llwytho Digwyddiadau

«Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad wedi mynd heibio.

Rhaniadau Pontio: Beth all Ahimsa (Nonviolence) ei gynnig? - Cynhadledd Rithwir

Hydref 8 - Hydref 10

Galwad am Gynigion

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Cynigion: Awst 23, 2021

Mae Canolfan Ahimsa yng Ngholeg Llythyrau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithas yn Cal Poly Pomona yn gwahodd cynigion cyflwyno ar gyfer rhith-gynhadledd amlddisgyblaethol ar Bridging Divides: Beth all Ahimsa ei gynnig?

Disgrifiad o'r Gynhadledd

Rydym yn byw mewn oes o raniadau. Ac maen nhw'n tyfu ym mhob maes - cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, hiliol, crefyddol ac ecolegol. Er nad yw'r rhaniadau hyn yn hollol newydd, mae eu dwyster a'u heffaith yn gosod heriau dirfodol. Mae'r rhaniadau ethnig a hiliol sy'n cynyddu'n gyflym yn chwalu delwedd iawn ein cymdeithas amlddiwylliannol. Mae’r gwahaniaethau gwleidyddol dyfnach yn peryglu’r cysyniad o “un genedl, yn anwahanadwy.” Ac er mai ni yw'r genedl gyfoethocaf ar y ddaear, mae'r rhaniad economaidd cynyddol yn cyrydu union strwythur ein cymdeithas gyda thlodi a digartrefedd cynyddol. Mae'r rhaniadau hyn yn cael eu hecsbloetio at ddibenion gwleidyddol sydd yn eu tro yn ehangu'r rhaniadau ac yn tanseilio gwead ein democratiaeth. Mwy dyrys yw'r “rhaniad brechlyn” cyfredol yng nghanol pandemig sy'n bygwth lles cyffredinol dynoliaeth ei hun.

Er gwaethaf ymdrechion ugeiniau o sefydliadau a channoedd o unigolion sydd wedi bod yn gweithio i bontio rhaniadau o wahanol fathau, mae'r rhaniadau'n parhau i effeithio ar nifer cynyddol o bobl.

Bydd y gynhadledd rithwir hon yn archwilio rôl ac arwyddocâd ahimsa wrth bontio rhaniadau o'r fath.

Fel rheol deellir Ahimsa neu nonviolence yn nhermau'r hyn NAD yw, hynny yw nid trais. Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar ahimsa o ran yr hyn ydyw. Mae Ahimsa yn nonviolence wedi'i wreiddio mewn tosturi ac empathi, di-ofn a maddeuant, diolchgarwch a haelioni. Mae'n ennyn dinesig ac ymddiriedaeth, yn hyrwyddo ymdeimlad o undod ac amity ymysg pawb.

Yn hynny o beth, a all ahimsa wasanaethu fel egwyddor arweiniol ar gyfer pontio'r rhaniadau, ar gyfer hyrwyddo cynhwysiant a chryfhau sylfaen ein cymdeithas amlddiwylliannol ac aml-hiliol? A all ddod ag ymdeimlad o undod i'n hystafelloedd dosbarth, ein cymunedau a'n gweithleoedd?

Cynigion: Ffocws a Chwmpas

Rydym yn gwahodd cynigion sy'n cynrychioli sawl safbwynt disgyblu sy'n goleuo rôl ac arwyddocâd ahimsa wrth bontio a thrawsnewid y rhaniadau. Mae cwmpas y gynhadledd yn cynnwys unrhyw bwnc sy'n ymgysylltu â phriodoledd (au) cadarnhaol ahimsa wrth bontio a / neu drawsnewid y rhaniadau o unrhyw fath. Gall pynciau cyflwyno hefyd dynnu ar y gwersi o enghreifftiau hanesyddol ahimsa fel Gandhi, King, Chavez, ac eraill a ddefnyddiodd nonviolence i oresgyn y rhaniadau ac i greu undod.

Mae'r gynhadledd hefyd yn gwahodd cyflwyniadau ar rôl addysg nonviolence / addysg heddwch wrth feithrin ymdeimlad o undod, cyfeillgarwch ac empathi i greu gwell dealltwriaeth ymhlith myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol.

Amserlen Cynhadledd Rithwir (Cynhyrfus gyda mân addasiadau posibl):

Dydd Gwener, Hydref 8: 4: 00-6: 30 yh PDT
Dydd Sadwrn, Hydref 9: 10: 00-12 hanner dydd; 1: 00-3: 00 yh PDT
Dydd Sul, Hydref 10: 10: 00-12 hanner dydd; 1: 00-3: 00 yh PDT

cynulleidfa

Bydd ein cynulleidfa yn y gynhadledd yn amrywiol: cyfadran a myfyrwyr coleg, addysgwyr K-12, swyddogion gweithredol busnes a gweithwyr proffesiynol eraill, ac aelodau o'r gymuned fwy.

Cyflwyno'r Cynnig

Cyflwynwch trwy e-bost crynodeb 250-300 gair o'ch pwnc cyflwyno sy'n gyson â disgrifiad y gynhadledd ynghyd â phroffil proffesiynol un dudalen (y ddau fel atodiadau geiriau) erbyn dydd Llun, Awst 23.

Bydd cynigion yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid wrth iddynt ddod i mewn. Bydd awduron cynigion llwyddiannus yn derbyn hysbysiad trwy e-bost erbyn Medi 10. Dylai cyflwyniadau fod â thrylwyredd a dyfnder deallusol heb fod yn dechnegol nac yn jargon.

Ar gyfer cyflwyno neu ymholiadau, e-bostiwch at: Tara Sethia Dr. <[e-bost wedi'i warchod]>

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...