Persbectif Blue Planet Evelin Lindner ar gyfer Trawsnewid Cywilydd a Terfysgaeth

Adolygiad o Lindner, E. (2017).  Anrhydedd, cywilydd, a braw: Cymysgedd ffrwydrol - a sut y gallwn ei ddiffygio ag urddas. Lake Oswego, NEU: Gwasg Urddas y Byd, 786 tt., USD $ 36.00 (clawr meddal), ISBN 978-1-937570-97-2

Janet Gerson, Ed.D.
Cyfarwyddwr Addysg, Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch
gerson@iipe.org

Cyflwyniad

Deall Dr. Evelin Lindner (MD, Seicoleg PhD) a'i llyfr newydd Anrhydedd, Cywilydd a Terfysgaeth: Cymysgedd Ffrwydron a Sut y gallwn Ei Diffyg gydag Urddas (2017a) yw ceisio dull trawsddisgyblaethol arloesol o argyfyngau allweddol ein hoes. Ei phwrpas yw “actifiaeth ddeallusol” (t. Xv) wedi'i gosod allan trwy “ffordd peintiwr o weld, taith i chwilio am lefelau newydd o ystyr” (t. Xxi).

Allwedd gysyniadol Lindner yw cywilydd a'i wrth-gysyniad, urddas (2006). Crisialodd hyn yn ei hymchwil doethuriaeth Teimlo Bod yn Gostyngedig: Thema Ganolog mewn Gwrthdaro Arfog (2000; 1996), a ganolbwyntiodd ar achosion hil-laddiad yn Somalia, Rwanda / Burundi, a'r Almaen Natsïaidd, ei gwlad wreiddiol. Mewn cyflwyniad diweddar ar y llyfr hwn, disgrifiodd dyfu i fyny mewn teulu wedi'i ddadleoli yn ystod y Rhyfel Oer, ar ymyl yr Almaen o ffin y Sofietiaid Bloc, i'r dde lle anelwyd arfau atomig. Efallai bod hyn yn cyfrif am ei mewnwelediadau penodol i sut mae cywilydd a braw yn cydblethu yn bersonol, yn gymdeithasol ac ar lefel gwladwriaethau.

Yma ac mewn mannau eraill, mae Lindner yn nodi ei hun ac yn byw yn ei holl waith fel dinesydd byd-eang ôl-genedlaethol. Mae ei myfyrdodau dwfn ar yr hyn sy'n achosi rhyfel, yr hyn sydd ei angen i gefnu arno, sut mae gan derfysgaeth wreiddiau dwfn yn hanes dyn, a sut y dylid ei ddeall fel amlygiad o gywilydd yn hynod berthnasol i'n sefyllfa bresennol dreisgar sy'n lladd yr amgylchedd. Mae ei hagwedd tuag at urddas fel craidd cymryd camau cymunedol byd-eang yn cynnig ffenestr ar gyfer gobaith a gwytnwch, ar gyfer dulliau ffres o weithredu heddwch.

Mae dadl Lindner yn ymgysylltu â'r amcan a'r goddrychol. Mae hi'n defnyddio ei chefndiroedd gwyddoniaeth a gwyddor gymdeithasol ar y cyd â phersbectif hanesyddol, “lens seico-geo-hanesyddol” (t. 4). Mae'r llyfr sy'n cael ei adolygu yn cynnwys rhestr “Cyfeiriadau” ac adran “Nodiadau” helaeth. Mae'r rhain yn dangos gallu Lindner i dreulio llenyddiaeth o wyddoniaeth, gwyddor gymdeithasol, hanes a disgyblaethau ysgolheigaidd eraill. Ar gyfer hyn yn unig, mae'n ddarllen hynod ddiddorol. Ar yr un pryd, mae'n gweithio o ddoethineb bersonol a dynnwyd o fod wedi byw mewn llawer o ddiwylliannau amrywiol - yr Almaen, yr Aifft, Japan a Kenya, i enwi ond ychydig - ac ar ôl byw arbrawf o fod yn ddinesydd byd-eang, sy'n byw yn unman ac ym mhobman. , byw ar ychydig iawn, rhoddion dysgu a dealltwriaeth o un lleoliad i eraill. Mae hi’n cydnabod y “rhwydwaith helaeth o ffrindiau” gan gyfrannu llawer o “roddion mewnwelediad” sy’n gwneud y gyfrol hon yn antur sy’n cyd-greu (t. Xxix).

Mae'r antur gyd-greu hon yn ganlyniad i gynaeafu mewnwelediadau ac enghreifftiau trwy adeiladu rhwydwaith dwys a gynhyrchir gan gynadleddau ddwywaith y flwyddyn o'r rhwydwaith Astudiaethau Urddas a Chywilydd Dynol (HDHS). Mae'r cynadleddau hyn yn gynulliadau cymunedol byd-eang, yn gydgyfeiriadau ar gyfer rhyngweithio, dysgu oddi wrth a chydag eraill. Maent yn bwerus, yn oleuedig, yn ddyrchafol. Caredigrwydd a chynhesrwydd sydd drechaf. Arweinir dimensiwn addysg y rhwydwaith gan Gyfarwyddwr HDHS Linda Hartling, gyda chyfraniadau gan Don Klein (sydd bellach wedi marw), Phil Brown, a Michael Britton.

Yn fy marn i, mae'r digwyddiadau hyn yn enghraifft o addysg heddwch adeiladu rhwydwaith, y ffurf y mae fy nghydweithwyr Betty Reardon, Tony Jenkins, Dale Snauwaert, a minnau'n ymarfer fel Ysgrifenyddiaeth y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE). Roedd Lindner yn ymwelydd rheolaidd â'n Canolfan Addysg Heddwch yng Ngholeg yr Athrawon, Prifysgol Columbia. Mynychais ei chynhadledd gyntaf yn 2001 ac arhosais i gymryd rhan. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf hwnnw yn ystod cyfnod preswyl Lindner yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Cydweithrediad a Datrys Gwrthdaro yn y Rhaglen Seicoleg Gymdeithasol o dan adain Morton Deutsch a Peter Coleman, yr ydym wedi gweithio'n agos gyda nhw ar faterion astudiaethau heddwch a gwrthdaro.

Anrhydedd, Cywilydd, a Terfysgaeth, mae cyfrol gyntaf astudiaeth tair cyfrol amcanol “yn disgrifio normalrwydd terfysgaeth yn y gorffennol a sut roedd terfysgaeth yn llwybr derbyniol i’w anrhydeddu, yn ddiffiniol i’r mwyafrif o gymdeithasau, sut yr oedd yn treiddio i bob manylyn o fywyd seicolegol a chymdeithasol, a sut mae hyn yn dal i fod. yn berthnasol heddiw ”(t. xv). Fel mewn llyfrau blaenorol, allwedd gysyniadol Lindner yw cywilydd. Mewn tair adran, mae hi'n cysylltu cywilydd ag 1) dominiad a'r cyfyng-gyngor diogelwch, 2) anrhydedd a'r ddyletswydd i ddial, a 3) diffinio heddwch fel cydbwysedd terfysgaeth. Oherwydd ystod y llyfr, byddaf yn cyfyngu fy ffocws i dri maes: anrhydeddu cywilydd, urddas a'i gydberthynas â'r hyn y mae Lindner wedi'i fathu egoli, a goblygiadau methodoleg Lindner ar gyfer ymchwilwyr astudiaethau heddwch ac addysgwyr heddwch.

Beth yw cywilydd anrhydedd a'r ddyletswydd i ddial?

Ar gyfer Lindner, mae cywilydd yn allweddol, gyda chylchoedd cywilydd yn gosod y gymysgedd ffrwydrol sy'n arwain at derfysgaeth. Mae'n egluro fel a ganlyn:

Os dywedwn mai cywilydd yw 'bom niwclear emosiynau' ac efallai'r ddeinameg gymdeithasol fwyaf gwenwynig sydd yna, yna yn wir gellir sbarduno'r bom hwn trwy beri llif cyson o ficro-gywilyddion. Trwy gymhwyso terfysgaeth, hyd yn oed micro-derfysgaeth, gellir gyrru gwrthwynebwyr i ddial. Mae hyn wedyn yn agor y cyfle i'w targedu fel y gwir ymosodwyr, fel ymosodiad haeddiannol '(t. 127).

Mae cywilydd, felly, yn cael ei ddeall fel mecanwaith dominiad lle mae a sgript anrhydedd yn cael ei gefnogi gan batrymau ymddygiad sy'n gwahanu ac yn dyrchafu anrhydeddau hafal i is-weithwyr. “Yng nghyd-destun model dominyddol cymdeithas… buddugoliaeth dros wrthwynebwyr rhywun mewn cystadleuaeth am dra-arglwyddiaeth yw’r [dasg] bwysicaf… yr un sy’n darparu anrhydedd ac ystyr” (t. 128).

Gwnaethpwyd y sgript hon o anrhydedd a'i chysylltiad â gweithredoedd gwaedlyd, tywallt gwaed yn fyw i mi trwy wylio opera 1823 yn ddiweddar, Semiramid, a gyfansoddwyd gan Rossini gyda senario gan Rossi yn seiliedig ar ddrama Voltaire a lwyfannwyd yn Efrog Newydd gan yr Opera Metropolitan.

Semiramid yn opera epig wedi'i gosod ym Mabilon hynafol wedi'i seilio ar chwedl y Frenhines Semiramide pwerus. Mae'r ddrama operatig yn troi o gwmpas y cwestiynau o adfer anrhydedd i'r rheol frenhiniaethol a gafodd ei llychwino gan lofruddiaeth ei gŵr, y brenin, y mae ei ysbryd yn dal i aflonyddu ar y frenhiniaeth. Pan fydd y Frenhines Semiramide yn gwahodd brenhinoedd rhyfelgar cyfagos i gystadlu am yr orsedd trwy briodi â hi, mae dyfodiad y brenhinoedd rhyfelgar yn ysgogi ysbryd y Brenin a lofruddiwyd. Mae ei ymddangosiad ysbrydion yn dychryn pawb. Mae'r appariad yn mynnu dial gydag dial sydd i'w dalu gyda marwolaeth rhywun. Felly, mae adfer pŵer haeddiannol yn gofyn am gosb. Mae'r cwestiwn y mae i fod i'w farwolaeth yn gyfystyr â'r tensiwn dramatig dilynol, a atebwyd yn eiliadau olaf yr opera yn unig pan fydd y parti euog yn cael ei drywanu. Mae'r corff yn gorwedd yn ddifywyd lawr y llwyfan wrth i'r pren mesur newydd, y dienyddiwr, gael ei ddyrchafu i'r goron mewn gogoniant i fyny'r llwyfan. Mae'r hierarchaeth “haeddiannol” unwaith eto yn cael ei dyrchafu'n llythrennol ac yn drosiadol; adferir anrhydedd a threfn felly.

Mae senario’r opera yn enghraifft gryno o’r hyn y mae Evelin Lindner yn ei alw anrhydeddu cywilydd - y ddyletswydd i ddial. Mae ei stori archetypal yn goleuo'r model anrhydedd, llygad-am-lygad, gwaed am waed, i rwymo cymdeithas o amgylch pŵer trech. Felly, mewn byd sydd wedi'i seilio ar anrhydedd, rhaid i gywilydd arwain at drais, hyd yn oed rhyfel.

Yn ôl Lindner, ail dasg cywilyddio yw'r cyfrifoldeb i gynnal anrhydedd a thra-arglwyddiaethu trwy ddarostwng. Dyma'r ffurf a welir yn gyffredin mewn arferion bob dydd.

Er mwyn cyflawni'r ail dasg, roedd cadw creulondeb wedi'i arddangos yn agored bob amser yn ei le, ac mae'n dal i fod. Mae llawer o lywodraethwyr trwy gydol hanes wedi defnyddio grym 'n Ysgrublaidd i ddal israddol i lawr - o drais a braw, artaith, lladd ... dros amser, dominyddu grwpiau a geisiodd ddisodli grym' n Ysgrublaidd â dulliau mwy soffistigedig ... efallai mai cadw pobl mewn ofn cywilydd yw'r mwyaf effeithiol offeryn ”(2018a, tt. 128-9).

Nod Lindner yw helpu’r darllenydd i herio cyfreithloni chwedlau, trawma, a thueddiad i “hunan-gywilydd gwirfoddol”, hynny yw, derbyn y chwedlau dominyddol sy’n rhesymoli’r darostyngiad, a thrwy hynny drin y nifer (tt. Lxvi-lxvii).

Yn olaf, gyda’r esboniad sylfaenol hwn, mae Lindner yn gwahodd y darllenydd i mewn i brosiect newid paradeim o “gymodi byd-eang radical”, prosiect dewrder, a chydnabod rhyng-gysylltiad,

… Yn radical o ran ymroddiad i adeiladu ymwybyddiaeth feirniadol gyffredin i alluogi trawsnewid gwleidyddol ... mae hyn yn golygu cydnabod cywilydd, mae'n golygu cofleidio teimladau o gywilydd i droi eu hegni yn weithred adeiladol (t. Lxvii).

Mae Lindner yn defnyddio'r syniad o Planed Glas, gweledigaeth y Ddaear y gallwn i gyd bellach ei chyrchu trwy'r prosiectau gwyddonol a'r cyrchoedd i'r gofod, sy'n caniatáu i fodau dynol weld y Ddaear yn ei chyfanrwydd, endid a rennir yr ydym yn ei rannu o fewn ehangder bydysawdau a systemau solar eraill (t. 375 ). Gyda’r ddelwedd hon, mae hi’n ein hannog i gydnabod angen a bwriad ei his-deitl, “How We Can Defuse [y gymysgedd ffrwydrol hon] gydag Urddas”, yn yr hyn y mae hi’n honni fel ffenestr cyfle gobeithiol.

Diogelwch yn seiliedig ar urddas ar gyfer Ein Blaned Las

Ar gyfer Lindner, mae delwedd Blue Planet, gweledigaeth y Ddaear o'r gofod, yn cyfleu nodau deuol cymryd persbectif byd-eang a'r gallu i weld cynhwysiant cymuned fyd-eang ar blaned a rennir. Mae hi'n ein herio i fanteisio ar y trawsnewidiadau hanesyddol sy'n wynebu dynolryw ar yr eiliad dyngedfennol hon.

[O ran] newid yn yr hinsawdd, mae diffyg gweithredu yn cael ei fwydo trwy wadu'r bygythiad, yn gymaint â hynny i'r gwrthwyneb, gor-ddweud hyd at bwynt gorchfygiad - 'nid oes unrhyw beth y gallwn ei wneud; rydyn ni eisoes wedi tynghedu. ' Mae delwedd y Blaned Las o safbwynt y gofodwr yn crynhoi, yn rhoi cyhoeddusrwydd ac yn symbol o ffenestr aruthrol o gyfle inni greu byd urddasol, gan gynnwys byd heb derfysgaeth, o'r diwedd yn rhydd o derfysgaeth systemig. Yr hyn sy'n gweddu i'r ddynoliaeth nawr yw ymdeimlad o argyfwng er mwyn gweld a defnyddio'r ffenestr gyfle hon sydd heb ei chyfateb yn hanesyddol na fydd o bosibl yn aros ar agor am hir (2017a, t. 4)

Mae'r ffenestr cyfle ar gael oherwydd yr ymwybyddiaeth estynedig newydd hon. Mae'n grymuso'r ddynoliaeth gyda chyfle i herio ac ailfeddwl am y patrwm diogelwch sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn, calon cysylltiadau rhyngwladol, a'i system ryfel gysylltiedig. Mae'r patrwm diogelwch, mae hi'n pwysleisio, yn seiliedig ar dra-arglwyddiaethu a braw, ar gywilydd corfforol a seicolegol.

Lle bynnag a phryd bynnag y mae'r cyfyng-gyngor diogelwch yn gryf, mae'n ffrâm holl ddiffiniol i bawb yn ei gyrraedd. Mae'n gorfodi terminoleg anrhydedd, gelyn, dial, rhyfel, a buddugoliaeth i'r amlwg (2017a, t. 373).

Mae hi'n ein gwahodd i gymryd rhan mewn ailfformiwleiddio'r patrwm diogelwch ar sail dominiad gyda sgaffaldiau cysyniadol amgen.

Fframiau deongliadol or paradeimau normadol yn fath o sgaffaldiau cysyniadol ein bod yn dibynnu arno i adeiladu ein dealltwriaeth o'r byd. Rhaid i'n sylw fynd at y cyfreithloni chwedlau (Pratto) sy'n sail i'r disgyrsiau amlycaf sy'n cynhyrchu ac yn atgynhyrchu'r ddeinameg pŵer sy'n sail llywodraetholdeb (Foucault)…. Gall globaleiddio a arweinir yn fwriadol ddod â newid…. Gallwn ni, fel y ddynoliaeth, ni, ninnau gyda'n gilydd, ddefnyddio globaleiddio yn fwriadol i wanhau'r cyfyng-gyngor diogelwch. Gallwn greu ymddiriedaeth fyd-eang. Gallwn greu fframiau sy'n gwneud inni chwarae gêm gymunedol fyd-eang (2017a, t. 373).

Urddas yw'r egwyddor graidd ar gyfer trawsnewid cysylltiadau byd-eang i system heddwch sy'n croesawu cydraddoldeb a chynhwysiant - egoli gan fod Lindner wedi enwi'r cydberthynasau hyn. Fel y dywed, “Rwyf wedi bathu’r term egoli i ddynodi gwir wireddu delfrydau hawliau dynol o urddas cyfartal i bawb ”(2017a, t. xxvii). Trwy globaleiddio mae hi’n golygu “dod ynghyd holl ddynoliaeth… ynghyd â… hawliau dynol, sy’n barnu amddifadedd cymharol yn anghyfreithlon, caiff yr holl gyfiawnhad blaenorol dros anghydraddoldeb eu dileu” (2017a, t. 366). Ar y cyd â chysyniadoli cymuned fyd-eang yn seiliedig ar ymddiriedaeth, cyfathrebu, a gwrando dwfn, mae hi'n awgrymu y gallwn drawsnewid ein byd o fodel dominiad cystadleuol o gysylltiadau byd-eang i un sy'n seiliedig ar undod mewn amrywiaeth “a weithredir trwy luosogrwydd cyfyngedig” (2017a, t. . 374).

Nawr yw'r amser i greu nodau gorfodol a all ddod â dynoliaeth ynghyd, nodau sy'n amlygu urddas. Mae'n bryd dyneiddio byd-eangiaeth trwy uno egalization a ffurf globaleiddio… Gall globaleiddio ein cynorthwyo. Fodd bynnag, dim ond os yw urddas cyfartal yn cael ei feithrin er mwyn atal teimladau o gywilydd rhag troi cyfleoedd anfalaen yn falaen ... mae gan bob cymuned gyfrifoldeb moesol ... mae hyn hefyd yn gyfrifoldeb moesol yr holl gymuned foesol [fyd-eang] (2017a, t. 375).

Fel 'ffynhonnell greadigol asiantaeth ar y cyd' (2017a, t. 379), mae Lindner yn annog cyfranogiad yn y symudiad paradeimmatig normadol hwn tuag at ddiogelwch yn seiliedig ar luosogrwydd cyfathrebol rhyng-gysylltiedig, amrywiol, o fewn undod cymuned fyd-eang gyd-ddibynnol sy'n seiliedig ar urddas ac urddas.

Addysg Heddwch a Rhwystrau Methodolegol

Mae'r patrwm diogelwch newydd a drafodwyd uchod yn fy nharo fel un sy'n cyd-fynd ag addysg heddwch. Mae Lindner, fodd bynnag, yn nodi nad yw addysg heddwch yn ddigonol. Wrth gwrs, ym mharadigm newydd y Blaned Las, mae hi'n llygad ei lle. Ni all unrhyw un dull, ymarferol na damcaniaethol, fynd i'r afael â chymhlethdod heriau. Mae ei dull cyfan ei hun yn modelu'r tynnu ar lawer o ffynonellau a disgyblaethau. Fodd bynnag, fel addysgwr heddwch sydd hefyd yn cofleidio llawer o ddimensiynau, hoffwn fynd i'r afael â hi yma. Mae addysg heddwch yn aml yn cael ei hystyried yn gul a thrwy hynny yn cael ei diswyddo. Yn anffodus, mae Lindner yn cefnogi ei datganiad gydag un ffynhonnell, un astudiaeth seicoleg gymdeithasol gan ddefnyddio ieuenctid Israel a Phalestina. Mae'n ymddangos i mi ei bod yn dewis hyn oherwydd bregusrwydd ieuenctid i gael ei recriwtio ar gyfer gweithredoedd terfysgol fel yr awgrymir gan yr hyn sy'n dilyn ei datganiad am derfynau addysg heddwch.

Mae Lindner yn ysgrifennu:

Bydd pwy bynnag sy'n credu y byddai addysg heddwch yn ddigon da fel ateb, yn siomedig. Mae addysg heddwch yn ddefnyddiol ac yn bwysig, eto i gyd, dim digon. Mae ymchwil mewn seicoleg gymdeithasol yn dangos mai yn enwedig pobl ifanc rhwng tair ar ddeg a phymtheg oed, y rhai sydd angen gwrando fwyaf, yw'r rhai anoddaf i'w cyrraedd.

Yn enwedig gwrywod glasoed yw'r rhai mwyaf agored i gael eu recriwtio gan entrepreneuriaid terfysgol. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn cyrraedd eu gallu ymennydd llawn nes eu bod yn bump ar hugain oed. Felly efallai na fydd llawer o bobl ifanc yn gallu cynnwys eu hunain, a rhaid i'w hamgylchedd ysgwyddo'r cyfrifoldeb hwn. Rhaid i'w cymunedau ddal a chynnwys y bobl ifanc hynny yn eu bregusrwydd. “Mae'n cymryd pentref i fagu plentyn,” meddai un Affricanaidd, “Mae pob plentyn yn blant i ni” yn un arall. Ar gyfer byd sy'n rhydd o derfysgaeth, y pentref byd-eang sy'n gyfrifol am holl blant ac ieuenctid y byd (2017a, t. 3-4).

Mae Lindner yn cadarnhau'r honiad hwn gan gyfeirio at bennod werthusol Baruch Nevo ac Iris Breum “Rhaglenni Addysg Heddwch a Gwerthuso eu Effeithiolrwydd. ” Mae'r gwaith hwn yn archwilio rhaglenni seicoleg gymdeithasol yn seiliedig ar theori cyswllt ac mae'n canolbwyntio ar gydfodoli mewn cyd-destunau ôl-wrthdaro. Y bennod yn Addysg Heddwch: Y Cysyniad, Egwyddorion, ac Arferion ledled y Byd (Salomon a Nevo, Eds., 2002), llyfr yr wyf wedi'i adolygu o'r blaen (2004). Er gwaethaf teitl y llyfr a'i gynnwys mewn ymchwil mewn cyd-destunau gwrthdaro amrywiol, mae'r holl astudiaethau'n seiliedig ar brofiadau theori cyswllt ac ymchwil seicoleg gymdeithasol. Mae'r llyfr hwn yn llyfr pwysig a defnyddiol yn ei astudiaethau achos a'r ymchwil a ddefnyddir. Ar yr un pryd, mae cwmpas y llyfr yn cynnwys ehangder maes addysg heddwch, gyda gwaith o lawer o ddisgyblaethau, methodolegau, problemau yr aethpwyd i'r afael â nhw, a'r llawer mwy o gyd-destunau y cafodd ei ddatblygu ynddo.

Pam mae Lindner yn cofleidio'r model ymchwil bach hwn o addysg heddwch fel y model ar gyfer maes ymchwil ac ymarfer llawn ac amrywiol? Neu, efallai y byddwn yn gofyn, sut mae methodoleg Lindner yn caniatáu iddi ddal y swydd hon?

Gadewch inni ystyried methodoleg Lindner. Mae hi'n adeiladu ar gysyniadau allweddol cywilydd, anrhydedd, braw ac urddas. Gan ddefnyddio hyn Fframwaith cysyniadol, mae hi'n ymchwilio i wybodaeth ar draws disgyblaethau, methodolegau a chwmpasau ymholi. Mae'r fethodoleg syntheseiddio, drawsbynciol hon yn darparu cyrhaeddiad anhygoel o ddeunyddiau, damcaniaethau, achosion, trosiadau. Fel paentiad, mae ganddo yrru greddfol. Mae'r math hwn o waith yn peri problemau i'r rhai sy'n gwneud ysgolheictod doethuriaeth ac ysgolheictod arall o fewn seilos yr academi. Mae angen i ymarferwyr ym maes academaidd addysg heddwch barhau i adeiladu hygrededd ein maes gyda'r methodolegau sy'n cael eu deall a'u derbyn yn ehangach: ymchwil epistemolegol, meintiol a / neu ansoddol. Ar yr un pryd, mae'n bwysig bod addysgwyr heddwch yn deall ac yn cydnabod arwyddocâd prosiect Lindner.

Fel addysgwyr heddwch ac ymchwilwyr heddwch mewn cymuned fyd-eang, mae angen i ni fynd i'r afael â meta-broblemwyr y mae ein dulliau ymchwil cyfredol a'n sefydliadau llunio polisi ym mhob maes yn methu â mynd i'r afael yn effeithiol. Mae angen i ni allu gwahaniaethu pan fydd ymchwil a fframweithiau'n elwa o sgopiau wedi'u diffinio'n gul ac aros o fewn seilos i gael dadansoddiad dwfn. Rhaid i ni hefyd ddysgu siarad ar draws disgyblaethau a chydweithio - ynglŷn ag argyfwng hinsawdd, mae'n hanfodol gallu ymgysylltu â gwyddonwyr hinsawdd, gwyddonwyr gwleidyddol, seicolegwyr, ysgolheigion ac ymarferwyr y gyfraith, gweithwyr iechyd proffesiynol, athrawon, actifyddion, ffermwyr, ac aelodau o'r gymuned. .

Mewn gwirionedd, wrth i'r darllenydd symud trwy'r gwaith pwerus hwn, daw'n amlwg i'r addysgwr heddwch fod llawer o ddealltwriaeth estynedig Lindner o ddinasyddiaeth fyd-eang yn cyd-fynd yn gyffyrddus yng nghyd-destun dysgu heddwch ac addysgu heddwch. Dyma hefyd yr hyn yr ydym yn ymwneud ag ef. Mae ein cenhedlu o addysgu heddwch yn feichiogi rhydd, nid fersiwn wedi'i chwtogi wedi'i gyfyngu i blant, ysgolion, disgyblaethau sengl, methodolegau, paradeimau neu ragnodion.

Yma ceir her i ddarllenwyr gwaith Lindner: Mae ei hymchwil a'i hysgrifennu yn cyfuno athrylith personol a phrofiad byd-eang prin gyda gallu gwych i ddarllen llenyddiaeth wyddonol, gymdeithasol, hanesyddol a mathau eraill o lenyddiaeth. Nid yw'r un o'r rhain yn dominyddu, felly mae ei gwaith yn cynnwys categorïau safonedig o ddisgyblaethau a chyhoeddiadau academaidd. Mae angen i ysgolheigion sy'n datblygu ddeall y gwahaniaeth hwn. Ar y llaw arall, mae'r synthesis idiosyncratig sy'n deillio o hyn yn seiliedig ar gywilydd fel y cysyniad gyrru canolog, yn creu rhyddid ymchwilio cysylltiadol. O ystyried cymhlethdod argyfyngau byd-eang rhyfel, peryglon hinsawdd, a chymdeithas ddynol fyd-eang, mae'r math hwn o ddull arloesol yn sylweddol. Y galluoedd unigryw y mae Lindner wedi'u dwyn ynghyd yn ei hymchwil a'i rhwydweithio byd-eang creu amodau i lawer ohonom ddysgu o'r ffin epistemolegol hon sy'n dod i'r amlwg.

Cyfeiriadau

 • Gerson, J., & Opotow, S. (2004). Gwrthdaro marwol a her cydfodoli. Adolygiad llyfr o G. Salomon & B. Nevo (Eds.). (2002). Addysg heddwch: Y cysyniad, yr egwyddorion a'r arferion ledled y byd. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Yn Dadansoddiadau o Faterion Cymdeithasol a Pholisi Cyhoeddus, 4, 265 268-.
 • Lindner, EG (1996). Y teimlad o gael fy bychanu: Thema ganolog mewn gwrthdaro arfog. Astudiaeth o rôl cywilydd yn Somalia, a Rhanbarth y Llynnoedd Mawr, rhwng y partïon rhyfelgar, ac mewn perthynas â thrydydd partïon yn y cyfamser. Amlinelliad o'r prosiect ymchwil. Oslo: Disgrifiad o'r prosiect doethuriaeth, Prifysgol Oslo, Adran Seicoleg, Cyngor Ymchwil Norwy, Adran Materion Amlochrog, Gweinyddiaeth Materion Tramor Brenhinol Norwy. Gweler hefyd y fersiwn Ffrangeg Le sentiment d'être humilié: Un Thème central dans des conflits armés. Une étude du rôle de humiliation en Somalie et Burundi / Rwanda, parmi les partis belligérants, et par rapport aux tiers partis intervenants. www.humiliationstudies.org/whoweare/evelin02.php.
 • Lindner, EG (2000). Seicoleg cywilydd: Somalia, Rwanda / Burundi, ac Almaen Hitler. Oslo: Prifysgol Oslo, Adran Seicoleg, traethawd doethuriaeth. www.humiliationstudies.org/whoweare/evelin02.php.
 • Lindner, EG (2006). Y cysyniad o urddas dynol. Astudiaethau Urddas a Chywilydd Dynol. www.humiliationstudies.org/whoweare/evelin02.php.
 • Lindner, EG (2014). Cysyniadoli a byw byd-eang Evelin Lindner “hunaniaeth blodyn yr haul”, a Dull Dignilogue (urddas + deialog), dau gyfraniad, 23 Ionawr 2014, “Cyfathrebu ac Urddas” - Cyfarfod Rhwydwaith Thematig a gynullwyd gan Astudiaethau Urddas a Chywilydd Dynol yn Oslo, ynghyd ag “Impuls” - Student Journal of Psychology ym Mhrifysgol Oslo, ac Educationforpeace-dot-com, ym Mhrifysgol Oslo, Norwy, 22ain - 24ain Ionawr 2014.
 • Lindner, EG (2017a).  Anrhydedd, cywilydd, a braw: Cymysgedd ffrwydrol - a sut y gallwn ei ddiffygio ag urddas. Lake Oswego, NEU: Gwasg Urddas y Byd.
 • Lindner, EG (2017b). Beth Yw Nod Addysg? Yr Angen i Addysgu mewn Urddas ac Urddas. Darlith a roddwyd ar Dachwedd 15, 2017, yng nghyd-destun Wythnos Addysg Ryngwladol 2017 a drefnwyd gan y Swyddfa Gwasanaethau Rhyngwladol (OIS) yng Ngholeg Athrawon (TC), Prifysgol Columbia, Dinas Efrog Newydd.
 • Lindner, EG (2017c). Anrhydedd, Cywilydd, a Terfysgaeth: Claudia Cohen mewn Deialog gydag Evelin Lindner Am Ei Llyfr Newydd. Deialog wedi'i recordio ar Dachwedd 16, 2017, deialog a recordiwyd yn stiwdio Coleg Athrawon, Prifysgol Columbia, Dinas Efrog Newydd, gan Hua-Chu Yen.
 • Lindner, EG (2017d). Anrhydedd, Cywilydd, a Terfysgaeth: Cymysgedd Ffrwydron - a Sut y gallwn Ei Ddiffyg gydag Urddas. Sgwrs a roddwyd ar 8 Rhagfyr, 2017, yn y 14eg Gweithdy ar Drawsnewid Cywilydd a Gwrthdaro Treisgar, dan y teitl “Natur Urddas - Urddas Natur,” ym Mhrifysgol Columbia, Rhagfyr 7 - 8, 2017.
 • Nevo, B. & Breum, I. (2002).  Rhaglenni addysg heddwch a gwerthuso eu heffeithiolrwydd, tt. 271-82. Yn Salomon, G. & Nevo, B. (Gol.). Addysg heddwch: Y cysyniad, yr egwyddorion a'r arferion ledled y byd. Malwah Newydd, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Semiramide (G. Rossini) (Mawrth 10, 2018) Cynhyrchiad Opera Metropolitan Efrog Newydd Mawrth 10, 2018  https://www.metopera.org/discover/synopses/synopses1/semiramide/
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig