Cofleidio Cynhwysiant Radical: Camau Ymarferol ar gyfer Creu Maes Llafur Ymyriadol, Ymyriadol

(Wedi'i ymateb o: Visible Pedagogy, a Teach@CUNY Project, August 14, 2020)

Gan Barrie Gelles

Erbyn hyn, rydym i gyd wedi sylweddoli na fydd paratoi ar gyfer y semester cwympo sydd ar ddod yn teimlo fel unrhyw fis Awst arall wedi'i lenwi â pharatoadau maes llafur. P'un a ydym yn cynllunio ar gyfer cwrs anghysbell, digidol neu hybrid, neu fersiwn ofalus, anghyfarwydd o gwrs personol, mae'n rhaid cynllunio'r semester cyfan i “ddisgwyl yr annisgwyl.” Mae'r dasg addysgegol frawychus hon yn cael ei gwneud yn fwy cymhleth os oes gennych chi sawl cwrs i'w paratoi, a hyd yn oed yn anoddach os ydych chi'n dysgu mewn mwy nag un coleg.

Bydd y semester, a'i holl drapiau pedagogaidd, yn wahanol i unrhyw beth rydyn ni erioed wedi dod ar ei draws o'r blaen. Ni allwn ddibynnu ar ein dulliau addysgu personol nodweddiadol, mae angen ailysgrifennu ein meysydd llafur, ac mae angen ail-greu'r rhan fwyaf o'n haseiniadau. Os oes rhaid i bopeth newid, felly, beth am achub ar y cyfle hwn i ailfeddwl am ein cyrsiau?

Mae nifer o'n cydweithwyr yn dechrau meddwl am ail-lunio paratoadau ein cwrs yn yr union ffordd hon - newid a allai fod yn gadarnhaol yng nghanol amgylchiadau na ellir eu hosgoi. Mae ychydig o'n cydweithwyr wedi ysgrifennu am y syniad hwn, fel Cathy N. Davidson a Dianne Harris, a ysgrifennodd erthygl a ofynnodd “beth pe bai colegau'n ystyried y cwymp hwn nid yn unig fel argyfwng campws o gyfrannau epig ... ond hefyd fel rhywbeth rhyfeddol. cyfle addysgol? ” (Gallwch ddarllen yr erthygl lawn ar y ddolen hon).

Yn yr ysbryd o gofleidio newid a gobeithio bachu’r foment pan mae cymaint ohonom yn cribo trwy ein meysydd llafur, hoffwn rannu rhai camau ymarferol ar gyfer dylunio maes llafur croestoriadol, ymyrraeth. Rhoddais y syniadau hyn ar waith ar gyfer panel ar addysgu cynhwysol yng nghynhadledd y Gymdeithas Theatr mewn Addysg Uwch, ond maent yn ddulliau profedig yr wyf wedi'u harchwilio ers blynyddoedd. Rwyf wedi bod yn cynnwys yr elfennau hyn yn fy nghyrsiau, wedi'u gwasgaru ar draws dwy ddisgyblaeth a thri choleg, ers blynyddoedd lawer. Rwy'n mynnu bod y cynwysoldeb hwn oherwydd rwyf am i'm cyrsiau fod yn hygyrch, yn groesawgar, yn ymyrraeth ac yn golygu ar gyfer unrhyw fyfyriwr a allai gofrestru ar gyfer y cwrs. Mae ymgorffori'r mentrau a'r polisïau hyn yn fy ystafelloedd dosbarth - yn bersonol ac yn ddigidol - wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i ethos a deinameg cymuned yr ystafell ddosbarth. A yw'n fwy o waith? Ydy, ond mae'n werth chweil.

Nid menter addysgeg bersonol yn unig yw cymryd camau i fod yn radical gynhwysol; mae hefyd yn safbwynt gwleidyddol. Mae'r ffordd rydyn ni'n dewis strwythuro ein hystafelloedd dosbarth (llythrennol neu drosiadol, corfforol neu ddigidol) yn ffordd i ni fodelu cymdeithas yn fach. Rydym yn creu bydoedd bach yn ein hystafelloedd dosbarth, mewn man dynodedig, am gyfnod cyfyngedig o amser. Felly gofynnaf ichi: sut ydych chi am newid y byd eleni?

Cynhwysiant Radical ar gyfer Ymyrraeth Maes Llafur: Camau Ymarferol

Paratowyd gan Barrie Gelles fel rhan o gyflwyniad ar gyfer sesiwn ATHE 2020: “Addysgu Cynhwysol: Aseiniadau, Asesiadau, Polisïau Cwrs”

Ni fwriedir i'r canllaw hwn o gamau ymarferol fod yn gynhwysfawr mewn unrhyw fodd. Mae hon yn ddogfen fyw (y gellir ei gweld wrth y ddolen google hon) a fydd yn cael ei ddiweddaru a'i ddiwygio'n barhaus. Mae'r adnodd hwn yn darparu rhai camau cychwynnol i ymyrryd mewn cynnwys maes llafur nodweddiadol, polisïau, aseiniadau a gwerthusiadau. Mae hwn yn bad lansio ar gyfer llawer o ffyrdd eraill i gofleidio cynwysoldeb radical gydag ymwybyddiaeth bod yn rhaid i bob ymyrraeth fod yn groestoriadol.

Newidiadau Cyfannol ar gyfer Cynhwysiant Radical; Neu, Sut i Ddadadeiladu'r Maes Llafur Hegemonig

 • Cael gwared ar y syniad o unffurfiaeth - nid yw'n deg!
 • Bydd pob myfyriwr yn profi'r cwrs yn wahanol ar sail ei amgylchiadau a'i hunaniaeth - pwyswch arno!
 • Os ydych chi'n cydnabod bod gan bob myfyriwr anghenion unigol, byddwch chi'n dechrau creu gwaith cwrs sydd wedi'i gynllunio i gael hyblygrwydd wedi'i ymgorffori.
 • Peidiwch â bod ofn caredigrwydd - nid yw bod yn garedig yn lleihau eich trylwyredd na'ch arbenigedd fel ysgolhaig. Mae osgoi caredigrwydd ac addfwynder yn eich addysgeg yn ymddygiad gwrth-ffeministaidd wedi'i fewnoli.
 • Creu holiadur ar gyfer myfyrwyr y gallant ei lenwi cyn neu ar ddiwrnod cyntaf y dosbarth sy'n caniatáu iddynt rannu unrhyw beth yr hoffent ichi ei wybod; peidiwch â gwneud iddyn nhw wneud hyn yn allanol yn y dosbarth; rhowch gyfle iddyn nhw ei ysgrifennu / teipio / recordio a'i gyflwyno i chi yn breifat.
 • Cadwch y llinellau cyfathrebu ar agor fel bod myfyrwyr yn deall y gallant gysylltu â chi i ofyn am newidiadau heb gael eu barnu na'u cosbi.
 • Byddwch yn glir â'ch disgwyliadau. Byddwch yr un mor eglur â'ch llety. Gadewch i fyfyrwyr wybod na fyddant yn cael eu cosbi am fod yn sâl, ymdrechu trwy ddigwyddiadau bywyd, neu fod angen llety. Nid yw bod yn ddynol yn eu gwneud yn fyfyriwr llai medrus. Ni allwch eu helpu i lwyddo os oes arnynt ofn siarad â chi.
 • Normaleiddio methiant fel rhan o'r broses ddysgu.
 • Dewch o hyd i leoedd yn nyluniad y maes llafur fel bod gan yr aseiniadau elfen o ddewis (gweler isod am enghreifftiau) a bod cyfarwyddiadau'r cwrs yn canolbwyntio ar y myfyriwr trwy gynnwys myfyrwyr wrth eu creu. Gofynnwch i'r myfyrwyr beth maen nhw eisiau / angen ei ddysgu a gadewch iddo lywio peth o gynnwys y cwrs.

Addysgeg Gwrth-hiliol

 • Hanes ymyrraeth braint.
 • Nodwedd awduron, artistiaid ac ysgolheigion BIPOC ar y maes llafur.
 • Ymhelaethwch ar fyfyrwyr BIPOC yn yr ystafell - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deg pan fydd myfyrwyr yn codi eu dwylo ac yn cael eich synnu at fyfyrwyr sy'n siarad dros ei gilydd.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau castio i ddatgelu a datgymalu hiliaeth yn hanes theatr ac yn y diwydiant cyfredol.
 • Cynhwyswch naratifau o ryddhad BIPOC, llwyddiant a llawenydd, nid dim ond brwydro.
 • Peidiwch â phlismona beth mae myfyrwyr BIPOC yn ei gael i ganu neu actio yn y dosbarth; peidiwch â phlismona cyrff myfyrwyr BIPOC trwy ofyn iddynt newid eu dillad, eu gwallt, neu unrhyw agwedd arall ar eu hymddangosiad corfforol i gydymffurfio â model supremacist gwyn.
 • Peidiwch â ffitio naratifau a hanes BIPOC yn syml i fodel supremacist gwyn Eurocentric - ailfeddwl am strwythur cyfan sut rydych chi'n fframio'r deunydd.
 • Cofiwch fod syniadau “norm” a “niwtral” y diwydiant a hyfforddiant wedi’u gwreiddio mewn goruchafiaeth wen. Mae'r “safon rhagoriaeth” eisoes / bob amser wedi ei thrwytho mewn hiliaeth.

Creu Gofod Amrywiol Rhywiol a Queer yn yr Ystafell Ddosbarth (Yn llythrennol, yn ffigurol ac yn ddigidol)

 • Cyflwynwch eich rhagenwau eich hun ar y diwrnod cyntaf - mae'n arwydd o le diogel ar gyfer mynegiant rhyw.
 • Peidiwch â defnyddio iaith ar sail rhyw fel “merched a boneddigesau” neu “fechgyn.” Rhowch gynnig ar “Folks” neu “myfyrwyr” neu hyd yn oed “gefnogwyr theatr gerdd.”
 • Yn yr arolwg uchod, cynigiwch gyfle i fyfyrwyr rannu eu rhagenwau cyn neu yn ystod y dosbarth cyntaf heb eu galw allan i'w gyhoeddi'n gyhoeddus (gweler yr awgrym am arolwg). Sylwch: defnyddiwch y term “rhagenwau,” yn hytrach na “rhagenwau a ffefrir.”
 • Os yw myfyriwr neu chi arall yn y cam-drin yn camymddwyn, gwnewch y cywiriad, ymddiheurwch yn gryno os gwnaethoch y gwall, a symud ymlaen. Byddwch yn wyliadwrus i sicrhau nad oes mwy o gamarwain yn digwydd. Peidiwch â gwneud i'r myfyriwr wneud y llafur emosiynol o wneud i chi deimlo'n fwy cyfforddus yn y sefyllfa.
 • Tynnwch eich rhagdybiaethau am fyfyrwyr - gadewch iddyn nhw ddweud wrthych chi pwy ydyn nhw. Ni allwch farnu llyfr yn ôl ei glawr ac ni ddylai cyflwyniad myfyriwr arwain at ragdybiaethau.
 • Nodwedd artistiaid queer, di-ddeuaidd, a thraws, awduron ac ysgolheigion yn y maes llafur.
 • Mynd i'r afael â hanes queer o fewn fframwaith hanes hegemonig; dewch o hyd i leoedd lle mae'n bodoli hyd yn oed pan nad oedd yr hanes hegemonig yn ei gynnwys.
 • Cynhwyswch naratifau mwy distaw o ryddhad, llawenydd a llwyddiant, nid dim ond brwydro.

Cydnabod Anabledd a Dylunio Gwaith Cwrs Hygyrch

 • Pan feddyliwch am hygyrchedd, cynigiwch ef i BOB myfyriwr. Yn y ffordd honno nid ydych yn porthol hygyrchedd i'r myfyrwyr sydd wedi dod ymlaen ag anabledd. Bydd gan rai myfyrwyr anableddau anweledig, ni fydd rhai yn barod i fod yn gyhoeddus â'u hanableddau, ac efallai na fydd rhai myfyrwyr yn cydnabod eu hanghenion am hygyrchedd fel y cyfryw.
 • Dylai'r meysydd llafur fod yn ddigidol ac yn hygyrch. Trwy eu gwneud yn ddogfen fyw, gallwch wneud newidiadau trwy gydol y semester (effeithlon!). Mae hefyd yn ei gwneud hi'n haws i fyfyrwyr ddefnyddio darllenwyr sgrin (ar yr amod eich bod chi'n defnyddio'r platfform cywir). Dylid cyflwyno gwybodaeth mewn sawl ffordd - mae pawb yn derbyn gwybodaeth yn wahanol.
 • Mae angen amrywio aseiniadau fel nad ydyn nhw i gyd yn ysgrifennu braint mewn modd a bennwyd ymlaen llaw. Creu rhai aseiniadau nad oes angen traethodau hir arnynt. Rhowch gynnig ar Aseiniad “di-draethawd”. Ychwanegwch rai aseiniadau creadigol i'r semester. Rhowch gynnig ar bodlediad neu brosiect digidol!
 • Caniatáu cyfrifiaduron, tabledi a ffonau yn y dosbarth. Mae angen technoleg ar lawer o fyfyrwyr i gymryd rhan lawn mewn gwaith cwrs. Gall technoleg helpu gyda nam ar y golwg, nam ar y sain, swyddogaeth weithredol, namau sgiliau echddygol manwl, a mwy. Meddyliwch am ganiatáu i dechnoleg yn y dosbarth ganiatáu i fyfyrwyr gael eu hoffer.
 • Gellir gwneud pob arholiad yn ddigidol, mynd â hi adref, llyfr agored, a heb ei rwystro. Nid oes bron dim i'w ennill trwy orfodi myfyrwyr i sefyll arholiad o fewn cyfyngiadau amser. Yn well eto, rhowch wythnos gyfan iddyn nhw weithio ar eu harholiad a gadewch iddyn nhw roi atebion meddylgar ac ystyriol.
 • Peidiwch â gofyn am gyfranogiad fideo ar chwyddo. I fyfyrwyr niwro-ysbeidiol - yn enwedig myfyrwyr â materion prosesu synhwyraidd a / neu fyfyrwyr awtistig - gall defnyddio fideo wrth chwyddo fod yn anghyfforddus, yn tynnu sylw, a hyd yn oed yn boenus.
 • Byddwch yn ymwybodol o ofod corfforol yr ystafell ddosbarth a gwahoddwch fyfyrwyr i roi gwybod ichi a oes angen newidiadau arnynt. Gall hyn fod mor amlwg â defnyddiwr cadair olwyn heb ddesg iawn neu fyfyriwr byddar angen gosod ei ddehonglwyr mewn sedd benodol o flaen y dosbarth. Ond mae yna ffyrdd eraill mae gofod corfforol yn effeithio ar fyfyrwyr - efallai bod eistedd yn y cadeiriau caled yn rhy egnïol i rai myfyrwyr eistedd yn unionsyth; efallai bod y goleuadau'n achosi gorlwytho synhwyraidd; ac ati Agorwch y sgwrs gyda'r myfyrwyr.
 • Creu offer cyflwyno ystafell ddosbarth sy'n rhoi pwyntiau amlwg yr hyn rydych chi'n ei ddweud yn ysgrifenedig wrth i chi eu dweud (naill ai trwy daflunio, taflenni, neu dudalen ar LMS) fel y gall myfyrwyr ddefnyddio eu galluoedd dysgu gweledol yn ystod darlithoedd a thrafodaeth wrth ddysgu dysgu. efallai na fydd galluoedd yn ddigon. Cofiwch ddefnyddio delweddau cyferbyniol uchel, ffont heb ei weini, a meddyliwch am yr hyn i'w gynnwys (cydbwyso'r wybodaeth hanfodol heb orlwytho'r sgrin).
 • Defnyddiwyd pennawd caeedig ar bob fideo. Mae angen i lawer o fyfyrwyr weld y geiriau yn ogystal â'u clywed - mae hyn yn allweddol i fyfyrwyr byddar, myfyrwyr trwm eu clyw, rhai myfyrwyr awtistig, rhai myfyrwyr â phroblemau prosesu synhwyraidd, rhai myfyrwyr sydd â phroblemau prosesu clywedol, ac ati.
 • Wrth ddefnyddio Zoom, ystyriwch fod pennawdu caeedig yn broblem i fyfyrwyr byddar, myfyrwyr trwm eu clyw, a myfyrwyr ag anghenion prosesu clywedol - nid yw Zoom yn darparu pennawdau caeedig yn awtomatig (er bod yna opsiynau meddalwedd trydydd parti a gallwch chi neilltuo rôl “stenograffydd” llafur-ddwys iawn i unigolyn). Am yr hyn y mae'n werth, mae pennawd caeedig ar google meet, waeth pa mor amherffaith.
 • Creu cyfleoedd mewn trafodaeth ddosbarth nad ydyn nhw'n dibynnu ar siarad yn estynedig ac yn uchel. Efallai y byddwch chi'n cynnig cyfleoedd i ysgrifennu syniadau a'u rhoi i flaen yr ystafell. Efallai y byddwch yn cynnig sgyrsiau digidol i roi cyfle i fyfyrwyr sy'n cael trafferth gyda rhyngweithio cymdeithasol siarad eu meddwl yn ddigidol.
 • Bydd angen mwy o amser ar rai myfyrwyr i eirioli eu meddyliau neu bydd angen dull arall arnynt i fynegi eu meddyliau. Mae caniatáu’r opsiwn sgwrsio yn Zoom yn ffordd wych o ddarparu mwy o hygyrchedd wrth sgwrsio. Yn bersonol, ceisiwch beidio â rhuthro myfyrwyr a cheisiwch beidio â thorri ar eu traws. Efallai y byddwch chi'n synnu faint o anableddau sy'n effeithio ar leferydd ar sawl lefel - mae'n gofyn am swyddogaethau gwybyddol a modur cymhleth a allai fod yn gymhleth hyd yn oed i'r myfyrwyr anabl sy'n ymddangos bod ganddynt sgiliau lleferydd nodweddiadol.
 • Creu cyfleoedd i ymatebion a thrafod deunyddiau fod yn ddigymar. Er enghraifft, gadewch i fyfyrwyr ddod â'u cwestiynau i'r dosbarth neu gymryd rhan mewn bwrdd trafod ar ôl dosbarth. Ni all pawb feddwl yn glir o dan bwysau wedi'u hamseru neu mewn ystafell sy'n llawn pobl.
 •  Os ydych chi'n gweithio gyda myfyriwr byddar, cymerwch amser i ddysgu ychydig o gyfarchion ASL sylfaenol fel eu bod yn teimlo bod croeso iddyn nhw yn y gofod. Gofynnwch iddyn nhw sut hoffen nhw i'w henw gael ei ddweud (ar lafar yn erbyn ASL). Siaradwch yn uniongyrchol â'r myfyriwr, nid â'r cyfieithwyr ar y pryd. Cymerwch amser i ddysgu sut mae cyfieithwyr ar y pryd yn gweithio, lle mae'n rhaid iddyn nhw eistedd mewn ystafell ddosbarth, a sut y bydd yn effeithio ar eich myfyriwr pan fydd dirprwy gyfieithydd ar y pryd. Byddwch yn ymwybodol o'ch lleoliad corff mewn perthynas â'r myfyriwr byddar - byddwch yn weladwy iddynt. Cymerwch y cam cyntaf i gynnig amser i'r myfyriwr, gyda'r cyfieithwyr ar y pryd, i drafod sut mae'r cwrs yn gweithio iddyn nhw.
 • Bydd angen i fyfyrwyr golwg gwan a myfyrwyr dall gael mynediad at ddeunyddiau ar gyfer dosbarth cyn amser fel y gallant ddefnyddio offer i'w gwneud yn hygyrch. Y ffordd honno pan ddefnyddiwch gyfryngau gweledol yn y dosbarth, maent eisoes wedi ymgysylltu â'r deunydd. Os nad yw hyn yn bosibl, dosbarthwch y deunyddiau iddynt ar ôl dosbarth.
 • Dylai delweddau gael disgrifiad ysgrifenedig mewn deunyddiau. Dylai'r cyfryngau gweledol ddod â disgrifiadau sain pryd bynnag y bo hynny'n bosibl.
 • Bydd rhai myfyrwyr yn cael anhawster ysgrifennu; mae yna gamau y tu hwnt i'w cyfeirio at adnoddau'r campws y gallwch eu cymryd. Ystyriwch addasu'r aseiniad ar eu cyfer - gadewch iddynt ei gofnodi, er enghraifft.

Cydnabod Gwahaniaethau Cymdeithasol-Economaidd a Chydbwysedd Gwaith / Bywyd (Im)

 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod gan eich myfyrwyr ddiogelwch ariannol, cartref sefydlog, neu ddiogelwch bwyd. Efallai y bydd hyd yn oed myfyrwyr sy'n byw ar y campws yn cyllidebu prydau bwyd ac yn poeni am ble y byddant yn aros yn ystod yr egwyl.
 • Mae rhai myfyrwyr yn mynd trwy'r ysgol wrth gael swyddi a / neu gyfrifoldebau teuluol. Os cymerwch nad oes gan bob myfyriwr unrhyw rwymedigaethau eraill y tu allan i'r ysgol, byddwch yn y pen draw yn creu cyfarwyddyd anghyfartal ar gyfer llwyddiant yn eich cwrs. Sicrhewch y gellir gwneud eich gwaith cwrs mewn cyfnod rhesymol o amser bob wythnos.
 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod gan bob myfyriwr fynediad at gyfrifiadur. Efallai eu bod yn rhannu un gyda llawer o aelodau'r teulu neu efallai nad oes ganddyn nhw un o gwbl. Efallai na fydd ganddynt fynediad at rhyngrwyd dibynadwy trwy'r amser. Cydnabod y bydd rhai myfyrwyr yn cwblhau aseiniadau yn ystod cymudo neu egwyliau yn y gwaith. Bydd rhai myfyrwyr yn gwneud eu holl ddarllen ac ysgrifennu ar eu ffonau oherwydd nad oes ganddyn nhw gyfrifiadur na llechen. A yw deunyddiau ac aseiniadau eich cwrs yn caniatáu ar gyfer hynny?
 • Peidiwch â gofyn am gyfranogiad fideo ar chwyddo. Ni fydd gan bob myfyriwr yr ystod band rhyngrwyd i ganiatáu trosglwyddo fideo. Efallai na fydd rhai myfyrwyr eisiau rhannu preifatrwydd eu cartrefi neu ddatgelu amodau byw. Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn mynychu'r dosbarth wrth ofalu am aelod o'r teulu a ddim eisiau datgelu hynny i weddill y dosbarth.
 • Ceisiwch beidio â gwneud i fyfyrwyr gyflwyno copïau caled o bapurau os yn bosibl. Ni fydd gan rai myfyrwyr fynediad at argraffwyr ac, yn aml, ni fydd gan yr un myfyrwyr hynny amser i ddefnyddio'r llyfrgell neu'r labordy cyfrifiadurol i argraffu'r aseiniad mewn pryd.
 • Defnyddiwch OER (adnoddau addysgol agored) a thestunau digidol pan allwch chi - bydd yr adnoddau rhad ac am ddim hyn yn helpu myfyrwyr ar gyllideb.
 • Byddwch yn hyblyg gyda therfynau amser os yw'r myfyriwr yn cael amser caled yn jyglo ei gydbwysedd gwaith / bywyd (im) - ni fydd y byd yn dod i ben os byddwch chi'n estyn dyddiad cau.

Barrie Gelles yn Ph.D. ymgeisydd yn Y Rhaglen Theatr a Pherfformio ac yn dysgu Lleferydd / Cyfathrebu at Hanes Coleg Baruch a Theatr Gerdd mewn sawl coleg nad yw'n CUNY.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 thought on “Embracing Radical Inclusivity: Practical Steps for Creating an Intersectional, Interventionist Syllabus”

 1. Pingback: CORFF CORFF CORFF - Hunaniaeth ac amrywiaeth y sgrin ar y sgrin

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig