Georg Arnhold Uwch Gymrawd Addysg dros Heddwch Cynaliadwy: Galwad am Geisiadau

(Wedi'i ymateb o: Sefydliad Cyfryngau Addysgol Leibniz | Sefydliad Georg Eckert)

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais

Sefydliad Cyfryngau Addysgol Leibniz | Mae Sefydliad Georg Eckert (GEI) yn falch o gyhoeddi'r Cais am Geisiadau ar gyfer Uwch Gymrawd Georg Arnhold 2023 dros Addysg dros Heddwch Cynaliadwy. Mae'r penodiad, ar gyfer y gymrodoriaeth gan gynnwys arhosiad ymchwil o hyd at chwe mis yn y GEI, yn cynnig cyfle i ysgolheigion rhagorol ac ymarferwyr profiadol ym maes addysg heddwch gyflawni gwaith ym maes addysg heddwch cynaliadwy, gyda ffocws yn ddelfrydol. ar gyfryngau addysgol a chymdeithasau trawsnewid, ac i drafod eu prosiect a’u canfyddiadau gydag ysgolheigion ac ymarferwyr eraill yng Nghynhadledd Haf ryngwladol flynyddol Rhaglen Georg Arnhold.

Nod y gymrodoriaeth yw hyrwyddo addysg ar gyfer heddwch cynaliadwy gyda ffocws penodol ar gyfryngau addysgol a chwricwla ar lefel ysgol uwchradd mewn cymdeithasau ôl-wrthdaro neu drosiannol. Ei brif amcanion yw pontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer, meithrin cyfnewid ysgolheigaidd rhyngwladol yn ogystal â throsi canfyddiadau ymchwil yn argymhellion ymarferol i'r rhai sy'n weithredol wrth ddatrys gwrthdaro, a thrwy hynny gyfrannu at adeiladu gallu cymdeithas sifil. Felly, yn ddelfrydol, dylai'r allbwn o waith deiliad y gymrodoriaeth fod yn bapurau polisi, deunyddiau addysgol, papurau ymchwil, neu gyhoeddiad mwy.

Cynysgaeddir y Gymrodoriaeth â:

  • cyflog misol o hyd at 3,300 EUR am gyfnod cymrodoriaeth o hyd at chwe mis, i gynnwys arhosiad hirach (o leiaf 3 i chwe mis) yn Sefydliad Cyfryngau Addysgol Leibniz yn Braunschweig, yr Almaen
  • Dychwelwch airfare economi i'r Almaen
  • Cefnogaeth weinyddol a ddarperir gan gydlynwyr y rhaglen (gan gynnwys golygu Saesneg o gyhoeddiadau a gyhoeddwyd yn ystod, ac o ganlyniad i'r gymrodoriaeth).

Cymhwyster

Ysgolheigion nodedig o'r dyniaethau, y gwyddorau gwleidyddol a chymdeithasol, y gwyddorau addysg neu'r gyfraith sy'n dal Ph.D. ac mae ganddynt wybodaeth ragorol o'r Saesneg a allai fod yn berthnasol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos cyflawniadau academaidd neu broffesiynol rhagorol yn eu maes ac yn ddelfrydol cyfuno rhagoriaeth ysgolheigaidd a chyswllt ag ymarfer ymarferol a gwaith llawr gwlad.

Mae croeso hefyd i unigolion sydd â phrofiad rhyngwladol helaeth, lefel uchel mewn sefydliadau llywodraethol neu anllywodraethol neu mewn sefydliadau rhyngwladol, sydd â gwybodaeth ragorol o'r Saesneg wneud cais. Felly bydd Sefydliad Georg Eckert hefyd yn ystyried ceisiadau gan ymarferwyr nad oes ganddynt Ph.D. ond sydd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad proffesiynol uwch ym maes addysg heddwch ac sy'n gallu dangos bod eu gwaith a / neu eu prosiectau ymchwil wedi cael effaith eithriadol ym maes addysg heddwch.

Rhwymedigaethau deiliad y Gymrodoriaeth

  • Bydd Uwch Gymrawd Georg Arnhold yn gwneud gwaith ym maes addysg ar gyfer heddwch cynaliadwy, yn ddelfrydol gan ganolbwyntio ar gyfryngau addysgol, datblygu cwricwla a chymdeithasau trawsnewid.
  • Bydd deiliad y Gymrodoriaeth yn trafod canfyddiadau'r prosiect gydag ysgolheigion ac ymarferwyr eraill yng Nghynhadledd Haf ryngwladol flynyddol Rhaglen Georg Arnhold.
  • Mae'r Gymrodoriaeth yn gofyn am arhosiad hirach (o dri i chwe mis o leiaf) yn sefydliad Georg Eckert yn Braunschweig, yr Almaen.
  • Bydd Uwch Gymrawd Georg Arnhold yn rhoi cyflwyniad o'i brosiect ef neu hi mewn darlith gyhoeddus yn Sefydliad Georg Eckert.
  • Cyhoeddir canfyddiadau / canlyniadau prosiect y cymrawd ddim hwyrach na blwyddyn ar ôl i'r Gymrodoriaeth ddod i ben.
  • Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am gael pasbort ac unrhyw fisa a allai fod yn ofynnol yn ogystal ag am drefnu eu hyswiriant iechyd eu hunain trwy gydol eu harhosiad yn yr Almaen.

Dogfennau cais

Llythyr eglurhaol
Dylai'r llythyr eglurhaol ddarparu tystiolaeth o ansawdd ysgoloriaeth ac arbenigedd yr ymgeisydd; o brofiad lefel uchel yr ymgeisydd yn gweithio yn y llywodraeth neu sefydliadau anllywodraethol neu mewn sefydliadau rhyngwladol (2 dudalen ar y mwyaf).

Yn eich cais, dylech hefyd ateb y cwestiwn ynghylch pa arwyddocâd fyddai gan y Gymrodoriaeth i'ch datblygiad proffesiynol ac ym mha ffyrdd y gall o bosibl hyrwyddo'ch gwaith. Yn ogystal, hoffem glywed beth allai eich gwaith fel cymrawd yn y GEI gyfrannu at waith yr athrofa a Rhaglen Georg Arnhold.

Disgrifiad o'r prosiect ymchwil/llyfr
Dylai'r dogfennau cais gynnwys disgrifiad o'r prosiect (ymchwil) ymhellach neu lyfr y mae'r ymgeisydd yn dymuno gweithio arno. Dylai ymgeiswyr nodi amcanion eu prosiect / ymchwil yn glir, amlinellu'r fethodoleg a disgrifio arwyddocâd eu gwaith ar gyfer y maes addysg ar gyfer heddwch cynaliadwy yn ogystal â chanlyniadau bwriadedig y prosiect. Dylai disgrifiad y prosiect gynnwys amserlen fras ymhellach trwy gydol y gymrodoriaeth ymchwil yn ogystal â strategaeth ledaenu fanwl ar gyfer y canlyniadau (5 tudalen ar y mwyaf).

CV ac ysgrifennu sampl
Dylai ymgeiswyr hefyd gyflwyno curriculum vitae llawn, gan gynnwys rhestr o gyhoeddiadau. Os nad yw mwyafrif y cyhoeddiadau yn Saesneg, dylai'r ymgeisydd ddarparu cyfieithiad o'r teitlau. Dylai'r dogfennau cais gynnwys sampl o ysgrifen ysgolheigaidd gyfredol yr ymgeisydd ymhellach; gallai hyn fod yn bennod llyfr neu'n erthygl (uchafswm o 2 sampl heb fod yn hwy na 25 tudalen yr un).

Gall ymarferwyr, nad oes ganddynt restr o gyhoeddiadau academaidd o bosibl, gyflwyno rhestr o adroddiadau prosiect / rhaglen neu ddeunyddiau addysgol y maent wedi'u cynhyrchu neu y buont yn rhan ohonynt / dan oruchwyliaeth. Dylai'r rhestr nodi'n glir rôl yr ymgeisydd yn y prosiect / rhaglen ynghyd â'i gyfraniad at gynhyrchu'r cyhoeddiadau / deunyddiau. Dylai'r dogfennau cais gynnwys sampl o waith cyfredol yr ymgeisydd ymhellach; gallai hyn fod yn adroddiad prosiect / rhaglen neu'n amlinelliad o brosiect a gynhaliwyd yn flaenorol (uchafswm o 2 sampl heb fod yn hwy na 25 tudalen yr un).

Y ffurflen gais wedi'i chwblhau
I gwblhau eich cais bydd y dogfennau'n cael eu hategu gan y ffurflen gais wedi'i chwblhau. Mae'r ffurflen i'w llenwi, ei hargraffu a'i llofnodi cyn ei chyflwyno fel dogfen PDF wedi'i sganio.

Cyflwyno'r dogfennau cais
Rhaid cyflwyno pob dogfen ar ffurf PDF, fel ffeil sengl, na ddylai fod yn fwy na 9 MB. Rhaid peidio â chyflwyno'r cais fel ffeil zip na thrwy weinyddwr ffeiliau. Dylid cyflwyno cyflwyniadau yn electronig.

Dylai enw'r ffeil fod yn “Uwch Gymrawd Georg Arnhold 2023 - EICH ENW”.

Anfonwch geisiadau i arnhold@gei.de, gan ddefnyddio'r llinell bwnc “Georg Arnhold Senior Cymrawd 2023 - EICH ENW”.

Dyddiad cau'r cais
Y dyddiad cau ar gyfer cais am gymrodoriaeth 2023 yw Ionawr 31, 2022. Gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ei gymrodoriaeth ym mis Ionawr 2023 ar y cynharaf.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig