Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig: Cyrsiau Ar Gael Am Ddim!

(Wedi'i ymateb o: humanrightscareers.com)

Wedi’u mabwysiadu gan y Cenhedloedd Unedig yn 2015, mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) yn 17 nod gyda 169 o dargedau y mae’r Cenhedloedd Unedig wedi ymrwymo i weithio tuag atynt drwy’r flwyddyn 2030 gyda’r gobaith o greu newid cadarnhaol a rhyddid parhaus ym meysydd cyffredinol Pobl, Planet, Ffyniant, Heddwch, a Phartneriaeth. Pwrpas y nodau hyn yw creu fframwaith ar gyfer rhaglenni datblygu a fydd yn canolbwyntio ar ddileu tlodi, newyn, trais, ofn ac afiechyd a hyrwyddo llythrennedd, cydraddoldeb, hawliau dynol, glanweithdra a hylendid, addysg, a chorfforol, meddyliol a chymdeithasol. llesiant. Pwrpas y nodau hyn yw adeiladu ar Nodau Datblygu'r Mileniwm a gweithio tuag at y tri maes allweddol y mae'r Cenhedloedd Unedig yn eu nodi ar gyfer cynaliadwyedd, sef datblygu economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Y Fenter SDG

Yn ogystal â gweithredu'r SDGs, mae 17 o brifysgolion amrywiol wedi gweithio i greu menter i addysgu dysgwyr am y SDGs a sut y gallant gyfrannu at eu cyflawni. Coursera yw'r prif blatfform lle cynigir y cyrsiau hyn i'r cyhoedd ar ffurf dosbarthiadau ar-lein gyda'r gobaith o gynyddu cyfranogiad yn y gwaith sy'n cael ei wneud tuag at y nodau hyn. Mae'r cyrsiau yn aml yn darparu profiad ymarferol gyda chyrff anllywodraethol neu sefydliad rhyngwladol sy'n gweithio i gyflawni'r SDGs trwy eu gwaith. Gobaith y prifysgolion sy'n cymryd rhan yw cynnig addysg fyd-eang ar y nodau hyn a ffyrdd o gymryd rhan.

Y SDGs a'r Cyrsiau a Gynigir

Mae'r SDGs yn 17 nod gyda chyfanswm o 169 o dargedau yn eu plith, y bwriedir cyflawni'r rhan fwyaf ohonynt erbyn 2030. Mae'r nodau hyn yn ymdrechu i weithio tuag at ddatblygiad economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy ar raddfa fyd-eang. Gallwch ddarllen adroddiadau manwl am y nodau hyn a'r cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at eu cyflawni yn https://sustainabledevelopment.un.org. Mae cyrsiau a gynigir trwy'r fenter SDG yn ymdrin ag un neu fwy o'r nodau trwy Gyrsiau Massive Open Online (MOOCs).

Dim tlodi (Nod 1)

 • Nod 1 - Dim tlodi: Rhowch ddiwedd ar dlodi yn ei holl ffurfiau ym mhobman. Y gobaith am y nod hwn yw dileu tlodi eithafol erbyn 2030 (a ddiffinnir gan bobl sy'n byw o dan $ 1.25 / dydd) a lleihau nifer y dynion, menywod a phlant sy'n byw mewn tlodi o leiaf hanner. Mae hefyd yn ymdrechu i weithredu amddiffyniadau cymdeithasol a mesurau i bawb, gan gynnwys cynyddu a sicrhau mynediad economaidd a chymdeithasol cyfartal i bawb a lleihau bregusrwydd y tlawd i sefyllfaoedd fel digwyddiadau cysylltiedig â'r hinsawdd a siocau a thrychinebau eraill.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 1:

Dim newyn (Nod 2)

 • Nod 2 - Dim newyn: Rhoi diwedd ar newyn, sicrhau diogelwch bwyd a gwella maeth a hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy. Mae'r nod hwn yn ceisio dod â newyn i ben a sicrhau mynediad at fwyd diogel a maethlon i bawb trwy gydol y flwyddyn erbyn y flwyddyn 2030. Mae hefyd yn ceisio dod â diffyg maeth i ben, yn enwedig i blant o dan bump oed, merched yn eu harddegau, menywod beichiog, a phobl hŷn. . Mae'n gobeithio dyblu'r amaethyddiaeth a'r incwm ar gyfer ffermwyr / cynhyrchwyr ar raddfa fach, sicrhau systemau cynhyrchu bwyd cynaliadwy a gwydn, a chynnal amrywiaeth genetig mewn hadau, planhigion ac anifeiliaid.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 2:

Iechyd a lles da (Nod 3)

 • Nod 3 - Iechyd a lles da: Sicrhau bywydau iach a hyrwyddo llesiant i bawb o bob oed. Trwy'r nod hwn, y gobaith yw lleihau cyfradd marwolaethau mamau yn sylweddol, rhoi diwedd ar farwolaethau y gellir eu hatal ar gyfer babanod newydd-anedig a phlant o dan bum mlwydd oed, a rhoi diwedd ar epidemigau'r afiechyd ar gyfer AIDs, malaria, twbercwlosis, afiechydon trofannol, hepatitis, afiechydon a gludir mewn dŵr, a chlefydau trosglwyddadwy eraill. Mae hefyd yn ymdrechu i leihau marwolaethau cynamserol o glefydau trosglwyddadwy, cryfhau atal a thrin cam-drin sylweddau, a haneru nifer y marwolaethau a'r anafiadau o ganlyniad i ddamweiniau traffig. Mae'r nod hwn hefyd yn canolbwyntio ar hyrwyddo mynediad byd-eang i wasanaethau iechyd rhywiol ac atgenhedlu, sicrhau sylw iechyd cyffredinol, a lleihau nifer y marwolaethau o gemegau peryglus mewn aer, dŵr a phridd.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 3:

Addysg o safon (Nod 4)

 • Nod 4 - Addysg o safon: Sicrhau addysg gynhwysol a theg o ansawdd a hyrwyddo cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb. Targed cyntaf y nod hwn yw sicrhau bod pob plentyn yn cwblhau addysg gynradd ac uwchradd am ddim, yn deg ac o ansawdd. Mae'r nod hwn hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at addysg a gofal plentyndod cynnar o ansawdd, sicrhau mynediad at hyfforddiant galwedigaethol fforddiadwy (gan gynnwys prifysgol) i bawb, a chynyddu nifer yr ieuenctid ac oedolion sydd â sgiliau perthnasol ar gyfer cyflogaeth. Mae'r nod hefyd yn ceisio dileu gwahaniaeth rhwng y rhywiau mewn addysg, yn ogystal â chyfran sylweddol o anllythrennedd ymhlith ieuenctid ac oedolion. Mae hefyd yn gobeithio sicrhau bod pob dysgwr yn caffael gwybodaeth a sgiliau i hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac i adeiladu cyfleusterau addysg sy'n ddiogel ac yn sensitif i'r holl anghenion, gan gynnwys anableddau.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 4:

Cydraddoldeb rhywiol (Nod 5)

 • Nod 5 - Cydraddoldeb rhywiol: Cyflawni cydraddoldeb rhywiol a grymuso pob merch a merch. Bydd y nod hwn yn gweithio i roi diwedd ar wahaniaethu byd-eang menywod a merched, dod â phob math o drais yn erbyn menywod a merched i ben, a dileu arferion niweidiol yn erbyn menywod a merched fel priodas plentyndod ac anffurfio organau cenhedlu benywod. Mae hefyd yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau i'r rheini sy'n gwneud gofal di-dâl a gwaith domestig, sicrhau cyfranogiad llawn ac effeithiol menywod ar bob lefel wleidyddol, economaidd a chyhoeddus o wneud penderfyniadau, a sicrhau mynediad cyffredinol i ofal iechyd rhywiol ac atgenhedlu.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 5:

Dŵr glân a glanweithdra (Nod 6)

 • Nod 6 - Dŵr glân a glanweithdra: Sicrhau argaeledd a rheolaeth gynaliadwy o ddŵr a glanweithdra i bawb. Gobaith y nod hwn yw darparu mynediad cyfartal i ddŵr yfed diogel a fforddiadwy i bawb, ynghyd â sicrhau glanweithdra a hylendid digonol i bawb. Mae'n ymdrechu i wella ansawdd dŵr trwy leihau llygredd a chynyddu effeithlonrwydd defnyddio dŵr. Trwy'r nod hwn, maent hefyd yn gobeithio gweithredu rheolaeth adnoddau dŵr a chynyddu amddiffyniad ac adfer ecosystemau sy'n gysylltiedig â dŵr.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 6:

Ynni fforddiadwy a glân (Nod 7)

 • Nod 7 - Ynni fforddiadwy a glân: Sicrhau mynediad i ynni fforddiadwy, dibynadwy, cynaliadwy a modern i bawb. Mae'r nod hwn yn ceisio sicrhau bod gan bawb fynediad at ffynhonnell ynni fodern fforddiadwy, ddibynadwy a chynyddu'r gyfran o adnoddau ynni adnewyddadwy. Mae hefyd yn gobeithio dyblu cyfradd y gwelliant mewn effeithlonrwydd ynni trwy wella cydweithredu rhyngwladol o ran mynediad at ymchwil a thechnoleg ynni glân a thrwy ehangu seilwaith a thechnoleg.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 7:

  1. Prifysgol Cape Town: Lliniaru Newid yn yr Hinsawdd mewn Gwledydd sy'n Datblygu
  2. Prifysgol Genefa: Rheoli a Pholisi Adnoddau DŵrDroit International de l'Eau Douce
  3. Mhrifysgol CopenhagenY Nodau Datblygu Cynaliadwy - Gweledigaeth drawsddisgyblaethol fyd-eang ar gyfer y dyfodol
  4. KU Leuven: Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig: Cyflwyniad Academaidd Rhyngddisgyblaethol

Gwaith gweddus a thwf economaidd (Nod 8)

 • Nod 8 - Gwaith gweddus a thwf economaidd: Hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy, cynhwysol a chynaliadwy, cyflogaeth lawn a chynhyrchiol a gwaith gweddus i bawb. Mae'r nod hwn yn canolbwyntio ar gynnal twf economaidd y pen a thyfu cynnyrch mewnwladol crynswth yn y gwledydd lleiaf datblygedig. Mae hefyd yn ymdrechu i helpu gwledydd i gyflawni lefelau uwch o gynhyrchiant economaidd trwy amrywiaeth, uwchraddio technolegol, a mwy, yn ogystal â hyrwyddo polisïau sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad i gefnogi gweithgareddau cynhyrchiol, creu swyddi gweddus, entrepreneuriaeth, creadigrwydd ac arloesedd. Maent hefyd eisiau gwella effeithlonrwydd adnoddau byd-eang o ran defnydd a chynhyrchu, cyflawni cyflogaeth lawn a chynhyrchiol a gwaith gweddus i bawb, a lleihau nifer yr ieuenctid nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant. Trwy'r nod hwn, maent hefyd yn gobeithio dileu llafur gorfodol, caethwasiaeth fodern, a masnachu mewn pobl, yn ogystal â hyrwyddo amgylcheddau gwaith diogel, amddiffyn hawliau llafur, hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy, a chryfhau gallu sefydliadau ariannol domestig.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 8:

Diwydiant, arloesi a seilwaith (Nod 9)

 • Nod 9 - Diwydiant, arloesi a seilwaith: Adeiladu seilwaith cydnerth, hyrwyddo diwydiannu cynhwysol a chynaliadwy a meithrin arloesedd. Mae'r nod hwn yn ceisio cynyddu a gwella seilwaith i gefnogi datblygiad economaidd a lles dynol, yn ogystal â hyrwyddo diwydiannu cynhwysol a chynaliadwy. Mae'r nod yn canolbwyntio ar gynyddu mynediad at wasanaethau ariannol ar gyfer mentrau diwydiannol ar raddfa fach, cynyddu'r defnydd o dechnoleg lân a phrosesau diwydiannol, a chynyddu ymchwil, technolegau wedi'u huwchraddio, ac arloesi.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 9:

Llai o Anghydraddoldebau (Nod 10)

 • Nod 10 - Llai o anghydraddoldebau: Lleihau anghydraddoldeb mewn ac ymhlith gwledydd. Mae'r nod hwn yn canolbwyntio ar gynyddu a chynnal twf incwm y 40 y cant isaf o'r boblogaeth, ynghyd â hyrwyddo cynhwysiant byd-eang, sicrhau cyfle cyfartal a lleihau anghydraddoldebau mewn deddfwriaeth a pholisïau, a mabwysiadu polisïau a fydd yn hyrwyddo cydraddoldeb a diogelwch cymdeithasol. Mae'r nod hefyd eisiau gwella rheoleiddio a chryfhau marchnadoedd ariannol byd-eang, cynyddu cynrychiolaeth gwledydd sy'n datblygu mewn prosesau gwneud penderfyniadau byd-eang, a hwyluso mudo a symudedd pobl sy'n ddiogel, yn drefnus ac yn gyfrifol.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 10:

Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy (Nod 11)

 • Nod 11 - Dinasoedd a chymunedau cynaliadwy: Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, yn ddiogel, yn gydnerth ac yn gynaliadwy. Mae ardaloedd targed y nod hwn yn ymdrechu i ddarparu mynediad i dai diogel a fforddiadwy i bawb, mynediad at gludiant diogel a fforddiadwy i bawb, a threfoli, cynllunio a rheoli cynhwysol a chynaliadwy. Mae hefyd yn gobeithio cyflawni ymdrechion cryfach i amddiffyn treftadaeth ddiwylliannol a naturiol, gostyngiad yn nifer y marwolaethau a cholledion economaidd sy'n gysylltiedig â thrychineb, a gostyngiad yn yr effaith amgylcheddol niweidiol ar ddinasoedd yn sgil ansawdd aer a rheoli gwastraff. Mae hefyd yn gobeithio darparu mynediad byd-eang i fannau gwyrdd diogel a chynhwysol.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 11:

Defnydd a chynhyrchu cyfrifol (Nod 12)

 • Nod 12 - Defnydd a chynhyrchu cyfrifol: Sicrhau patrymau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy. Mae'r nod hwn yn cynnwys gweithredu fframwaith 10 mlynedd ar gyfer defnydd a chynhyrchu cynaliadwy ac mae'n gobeithio sicrhau rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol. Mae hefyd yn ymdrechu i leihau gwastraff bwyd byd-eang o hanner, sicrhau rheolaeth gemegol a gwastraff yn amgylcheddol, lleihau gwastraff yn gyffredinol, ac annog cwmnïau i fabwysiadu arferion cynaliadwy. Bydd y nod hwn hefyd yn hyrwyddo arferion caffael cynaliadwy ac yn gweithio i gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ar ddatblygu cynaliadwy a ffyrdd o fyw.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 12:

Newid yn yr hinsawdd (Nod 13)

 • Nod 13 - Newid yn yr hinsawdd: Cymryd camau ar frys i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau. Mae'r nod hwn yn ceisio cryfhau'r gallu i ddelio â pheryglon sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd a thrychinebau naturiol, yn ogystal ag integreiddio mesurau newid yn yr hinsawdd i mewn i bolisïau cenedlaethol a gwella addysg ac ymwybyddiaeth ynghylch newid yn yr hinsawdd a'i effaith.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 13:

Bywyd o dan y dŵr (Nod 14)

 • Nod 14 - Bywyd o dan y dŵr: Gwarchod a defnyddio'r cefnforoedd, y moroedd a'r adnoddau morol yn gynaliadwy ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae targedau'r nod hwn yn canolbwyntio ar atal a lleihau llygredd morol, rheoli ac amddiffyn ecosystemau morol ac arfordirol, a lleihau effeithiau asideiddio'r cefnforoedd i'r eithaf. Mae hefyd yn ymdrechu i reoleiddio cynaeafu a rhoi diwedd ar orbysgota, yn ogystal â gwarchod o leiaf 10 y cant o ardaloedd morol ac arfordirol erbyn 2020 ac yn gwahardd rhai mathau o bysgodfeydd rhag gorbysgota a gorgapasiti. Yn olaf, mae'n gobeithio cynyddu'r buddion economaidd i Wladwriaethau sy'n datblygu ar yr Ynysoedd Bach a gwledydd eraill sy'n datblygu trwy ddefnydd cynaliadwy o adnoddau morol.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 14:

Bywyd ar dir (Nod 15)

 • Nod 15 - Bywyd ar dir: Amddiffyn, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ecosystemau daearol, rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, brwydro yn erbyn anialwch, ac atal a gwrthdroi dirywiad tir a rhwystro colli bioamrywiaeth. Mae'r nod hwn yn canolbwyntio ar sicrhau cadwraeth ac adfer ecosystemau daearol, gan gynnwys hyrwyddo gweithrediad rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd, brwydro yn erbyn anialwch, a sicrhau cadwraeth ecosystemau mynyddig. Bydd hefyd yn gweithio i leihau diraddiad cynefinoedd naturiol, hyrwyddo rhannu adnoddau genetig yn deg, rhoi diwedd ar botsio a masnachu rhywogaethau gwarchodedig, ac atal cyflwyno ac effaith negyddol rhywogaethau estron ar amrywiol ecosystemau. Mae hefyd yn gobeithio hyrwyddo integreiddiad gwerthoedd ecosystem a bioamrywiaeth i brosesau cynllunio a datblygu.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 15:

Heddwch, cyfiawnder, a sefydliadau cryf (Nod 16)

 • Nod 16 - Heddwch, cyfiawnder a sefydliadau cryf: Hyrwyddo cymdeithasau heddychlon a chynhwysol ar gyfer datblygu cynaliadwy, darparu mynediad at gyfiawnder i bawb ac adeiladu sefydliadau effeithiol, atebol a chynhwysol ar bob lefel. Pwrpas y nod hwn yw lleihau pob math o drais a marwolaethau treisgar, rhoi diwedd ar gam-drin, masnachu mewn pobl, a chamfanteisio ar blant, a hyrwyddo rheolaeth y gyfraith ar bob lefel i sicrhau mynediad at gyfiawnder. Yn gynwysedig yn y nod hwn mae lleihau llif ariannol a breichiau anghyfreithlon, lleihau llygredd a llwgrwobrwyo, a datblygu sefydliadau atebol a thryloyw. Yn ogystal, mae'r nod hwn yn ceisio sicrhau penderfyniadau ymatebol, cynhwysol a chyfranogol ar bob lefel, ehangu cyfranogiad gwledydd mewn llywodraethu byd-eang, darparu hunaniaeth gyfreithiol a chofrestriad genedigaeth i bawb, a sicrhau mynediad cyhoeddus i wybodaeth a diogelu sylfaenol. rhyddid.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 16:

Partneriaeth ar gyfer y nodau (Nod 17)

 • Nod 17 - Partneriaeth ar gyfer y nodau: Cryfhau'r dull o weithredu ac adfywio'r bartneriaeth fyd-eang ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae'r nod hwn yn targedu meysydd penodol cyllid, technoleg, meithrin gallu, masnach a materion systemig. Ym maes cyllid, mae'r nod hwn yn bwriadu gweithio tuag at gryfhau mobileiddio adnoddau domestig, gweithredu ymrwymiadau cymorth datblygu yn llawn mewn gwledydd sy'n datblygu, a chynyddu cymorth ariannol a mynediad i wledydd sy'n datblygu. Ar gyfer technoleg, mae'r nod yn ymdrechu i wella cydweithredu rhanbarthol a rhyngwladol a mynediad at wyddoniaeth, technoleg ac arloesedd, yn ogystal â hyrwyddo technolegau sy'n amgylcheddol gadarn, a gweithredu mecanweithiau'n llawn i wella technoleg a meithrin gallu ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg a arloesi. Mae'r targed meithrin gallu yn canolbwyntio ar wella cefnogaeth ryngwladol ar gyfer meithrin gallu mewn gwledydd sy'n datblygu. O amgylch masnach, mae'r nod hwn yn gweithio i hyrwyddo system fasnach gyffredinol, gynhwysol trwy Sefydliad Masnach y Byd, cynyddu allforion gwledydd sy'n datblygu, a gweithredu mynediad di-ddyletswydd / heb gwota i'r gwledydd sy'n datblygu. Mae'r targedau ar gyfer materion systemig, a elwir hefyd yn gydlyniant polisi a sefydliadol, yn canolbwyntio ar wella sefydlogrwydd macro-economaidd byd-eang, gwella cydlyniad polisi, parchu arweinyddiaeth a pholisïau gwledydd unigol, gwella partneriaeth fyd-eang mewn datblygu cynaliadwy, hyrwyddo partneriaethau effeithiol rhwng y cyhoedd, preifat-cyhoeddus, a chymdeithas sifil, gan wella cefnogaeth ar gyfer meithrin gallu mewn gwledydd sy'n datblygu, ac adeiladu ar fentrau i fesur mesuriadau datblygu cynaliadwy.

MOOCs sydd ar gael ar SDG 17:

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig