Myfyrwyr Graddedig Prifysgol George Mason yn Profi Cymhlethdodau Dyngarol Gartref

Gan Emma Laigaisse

Dros Ebrill 21-23, 2023, trawsnewidiwyd 40 erw o goedwigoedd yn Garrett County, Maryland, UDA yn wlad Costero, gwlad ffuglennol sy'n delio ar yr un pryd â gwrthdaro ethnig sy'n mudferwi yn ogystal â chynydd tanau gwyllt. Mae'r tanau gwyllt diweddar yng Nghanada yn ein hatgoffa bod tanau gwyllt yn cael effeithiau dinistriol ar boblogaeth, yn aml yn ei gwneud yn ofynnol i unigolion gael eu dadleoli. Yn ystod yr efelychiad maes, chwaraeodd myfyrwyr gradd meistr o Ysgol Carter ym Mhrifysgol George Mason yn Arlington, VA, UDA ac Ysgol Gwasanaeth Rhyngwladol Prifysgol America yn Washington, DC, UDA rôl fel aelodau o sefydliad anllywodraethol rhyngwladol - y Corfflu Porthiant – a ddefnyddir i asesu amodau; ymateb i anghenion pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol; a thrafod gyda swyddogion y llywodraeth, grwpiau cymorth, ac arweinwyr lleol.

Cefais gyfle i siarad â’r rhai a gymerodd ran a cheisio eu barn am y profiad a sut y trawsnewidiodd eu meddwl am waith dyngarol.

Yn ystod y ddwy noson, roedd y myfyrwyr yn cysgu mewn islawr eglwys gyfyng a oedd yn oer ar adegau. Roedd y tymheredd y tu allan yn y 40au F yn ystod y dydd a bu'n bwrw glaw yn ystod y 2 ddiwrnod. Roedd y diwrnodau gwaith yn hir – yn dechrau am tua 6 y bore ac yn parhau tan hanner nos. Ar adegau, roedd myfyrwyr yn teimlo eu bod wedi'u gorlwytho â faint o wybodaeth yr oedd angen ei gwerthuso gan gynnwys canfyddiadau o gyfweliadau, briffiau a rennir gan staff y wlad, ac adroddiadau yr oedd angen iddynt eu darllen. Fel rhan o'r digwyddiad, roedd 30 o chwaraewyr rôl yn gweithredu fel pobl wedi'u dadleoli'n fewnol, aelodau o gyrff anllywodraethol, a swyddogion y llywodraeth a wnaeth i'r myfyrwyr graddedig deimlo bod y profiad yn un go iawn. Roedd pob elfen o'r cyd-destun yn yr efelychiad - cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol neu grefyddol - yn cynyddu'r ymdeimlad o realaeth.

I rai, roedd yr efelychiad maes yn brofiad heriol. Pan ddeffrodd heddlu Costero y Forage Corps ganol nos, teimlai Meron Derseh ei chalon yn ei brest. Roedd Carla San Miguel yn oer, yn ofnus ac yn benysgafn oherwydd y feddyginiaeth yr oedd wedi'i chymryd. A phan ymunodd â'i chydweithwyr, roedden nhw i gyd wedi'u leinio yn y tywyllwch ac yn syllu arni. Soniodd am feddwl bod yr heddlu ar fin eu niweidio a chanfod ei bod yn ysgwyd yn afreolus.

“Roedd yn llethol i ni weld rhywun yn dioddef a methu â helpu, ond doedd gennym ni ddim dewis.”

Cymerodd y myfyrwyr rôl gweithwyr dyngarol ac roeddent yn benderfynol o helpu pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol. Buan iawn y bu iddynt wynebu un o'r anawsterau a wynebwyd gan weithwyr dyngarol go iawn - i dderbyn na allant ddarparu nac ymateb i bob angen. Yn ôl Meron, “Fe wnaeth y profiad hwn dorri a magu fy hyder.” “Roedd yn llethol i ni weld rhywun yn dioddef ac yn methu â helpu, ond doedd gennym ni ddim dewis” meddai Souleymane Diori. Ychwanegodd “Roedd angen i ni helpu ein hunain yn gyntaf.”

Oherwydd amodau gwaith a byw dwys yr efelychiad, roedd y profiad yn cael ei ddwyn i gof i fyfyrwyr yn y gorffennol trawma yr oeddent wedi'i brofi.

Roedd yn atgoffa Carla o gorwynt María yn Puerto Rico yn 2017 pan gafodd dim ond tua 10 munud i bacio hanfodion cyn gadael yr ardal lle roedd hi'n byw. Ar ôl yr ôl-drafodaeth, torrodd i mewn i ddagrau a chafodd drafferth i brosesu'r trawma hwn nad oedd hi'n ymwybodol ohono.

Pan rannodd y myfyrwyr sut roedd yr efelychiad wedi effeithio arnyn nhw, roedden nhw'n teimlo wedi'u llethu. “Byddwn i wedi torri lawr pe bai’n rhaid i mi siarad amdano.” meddai Naomi Davis, myfyriwr arall.

Dysgodd y 54 awr o waith tîm dwys sgiliau sylfaenol gwaith dyngarol, rheoli straen ac empathi, sgiliau cyfathrebu, a'r gallu i strategaethu yn ystod argyfwng. “Roedd y cyfathrebu a’r gwaith tîm yn ardderchog ac yn allweddol i bopeth” meddai un myfyriwr.

Dysgodd y 54 awr o waith tîm dwys sgiliau sylfaenol gwaith dyngarol, rheoli straen ac empathi, sgiliau cyfathrebu, a'r gallu i strategaethu yn ystod argyfwng.

Dysgodd y myfyrwyr sut i reoli eu hemosiynau. Helpodd nhw i fagu mwy o hyder yn y sgiliau sydd ganddyn nhw, yn enwedig yn ystod sefyllfaoedd llawn straen neu adeg argyfyngau. Profodd Meron euogrwydd pan ddigwyddodd canlyniad annisgwyl: rhoddodd wybodaeth am un o'r ffoaduriaid a achosodd ei arestio gan yr awdurdodau. Yn fewnol, roedd hi'n teimlo ei bod hi'n cau'r rhan ohoni a oedd angen cynnig empathi.

Hoff ran o'r efelychiad i fyfyrwyr oedd hyfforddiant negodi dan arweiniad Rusty Jones (cymeriad chwarae rôl), Cyfarwyddwr Gwlad Costero. Dysgodd iddynt sut i siarad â chyrff anllywodraethol a ffigurau cyhoeddus a dylanwadu arnynt. Teimlai Naomi iddi fagu hyder o ganlyniad a’i bod yn gallu sefyll dros yr hyn y mae’n gofalu amdano, a dywedodd Carla y gall ddefnyddio’r hyn a ddysgodd yn ei swydd bob dydd yn ei gwaith.
Dangosodd yr efelychiad i fyfyrwyr pa mor bwysig yw hyfforddiant cyn mynd ar y maes. Soniodd pob un ohonynt eu bod wedi dysgu llawer amdanynt eu hunain a'u galluoedd. Fe wnaeth yr efelychiad eu helpu i ystyried eu rolau fel gweithwyr dyngarol. Yn ôl Victor Garcia-Lara, roedd dysgu sut i aros yn niwtral, a chadw uniondeb sefydliad dyngarol yn hanfodol i les y boblogaeth yr oeddent yn ei helpu. Teimlai Souleymane fod y profiad hwn yn ystyrlon. “Mae’n gwneud ichi sylweddoli pwy ydych chi ar adegau o argyfwng, a sut y gallwch chi weithredu yn y sefyllfa honno”, myfyriodd.

Ystyriwyd y profiad gan bawb fel cam cyntaf mewn gyrfa ddyngarol. “Mae angen i bawb sy’n mynd i gymorth dyngarol wneud hyn yn gyntaf,” teimlai un myfyriwr. Teimlai sawl un mai dyma'r profiad agosaf y gallech ei gael cyn mynd i'r afael â gwaith dyngarol.

O ganlyniad i'r efelychiad, codwyd diddordeb sawl myfyriwr mewn gwaith cymorth dyngarol. Sylweddolodd eraill eu bod yn fwy amharod i gamu i'r byd dyngarol oherwydd yr aberthau dyrys y mae'n eu hawgrymu. Roeddent yn teimlo nad oeddent yn barod i herio eu cyflwr emosiynol, seicolegol a chorfforol.

Beth bynnag, byddan nhw i gyd yn ei ychwanegu at eu cwricwlwm fel profiad heriol y maen nhw wedi'i oresgyn. Gellir atodi'r dystysgrif a gawsant hefyd i'w ceisiadau. “Rydw i eisiau dweud bod gen i’r math yna o brofiad, roeddwn i ar y cae, roedd yn real”, nododd Souleymane. I Victor fe “dorrodd y bedwaredd wal” ac roedd yn teimlo bod ganddo lawer mwy i'w archwilio o ran yr hyn y mae'n gallu ei wneud.
Ar y cyfan, gadawodd y myfyrwyr gyda gwerthfawrogiad newydd o waith gweithwyr proffesiynol dyngarol ac a allai fod yn llwybr gyrfa iddynt.

* Emma Laigaisse yn fyfyriwr cyfnewid yn Ysgol Carter ym Mhrifysgol George Mason yn Arlington, VA yn y gwanwyn 2023. Yn frodor o Ffrainc a chyn weithiwr y Groes Goch o Ffrainc a fydd yn gorffen yn hydref 2023 ei gradd meistr mewn datblygiad rhyngwladol a chydweithrediad yn Sciences Po , Sefydliad astudiaethau gwleidyddol yn Strasburg, Ffrainc.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig