Cynnig Dichonoldeb ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch i Colombia

Gan Bennod America Ladin a Charibïaidd y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gweinidogaethau a Seilwaith dros Heddwch

Gan gyflawni ei hamcan o gefnogi datblygiad Gweinidogaethau a Seilwaith ar gyfer Heddwch yn y byd, cyflwynodd Pennod America Ladin a'r Caribî o'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gweinidogaethau a Seilwaith dros Heddwch (GAMIP LAC) y Cynnig ar gyfer dichonoldeb creu Gweinidogaeth. o Heddwch yn Colombia. Cyflwynwyd yng Nghyngres y Weriniaeth mewn Gwrandawiad Cyhoeddus ar ddydd Iau, Tachwedd 9fed yn Neuadd Luis Guillermo Velez gyda phresenoldeb yr holl bleidiau gwleidyddol, Tŷ’r Cynrychiolwyr a Seneddwyr – yn ogystal ag aelodau o Gangen Weithredol y Genedl a dirprwyaethau o cymdeithas sifil, mae'r ddogfen yn sydd bellach wedi'i gyhoeddi (Ar hyn o bryd, dim ond yn Sbaeneg y mae'r cyhoeddiad ar gael). Dyma’r tro cyntaf yn hanes rhyngwladol adeiladu Gweinidogaethau Heddwch i Sefydliad Anllywodraethol gymryd y cam hwn.

Darllenwch y Cynnig Dichonoldeb (yn Sbaeneg)

Crynodeb Gweithredol o'r Cynnig Dichonolrwydd ar gyfer Creu Gweinidogaeth Heddwch yng Ngholombia

Mae'r dadansoddiad hwn ar gyfer cynnig gan Weinyddiaeth Heddwch yng Ngweriniaeth Colombia wedi'i ysgrifennu gan dîm o arbenigwyr Colombia a rhyngwladol ym maes adeiladu heddwch. Mae'r grŵp yn cyflwyno'n barchus i'r Gyngres y gwersi allweddol a ddysgwyd o astudiaeth ddeddfwriaethol ar ymarferoldeb sefydlu Gweinyddiaeth Heddwch (MPC) yng Ngholombia, yn seiliedig ar brofiadau tebyg mewn gwledydd eraill. Y nod yw cefnogi gweledigaeth Gweriniaeth Colombia wrth ymdrechu i adeiladu, cydgrynhoi a chynnal heddwch cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Roedd y fethodoleg yn cynnwys astudio, dadansoddi ac amlinellu gwersi a ddysgwyd a allai fod o fudd i greu GWEINIDOG HEDDWCH yng Ngholombia, fel y nodwyd yn ADRODDIAD TERFYNOL COMISIWN Y GWIR - CEV yn ystod ei gyflwyniad cyhoeddus i Lywydd etholedig y Weriniaeth, Gustavo Petro , a'r wlad ar Fehefin 28, 2022. Roedd y tîm yn cynnwys grŵp dethol o ymgynghorwyr cynghori Colombia a rhyngwladol, academyddion, ac arweinwyr o Sefydliadau Rhyngwladol sydd â gwybodaeth, profiad a hyfforddiant helaeth mewn theori adeiladu heddwch a gweithredu datrys gwrthdaro. Maent yn hanu o Colombia, Mecsico, Chile, yr Ariannin a Chanada. Mae eu meysydd arbenigedd yn cynnwys Addysg dros Heddwch, Dinasyddiaeth a Democratiaeth; Gwyddor Wleidyddol; Economeg; Arfer Hawliau Dynol; Amddiffyniad; Cydweithrediad Rhyngwladol; Cyfathrebu; Cymdeithaseg; Cyfraith Gyfansoddiadol; a Phroffesiynoldeb dros Heddwch.

Mae'r ddogfen ddilynol yn seiliedig ar ymchwil ryngwladol ac yn canolbwyntio ar anghenion datganedig Colombia i sefydlu Gweinyddiaeth Heddwch, yn ogystal â'r Argymhelliad a ddyfynnwyd o Adroddiad Terfynol Comisiwn Gwirionedd - CEV. Ystyrir y cynnig hwn fel elfennau sylfaenol o ddadansoddiad a chefndir:

 • Hanes Gweinyddiaethau Heddwch (MOPs) yn y gymuned ryngwladol a chefnogi penderfyniadau'r Cenhedloedd Unedig y mae Colombia yn llofnodwr iddynt (yn enwedig penderfyniad y Cenhedloedd Unedig 53/243 ar y Rhaglen Weithredu ar gyfer Diwylliant Heddwch).
 • Argymhellion y Comisiwn Gwirionedd (Mehefin 2022), gan gynnwys ewyllys gwleidyddol llywodraeth Colombia i adeiladu Heddwch (yn enwedig ynganiad y cysyniad o “Heddwch Cyflawn” gan y llywodraeth bresennol); Ymdrechion hirsefydlog presennol Colombia tuag at adeiladu heddwch ac arferion presennol yn y maes hwn sydd wedi dangos effeithlonrwydd yn eu datblygiad a'u cymhwysiad mewn rhai tiriogaethau.

Yr ymchwil gyfredol yn y wlad ar yr amodau digonol a brys i sicrhau heddwch a hyrwyddo MPC, megis: parodrwydd a pharodrwydd mwyafrif y partïon sy'n ymwneud â'r gwrthdaro arfog a thrais eang i geisio heddwch fel blaenoriaeth; ymwybyddiaeth gyfunol o'r angen am iachâd, cymod, a mynd i'r afael â thrawma a materion cymdeithasol eraill; yr ewyllys wleidyddol i ysgogi newid ac atebion gyda siawns resymol o lwyddo ar gyfer cydfodolaeth heddychlon; a'r bwriad i'r holl bartïon cysylltiedig weithio gyda'i gilydd, gyda safbwyntiau ar symud ymlaen tuag at heddwch, cymod, a diogelwch dynol yn ei holl agweddau.

Gwersi Allweddol a Ddysgwyd i'w Hystyried wrth Gynllunio a Gweithredu'r Cynnig Canlynol

Datblygiad:

 1. Galluoedd ac awdurdodau gyda chyllid digonol ar gyfer arweinyddiaeth a chynaliadwyedd i fynd i'r afael â materion heddwch cenedlaethol a gweithredu fel catalydd effeithiol i ymhelaethu ar fentrau gweinidogol, adrannol, trefol a chymdeithas sifil;
 2. Galluoedd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ar lefelau cenedlaethol, gwladwriaethol a dinesig;
 3. Galluoedd i yrru a chydlynu cydgrynhoi heddwch fel egwyddor drefniadol cymdeithas;
 4. Canlyniadau cydlynol gyda chreu diwylliant heddwch cadarnhaol sy'n meithrin lles a chytgord, a'r gallu i fynd i'r afael yn adeiladol â gwrthdaro neu drais;
 5. Galluoedd i adeiladu a chryfhau pensaernïaeth genedlaethol o heddwch, addysg heddwch, ac arferion heddwch.

Rhowch sylw dyledus i:

 1. Cynaliadwyedd y cynnig hwn gyda sensitifrwydd i benderfyniadau'r Cenhedloedd Unedig ac adeiladu diwylliant o heddwch;
 2. Osgoi trap dull un ffocws - mae Gweinidogaethau Heddwch (MdP) sydd wedi canolbwyntio ar ganlyniadau gwrthdaro penodol mewn perygl o gael eu gwthio i'r cyrion neu eu diddymu unwaith y bernir bod y mandad un ffocws wedi'i gyflawni neu pan fydd nodau sylfaenol yn cyrraedd lefelau hylaw (ee, achos Nepal ). Yn lle hynny, dylid adeiladu mandad cydgrynhoi heddwch eang ar sylfeini cynaliadwy i fynd i'r afael â materion sy'n effeithio ar heddwch, megis addysg heddwch, rhyw, hiliaeth, trais, trosedd, hawliau dynol, tlodi, pryderon amgylcheddol, a rhagfarnau;
 3. Annog cyfranogiad eang, cynhwysiant, perchnogaeth, ac atebolrwydd trwy gryfhau a darparu ar gyfer swyddogaethau sy'n ymwneud â heddwch sydd eisoes wedi'u neilltuo i weinidogaethau a sefydliadau eraill yng Ngholombia, gan gynnwys ar lefelau adrannol a dinesig, yn ogystal ag mewn cymdeithas sifil;
 4. Ystyried gwasanaethau heddwch presennol, megis rheolwyr heddwch gweinidogol a mentrau Total Peace i sefydlu hyrwyddwyr heddwch;
 5. Blaenoriaethu ac integreiddio addysg heddwch ar bob lefel o gwricwla addysgol Colombia;
 6. Adeiladu pensaernïaeth heddwch Colombia cynhwysol sy'n cynnwys arferion heddwch dinasyddion, galluoedd lefel gymunedol, a gweithwyr heddwch proffesiynol, yn ogystal â gweithwyr heddwch proffesiynol cymwys ar bob lefel;
 7. Sefydlu swyddogaethau monitro, ymchwil a chynghori cryf ar heddwch ar y lefelau uchaf o lywodraeth;
 8. Blaenoriaethu a mynd i'r afael ag anghenion cenedlaethol ar gyfer cydgrynhoi heddwch, gan ystyried Cytundebau Heddwch presennol, Cytundeb Heddwch Havana (Tachwedd 2016), ac Adroddiad y Comisiwn Gwirionedd (Mehefin 2022), cynnal llywodraethu da, a mynd i'r afael ag anghenion cymdeithasol megis hawliau dynol, atal trais, rhyw. cydraddoldeb, materion yn ymwneud â thir, ac ystyriaethau amgylcheddol;
 9. Meithrin perthnasoedd cryf â darparwyr diogelwch y wladwriaeth, yr heddlu a'r fyddin. Datblygu gyda nhw egwyddorion, dulliau, a strategaethau addysg heddwch, sgiliau ac arferion heddwch, a diwylliant sy’n blaenoriaethu “moddion heddychlon” ymyrraeth broffesiynol.

Trosoledd Offer Gweinidogol Strategol Presennol, megis:

 • Cynllun Datblygu Heddwch Cenedlaethol o fewn y Cynllun Datblygu Cenedlaethol, i atgyfnerthu ymrwymiad a chyfrifoldeb swyddogion heddwch a phwyllgorau heddwch ar lefel weinidogol, adrannol a dinesig, yn ogystal â chynlluniau datblygu heddwch, byrddau heddwch neu bwyllgorau gweinidogol, adrannol a dinesig. lefelau, a chan gymdeithas sifil;
 • Rhaglen Heddwch Genedlaethol, sy'n cynnwys (1) darpariaeth gwasanaeth a gweithrediadau i fynd i'r afael â blaenoriaethau mewn addysg heddwch, moeseg, cydraddoldeb rhywiol, cymod, iechyd, yr amgylchedd, cyfiawnder, hiliaeth, eithafiaeth, a hawliau dynol; (2) fframwaith ar gyfer cyfathrebu, cefnogaeth ac adrodd effeithiol, cynhwysol a chyfranogol: (a) i'r Llywydd, y Gyngres, a'r Gweinidogaethau ar gyfer swyddogaethau cynghori, goruchwylio, ymchwil a gweithrediadau heddwch, yn ogystal ag ar gyfer addysg, allgymorth, a chydlynu rhyngwladol a'r Cenhedloedd Unedig; (b) i bob Gweinidogaeth trwy swyddogion heddwch sefydledig, pwyllgorau heddwch, a Chynlluniau Datblygu Heddwch Gweinidogol i atgyfnerthu eu cyfraniadau unigol o fewn y cyd-destun strategol cenedlaethol; (c) i adrannau, cymunedau, dinasoedd, cyrff anllywodraethol, a dinasyddion i gefnogi, sefydlu, cataleiddio a ffurfioli rhwydweithiau heddwch mewn cymdeithas, comisiynau ffederal, cyrff anllywodraethol, grwpiau heddwch, a phrifysgolion.

Llwybr Ymlaen

Credwn fod yr amseriad a'r amodau yn hynod ffafriol ar gyfer sefydlu Gweinyddiaeth Heddwch a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bob Colombia. Mae ewyllys gwleidyddol y Gyngres a’r Llywydd yn ganmoladwy ac yn gosod esiampl i’r gymuned ryngwladol y gall Colombia fod yn falch ohoni.

Rydym yn deall y bydd y daith drwy’r Gyngres, hyd at gymeradwyaeth y Weinyddiaeth Heddwch, ei mandad, a’i gweithredu yn y pen draw, yn gymhleth, yn brofiad dysgu deddfwriaethol a gwleidyddol yr ydym yn barod i gydweithio ag ef, ei gefnogi a’i gryfhau os ystyrir bod angen. ac yn ddefnyddiol ar gyfer y broses.

Gofynnwn am eich adolygiad, eich barn a'ch cyfraniadau i wella'r adroddiad a'r cynnig hwn.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gynigion, cyfeiriwch at comunicaciones@gamipalc.org

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig