeithasau ac economïau mwy heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy.

Yn ystod GDAMS 2020 (Ebrill 10 i Fai 9), rydym yn codi gyda'n gilydd, o Seoul i Toronto ac o Sydney i Buenos Aires, i fynnu gostyngiadau mawr mewn gwariant milwrol er mwyn ariannu mesurau brys i fynd i'r afael â'r pandemig COVID-19 ac i darparu diogelwch dynol i bawb.

Gweithredwch i symud yr arian o'r fyddin i iechyd, ymunwch â GDAMS 2020!

  • Ymunwch â'r ar-lein ymgyrch!
  • Defnyddiwch a rhannwch datganiadau ac Infographics.       
  • Llofnodi a rhannu IPB's deiseb: Buddsoddi mewn Gofal Iechyd yn lle Militaroli
  • Trefnwch weminar neu gynhadledd i'r wasg genedlaethol ar Ebrill 27. Hyd yn hyn rydym wedi cadarnhau Seoul, Sydney, Berlin, Barcelona, ​​Washington DC, Buenos Aires, Rosario, Montevideo a Cucutá.
  • Cysylltwch ar-lein â'ch cynrychiolwyr / cyngreswyr lleol / cenedlaethol a gofynnwch iddynt leoli eu hunain a chefnogi demilitarization a gostyngiadau mawr mewn gwariant milwrol.
  • Defnyddiwch eich rhwydweithiau cymdeithasol, arhoswch yn weithredol ar ddadleuon cyfryngau cymdeithasol, dewch o hyd i gynghreiriaid, ysgrifennwch op-ed! Bydd y ffordd yr ydym yn deall ac yn adrodd stori'r argyfwng hwn fel cymdeithas yn diffinio'r mesurau i'w cymryd wedyn.

I lawrlwytho'r datganiad hwn (pdf) cliciwch yma.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig