Gorffen rhyfel, adeiladu heddwch

Mae’r erthygl isod gan Ray Acheson, Cyfarwyddwr Rhaglen Ddiarfogi WILPF, yn cymryd safbwynt byd-eang, os nad systemig, sy’n cymryd yn ganiataol mai cyd-ddibyniaeth planedol a dynol yw’r realiti hanfodol lle mae argyfwng Wcráin yn parhau i gynyddu tuag at ganlyniadau mwy trychinebus, gan effeithio ar yr holl gydberthnasau lluosog. materion sy'n cynnwys problemau diogelwch dynol. Mae'r realiti byd-eang hwn yn ei harwain i gyflwyno set o orchmynion newid system fel y ffordd o weithredu i ddatrys hyn ac atal trychinebau tebyg yn y dyfodol. Mae'r gorchmynion hyn yn wynebu'r addysgwr heddwch nid yn unig â phrofi angenrheidrwydd y rheidrwydd, ond hefyd ag ymchwiliad ymarferol i wleidyddiaeth trawsnewid a allai wireddu unrhyw un neu bob un o'r gorchmynion a geir yn ddilys.

(Wedi'i ymateb o: Cyrraedd Ewyllys Beirniadol. Mawrth 1, 2022)

Gan Ray Acheson

Mae rhyfel Rwsia yn yr Wcrain yn dwysáu, gyda dinasoedd a sifiliaid yn cael eu targedu gyda thaflegrau a rocedi a thrychineb dyngarol yn datblygu. Mae bygythiad rhyfel niwclear, y biliynau o ddoleri sy'n cael eu haddo i filitariaeth, cyfyngiadau croesi ffiniau hiliol a syniadau am wrthdaro, a'r argyfwng hinsawdd parhaus yn cydblethu â'r trais sydd eisoes yn erchyll yn yr Wcrain. Er mwyn mynd i’r afael â’r argyfyngau dwys hyn, rhaid i ryfel a helwriaeth ryfel ddod i ben, rhaid diddymu arfau niwclear, a rhaid inni wynebu’r byd rhyfel sydd wedi’i adeiladu’n fwriadol ar draul heddwch, cyfiawnder, a goroesiad.

Ddydd Llun, y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) ei adroddiad diweddaraf, gan ganfod bod chwalfa hinsawdd a achosir gan ddyn yn cyflymu'n gyflym. “Mae’r dystiolaeth wyddonol yn ddiamwys: mae newid hinsawdd yn fygythiad i les dynol ac iechyd y blaned. Bydd unrhyw oedi pellach mewn gweithredu byd-eang ar y cyd yn colli ffenestr fer sy’n cau’n gyflym i sicrhau dyfodol y gellir ei fyw,” meddai Hans-Otto Pörtner, cyd-gadeirydd gweithgor yr IPCC.

Rhyddhawyd adroddiad yr IPCC bum niwrnod ar ôl i Rwsia lansio rhyfel ymosodol imperial yn erbyn yr Wcrain - rhyfel sydd ynddo'i hun yn llawn tanwydd ffosil ac wedi'i lapio â buddiannau ynni ac economaidd, ac a fydd yn cyfrannu ymhellach at allyriadau carbon. Ar ben hynny, daw'r adroddiad hwn ddiwrnod ar ôl arlywydd Rwseg archebwyd grymoedd niwclear ei wlad i gael eu rhoi ar “ddyletswydd ymladd,” gan gynyddu’r risg o ryfel niwclear a bygwth trychineb hinsawdd.

Mae rhyfel Rwsia yn erbyn yr Wcrain eisoes wedi gweld achosion o dorri cyfraith ddyngarol ryngwladol a hawliau dynol, gan gynnwys lluoedd Rwseg defnyddio arfau gwahardd megis arfau rhyfel clwstwr a defnyddio arfau ffrwydrol mewn ardaloedd poblog, taro ysbytai, cartrefi, ysgolion, a seilwaith sifil arall. Mae'r gwrthdaro hefyd eisoes wedi cynnwys difrifol effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys llygredd o safleoedd a deunydd milwrol, yn ogystal ag o ddefnyddio arfau ffrwydrol mewn ardaloedd poblog, risgiau ymbelydredd o ymladd yn y cyfleuster pŵer niwclear Chernobyl, halogi dŵr daear, a mwy.

Nawr, mae perygl iddo ddod yn niwclear, gan roi'r byd i gyd mewn perygl. Byddai defnyddio hyd yn oed un bom niwclear yn hollol yn ddinistriol. Byddai'n lladd cannoedd o filoedd o bobl, byddai'n dinistrio seilwaith hanfodol, byddai'n rhyddhau ymbelydredd a fydd yn niweidio cyrff dynol, anifeiliaid, planhigion, tir, dŵr ac aer am genedlaethau. Os bydd yn troi’n gyfnewidfa niwclear gyda NATO neu’r Unol Daleithiau, byddwn yn wynebu trychineb digynsail. Gallai miliynau o bobl farw. Bydd ein systemau gofal iechyd, sydd eisoes wedi’u llethu gan ddwy flynedd o bandemig byd-eang, yn cwympo. Bydd yr argyfwng hinsawdd yn cael ei waethygu'n esbonyddol; gallai fod dirywiad trychinebus mewn cynhyrchu bwyd ac a newyn byd-eang gallai hynny ladd y rhan fwyaf o ddynoliaeth.

Yn y foment hon, rhaid i bawb gondemnio'r bygythiad i ddefnyddio arfau niwclear, yn ogystal â'r bomio parhaus ar sifiliaid, y rhyfel yn gyffredinol, a gweithred ymosodol imperialaidd llywodraeth Rwseg. Mae darparu rhyddhad dyngarol, dod â'r rhyfel i ben, a'i atal rhag troi niwclear yn brif flaenoriaethau. Ond rhaid inni gydnabod hefyd yr hyn a’n harweiniodd ni yma. Mae’r argyfwng hwn yn ganlyniad anochel adeiladu trefn fyd-eang yn seiliedig ar filitariaeth, yn union fel y mae’r dimensiwn niwclear yn ganlyniad anochel i Wladwriaethau yn meddu ar arfau niwclear ac yn honni eu bod yn arf cyfreithlon o “ddiogelwch”.

Diddymu niwclear yw'r unig ateb i risg eithafol rhyfel niwclear. Diarfogi a diddymu rhyfel a datgymalu’r peiriant rhyfel byd-eang yw’r atebion i atal y dioddefaint dynol a welsom eisoes o’r gwrthdaro hwn a chymaint o rai eraill o’i flaen. Mae hyn i gyd yn cymryd mwy fyth o frys yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd, sy'n gofyn nid trais ond heddwch, cyfiawnder, dirywiad, a chydweithrediad rhyngwladol ac undod os ydym am oroesi.

Mynd i'r afael â'r bygythiad o ddinistrio niwclear

Mae clebran niwclear Putin yn dangos yn glir iawn y perygl y mae bodolaeth arfau niwclear yn unig yn ei achosi i'n byd. Nid yw arfau niwclear yn ataliadau. Maent ar gyfer llofruddiaeth torfol. Mae’r syniad bod bomiau niwclear yn dod â “sefydlogrwydd” i fyd sy’n gwario’n syfrdanol fwy ar arfau a rhyfel nag ar les cymdeithasol wyneb i waered. Ni all arfau dinistr torfol atal rhyfel, dim ond dinistr torfol y gallant ddod ag ef.

Mae'r ateb - diarfogi niwclear - yn syml. Yr unig beth sy'n ei wneud yn gymhleth yw'r buddiannau cyfalafol a gwleidyddol sy'n gysylltiedig â pharhau trais niwclear.

Yn yr un modd â’r argyfwng hinsawdd, lle’r ydym yn gwybod yr atebion i’n cerdded yn ôl o’r clogwyn—dod â’r defnydd o danwydd ffosil i ben, dirywiad mewn perthynas â defnyddio a defnyddio ynni, ac ati—rydym yn gwybod yr ateb i’r argyfwng niwclear. Yr ateb yw diarfogi niwclear. Mae gennym ni hyd yn oed yn barod cytundeb rhyngwladol y mae’r rhan fwyaf o wledydd y byd yn ei gefnogi, i gytundeb sy’n gwahardd arfau niwclear ac yn darparu ar gyfer eu dileu. Gwyddom, o safbwynt technegol, sut i ddatgymalu arf niwclear, sut i ddinistrio awyrennau bomio a thaflegrau ac arfau niwclear yn ddiwrthdro ac yn wiriadwy.

Ac eto, yn yr un modd â’r atebion i’r argyfwng hinsawdd, dywedir wrthym mai breuddwyd iwtopaidd yw diarfogi niwclear, rhywbeth y mae pobl naïf yn unig yn ei fynnu. Dywedir wrthym fod arfau niwclear yn cadw'r heddwch ac yn atal rhyfel. Ond mae gwladwriaethau arfog niwclear wedi bod yn rhyfela â'i gilydd ers degawdau trwy wrthdaro dirprwyol; mae arfau niwclear wedi achosi niwed ym mhobman y cawsant eu defnyddio, eu profi a'u cynhyrchu; ac rydym yn awr yn edrych ar y dibyn o ryfel niwclear posibl sy'n cael ei lansio gan un o'r ddwy wladwriaeth arfog niwclear fwyaf.

Dywedir wrthym fod diarfogi niwclear yn amhosib, “na allwch chi roi’r genie niwclear yn ôl yn y botel.” Ond wrth gwrs fe allwn ni gymryd pethau ar wahân. Gallwn eu datgymalu a’u dinistrio, a hybu’r cymhellion cyfreithiol, gwleidyddol ac economaidd yn erbyn meddu ar arfau niwclear.

Dywedir wrthym fod diarfogi niwclear yn syniad drwg oherwydd yn y dyfodol fe allai “actiwr afresymol” dorri cyfraith a normau rhyngwladol ac adeiladu bom niwclear. Ni all hyn fod y rheswm pam yr ydym yn caniatáu i lond llaw o wladwriaethau feddu ar filoedd o arfau niwclear heddiw. Mae “afresymoldeb” yma ac yn awr, ym mholisïau ac arferion yr holl daleithiau arfog niwclear sy'n credu y gall eu ffantasïau o ataliaeth fynd rhagddynt yn ddiwrthwynebiad am byth.

Nid oes gan yr holl ddadleuon hyn unrhyw beth i'w wneud â'r hyn sy'n bosibl mewn gwirionedd. Dysgwyd y dadleuon hyn inni, ac i wawdio’r syniad o ddiarfogi, oherwydd mae buddiannau breintiedig mewn cynnal ffantasi ataliaeth niwclear. Cwmnïau preifat, yn enwedig y rhai sydd â chysylltiadau gwleidyddol, yn gwneud arfau niwclear. Maent yn elwa o adeiladu dyfeisiau dinistr torfol. Mewn llawer o achosion, dyma'r un cwmnïau sy'n elwa o ryfel yn gyffredinol - maen nhw hefyd yn adeiladu bwledi, bomiau, tanciau ac awyrennau. Ac mewn rhai achosion, maen nhw hefyd yr un cwmnïau sy'n elwa o filitareiddio ffiniau, i sicrhau nad yw pobl sy'n ffoi rhag rhyfeloedd (yr oedd eu harfau'n eu hwyluso) a newid hinsawdd yn cael unrhyw ddihangfa.

Mae’r naratifau mawreddog o “sefydlogrwydd geostrategaidd” a “dinistr cyd-sicr” ac ymadroddion eraill o’r fath a gynhyrchir gan y cyfadeilad niwclear-diwydiannol i fod i fod yn ymadroddion brawychus, clyfar eu sain i helpu i weithgynhyrchu hyder a chydsyniad ar gyfer yr hyn sydd, mewn gwirionedd, yn polisi ar gyfer llofruddiaeth torfol sifiliaid a'r posibilrwydd o ddinistrio'r blaned gyfan. Mae’r gwladwriaethau arfog niwclear a nifer o’u cynghreiriaid, gan gynnwys Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd (NATO), wedi mynd allan o’u ffordd ers blynyddoedd i geisio chwalu unrhyw wrthwynebiad neu stigmateiddio arfau niwclear, er mwyn atal gwahardd arfau niwclear, ac i orfodi dileu'r arfau dinistrio torfol hyn. Nawr ein bod ar y dibyn niwclear, a fydd eu sefyllfa yn newid?

Cwtogi ar filitariaeth

Mae llawer o drefnwyr gwrth-niwclear ac antiwar, yn y foment hon, yn teimlo anobaith. Nid yn unig oherwydd ein bod yn edrych ar fygythiad difrifol o ddefnyddio arfau niwclear a rhyfel niwclear posibl, nid yn unig oherwydd bod rhyfel arall eto yn achosi dioddefaint dynol erchyll, sydd i gyd yn amlwg yn ddinistriol. Ond daw'r anobaith hefyd oherwydd ein bod yn gwybod yn iawn beth fydd yr ymateb prif ffrwd yn debygol o fod gan y gwladwriaethau arfog niwclear, a'r gwledydd eraill sydd wedi'u milwroli'n drwm, a'u melinau trafod, academyddion, a diwydiant. Bydd yn debygol o ddyblu lawr ar arfau niwclear. Mae'n debygol y bydd yn cerdded yn ôl rheolaeth breichiau. Mae’n debygol y bydd yn buddsoddi biliynau yn fwy yn y “moderneiddio” arfau a milwrol, hyd yn oed ar ôl gwario biliynau ar y prosiectau hyn eisoes. Bydd yn debygol o fuddsoddi mwy mewn systemau newydd o drais, gan gynnwys arfau ymreolaethol a rhyfela seibr.

Gallwn weld hyn eisoes gan yr Almaen cyhoeddiad am fuddsoddi can biliwn ewro yn ei fyddin. Wrth edrych ar yr argyfwng militaraidd hwn, bydd y llywodraethau sydd eisoes wedi buddsoddi cymaint mewn arfau a rhyfel eisiau cadw ar y trywydd hwn. Fel pe baent ond wedi cael mwy o filitariaeth, gallent fod wedi atal y gwrthdaro hwn. Fel pe na bai militariaeth ei hun - a'r gosb am filitariaeth, megis goresgyniadau'r Unol Daleithiau a galwedigaethau yn Irac ac Affganistan, galwedigaeth Israel ac apartheid ym Mhalestina, bomio Rwsia yn Syria ac ehangu imperialaidd, ymosodedd NATO, ac ati - a arweiniodd i'r argyfwng hwn yn y lle cyntaf.

Mae'r byd yn gwario bron i ddau driliwn o ddoleri y flwyddyn ar filitariaeth. Yr Unol Daleithiau sy'n dominyddu'r siartiau, ac yna gwledydd gorllewinol yn bennaf, sydd hefyd yn allforwyr arfau mawr. Mae'r byd yn orlawn o arfau. Mae pobl wedi dioddef effeithiau rhyfel yn ddi-stop ers yr Ail Ryfel Byd. Mae'r ymosodiadau erchyll yn erbyn sifiliaid a seilwaith sifil yr ydym wedi'u gweld yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf yn yr Wcrain wedi'u rhagflaenu gan y difrod a'r targedu bwriadol ar sifiliaid yn Fiet-nam, Palestina, Syria, Irac, Affganistan, Libya, Yemen—mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Mae’r math o ehangiad imperialaidd a meddiannaeth anghyfreithlon yn seiliedig ar “sfferau dylanwad” wrth chwarae â rhyfel Rwsia eisoes wedi difetha gwledydd di-rif America Ladin, y Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia ac Affrica.

Mae hyn i gyd wedi ymwneud yn bennaf â diogelu buddiannau economaidd gwledydd mwyaf milwrol y byd. Mae wedi hwyluso echdynnu adnoddau a llafur, ecsbloetio bodau dynol, anifeiliaid, tir a dŵr. Wrth i gyfoeth i ychydig gael ei echdynnu trwy ryfel a thrais, mae pobl ym mhobman yn dioddef, gan gynnwys mewn gwledydd milwrol sy'n lansio'r rhyfeloedd hyn. Mae'r Unol Daleithiau yn gwario mwy na $750 biliwn y flwyddyn ar arfau a rhyfel tra bod gofal iechyd, addysg, swyddi, tai, diogelwch bwyd, a lles cyffredinol yn difetha. Mae'r niwed dwys a achosir gan filitariaeth yn digwydd ar ddwy ochr y gwn.

Ymhellach, mae'r filitariaeth a'r trais hwn wedi atgyfnerthu systemau goruchafiaeth wyn a hiliaeth, gan droseddoli'r rhai sy'n derbyn y trais fel terfysgwyr neu filwriaethwyr posibl; troseddoli pobl o’r gwledydd sy’n dioddef o ryfel neu ecsbloetio economaidd—neu sy’n edrych fel pobl a allai fod o’r gwledydd hynny—gyda chyfyngiadau ffiniau, gwyliadwriaeth, aflonyddu, carcharu, cadw, alltudio.

Mae'r hiliaeth hon yn cael ei harddangos yn llawn gyda'r ymateb i ffoaduriaid o'r Wcráin ar hyn o bryd, gyda dinasyddion Wcrain yn cael eu croesawu i wledydd cyfagos tra bod pobl o liw sy'n byw yn yr Wcrain yn cael eu blocio rhag ffoi o'r rhyfel. Heb sôn am fod Fortress Europe wedi gwario biliynau ar gadw ffoaduriaid a cheiswyr lloches allan o Ogledd Affrica a'r Dwyrain Canol ac yn hwyluso eu boddi ar y môr neu eu cadw dan amodau erchyll. Goruchafiaeth wen hefyd yn hysbysu y sioc mae'n ymddangos bod llawer o bobl wyn yn cael gweld rhyfel mewn gwlad Ewropeaidd, lle mae sylwebwyr yn mynegi anghrediniaeth y gallai hyn ddigwydd ar “gwâr” cyfandir.

Gobaith yng nghanol anobaith

Mae anobaith yn ymateb naturiol i’r hyn sy’n ymddangos fel “ffordd o’r byd” llethol. Gwyddom fod militariaeth yn cenhedlu trais a bod y cylch diddiwedd o farwolaeth a dinistr yn cael ei barhau’n gyson gan gynifer o arweinwyr gwleidyddol a’r cyfadeilad milwrol-diwydiannol.

Ond nid anobaith ddylai fod ein hunig ymateb. Datrys, ysbrydoliaeth, gobaith, a gweithredu—mae angen y rhain ar frys, yn enwedig ymhlith y rhai ohonom nad ydynt yn mynd i'r afael ag uniongyrchedd goroesi ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, mae pobl yn yr Wcrain yn gwrthwynebu goresgyniad Rwseg, gan gynnwys trwy wrthwynebiad di-drais, gyda phobl yn wynebu tanciau a milwyr yn y stryd. Mae Rwsiaid yn mynd ar y strydoedd i brotestio gweithredoedd eu llywodraeth, hyd yn oed yn wyneb cadw a charcharu. Mae pobl ledled y byd yn protestio yn erbyn y rhyfel ac yn galw am heddwch, diarfogi, dad-ddwysáu.

Mae grwpiau heddwch, trefnwyr gwrth-ryfel, ac actifyddion diarfogi yn gweithio i ysgogi llywodraethau i ddod â'r gwrthdaro hwn i ben ac i atal ei waethygu trwy filitareiddio pellach. Mae cannoedd o ddeisebau, datganiadau, gweminarau, camau gweithredu uniongyrchol, galwadau i swyddogion etholedig, eiriolaeth yn y Cenhedloedd Unedig, a mwy. Mae sefydliadau dyngarol a phobl gyffredin yn gweithio i ddarparu ar gyfer ffoaduriaid a phobl sydd wedi'u dadleoli.

Mae dod â'r rhyfel hwn i ben yn hollbwysig. Mae atal y nesaf yn hollbwysig. Ond i wneud hynny, mae angen inni gydnabod bod rhyfel hefyd yn mynd rhagddo ledled y byd, gyda bywydau Du a brown yn bennaf ar y lein. Ni all ein gwrthwynebiad i ryfel fod yn gyfyngedig i Wcráin, mae'n rhaid ei fod yn ymwneud â phob rhyfel. Mae undod ar gyfer y niwed a’r trais a achosir gan ryfel yn golygu cydnabod nad yw’r niwed a’r trais hwn wedi’u cyfyngu i un lle neu un sefyllfa ond ei fod yn systemig a strwythurol. Mae rhyfel yn amlygiad o economi wleidyddol fyd-eang, dreisgar sy'n trin rhai bywyd dynol mor ystyrlon a mwyaf na pheidio, sy'n trin elw fel rhywbeth pwysicach na phobl neu blaned.

Ni all ein gwrthwynebiad i ryfel fod yn gyfyngedig i Wcráin, mae'n rhaid ei fod yn ymwneud â phob rhyfel. Mae undod ar gyfer y niwed a’r trais a achosir gan ryfel yn golygu cydnabod nad yw’r niwed a’r trais hwn yn gyfyngedig i un lle neu un sefyllfa ond ei fod yn systemig a strwythurol. Mae rhyfel yn amlygiad o economi wleidyddol dreisgar fyd-eang sy'n trin rhai bywyd dynol yr un mor ystyrlon a mwyaf na pheidio, sy'n trin elw fel rhywbeth pwysicach na phobl neu blaned.

Rhyfel, cyfalafiaeth, hiliaeth, gwladychiaeth, imperialaeth ffiniau, y system garceral, yr argyfwng hinsawdd - mae'r rhain i gyd wedi'u cysylltu'n agos ac wedi'u hadeiladu gan lawer o lywodraethau dros nifer o flynyddoedd. Ac felly er ein bod yn gwrthwynebu'r rhyfel yn yr Wcrain, mae gwir undod yn golygu gwrthwynebu rhyfel ym mhobman, a wynebu'r agweddau ar ein byd sy'n arwain at, yn hwyluso, ac yn parhau i ryfel.

Ac felly er ein bod yn gwrthwynebu'r rhyfel yn yr Wcrain, mae gwir undod yn golygu gwrthwynebu rhyfel ym mhobman, a wynebu'r agweddau ar ein byd sy'n arwain at, yn hwyluso, ac yn parhau i ryfel.

Yn lle buddsoddi mewn militariaeth fel ymateb i'r rhyfel hwn, mae arnom angen y gwrthwyneb. Mae angen inni leihau cyllidebau milwrol. Mae angen i ni ddatgymalu'r arfau sydd gennym a pheidio ag adeiladu rhai newydd. Yn lle hynny, mae angen inni ddefnyddio adnoddau ariannol a dyfeisgarwch dynol ar gyfer diarfogi, i ddarparu ar gyfer pobl ym mhobman—addysg, tai, sicrwydd bwyd, a gofal a llesiant cyffredinol—ac ar gyfer wynebu’r argyfwng hinsawdd.

Gallwn ddod o hyd i obaith yn y rhai sy'n trefnu'n lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang ar gyfer y pethau hyn eisoes. Gallwn ddod o hyd i obaith yn y llywodraethau a'r bobl hynny sy'n ymwrthod â militariaeth, sy'n gweld nad yw'r ateb mewn mwy o arfau ond mewn dulliau cyfunol a chydweithredol i'r problemau y mae trefn fyd-eang cyfalafol, echdynnol, militaraidd wedi'u creu. Mae angen inni ddyblu nid ar filitariaeth ond gwerth cyfraith ryngwladol, a grëwyd yn ofalus ers cenedlaethau; gwrthod a gwadu rhyfel; y gwrthwynebiad di-drais a'r protestio; y prosiectau cydgymorth.

Gwerth bod yn “afrealistig”

Mae diddymu arfau niwclear, rhyfel, ffiniau, yr holl strwythurau trais gwladwriaethol y gallwn eu gweld yn glir ar waith yn y gwrthdaro hwn, wrth wraidd y galw am newid gwirioneddol, parhaol, sy’n newid paradeim y mae arnom ei angen. y byd. Gall deimlo'n helaeth, yn llethol, ac yn annirnadwy. Ond mae'r rhan fwyaf o newid yn annirnadwy nes i ni ei gyflawni.

Hyd yn oed yng nghanol yr argyfwng, mae angen inni blannu'r hadau ar gyfer heddwch. Os na roddir sylw i gyd-destun ehangach yr hyn a arweiniodd at ryfel, os bydd y broses i sicrhau heddwch nid yw ei hun yn ffeministaidd, nid yw'n rhoi lles dynol a phlaned yn ei ganol, yna byddwn yn canfod ein hunain yn ôl yma eto fel sydd gennym gymaint o weithiau cyn.

Bydd llawer yn dweud bod gwneud unrhyw beth heblaw anfon mwy o arfau neu hybu militariaeth fyd-eang yn “afrealistig” fel ymateb i’r argyfwng hwn. Ond hygrededd y militarwyr y mae'n rhaid ei gwestiynu yn y foment hon, nid y rhai sy'n gweithio i adeiladu'r strwythurau a'r diwylliant ar gyfer heddwch, cydweithrediad a lles.

Mae pawb sydd erioed wedi ceisio gwneud unrhyw beth blaengar trwy gydol yr holl hanes wedi'u cyhuddo o fod yn afrealistig. Yr unig reswm y mae newid erioed wedi digwydd yn y byd yw oherwydd bod pobl yn anwybyddu'r beirniadaethau hynny ac yn dal i weithio. Nid yw newid yn cael ei roi i ni gan arweinwyr caredig. Mae newid yn cael ei orfodi, gan bobl. Mae bod yn “afrealistig” yn golygu bod ar flaen y gad o ran newid. Mae'n golygu helpu i newid yr hyn y mae pobl yn ei ystyried yn afrealistig, y maent yn ei weld yn gredadwy i siarad neu weithredu ar fater. Ac yn y pen draw, mae'n golygu helpu i ddatgymalu'r systemau o niwed a gormes ac adeiladu rhywbeth gwell.

*Ray Acheson yw Cyfarwyddwr Rhaglen Ddiarfogi WILPF, sy'n darparu dadansoddiad, ymchwil ac eiriolaeth ar draws ystod o faterion diarfogi o safbwynt ffeministaidd gwrth-filwr. Mae Acheson yn cynrychioli WILPF ar bwyllgorau llywio’r Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear (ICAN), yr Ymgyrch i Atal Robotiaid sy’n Lladd, a’r Rhwydwaith Rhyngwladol ar Arfau Ffrwydrol.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig