Diwrnod Heddwch Rhyngwladol Hapus 2019: “Gweithredu Hinsawdd dros Heddwch”

(Wedi'i ymateb o: y Cenhedloedd Unedig)

“Heddiw mae heddwch yn wynebu perygl newydd: yr argyfwng hinsawdd, sy’n bygwth ein diogelwch, ein bywoliaeth a’n bywydau. Dyna pam ei fod yn ganolbwynt Diwrnod Heddwch Rhyngwladol eleni. A dyna pam yr wyf yn cynnull Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd. ” - Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres

Bob blwyddyn arsylwir y Diwrnod Heddwch Rhyngwladol ledled y byd ar 21 Medi. Mae'r Cynulliad Cyffredinol wedi datgan hwn fel diwrnod sy'n ymroi i gryfhau delfrydau heddwch, o fewn ac ymhlith yr holl genhedloedd a phobloedd.

Mabwysiadodd Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig y 17 Nodau Datblygu Cynaliadwy yn 2015 oherwydd eu bod yn deall na fyddai’n bosibl adeiladu byd heddychlon pe na chymerid camau i gyflawni datblygiad economaidd a chymdeithasol i bawb ym mhobman, a sicrhau bod eu hawliau’n cael eu gwarchod. Mae'r Nodau Cynaliadwy yn ymdrin ag ystod eang o faterion, gan gynnwys tlodi, newyn, iechyd, addysg, newid yn yr hinsawdd, cydraddoldeb rhywiol, dŵr, glanweithdra, ynni, yr amgylchedd a chyfiawnder cymdeithasol.

Nod Datblygu Cynaliadwy 13 “Gweithredu yn yr Hinsawdd”Yn alwad am i bawb weithredu ar unwaith i ostwng allyriadau tŷ gwydr, meithrin gwytnwch a gwella addysg ar newid yn yr hinsawdd.

Mae datrysiadau graddadwy, fforddiadwy fel ynni adnewyddadwy, technolegau glân ar gael i alluogi gwledydd i neidio i economïau mwy gwyrdd a mwy gwydn.

Thema 2019: “Gweithredu Hinsawdd dros Heddwch”

Mae'r thema'n tynnu sylw at bwysigrwydd brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd fel ffordd i amddiffyn a hyrwyddo heddwch ledled y byd.

Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi bygythiadau clir i heddwch a diogelwch rhyngwladol. Mae trychinebau naturiol yn dadleoli deirgwaith cymaint o bobl â gwrthdaro, gan orfodi miliynau i adael eu cartrefi a cheisio diogelwch yn rhywle arall. Mae salinization dŵr a chnydau yn peryglu diogelwch bwyd, ac mae'r effaith ar iechyd y cyhoedd yn cynyddu. Mae'r tensiynau cynyddol dros adnoddau a symudiadau torfol pobl yn effeithio ar bob gwlad ar bob cyfandir.

Dim ond os cymerir camau pendant i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd y gellir sicrhau heddwch. Wrth siarad â Māoris ifanc a phobl ynysoedd y Môr Tawel yn Seland Newydd ym mis Mai, dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, “nad yw natur yn negodi” a phwysleisiodd bedwar mesur allweddol y dylai Llywodraethau eu blaenoriaethu er mwyn cyrraedd niwtraliaeth carbon erbyn 2050: llygredd treth, nid pobl; rhoi'r gorau i sybsideiddio tanwydd ffosil; rhoi'r gorau i adeiladu planhigion glo newydd erbyn 2020; canolbwyntio ar economi werdd, nid economi lwyd.

Ar 23 Medi, mae'r Cenhedloedd Unedig yn cynnull Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd gyda chynlluniau pendant a realistig i gyflymu gweithredu i weithredu Cytundeb Paris. Bydd yr Uwchgynhadledd yn canolbwyntio ar galon y broblem - y sectorau sy'n creu'r nifer fwyaf o allyriadau a'r meysydd lle gallai adeiladu gwytnwch wneud y gwahaniaeth mwyaf - yn ogystal â rhoi cyfle i arweinwyr a phartneriaid ddangos gweithredu yn yr hinsawdd go iawn ac arddangos eu huchelgais.

Yn y cyfnod yn arwain at y Diwrnod Heddwch Rhyngwladol ar 21 Medi, mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw ar bawb i weithredu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae pob dynol yn rhan o'r ateb - o ddiffodd y goleuadau i fynd â thrafnidiaeth gyhoeddus, i drefnu ymgyrch codi ymwybyddiaeth yn eich cymuned. Rhannwch eich syniadau a'ch gweithgareddau gyda ni trwy #PeaceDay a #ClimateAction.

“Mae’n bosibl cyflawni ein nodau, ond mae angen penderfyniadau, ewyllys wleidyddol a pholisïau trawsnewidiol arnom er mwyn caniatáu inni ddal i fyw mewn heddwch â’n hinsawdd ein hunain.” - Ysgrifennydd Cyffredinol António Guterres, 15 Mai 2019

Beth all ieuenctid ei wneud i gymryd rhan?

Mae pobl ifanc yn camu i'r her - mae bron i hanner miliwn o bobl ifanc ledled y byd wedi gweithredu ar newid hinsawdd yn eu cartrefi, ysgolion a chymunedau. Yn ôl UNFCCC, maent yn actorion allweddol wrth godi ymwybyddiaeth, rhedeg rhaglenni addysgol, hyrwyddo ffyrdd o fyw cynaliadwy, gwarchod natur, cefnogi ynni adnewyddadwy, mabwysiadu arferion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a gweithredu prosiectau addasu a lliniaru.

Eleni, bydd Arsylwi Myfyrwyr y Diwrnod Heddwch Rhyngwladol, a gynhelir ar 20 Medi 2019 ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig, yn darparu llwyfan i bobl ifanc arddangos y prosiectau y maent wedi'u cyflawni i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo heddwch. Bydd arsylwi myfyrwyr yn cael ei gynnal yn syth ar ôl y Seremoni Peace Bell, sy'n dechrau am 9 am gyda'r Ysgrifennydd Cyffredinol a bydd yn cael ei ddarlledu'n fyw ar webtv.un.org.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig