Gweinidog Addysg Malaysia: edrychwch yn lleol i ddysgu dynoliaeth, heddwch

Wedi'i ail-bostio o: Rhydd Malaysia Heddiw (FMT). Tachwedd 10, 2023

By A. Kathirasen 

Daeth y gweinidog addysg Fadhlina Sidek yn emosiynol yn y Dewan Rakyat wrth amddiffyn rhaglen “Wythnos Undod Palestina” a gynhaliwyd rhwng Hydref 29 a Tachwedd 9 ym mhob sefydliad addysgol, gan gynnwys ysgolion a cholegau.

Dywedodd FMT ei bod yn dweud: “Diben y rhaglen hon yw addysgu myfyrwyr am werth dynoliaeth, addysg heddwch, a heddwch (ei hun).”

Plediodd â beirniaid y rhaglen: “Rhowch le i’r weinidogaeth addysg gyflawni ein cyfrifoldeb. Peidiwch ag aflonyddu arnom (gweinidogaeth). Peidiwch ag aflonyddu ar ein hysgolion. Peidiwch ag aflonyddu ar ein hathrawon.”

Nid wyf am siarad am y rhaglen honno gan fod llu o sylwebwyr ac aelodau o’r cyhoedd wedi siarad amdani, ac yn parhau i drafod ei hôl-effeithiau, yn bennaf mewn termau negyddol.

Yr hyn hoffwn ei wneud yw atgoffa’r gweinidog a’r llywodraeth nad oes rhaid iddynt edrych ar rywbeth sy’n digwydd mewn gwledydd tramor i ddysgu “gwerth dynoliaeth” a’r angen am heddwch i’n myfyrwyr a’n hathrawon.

Mae mwy na digon o ddigwyddiadau a digwyddiadau lleol mawr y gellir eu troi yn eiliadau addysgu a dysgu.

“Dyma sydd ei angen arnom ym Malaysia: mae angen inni ddeall ein hunain, chwalu ein hanwybodaeth, a chaffael gwybodaeth a doethineb; mae angen i ni ollwng meddyliau a gweithredoedd negyddol a chofleidio'r cadarnhaol; mae angen i ni fyw a gadael i fyw; mae angen heddwch yn ein bywydau ac mae angen i ni ledaenu heddwch.”

Er enghraifft, mae'r prif wyliau y mae Malaysiaid yn eu dathlu yn achlysuron gwych i ysgolion ddysgu gwerthoedd dyngarol a chydfodolaeth heddychlon i fyfyrwyr, yn enwedig y rhai mewn ysgolion cynradd nad ydynt efallai'n gallu meddwl yn feirniadol na deall materion cymdeithasol-wleidyddol-economaidd. Hefyd, ni fydd y gweinidog na llywodraeth Anwar Ibrahim yn cael eu cyhuddo o ddod â gwleidyddiaeth i ysgolion nac o geisio cryfhau cefnogaeth wleidyddol cymuned benodol.

Mae cymaint y gellir ei ddysgu am werthoedd dyngarol a byw'n heddychlon trwy drafod agweddau ar Hari Raya Puasa, Dydd Wesak, y Nadolig, Deepavali, Gawai, Kaamatan a gwyliau eraill.

Gan fod Deepavali neu Diwali yma (Tach. 12), gadewch i mi ddefnyddio hyn fel enghraifft.

Deepavali yw Gŵyl y Goleuadau ac mae pob cartref Hindŵaidd wedi'i oleuo â lampau olew clai bach, a elwir yn “agal vilakku” ymhlith siaradwyr Tamil ac fel “diyas” ymhlith Indiaid y gogledd. Mae Deepavali ei hun yn golygu “rhes o oleuadau.”

Gall myfyrwyr ac athrawon ddechrau drwy siarad am ddathliad Deepavali ac yna trafod arwyddocâd golau yn eu bywydau.

Er enghraifft, gellir diffodd goleuadau'r ystafell ddosbarth a gofyn i'r myfyrwyr ddweud sut maen nhw'n teimlo. Yna gellir troi'r goleuadau ymlaen a gall athrawon ofyn a oeddent yn teimlo'n fwy diogel a siriol pan oedd y goleuadau ymlaen neu pan oedd hi'n dywyll.

Gellir dysgu myfyrwyr, yn yr un modd ag y mae golau yn amlygu positifrwydd a disgleirdeb, y dylent fyw gyda golwg gadarnhaol a siriol.

Ym mhob diwylliant, mae tywyllwch yn symbol o anwybodaeth tra bod golau yn symbol o wybodaeth. Felly, gellir annog myfyrwyr i ddileu tywyllwch anwybodaeth o'u bywydau trwy geisio gwybodaeth. Gellir rhoi enghreifftiau o bobl a chwiliodd am wybodaeth a'i chaffael a arweiniodd at eu llwyddiannau niferus.

Oddi yno gall yr athro/athrawes symud ymlaen i nodi bod y rhan fwyaf o’n problemau – gan gynnwys problemau rhyng-grŵp neu ryng-grefyddol – yn deillio o weithredu allan o anwybodaeth a heb wybodaeth gywir, neu heb feddwl am rywbeth.

Er enghraifft, os ydynt yn gwybod bod gan wahanol grefyddau ffyrdd gwahanol o fynd at Dduw, byddent yn fwy goddefgar, neu'n fwy derbyniol, o ffyrdd pobl eraill.

Oddi yno mae'n naid hawdd siarad am ddoethineb gan fod golau hefyd yn gyfystyr â doethineb. Pe bai myfyrwyr yn datblygu doethineb trwy astudio, cyfarwyddyd, profiad a gwrando ar brofiadau henuriaid, byddent yn gallu byw bywydau mwy bodlon.

A chan fod yr ego yn elyn doethineb ac yn achos llawer o drafferthion - boed yn y teulu neu'r gymdeithas - gellir eu dysgu i gadw rheolaeth arno. Gallant hefyd ddysgu bod person doeth yn cael ei barchu gan bawb, waeth beth fo'i darddiad hiliol neu grefydd neu genedligrwydd.

Gall golau hefyd gael ei gyfateb â thosturi a gellir dysgu i fyfyrwyr beth yw gwerth tosturi wrth ein dyneiddio.

Yn union fel y mae lamp yn pelydru golau ac yn chwalu tywyllwch, dylai myfyrwyr ac athrawon ddysgu cael gwared ar y tywyllwch oddi mewn iddynt a dod â hwyl a bod yn barod i gynnig cymorth i eraill a pheidio ag edrych ar eraill fel gelynion neu ddieithriaid allan i'w niweidio.

Dylent chwalu pa bynnag dywyllwch sydd oddi mewn iddynt – megis dicter, trachwant, cenfigen ac arferion fel ysmygu – a hefyd helpu i gael gwared ar y tywyllwch mewn cymdeithas – megis tlodi a chamddealltwriaeth ac ymladd.

Mae golau hefyd yn adlewyrchu heddwch ac felly dylent ymdrechu am heddwch yn eu meddyliau a'u gweithredoedd ac ymddwyn yn y fath fodd fel eu bod yn dod yn genhadon heddwch.

Gellir addysgu myfyrwyr am sut mae golau yn chwarae rhan bwysig yng nghrefyddau a diwylliannau pob cymuned a grŵp ethnig.

Er enghraifft, mae Malays yn goleuo eu cartrefi yn ystod Hari Raya Puasa ac mae Tsieineaid yn dathlu golau gyda'r ŵyl llusernau flynyddol. Mae golau hefyd yn nodwedd amlwg yn ystod dathliadau'r Nadolig a Dydd Wesak.

Gall athrawon hefyd nodi'r hyn y mae'r gwahanol grefyddau yn ei ddweud am oleuni.

Mae’r Quran (Surah 24:35) yn dweud: “Allah yw Goleuni’r nefoedd a’r ddaear.”

Mae’r Beibl (Ioan 12:46) yn dweud: “Dw i wedi dod yn oleuni i’r byd, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynof i beidio ag aros yn y tywyllwch.”

Dywed y Dhammapada (146): “Pam nad ydych yn ceisio goleuni, chwi sydd wedi eich amgylchynu gan dywyllwch? “

Dywed y Guru Granth Sahib (1314): “O Arglwydd y Goleuni, mae dy oleuni wedi ei drwytho o fewn pawb.”

Ac mae’r Brihadaranyaka Upanishad (1:iii:28) yn dweud: “Arwain ni o’r afreal i’r Real; o dywyllwch i oleuni; o farwolaeth i anfarwoldeb. Boed heddwch ym mhobman.”

Os yw’r weinidogaeth yn cydio ar yr awgrym hwn i ddefnyddio ein gwyliau fel cymhorthion dysgu, byddwn yn dweud ei fod yn ddiffuant mewn eisiau dysgu heddwch a gwerthoedd dyngarol.

Dyma sydd ei angen arnom ym Malaysia: mae angen inni ddeall ein hunain, chwalu ein hanwybodaeth, a chaffael gwybodaeth a doethineb; mae angen i ni ollwng meddyliau a gweithredoedd negyddol a chofleidio'r cadarnhaol; mae angen i ni fyw a gadael i fyw; mae angen heddwch yn ein bywydau ac mae angen inni ledaenu heddwch.

Yn bwysig, mewn cymdeithas amlhiliol, aml-grefyddol, mae angen inni weld, er gwaethaf ein gwahaniaethau, ein bod ni'n fodau dynol. A chan gydnabod hyn, dylem weithredu gyda charedigrwydd tuag at bawb a thywynnu goleuni a fydd o fudd i bob un ohonom.

Mae Rumi yn dweud yn dda:

Os oes deg lamp yn bresennol mewn un lle,
mae pob un yn wahanol o ran ffurf i'r llall;
eto ni allwch wahaniaethu pelydriad pwy yw pwy
pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar y golau.

Gellir cysylltu â'r awdur yn kathirasen@yahoo.com.

Safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu rhai FMT.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ar “Gweinidog Addysg Malaysia: edrychwch yn lleol i ddysgu dynoliaeth, heddwch”

 1. Ailstrwythuro Addysg Seiliedig ar Seciwlariaeth Ysbrydol ar gyfer Caredigrwydd, Goddefgarwch a Di-drais
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D., Transcend Media Service
  https://www.transcend.org/tms/2018/08/restructuring-education-based-on-spiritual-secularism-for-kindness-tolerance-and-nonviolence/

  Gwyddoniaeth Integredig a Chrefydd dros Heddwch
  GWYDDONIAETH - YSBRYDOLI,
  Surya Nath Prasad, Ph.D. – Gwasanaeth Cyfryngau Trosgynnol, 1 Awst 2016
  https://www.transcend.org/tms/2016/08/integrated-science-and-reli

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig