Addysg yn hanfodol i gynnal yr ymgyrch i ddileu arfau niwclear (Japan)

(Wedi'i ymateb o: Y Mainichi. Awst 6, 2018)

Nododd Hiroshima 73 mlynedd ers bomio atomig y ddinas ar Awst 6, 1945. Bydd Nagasaki yn gwneud yr un peth ar Awst 9. Mae'r dyddiau hyn yn ein hatgoffa am effeithiau ofnadwy'r bomiau atomig a laddodd ac a anafodd gannoedd o filoedd. o fodau dynol, a gwerthfawrogiad heddwch.

Mae nifer yr hibakusha, neu'r bobl sy'n agored i ymbelydredd a achosir gan y bomiau atomig, yn gostwng flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn ôl y weinidogaeth iechyd, roedd 155,000 hibakusha ym mis Mawrth eleni, a bu farw 90,000 hibakusha yn ystod y degawd diwethaf. Mae nifer y goroeswyr sy'n uniongyrchol agored i ymbelydredd yn ninasoedd Hiroshima, Nagasaki a'r ardaloedd cyfagos o dan 100,000 am y tro cyntaf. Eu hoedran ar gyfartaledd yw 82 ac maent yn heneiddio.

Mae Keiko Ogura, 81, a ddaeth yn hibakusha pan oedd hi'n wyth oed yn Hiroshima, wedi bod yn adrodd ei stori yn Saesneg i ymwelwyr tramor. Mae hi'n cynnig ei thystiolaethau mewn cynadleddau rhyngwladol a digwyddiadau tramor. “Fe ddaw diwrnod pan mai dim ond cofroddion sydd ar ôl. Rwy’n tystio meddwl bob dydd mai dyma’r diwrnod olaf. ” Meddai.

Wrth i niferoedd hibakusha ddirywio, mae addysg sy'n cario'u lleisiau yn dod yn bwysicach.

Mae dwy ddinas bomio atomig Japan yn frwd dros addysg heddwch. Mae gan ddinas Hiroshima raglen addysg heddwch 12 mlynedd o hyd sy'n ymdrin â myfyrwyr ysgol elfennol i ysgolion uwchradd. Lansiodd dinas Nagasaki ddosbarthiadau eleni sy'n canolbwyntio ar ddeialog rhwng hibakusha a myfyrwyr, nid dim ond ar wrando ar straeon goroeswyr.

Mae pwysigrwydd dysgu am heddwch yr un peth i blant o amgylch Japan. Gall rhywun deimlo sut beth yw rhyfel trwy sefyll yn Hiroshima neu Nagasaki a gwrando ar yr hyn sydd gan hibakusha i'w ddweud.

Fodd bynnag, yn ôl Llywodraeth Ddinesig Hiroshima, gostyngodd nifer y myfyrwyr sy'n ymweld â'r ddinas ar wibdeithiau ysgol i ryw 320,000, llai na 60 y cant o uchafbwynt canol yr 1980au.

Mae'n hanfodol atal ymweliadau â'r dinasoedd hynny rhag dod yn brofiad o bryd i'w gilydd. Mae rhyfeloedd nid yn unig yn lladd neu'n anafu pobl, ond hefyd yn dinistrio dinasoedd a natur, yn creu ffoaduriaid ac yn gwneud cymdeithasau'n dlawd. Mae trafod sut i atal rhyfel mewn dosbarthiadau yn ffordd bosibl o adeiladu ar yr ymweliadau hynny.

Cyfrifoldeb y llywodraeth yw gwneud y byd yn ymwybodol o erchyllterau arfau niwclear. Ond trodd gweinyddiaeth y Prif Weinidog Shinzo Abe ei gefn ar y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear, a fabwysiadwyd y llynedd yn y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Gwnaeth Tokyo hynny wrth ystyried safle Washington, sy'n darparu ymbarél niwclear dros Japan. Dywed y weinyddiaeth y bydd yn bont rhwng taleithiau arfau niwclear a gwledydd hebddyn nhw, ond does dim canlyniadau pendant wedi dod i'r amlwg hyd yn hyn.

Enillodd sefydliad anllywodraethol rhyngwladol Wobr Heddwch Nobel y llynedd am ei gyfraniad at hynt y cytundeb gwahardd arfau niwclear. Bydd Japan yn colli ei throsoledd fel yr unig wlad a ddioddefodd o fomio atomig os na all glirio amheuon bod ei hosgo tuag at ddileu arfau niwclear yn symud yn ôl.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...