Mae GCPE yn llofnodi'r Compact ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol. Ymunwch â ni!

Wrth i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch arwyddo i'r Compact Menywod, Heddwch a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol (WPS-HA), rydym yn amlygu ein cyfrifoldebau fel cyfranogwyr mewn cymdeithas sifil fyd-eang, tarddiad rhai o'r normau rhyngwladol mwyaf arwyddocaol yr ydym yn galw arnynt yn ein hymgyrchoedd rhyngwladol dros gyfiawnder, heddwch a goroesiad y blaned. Oni bai am gymdeithas sifil - chi, fi, a phob un o'n cyd-weithredwyr a'u sefydliadau cymdeithas sifil priodol - ni fyddai Confensiwn Hawliau'r Plentyn, Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig 1325, Cytundeb Landmines, Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear ac yn awr y Compact hwn ar Heddwch a Diogelwch Menywod a Gweithredu Dyngarol. Rydym yn eich gwahodd i ddarllen y cyhoeddiad bod y Rhwydwaith Byd-eang o Women Peacebuilders, partner cymdeithas sifil yn yr ymdrechion blaengar i weithredu 1325, wedi llofnodi’r Compact, a derbyn eu gwahoddiad i CSOs eraill i wneud hynny.

Mae IIPE a GCPE yn annog ein darllenwyr i alw ar yr holl sefydliadau cymdeithas sifil y maent yn gweithio trwyddynt i atal trais, sicrhau cyfiawnder, ac achub y blaned i arwyddo'r Compact. Gofynnwch i'ch llywodraethau lofnodi hefyd. Gofynnwch iddynt gymryd pob mesur posibl i sicrhau bod darpariaethau'r Compact yn cael eu dilyn yn llawn a'u gorfodi'n gyfreithiol.

Bydd darllenwyr yn cydnabod yr alwad am gyflawni darpariaethau yn ein galw am UNSCR 1325 ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch fel sail i ddefnyddio llu cadw heddwch i amddiffyn menywod Afghanistan. Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth i'r ymdrech honno i gymdeithas sifil, a gobeithiwn y byddwch hefyd yn cefnogi'r un hon.

-BAR, 7/21/21

Dewch yn Llofnodwr i'r Compact!

Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Adeiladwyr Heddwch Menywod (GNWP) yn falch o fod yn Aelod o'r Bwrdd ac yn llofnodwr y Compact Cydraddoldeb Cenhedlaeth ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol (WPS-HA).

Lansiwyd y Compact fel rhan o'r Fforwm Cydraddoldeb Cynhyrchu (GEF), a gynhaliwyd ym Mharis rhwng 30 Mehefin a 2 Gorffennaf 2021. Crëwyd y GEF i gyflawni cynnydd ar unwaith ac anghildroadwy tuag at gydraddoldeb rhywiol. Er gwaethaf ymdrechion byd-eang, megis Datganiad Beijing 1995 a Platfform ar gyfer Gweithredu, mae cynnydd cydraddoldeb rhywiol wedi bod yn araf, yn anghyson, ac yn peryglu ansefydlogi pellach o wrthdaro arfog, argyfwng dyngarol, pandemig COVID-19, a materion byd-eang eraill fel newid yn yr hinsawdd a anghyfiawnder economaidd. Pwrpas y GEF oedd rali llywodraethau, gweithredwyr, corfforaethau a grwpiau hawliau sifil i gyflawni newid trwy fuddsoddiadau uchelgeisiol a pholisïau gweithredadwy.

Beth yw'r Compact Cydraddoldeb Cenhedlaeth ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol?

Un o ganlyniadau allweddol y GEF oedd y Compact Cydraddoldeb Cynhyrchu ar Fenywod, Heddwch, a Diogelwch a Gweithredu Dyngarol (WPS-HA). Mae'r Compact yn fudiad byd-eang rhyng-genhedlaeth sy'n ceisio cyflymu gweithrediad, cryfhau atebolrwydd, a symbylu cyllid ar gyfer yr agenda Menywod a Diogelwch (WPS) a chydraddoldeb rhywiol mewn Gweithredu Dyngarol.

Mae Mavic Cabrera Balleza, Prif Swyddog Gweithredol Rhwydwaith Byd-eang Adeiladwyr Heddwch, yn disgrifio'r Compact fel:

“Cyfle i dorchi ein llewys a chyflawni'r gwaith! Bydd GNWP yn gweithio gyda’r holl bartneriaid i adeiladu mudiad byd-eang bywiog, croestoriadol a rhwng cenedlaethau ar gyfer heddwch cynaliadwy, cydraddoldeb rhywiol, a gweithredu dyngarol ffeministaidd, sy’n hyrwyddo arweinyddiaeth menywod lleol, menywod ifanc, merched yn eu harddegau, a phobl LGTBQIA +. ”

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd y Compact yn cael ei arwain gan fframwaith sy'n darparu llwybr clir ar gyfer gweithredu ar y cyd i Aelod-wladwriaethau, endidau'r Cenhedloedd Unedig, sefydliadau rhanbarthol, cymdeithas sifil, actorion sector preifat, a sefydliadau academaidd. Mae'r Fframwaith Compact yn cynnwys gweithredoedd penodol ar draws pum maes thematig:

  • Ariannu Agenda WPS a chydraddoldeb rhywiol mewn rhaglenni dyngarol
  • Cyfranogiad llawn, cyfartal ac ystyrlon menywod a chynnwys darpariaethau sy'n gysylltiedig â rhyw mewn prosesau heddwch
  • Diogelwch economaidd menywod, mynediad at adnoddau, a gwasanaethau hanfodol eraill
  • Arweinyddiaeth menywod a chyfranogiad llawn, cyfartal ac ystyrlon ar draws y sectorau heddwch, diogelwch a dyngarol
  • Amddiffyn a hyrwyddo hawliau dynol menywod mewn cyd-destunau gwrthdaro ac argyfwng

Yn hollbwysig, rhaid gweithredu'r Fframwaith Compact mewn synergedd â'r Gynghrair Gweithredu Cydraddoldeb Cynhyrchu, set o bartneriaethau aml-ddeiliad i gataleiddio gweithredu ar y cyd a sicrhau canlyniadau pendant i fenywod a merched. Bydd cynllun monitro i asesu gweithrediad y Fframwaith yn cael ei ddatblygu gan y Bwrdd Compact ac aelodau Catalytig. Bydd y camau penodol a amlinellir yn y Fframwaith yn cael eu mapio yn erbyn y mecanweithiau monitro ac atebolrwydd presennol.

Ymrwymiad GNWP i'r Compact

Ynghyd ag Aelod-wladwriaethau, endidau'r Cenhedloedd Unedig, sefydliadau rhanbarthol, sefydliadau cymdeithas sifil, actorion y sector preifat, a sefydliadau academaidd, mae GNWP yn falch o fod llofnodwr i'r Compact. Mae GNWP wedi ymrwymo i 13 o gamau gweithredu ar draws pedwar maes thematig o'r Fframwaith a fydd yn cael eu gweithredu gan:

  • Ehangu ac atgyfnerthu partneriaethau â sefydliadau hawliau menywod cenedlaethol a lleol i gryfhau eu gallu a'u cymhwysedd i dderbyn a rheoli cyllid rhoddwyr, a dileu'r rhwystrau i ariannu ar gyfer CSOs llawr gwlad;
  • Tyfu a chryfhau partneriaethau â sefydliadau a rhwydweithiau sy'n cael eu harwain gan ieuenctid a menywod ifanc i ymgorffori eu blaenoriaethau yn eiriolaeth YPS a WPS;
  • Darparu cefnogaeth dechnegol ac ymgynghorol i gyfryngwyr benywaidd a menywod sy'n adeiladu heddwch mewn prosesau heddwch gan gynnwys trwy greu a chynnal cysylltiadau systematig rhwng prosesau heddwch ffurfiol ac anffurfiol;
  • Cydnabod ac ymgysylltu dynion a bechgyn fel partneriaid a chynghreiriaid cydraddoldeb rhywiol wrth fynd i'r afael â normau niweidiol ar sail rhyw a'u gwrthdroi; a
  • Hyrwyddo cynnwys darpariaethau sy'n gysylltiedig â rhyw ym mhob cytundeb cadoediad a heddwch mewn cymorth a darpariaeth ddyngarol.

Mae GNWP yn cydnabod bod gweithredu'r Fframwaith Compact yn effeithiol yn dibynnu ar arweinyddiaeth, perchnogaeth a chyfranogiad adeiladwyr heddwch menywod a menywod ifanc o wrthdaro a chymunedau yr effeithir arnynt gan argyfwng. Yn y cyfnod cyn Fforwm Paris, cynullodd GNWP 130 o gyfranogwyr o dros 35 o wledydd mewn Briff Cymdeithasu Sifil ar 25 Mehefin 2021, i godi ymwybyddiaeth o'r Compact a'i fframwaith, a gofyn am gefnogaeth gan sefydliadau cymdeithas sifil menywod cenedlaethol a lleol a sefydliadau ieuenctid ar gyfer ei weithredu.

Mae GNWP yn annog sefydliadau cymdeithas sifil menywod a grwpiau ieuenctid, yn enwedig o gymunedau gwrthdaro ac yr effeithir arnynt gan argyfwng, i adolygu'r Fframwaith Compact a chofrestru fel Llofnodwyr.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...