Mae grwpiau casineb yn cynyddu am yr ail flwyddyn yn olynol wrth i Trump drydaneiddio hawl radical

Mae grwpiau casineb yn cynyddu am yr ail flwyddyn yn olynol wrth i Trump drydaneiddio hawl radical

(Wedi'i ymateb o: Canolfan Cyfraith Tlodi Deheuol. Chwefror 15, 2017)

Nodyn golygyddion: Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch yn eich atgoffa o'n galwad i Mynd i'r Afael â Thrais ar sail Hunaniaeth trwy Ddysgu i Brifysgolion America. Gallai’r adroddiad hwn ar grwpiau casineb gan Ganolfan Cyfraith Tlodi’r De (SPLC) ddarparu sylwedd ystyrlon ar gyfer dysgu tuag at weithredu sy’n mynd i’r afael â thrais ar sail hunaniaeth.

Cododd nifer y grwpiau casineb yn yr Unol Daleithiau am yr ail flwyddyn yn olynol yn 2016 wrth i’r hawl radical gael ei bywiogi gan ymgeisyddiaeth Donald Trump, yn ôl cyfrifiad blynyddol Canolfan Gyfraith Tlodi’r De (SPLC) o grwpiau casineb ac eithafwyr eraill. sefydliadau.

Y twf mwyaf dramatig oedd bron i driphlyg grwpiau casineb gwrth-Fwslimaidd - o 34 yn 2015 i 101 y llynedd.

Mae brech o droseddau yn targedu Mwslimiaid, gan gynnwys llosgi bwriadol a ddinistriodd fosg yn Victoria, Texas, ychydig oriau ar ôl i weinyddiaeth Trump gyhoeddi gorchymyn gweithredol yn atal teithio o rai gwledydd Mwslimaidd yn bennaf. Mae ystadegau diweddaraf yr FBI yn dangos bod troseddau casineb yn erbyn Mwslimiaid tyfodd 67 y cant yn 2015, y flwyddyn y lansiodd Trump ei ymgyrch.

Yr adroddiad, a gynhwysir yn rhifyn Gwanwyn 2017 o'r SPLC's Adroddiad Cudd-wybodaeth, yn cynnwys y Map casineb yn dangos enwau, mathau a lleoliadau grwpiau casineb ledled y wlad.

Canfu’r SPLC fod nifer y grwpiau casineb a weithredodd yn 2016 wedi codi i 917 - i fyny o 892 yn 2015. Y nifer yw 101 swil o’r record bob amser a osodwyd yn 2011, ond yn uchel yn ôl safonau hanesyddol.

“Roedd 2016 yn flwyddyn ddigynsail i gasineb,” meddai Mark Potok, uwch gymrawd a golygydd yr Adroddiad Cudd-wybodaeth. “Gwelodd y wlad adfywiad cenedlaetholdeb gwyn sy’n amharu ar y cynnydd hiliol rydyn ni wedi’i wneud, ynghyd â chynnydd arlywydd y mae ei bolisïau’n adlewyrchu gwerthoedd cenedlaetholwyr gwyn. Yn Steve Bannon, mae’r eithafwyr hyn yn credu bod ganddyn nhw gynghreiriad o’r diwedd sydd â chlust yr arlywydd. ”

Cafodd y cynnydd mewn casineb gwrth-Fwslimaidd ei danio gan rethreg atodol Trump, gan gynnwys addewid ei ymgyrch i wahardd Mwslimiaid rhag dod i mewn i'r Unol Daleithiau, ynghyd â dicter dros ymosodiadau terfysgol fel cyflafan Mehefin o 49 o bobl mewn clwb nos hoyw yn Orlando.

Mae nifer gyffredinol y grwpiau casineb sy'n debygol o danddatgan lefel go iawn y casineb trefnus yn America gan fod nifer cynyddol o eithafwyr yn gweithredu ar-lein yn bennaf ac nid ydynt yn gysylltiedig yn ffurfiol â grwpiau casineb.

Ar wahân i'w gyfrifiad blynyddol o grwpiau eithafol, canfu'r SPLC fod rhethreg Trump yn atseinio ledled y wlad mewn ffyrdd eraill. Yn ystod y 10 diwrnod cyntaf ar ôl ei ethol, dogfennodd y SPLC 867 o ddigwyddiadau yn ymwneud â rhagfarn, gan gynnwys mwy na 300 a oedd yn targedu mewnfudwyr neu Fwslimiaid.

Hefyd, mewn arolwg SPLC ar ôl yr etholiad o 10,000 o addysgwyr, dywedodd 90 y cant fod yr ymgyrch wedi effeithio'n negyddol ar yr hinsawdd yn eu hysgolion. Disgrifiodd wyth deg y cant bryder ac ofn dwys ymhlith myfyrwyr, yn enwedig mewnfudwyr, Mwslemiaid ac Americanwyr Affricanaidd. Adroddodd nifer o athrawon y defnydd o friwiau, iaith ddirmygus a symbolau eithafol yn eu hystafelloedd dosbarth.

Mewn cyferbyniad â thwf grwpiau casineb, gwelwyd gostyngiad o 38 y cant mewn grwpiau gwrth-lywodraeth “Gwladgarwr” - plymio o 998 o grwpiau yn 2015 i 623 y llynedd. Yn cynnwys milwriaethwyr arfog ac eraill sy'n gweld y llywodraeth ffederal fel eu gelyn, mae'r mudiad “Gwladgarwr” dros yr ychydig ddegawdau diwethaf wedi ffynnu o dan weinyddiaethau Democrataidd ond dirywiodd yn ddramatig pan feddiannodd yr Arlywydd George W. Bush y Tŷ Gwyn.

Hefyd, rhyddhaodd y SPLC broffil manwl o'r Cynghrair yn Amddiffyn Rhyddid (ADF), grŵp casineb gwrth-LGBT. Mae arweinwyr y sefydliad eirioli cyfreithiol a’i gyfreithwyr cysylltiedig wedi pardduo pobl LGBT yn rheolaidd, gan eu cysylltu ar gam â phedoffilia, eu galw’n “ddrwg” ac yn fygythiad i blant a chymdeithas, a’u beio am “erledigaeth Cristnogion defosiynol.” Mae'r grŵp hefyd wedi cefnogi troseddoli gwrywgydiaeth mewn sawl gwlad.

Dyma'r prif erthyglau yn y rhifyn hwn (gweld y rhifyn llawn):

 • Y Flwyddyn mewn Casineb ac Eithafiaeth - gan Mark Potok - Roedd yr hawl radical yn fwy llwyddiannus wrth fynd i mewn i'r brif ffrwd wleidyddol y llynedd nag mewn hanner canrif. Sut ddigwyddodd?
 • Llygad y Stormer - gan Keegan Hankes - Wedi'i yrru gan ymgyrch Trump a ffocws newydd ar yr 'alt-dde,' mae'r Daily Stormer bellach yn brif safle casineb yn America.
 • Un Gelyn Mwy - gan Stephen Piggott - mae grwpiau 'Gwladgarwr' wedi gweld y llywodraeth fel eu prif elyn ers amser maith. Ond nawr, mae'r mudiad yn mabwysiadu casineb Gwrth-Fwslimaidd.
 • Herwgipio Isabella - gan Ryan Lenz - Yn 2009, ffodd cyn lesbiad mewn brwydr yn y ddalfa gyda'i ferch 7 oed. Mae'r achos yn dal i aflonyddu ar y mudiad gwrth-LGBT heddiw.
 • Twrnai ar gyfer Aryans - gan Ryan Lenz - Mae'r cyfreithiwr radical Kyle Bristow wedi cychwyn sylfaen newydd sy'n anelu at ddod yn gangen gyfreithiol yr hawl radical hiliol.
 • Effaith Trump - gan Mark Potok - Mae iaith ymgyrchu'r dyn a fyddai'n dod yn arlywydd yn tanio casineb trais, bwlio, cyn ac ar ôl yr etholiad.
 • Map casineb - Arddangosfa ryngweithiol o'r 917 o grwpiau casineb gweithredol yn 2016.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ar “Mae grwpiau casineb yn cynyddu am yr ail flwyddyn yn olynol wrth i Trump drydaneiddio hawl radical”

 1. PEIDIWCH Â AFRAID

  (…) Os ydyn ni'n gwybod unrhyw beth, mae'n gwneud ei hun oddi wrth ein meistr mewnol o dan y ffieidd-dod mawr, bod yn rhaid i ni ei drysori. Er mwyn osgoi rhywbeth mae'n rhaid i ni ei ddeall, ac ni allwn ei ddeall, cyn belled â'n bod ni'n ofni neu'n casáu. Efallai na fyddwn yn teimlo ein bod yn cael ein denu at is, ond rhaid inni gydnabod ei fod yn rhan o'r cyfan; a thra ein bod yn ei ddeall, yr ydym yn ceisio codi uwch ei ben.

  William Quan Barnwr am ofn….
  Llythyrau sydd wedi fy helpu, Llythyr 9.

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig