Mae grŵp Prifysgolion Gwrthryfel Difodiant yn y DU yn galw am ddiwygio canolbwynt eco-addysgeg mewn addysg uwch

(Wedi'i ymateb o: Gwrthryfel Difodiant. Medi 20, 2019)

Mae grŵp Gwrthryfel Difodiant (XR) wedi galw (20 Medi) ar brifysgolion y DU i weithredu ar unwaith mewn ymateb i'r hinsawdd ac argyfwng ecolegol. Mae Prifysgolion XR yn mynnu diwygio eco-addysgeg-ganolog, a fyddai'n cynnwys ailwampio graddau prifysgol yn llwyr i adlewyrchu difrifoldeb y sefyllfa sy'n ein hwynebu.

Daeth y cyhoeddiad o flaen a diwrnod o addysg hinsawdd y tu allan i Eglwys St Clements on the Strand, yn cynnwys sgyrsiau gan academyddion ac actifyddion, gweithdai, celf a cherddoriaeth. Galwodd y trefnwyr am ddiwygio addysg uwch yn gyfan gwbl, gan gynnwys blaenoriaethu a dadwaddoli addysg hinsawdd ar draws pob gradd prifysgol. Mae'r rhaglen hefyd yn mynd i'r afael â sut mae newid yn yr hinsawdd, cynaliadwyedd a chyfiawnder byd-eang yn croestorri pob disgyblaeth academaidd.

Roedd y digwyddiad yn nodi dechrau'r Streiciau Hinsawdd Byd-eang ac mae'n rhan o gyfres o gamau a gynlluniwyd gan Gwrthryfel Difodiant ar gampysau prifysgol ym mis Medi a mis Hydref.

Mae Prifysgolion XR yn gobeithio y bydd y diwrnod yn cydgrynhoi bondiau gwaith rhwng prifysgolion, yn ogystal â grwpiau eraill sy'n ymwneud â brwydrau amgylcheddol mewn gwir 'symudiad symudiadau'.

Dywedodd Nian Li, 22, actifydd Gwrthryfel Difodiant a myfyriwr meddygol yn Barts a The London:

“Mae prifysgolion yn methu ag ymateb yn ddigonol i’r hinsawdd ac argyfwng ecolegol. Heddiw rydym yn lansio datganiad sy'n nodi nifer o alwadau y mae ein myfyrwyr am eu gweld.

“Rwy’n fyfyriwr meddygol ar fin dechrau ar fy phumed flwyddyn astudio ac nid unwaith y soniwyd am effaith newid yn yr hinsawdd ar y system gofal iechyd ar fy nghwrs. Newid yn yr hinsawdd fydd un o'r heriau iechyd cyhoeddus mwyaf i ni eu hwynebu erioed ac eto mae llawer o fy nghyfoedion a minnau'n teimlo'n hollol barod.

“Mae prifysgolion yn gwneud anghymwynas â myfyrwyr trwy fethu ag adlewyrchu’r realiti hwnnw wrth ddylunio a darparu cwrs.”

Dywedodd Jane Penty, Arweinydd Dylunio Cynaliadwy yn Central St Martins:

“Fel darlithydd prifysgol rwy'n teimlo bod angen ail-lunio popeth rydyn ni'n ei ddysgu mewn perthynas â'r argyfwng rydyn ni'n ei wynebu. Ein argyfwng hinsawdd yw'r prawf mwyaf o sgiliau creadigol a chydweithredol y ddynoliaeth ac mae angen i ni i gyd fod yn rhy uchel am hyn. "

Bydd academyddion a staff eraill o Imperial College London, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol y Celfyddydau Llundain, ac Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain yn ymuno â'r myfyrwyr. Ymhlith y cyfranwyr eraill mae gweithredwyr o'r Rhwydwaith Undod Rhyngwladol Rhyngwladol Difodiant a Chyfres Amrywiaeth Blodeuog, Rhwydwaith Amgylcheddol i Fenywod, XR Fashion Action, Meddygon ar gyfer Addysgwyr XR a XR, yn ogystal â pherfformiadau cerddoriaeth a barddoniaeth gan artistiaid lleol.

Dywedodd Connor Newson, 24, actifydd Gwrthryfel Difodiant:

“Mae'r angen am ddiwygio addysg yn hollbwysig. Trwy'r digwyddiad heddiw rydym yn cymryd materion yn ein dwylo ein hunain. Nid ydym yn fodlon mwyach trwy ofyn am newid, heddiw rydym yn creu ac yn dangos y diwygiad yr ydym am ei weld ac yn gweithredu fel esiampl i sefydliadau addysgol gymryd sylw a dilyn yr un peth. Rydym yn sefyll mewn undod gyda'r streicwyr ieuenctid. Rydym yn ailysgrifennu ein realiti i gymryd rheolaeth dros ein dyfodol yn ôl. ”

Trwy'r digwyddiad, galwodd Prifysgolion XR am system addysgol hygyrch ac ymgysylltiedig, gan mai dim ond trwy ledaenu gwybodaeth yn agored ac yn onest y mae prifysgolion yn credu y bydd dynoliaeth yn gallu mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol.

Daw'r newyddion yn dilyn llwyddiant myfyrwyr a rhieni ym Mhrifysgol Goldsmiths a berswadiodd y sefydliad i ymrwymo i fynd yn garbon niwtral erbyn 2025. Gobeithiwn y bydd symudiad ar y cyd o fyfyrwyr, staff ac academyddion yn ein galluogi i weithio gyda'n gilydd i droi'r gwres i fyny am fwy prifysgolion i ddilyn yr un peth.

Datganiad Rebellio Prifysgolion Gwrthryfel Difodiant

Rydym ni, Prifysgolion XR, yn datgan ein hunain mewn gwrthryfel.

Rydym yn gwrthryfela yn erbyn methiant ein prifysgolion a'n llywodraethau i weithredu'n ddigonol ac addysgu'r gwirioneddau am yr argyfwng ecolegol a'r hinsawdd.

Rydym yn gwrthryfela yn erbyn y systemau addysgol sydd wedi'u hen sefydlu, ideolegau sefydliadol a strwythurau pŵer sy'n sail i'r argyfwng hinsawdd.

Gwrthryfelwn yn erbyn y mynediad breintiedig i wybodaeth a'i chynhyrchu.

Rydym yn gwrthryfela â di-drais ac addysg.

Rydym yn mynnu bod ein sefydliadau yn diwygio ac yn gweithredu yn unol â'r wybodaeth hinsawdd y maent yn ei chynhyrchu; gwneud hyn yn hygyrch i bawb trwy bontio'r bwlch rhwng y byd academaidd a'r cyhoedd, a rhannu gwybodaeth.

Byddwn yn tarfu nes bydd camau pendant ar wyro, dadwaddoli ac arallgyfeirio yn ein prifysgolion.

Galwn ymlaen bob disgyblaethau, adrannau a meysydd i ymgysylltu'n onest, yn agored ac yn greadigol â'r argyfwng hinsawdd, gan ganmol y cyfadrannau hynny sydd eisoes yn ceisio gwneud hyn.

Rydym yn dathlu pob math o ddysgu; agor ein calonnau a'n meddyliau i'r safbwyntiau a'r profiadau amrywiol o fewn dealltwriaeth ddynol; ymhelaethu ar leisiau'r rhai sy'n dysgu'r gwerth a'r wybodaeth gynhenid ​​o fewn systemau bywyd y Ddaear; ac archwilio rôl y celfyddydau ochr yn ochr â'r gwyddorau wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, yr ysbrydol ochr yn ochr â'r deunydd.

Rydym yn ceisio arweiniad a doethineb symudiadau myfyrwyr, addysgwyr ac actifyddion ledled y byd, gan gydnabod y rhai a ddaeth ger ein bron a'r rhai sy'n barhaus; gan dynnu ar gyfoeth amrywiol o wybodaeth a phrofiad, a'i symbylu gan hanes cyfoethog o newid ar y cyd dan arweiniad myfyrwyr.

Rydym yn ymdrechu i feithrin undod a chydweithio rhyngwladol; Mudiad Symudiadau, wedi'i ganoli ar bwrpas cyffredin addysg hinsawdd, sgwrsio a chyfiawnder; sicrhau bod y gwirioneddau'n cael eu siarad am yr argyfwng ecolegol a'r anghyfiawnder sydd eisoes yn bodoli i'n cyd-fodau ar draws y blaned, yn ddynol ac yn rhai nad ydynt yn ddynol fel ei gilydd.

Rydym yn gosod y gwerth mwyaf ar lesiant myfyrwyr a staff, y tu hwnt i ganlyniadau myfyrwyr a staff, o fewn diwylliant adfywiol; gan gydnabod mai dim ond o hinsawdd fewnol heddychlon y gellir ffurfio byd gwirioneddol ddi-drais.

Rydym yn addo parhau i fod yn ostyngedig ymwybodol o'n mynediad breintiedig i wybodaeth; gan wyrdroi'r un ideolegau a strwythurau sy'n sail i hyn a thrychineb yr hinsawdd, wrth i ni ymdrechu i greu addysg agored, hygyrch a chyffredinol i bawb.

Mae ein gwrthryfel yn syml ac yn uniongyrchol: Amhariad trwy ddewisiadau addysgol diriaethol.

Nid ydym yn galw am yr hyn yr ydym ei eisiau, rydym yn ei greu. 

Rydym yn gwahodd pob grŵp o fyfyrwyr sydd â diddordeb, ieuenctid, academyddion, undebau llafur, cymunedau ac ymgyrchwyr eraill, yn enwedig y rhai sydd eisoes yn cymryd rhan mewn actifiaeth ar faterion o'r fath ledled y Byd, i gysylltu â ni ar gyfer cysoni ymdrechion Cyfiawnder Byd-eang, wrth adeiladu a Symud Symudiadau ar gyfer Trawsnewid Addysgol.

Prifysgolion XR, y DU
xrlondonuniversities@gmail.com

Rhestr o Grwpiau Prifysgol Sefydledig:

 • Bangor
 • Prifysgol Bryste
 • Prifysgol Gorllewin Lloegr (Bryste)
 • Y Frenhines Mary / Barts a'r Llundain
 • Birmingham
 • Canol St Martins (UAL)
 • Dinas, Prifysgol Llundain
 • Caeredin
 • Glasgow
 • Gofaint aur
 • Neuadd y Ddinas (XR London Conservatoires)
 • Imperial College
 • KCL
 • Holl Brifysgolion Manceinion (grŵp o fewn XR Youth Manchester)
 • Prifysgolion Newcastle a Northumbria
 • Holl Brifysgolion Rhydychen
 • Ysgol Lleferydd a Drama Ganolog Frenhinol (XR London Conservatoires)
 • Coleg Rose Bruford
 • Salford
 • SOAS
 • Southampton
 • St Andrews
 • UCL
 • Warwick

Ynglŷn â Gwrthryfel Difodiant

Mae Gwrthryfel Difodiant yn fudiad byd-eang sy'n defnyddio anufudd-dod sifil di-drais mewn ymgais i atal difodiant torfol a lleihau'r risg o gwymp cymdeithasol - mae'r ddau ohonynt yn cael eu hystyried yn anochel os na chymerir camau cyflym i atgyfnerthu newid yn yr hinsawdd a achosir gan bobl a colli bioamrywiaeth.

Mae Gwrthryfel Difodiant yn credu ei bod yn ddyletswydd ar ddinesydd i wrthryfela, gan ddefnyddio anufudd-dod sifil heddychlon, wrth wynebu diffyg gweithredu troseddol gan eu Llywodraeth.

Gofynion Gwrthryfel Difodiant yw:

 1. Rhaid i'r Llywodraeth ddweud y gwir trwy ddatgan argyfwng hinsawdd ac ecolegol, gan weithio gyda sefydliadau eraill i gyfleu'r brys am newid.
 2. Rhaid i'r Llywodraeth weithredu nawr i atal colli bioamrywiaeth a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2025.
 3. Rhaid i'r Llywodraeth greu a chael ei harwain gan benderfyniadau Cynulliad Dinasyddion ar yr hinsawdd a chyfiawnder ecolegol.
cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl am “Grŵp Prifysgolion Extinction Rebellion yn y DU yn galw am ddiwygio eco-addysgeg mewn addysg uwch”

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig