Byrddau Cegin Heb Wn: herio arfau sifil yn Israel

Cyflwyniad y Golygydd

Aelodau o'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn ymwybodol o bryder addysg heddwch gyda’r cynnydd mewn trais yn erbyn merched, gyda chyfeiriad arbennig at ei pherthynas ag awdurdodaeth a militariaeth. Edrychwn hefyd at y trais domestig a phersonol sy'n rhan annatod o filitariaeth batriarchaidd a'i effeithiau ar fenywod; yn Israel, mae trais o'r fath yn aml yn ganlyniad i ynnau milwrol a ddygwyd i gartrefi.

Datblygiad brawychus arall yw llywodraeth Israel yn annog sifiliaid i fod yn arfog, gan godi ofnau am y potensial ar gyfer “y diwylliant gynnau” sy'n achosi anhrefn yn yr Unol Daleithiau yn rheolaidd.

Byrddau Cegin Heb Wn, mudiad ffeministaidd Israel i wrthweithio cartref mae trais a gyflawnir gan arfau milwrol yn rhoi eu barn unigryw ar yr hyn sydd wrth wraidd yr amlygiadau presennol o blaid democratiaeth ar strydoedd Tel Aviv. Gobeithiwn y bydd darllenwyr yn ymateb i'r alwad hon i gefnogi eu hymdrechion ym mha bynnag ffyrdd sydd ar gael iddynt. (BAR, 5/31/23)

Mae Byrddau Cegin Heb Wn Angen Eich Cefnogaeth

(Ailbostiwyd o gylchlythyr Byrddau Cegin Cegin Heb Wn – GFKT)

Annwyl gyfeillion,

Efallai ei bod yn ymddangos yn rhyfedd derbyn llythyr gennym yn sôn am y twf peryglus a chyflym o ynnau yn Israel. Pan glywn am ynnau yn Israel a Phalestina, mae'n ymwneud fel arfer â chaledwedd milwrol - milwyr, pwyntiau gwirio, y fyddin. Mae hynny'n bersbectif gwahanol i'r un sydd gan lawer ohonom yn yr Unol Daleithiau, lle mae'r Archif Trais Gwn wedi cyfrif mwy na 200 o saethiadau torfol yn yr Unol Daleithiau hyd yn hyn eleni ac wedi dogfennu 647 o saethu torfol ledled y wlad yn 2022. Mae gennym ni, mewn llawer o achosion. synhwyrau, wedi normaleiddio gweledigaeth hynod annifyr ar gyfer cymdeithas America, gan siapio ein cymdeithas mewn ffordd sy'n gadael bywyd rywsut yn gydnaws â'r torfol o ddrylliau.

Heddiw rydyn ni'n ysgrifennu atoch oherwydd Byrddau Cegin Heb Wn (GFKT) ac mae ei glymblaid yn ceisio atal Israel rhag cofleidio diwylliant gwn arddull yr Unol Daleithiau yn llawn - ac mae ganddyn nhw'r potensial i lwyddo. Tra bod y llywodraeth fwyaf asgell dde yn hanes Israel yn ei brandio ei hun fel llinell galed trwy lacio deddfau gwn ac arfogi miloedd o Israeliaid Iddewig, Mae GFKT yn arwain yr wrthblaid ac yn ymladd dros ddiogelwch dynol gwirioneddol.

Mae GFKT yn mynnu bod llywodraeth Israel yn cyfyngu ar y gynnau yn eu cymdeithas – ac maen nhw angen ein cefnogaeth nawr yn fwy nag erioed.

Mae gynnau mewn mannau sifil, nifer yr achosion o drais arfog ac, yn benodol, troseddau gynnau, yn dinistrio diogelwch dynol - fel y gwnaethant eisoes ymhlith dinasyddion Palestina Israel, sydd bellach yn dioddef llofruddiaethau gwn a throseddau ar lefelau digynsail ac ysgytwol. Mae gynnau mewn mannau sifil yn tarfu ar ymdrechion adeiladu ymddiriedaeth y tu mewn a rhwng cymunedau, yn bwydo mwy o greulondeb i'r heddlu a milwrol ac yn gyffredinol yn cyflymu troellau trais.

Gan leoli ei hun ar y groesffordd ansicr hon, mae GFKT wedi bod yn gwneud cynnydd ystyrlon yn y cyfryngau, y llysoedd, ac ar lefel llywodraeth ddinesig. Maent yn codi'r materion hyn mewn ffordd gyhoeddus iawn ac mae eu negeseuon yn ennill tyniant mewn mudiadau protest heddiw.

Yn ddiweddar, cynhyrchodd GFKT ymgyrch hysbysebu ddwys gyda graffeg, sloganau a thestunau cryf, cofiadwy.

Yn ddiweddar cynhyrchodd GFKT an ymgyrch hysbysebu ddwys gyda graffeg cryf, cofiadwy, sloganau a thestunau sy'n dangos yr iawndal a'r peryglon o luosogi drylliau tanio ac yn pwysleisio'r bygythiadau gan yr heddlu a'r Gweinidog Diogelwch Cyhoeddus Itamar Ben Gvir, dynion asgell dde sydd naill ai'n cyflawni neu'n barod i gyflawni ymatebion treisgar yn erbyn cyfranogwyr yn y gamp wrth-farnwrol protestiadau. Ni ellir gorbwysleisio peryglon arfau torfol o sifiliaid Iddewig adain dde Israel. Yr ymgyrch hysbysebu, a ysgogodd 19 sefydliad y GFKT Coalition yn ogystal â sefydliadau eraill sydd bellach yn ymuno â'r frwydr dros reoli gynnau, gosod arfau sifil yn amlwg ymhlith y rhesymau brys a hanfodol i Israeliaid wrthsefyll y llywodraeth hon.

Gall GFKT ehangu a dwysau’r frwydr hon yn erbyn arfau sifil – ond mae angen ein cefnogaeth arnynt i wneud hynny. Ymunwch â ni ar yr adeg dyngedfennol hon drwy ddarparu a rhodd i gefnogi ein gwaith heddiw (cliciwch yma i ymweld â'r GFKT a dysgu sut y gallech gefnogi eu hymdrechion).

Pan gymerodd Gun Free Kitchen Tables ddiarfogi arfau bach a rheoli gynnau, fe wnaethon nhw gyflwyno'r syniad o ddiogelwch dynol i'r byd cyhoeddus, a heddiw maen nhw'n tarfu ar normaleiddio gynnau a militariaeth sydd wedi'u hymgorffori o fewn cymdeithas Israel. Mae eu llwyddiant wedi’i seilio ar drefniadaeth feiddgar, strategol ac yn y glymblaid ryfeddol o 19 o sefydliadau newid cymdeithasol a hawliau dynol – a gydnabu arwyddocâd y gwaith hwn – a neidiodd i’w rhan.

Gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan eu gwaith a ymuno â'r ymdrech hon. Diolch!

Terry Greenblatt a Sarah Anne Minkin
ar ran y Cylch Cynhalwyr

Diolch i erthygl Jamelle Bouie yn NY Times, “Mae America Llawn Gun Yn Fyd o Ofn a Dieithrwch”, Mai 2023.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig