Mae Grwpiau Ffydd yn Galw Moeseg Seciwlar i Alw am Weithredu Ddinesig yn erbyn Trais a Achosir gan Gasineb

“Gadewch i ni i gyd godi…”

Cyflwyniad

Roedd yn galonogol gweld datganiadau dau brif grŵp ffydd (a bostiwyd isod) mewn ymateb i gyflafan Buffalo a gymerodd fywydau deg ac a anafodd dri arall yn ddifrifol, pob un ond un yn Americanwyr Affricanaidd, mewn casineb hiliol a gynlluniwyd yn fwriadol ac yn gywrain. trosedd. Maent yn gadael ymateb crefyddol “meddyliau a gweddïau” i eraill, wrth iddynt fel dinasyddion, lleisio galwadau moesegol, dinesig, ac ymarferol iawn i weithredu, sydd oll yn parchu’n llawn yr egwyddor o “wahanu eglwys a gwladwriaeth” ac felly o perthnasedd i addysg heddwch ffydd a seciwlar.

Canolfan Rhyng-ffydd Efrog Newydd ac Plygwch yr Arc, sefydliad heddwch Iddewig, mewn datganiadau sy'n ategu ei gilydd, yn gwneud pwyntiau o bryder sylfaenol i bob dinesydd, a thrwy hynny, i addysg heddwch fel modd o ddysgu tuag at gymryd rhan mewn gweithredoedd o gyfrifoldeb dinesig. Mae Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd yn argymell gweithredu gwleidyddol a chymdeithasol amhleidiol y gall unrhyw un a phob dinesydd ei gymryd i ymateb i ddau ddimensiwn arwyddocaol o’r drosedd sy’n chwalu – gan leddfu’r dioddefaint dynol dilynol a dileu elfennau o’r ffactorau achosol – drwy ariannu cymorth materol i y gymuned sy’n cael ei herlid ac yn gweithio i basio deddfwriaeth i wahardd un math o arf a ddefnyddir mor aml i gyflawni’r lladdiadau cynyddol aml hyn o bobl sy’n seiliedig ar gasineb, wedi’u targedu fel aelodau o grŵp hiliol neu grefyddol mae’r cyflawnwyr wedi cael eu twyllo i ofni fel bygythiadau i’w rhai eu hunain hunaniaeth a lles. Mae rhai drwgweithredwyr a'u cefnogwyr yn datgan gwrthodiad i gael eu “disodli” gan y rhai nad ydynt yn deilwng o gydraddoldeb.

Mae'r ffactorau hyn i gyd yn codi materion y dylai addysg heddwch fynd i'r afael â nhw, yn yr achos penodol hwn o Buffalo, yn yr Unol Daleithiau, ac yn achosion cymaint o weithredoedd tebyg o “drais hunaniaeth” mewn llawer o wledydd ledled y byd lle mae lladdiadau o'r fath hefyd wedi digwydd. . Anogwn addysgwyr heddwch i wahodd myfyrwyr i ddarllen sawl adroddiad am gyflafan archfarchnad Buffalo, ac mewn trafodaeth gyffredinol adolygu holl ffeithiau’r achos a ddarperir gan y gwahanol gyfrifon. Gyda ffeithiau’r digwyddiad yn sylfaen, dylai’r grŵp dysgu wedyn ddarllen a myfyrio ar y swyddi Canolfan Ryng-ffydd a Plygwch yr Arc, ac yna ymholiad grŵp sy’n mynd i’r afael ag ymholiadau a gynigir isod.

Plygwch yr Arc yn annog ei ddarllenwyr i “… codi yn erbyn yr ideolegau cenedlaetholgar gwyn peryglus a ysbrydolodd yr ymosodiad treisgar hwn,”

  • Pam mae hynny ideolegau yn cael ei ddefnyddio yn y lluosog? Yn ein plith a allwn nodi sawl dull o feddwl neu fframwaith y byddem yn ei nodweddu fel cenedlaetholwr gwyn?
  • Beth ydych chi'n ei wneud o'r datganiad gan ddefnyddio'r gair, ysbrydoli yn hytrach na'r gair, achosi wrth gyfeirio at yr hyn a arweiniodd at yr ymosodiad? Pa berthnasedd all fod gan y dewis gair i gyfrifoldeb? Pa berthnasedd sydd gan fwriadoldeb y cyflawnwr, fel y dangosir yng nghynllunio manwl y gyflafan, i'w gyfrifoldeb unigol? Allwch chi ddisgrifio gwe neu gadwyn o gyfrifoldeb am hyn a lladdiadau torfol eraill? Beth allai safle arweinwyr etholedig a’r cyhoedd yn gyffredinol fod yn eich gwe neu gadwyn? Beth ellir ei ofyn gan bob un nawr i ddileu'r troseddau casineb hyn? Pam y gallai ymateb fod angen “dewrder moesol a chryfder gwleidyddol?” Beth allai fod angen inni ei ddysgu i ddatblygu’r dewrder a’r cryfder hwnnw?

Canolfan Rhyng-ffydd Efrog Newydd yn eirioli'n uniongyrchol dros ddeddfwriaeth y wladwriaeth i wahardd reifflau ymosod fel y cynigiwyd gan y Llywodraethwr.

  • Ym mha ffyrdd y gallai’r ddeddfwriaeth hon liniaru trais casineb torfol? A ydych yn credu bod y gwaharddiad yn ddigon i leihau trais gwn yn sylweddol? Pa ddeddfwriaeth ychwanegol y gellid galw amdani?
  • Beth allai fod yn angenrheidiol i ddileu perchnogaeth bersonol eang o ynnau sydd ar gyfrannau epidemig yn yr Unol Daleithiau? Pa fathau eraill o drais a thrasiedïau damweiniol sy'n digwydd o ganlyniad i gynifer o ynnau mewn cymaint o ddwylo? Ai’r amgylchiadau hyn y mae angen i gymdeithas “fyw â nhw?” Os credwch y dylid/gellid newid y sefyllfa, pa ran y gallai addysg heddwch ei chwarae wrth gyflawni’r newid?

Bar, 5/18/22

Plygu'r Arc: Gweithredu Iddewig - Cylchlythyr Mai 17, 2022

Pwnc: Buffalo, NY

(Gweld hefyd: Datganiad Plygu'r Arc ar gyflafan supremacist gwyn deg o bobl Ddu yn Buffalo, NY)

Boed atgofion y deg Americanwr Du a lofruddiwyd yn Buffalo y penwythnos hwn yn fendith. A boed i ni i gyd godi yn erbyn yr ideolegau cenedlaetholgar gwyn peryglus a ysbrydolodd yr ymosodiad treisgar hwn.

Y penwythnos hwn, cawsom ein hatgoffa o wirionedd hen a pharhaus: goruchafiaeth wen yw'r bygythiad mwyaf i'r freuddwyd o America ddemocrataidd lle gall pob person unigol fod yn ddiogel a ffynnu.

P'un a ydym yn cerdded trwy ddrysau archfarchnadoedd, canolfannau siopa, synagogau, mosgiau, neu eglwysi ein cymuned, mae pob un ohonom yn haeddu bod yn ddiogel.

Ddydd Sadwrn, gyrrodd cenedlaetholwr gwyn i Buffalo, NY gyda'r bwriad o lofruddio pobol Ddu, lladd deg ac anafu mwy. Unwaith eto, mae ein calonnau wedi'u rhwygo'n ddarnau ac rydym wedi'n llenwi â chynddaredd yn dilyn gweithred o arswyd goruchafiaethol wen.

Rydym yn gweddïo am adferiad y rhai a anafwyd ac rydym yn galaru ar y dioddefwyr: Celestine Chaney, 65; Roberta Drury, 32; Andre Mackniel, 53; Katherine Massey, 72; Margus D. Morrison, 52; Heyward Patterson, 67; Aaron W. Salter, 55; Geraldine Talyllychau, 62; Ruth Whitfield, 86; a Pearly Young, 77 oed.

Boed eu hatgofion yn fendith, a bydded eu hetifeddiaeth yn weithred. Mae ein cymuned Iddewig amlhiliol yn ymestyn ein cariad, undod, a chefnogaeth i'r gymuned Ddu yn Buffalo a phawb sydd mewn poen.

Nid damwain oedd yr ymosodiad hwn. Gyrrodd y saethwr honedig sawl awr i dargedu'r gymdogaeth hon - gan ddewis archfarchnad y bu trigolion Black Buffalo yn lobïo am flynyddoedd i'w chael - gyda'r bwriad o lofruddio cymaint o bobl Ddu ag y gallai.1

Mae maniffesto’r saethwr yn dyfynnu celwydd peryglus “disodli gwych,” theori cynllwyn hiliol a gwrth-semitaidd sy’n honni bod Iddewon y tu ôl i ymdrechion i ddisodli Americanwyr gwyn, yn aml trwy fewnfudo neu etholiadau. Adleisiwyd yr union gelwydd hwn mewn ergydion gwn a anelwyd at Iddewon yn Pittsburgh yn 2018 a mewnfudwyr yn El Paso yn 2019.2,3

Nid cyd-ddigwyddiad yw hyn. Mae’r syniad o “amnewid” yn hen un, sydd bellach wedi’i deilwra i ledaenu panig gwyn mewn cyfnod o newid demograffeg yn yr Unol Daleithiau.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r celwydd hwn wedi mynd o gyrion y mudiad cenedlaetholgar gwyn i brif ffrwd rhethreg wleidyddol asgell dde. Mae nifer cynyddol o wleidyddion asgell dde a sylwebydd - o Tucker Carlson o Fox News i'r Cynrychiolydd Elise Stefanik, y Gweriniaethwr trydydd safle uchaf yn y Tŷ - yn lledaenu'r celwydd hwn i gynulleidfaoedd o filiynau.4,5

Nawr, mae arolwg barn a ryddhawyd yr wythnos diwethaf yn dangos bod bron i hanner y pleidleiswyr Gweriniaethol yn cytuno i raddau o leiaf â “theori amnewid” - yr un syniad a ysbrydolodd y gyflafan yn Buffalo.6

Strategaeth yw hon. Yn wyneb mudiad cynyddol dros ddemocratiaeth amlhiliol, rhyddhad Du, a rhyddid i bawb, mae'r gwleidyddion a'r pundits hyn yn sinigaidd yn cadw cwynion gwyn i gynhyrchu rhwyg ac ofn er mwyn cynyddu eu pŵer, ni waeth pwy sy'n cael ei frifo. Eu nod yw cadw pobl o bob hil a dosbarth rhag gweithio ar draws llinellau o wahaniaeth i ennill y pethau sydd eu hangen arnom ni i gyd i ffynnu.

Rhaid inni ymateb i’r foment hon gyda’r dewrder moesol llawn a’r cryfder gwleidyddol sydd ei angen arni. Mae'n rhaid mai trechu'r bygythiad cydunol hwn i ddiogelwch ein cymunedau a democratiaeth ein gwlad yw prif flaenoriaeth ein sefydliadau Iddewig.

Gyda’n gilydd, byddwn yn adeiladu gwlad lle mae pawb yn gallu byw gyda rhyddid, diogelwch, a pherthyn—ni waeth beth yw ein hil, sut rydyn ni’n gweddïo, nac o ble rydyn ni’n dod.

Mewn cydraddoldeb,
Tîm Bend the Arc

PS Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Bend the Arc wedi bod yn olrhain y ddamcaniaeth cynllwyn hon ac yn gweithio i ddal y gwleidyddion a'r pundits sy'n ei ledaenu'n atebol. Rydyn ni wedi postio edefyn ar Twitter gyda ffeithiau lluosog a fideos sydd eu hangen arnoch chi i ddeall beth sy'n digwydd nawr. Darllenwch a rhannwch os oes gennych ddiddordeb.

Ffynonellau

1. Y New York Times, Cymdogaeth Ddu wedi'i Thargedu Gunman Wedi'i Ffurfio gan Ddegawdau o Arwahanu
2. NPR, Beth yw'r 'Amnewidiad Mawr' a sut mae'n gysylltiedig â'r sawl a ddrwgdybir o saethu Buffalo?
3. Y New York Times, Sut mae Ysgrifau Hiliol Buffalo Suspect yn Datgelu Cysylltiad ag Ymosodiadau Eraill
4. Mam Jones, Roedd Maniffesto'r Saethwr Byfflo yn Dibynnu ar Gynllwyn yr Un Goruchafiaeth Wen yn cael ei Gwthio gan Tucker Carlson
5. Y Washington Post, Adleisiodd y Cynrychiolydd Elise Stefanik ddamcaniaeth hiliol yr honnir iddi gael ei harddel gan Buffalo a ddrwgdybir
6. Y Washington Post, Mae bron i hanner y Gweriniaethwyr yn cytuno â 'theori amnewid wych'


Datganiad ac Adnoddau: Terfysgaeth Ddomestig Gwrth-Du yn Buffalo

Canolfan Rhyng-ffydd Efrog Newydd

(gweler y datganiad gwreiddiol yma)

Mae Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i deuluoedd y 10 o drigolion Buffalo a gollodd eu bywydau i derfysgaeth ddomestig a chasineb gwrth-ddu y penwythnos diwethaf hwn. Mae ein gweddïau hefyd dros y tri unigolyn a anafwyd, dros y rhai a welodd y gyflafan, a thros y gymuned ehangach yr oedd heriau hiliaeth strwythurol eisoes yn sylweddol cyn i Supremacist Gwyn treisgar a radicalaidd agor tân yn eu harchfarchnad leol.

Mae'r saethu torfol hwn yn sefyll mewn llinell hir o rai eraill: 2012 yn y Oak Creek gurdwara, 2015 yn Mother Emmanuel, 2018 yn synagog Tree of Life, 2019 yn El Paso Walmart, 2019 mewn mosgiau yn Christchurch, 2021 yn y siop fach sy'n eiddo i Asia busnesau yn Atlanta, a gormod o rai eraill. Fel lladd gwrth-Du mawr, fodd bynnag, mae'r saethu hwn yn meddiannu ei le ei hun yn hanes unigryw trais hiliol yn yr Unol Daleithiau, gan fynd yn ôl at gaethwasiaeth, gwahanu teulu, lynching, a Jim Crow.

Fel y dywed Esgob Llywyddol yr Eglwys Esgobol a brodor o Buffalo, y Parch. wedi cerdded am lawer rhy hir.” Am ddatganiad llawn yr Esgob Curry cliciwch yma.

Fel sefydliad sy'n ceisio gwneud ein dinas yn ddiogel rhag hiliaeth a rhagfarn grefyddol, mae ICNY yn ymuno ag aelodau o'r wladwriaeth a chymuned fwy i alaru'r marwolaethau hyn y gellir eu hatal a chwalu colledion. Isod mae rhai awgrymiadau ar gyfer gweithredu y tu hwnt i weddi:

Mae VoiceBuffalo wedi gwasanaethu'r gymuned yn Buffalo ers blynyddoedd lawer. Gallwch roi'r ddau ar gyfer dosbarthu bwyd a diapers a chynhyrchion hylendid yma. Gallwch ddod o hyd iddynt ar Facebook  ewch yma.

Yn yr un modd, mae Cyngor Polisi Cyhoeddus Mwslimaidd Buffalo wedi gweithio gyda'r Eglwysi a'r arweinwyr Cymunedol i gefnogi'r dioddefwyr a'u teuluoedd. Mae'r Gymuned Fwslimaidd, trwy Jami Masjid, wedi sefydlu cronfa ar gyfer “Tops Market Shooting Victims” i gefnogi teuluoedd y dioddefwyr. Bydd yr arian a godir yn cefnogi costau angladd a threuliau meddygol. Mae'r ddolen yma.

Bydd y Llywodraethwr Kathy Hochul yn cynnig bil i ehangu gwaharddiad presennol y wladwriaeth ar rai arfau ymosod. Bydd ei chynnig hefyd yn cynnwys newidiadau y gellid eu gwneud i gyfreithiau Efrog Newydd i fynd i’r afael â dyfarniad disgwyliedig gan Oruchaf Lys yr Unol Daleithiau a allai ddileu cyfyngiadau Efrog Newydd ar gario arf cudd. Gadewch i'r Llywodraethwr wybod eich barn am y cynigion hyn a chysylltwch â Chyngor Eglwysi Talaith Efrog Newydd swyddfa@nyscoc.org.

Yn gywir,

Parch Dr Chloe Breyer
Cyfarwyddwr Gweithredol
Canolfan Rhyng-ffydd Efrog Newydd

 

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig