Cael Nhw BOB Allan !!! 4 peth syml y gall pawb eu gwneud nawr.

Mae gan bob dinesydd o Afghanistan sydd mewn perygl - menywod, dynion, plant, yr hen, y rhai ag anableddau - hawl i hawlio lloches. Rhaid inni eu cael i gyd allan. Mae gwacáu llawn a chyflawn yn rheidrwydd moesol ac ymarferol. Dyma 4 cam syml y gall pawb eu cymryd i gefnogi'r ymdrech hon.

Gweler apeliadau diweddar eraill ar gyfer gweithredu cymdeithas sifil ar Afghanistan yma.

Cael Nhw HOLL ALLAN !!!!

Wrth i ni wylio'r anhrefn angheuol ym maes awyr Kabul, wedi ein temtio i ildio i anobaith, rydyn ni'n ceisio dod o hyd i ffyrdd o weithredu i oresgyn y sefyllfa erchyll hon, gan godi ein lleisiau i fynnu gwacáu diogel i bawb sydd mewn perygl marwol.

Dyma 4 peth syml y gallwch chi eu gwneud ar hyn o bryd i godi'ch llais a galw eraill i'w codi:

  1. Dadlwythwch a llenwch y templed llythyr isod (llenwch eich gwlad a'ch enw).
  2. Chwiliwch am enw a chyfeiriad e-bost Llysgennad eich gwlad i'r Cenhedloedd Unedig, ac anfonwch e-bost atynt gopi o'r llythyr wedi'i lenwi.
  3. Chwiliwch am enw a chyfeiriad e-bost eich Gweinidog / Ysgrifennydd Materion Tramor, ac anfonwch e-bost atynt gopi o'r llythyr wedi'i lenwi.
  4. Anfonwch y neges hon ymlaen at gynifer o bobl â phosib a allai ofalu a gweithredu. Anfonwch ym mha bynnag fath o gyfryngau rydych chi'n eu defnyddio'n rheolaidd.

Diolch i chi am godi'ch llais mewn gweithred o undod a chyfrifoldeb cymunedol byd-eang.

- Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (8/22/2021)

Templed Llythyr

dadlwythwch fersiwn MS Word o'r templed (neu gopïo a gludo'r testun isod) 

Cael Nhw BOB Allan !!!

Pob dinesydd o Afghanistan mewn perygl - menywod, dynion, plant, oed, y rhai ag anableddau - mae ganddo hawl i hawlio lloches.  Mae'n ganmoladwy bod yr UD wedi rhestru cwmnïau hedfan masnachol i fferi pobl o'r safleoedd gwagio presennol i fannau setlo. Fodd bynnag, mae miloedd yn rhagor yn aros y tu allan i'r maes awyr a ledled y wlad gan ofni eu bywydau. Y gymuned ryngwladol - yr Unol Daleithiau a chenhedloedd NATO yn benodol - sydd â'r cyfrifoldeb i'w gwneud hi'n bosibl iddyn nhw fyw. Mae'n ddigon posib y bydd dyfodol y wlad yn gorwedd wrth achub bywydau'r rhai y gallai un diwrnod ddychwelyd i ailadeiladu'r wlad y buont yn gweithio mor galed i ddod â hi i'r 21st cymuned ryngwladol y ganrif. Rhaid inni eu cael i gyd allan. Mae gwacáu llawn a chyflawn yn rheidrwydd moesol ac ymarferol.

Fel dinesydd o [dy wlad], Rwy’n annog fy llywodraeth i weithio’n annibynnol, gyda chenhedloedd eraill a thrwy’r Cenhedloedd Unedig i wacáu pawb sy’n ceisio gadael Afghanistan. Plediwn am y sicrwydd:

  • Bydd maes awyr Kabul yn cael ei gadw ar agor nes bydd gwacáu wedi'u cwblhau;
  • Y bydd coridorau diogel a chludiant i'r maes awyr yn cael eu sefydlu;
  • Bydd y ffiniau hynny'n cael eu hagor i ganiatáu ar gyfer mynd allan dros y tir i wledydd eraill a darparu cludiant diogel iddynt;
  • Bod yr holl wledydd sy'n ffinio, gwledydd sy'n cynnal safleoedd gwagio ar hyn o bryd a gwledydd eraill y gellir hedfan iddynt, yn croesawu ac yn darparu gofal dros dro i faciwîs;
  • Bod y “gwaith papur” ar gyfer fisâu yn cael ei symleiddio ar gyfer yr argyfwng, a sefydlu canolfannau dogfennaeth at y diben hwn yn y maes awyr ac mewn safleoedd ar y ffin lle mae modd mynd allan.

Gofynnwyd yn barchus,

[Eich Enw]

 

 

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...