Addysg am heddwch: Gweledigaeth systematig a phroses aml-ddimensiwn (Colombia)

(Wedi'i ymateb o: WISE. Hydref 8, 2020)

Er mwyn sicrhau newid systemig, mae angen deall amrywiaeth amgylcheddau ac actorion sy'n effeithio ar ddysgu pobl ifanc, megis teuluoedd, athrawon, penaethiaid, arweinwyr cymunedol, ysgrifenyddion trefol, a'r cyfryngau, ymhlith eraill.

Gan Juan Esteban Coc Aristizábal & Catalina

Mae trais aml-ddimensiwn yng Ngholombia wedi cael effaith ddinistriol ar delerau cymdeithasol-ddiwylliannol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol. Efallai mai ieuenctid, sy'n cynrychioli 28% o boblogaeth y wlad, yw un o'r grwpiau mwyaf agored i niwed. Mae 32% o ddioddefwyr cofrestredig y gwrthdaro arfog yn ifanc, y gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yw 16%, a'r gyfradd gadael ysgolion yw 4.56%. Yn Medellin ar eu pennau eu hunain, amcangyfrifir bod o leiaf 79,000 o bobl ifanc mewn perygl o fod yn ddioddefwyr recriwtio gorfodol gan grwpiau arfog anghyfreithlon, tra gallai tua 62,000 fod ar fin cyflawni trosedd. Eisoes ers y 1990au, cipiodd yr awdur Alonso Salazar anobaith pobl ifanc a ddaliwyd yn y cylchoedd trais hyn, gan ddyfynnu aelod ifanc o gang troseddol o Medellín gan ddweud, “No nacimos p'a semilla,” y gellid ei gyfieithu yn fras i: “Chawson ni ddim ein geni i flodau.”

O analluedd yn wyneb realiti sy'n frith o waed a thywyllwch, Sefydliad Fy Ngwaed ei eni yn 2006, gydag awydd dwfn i gyfrannu at adeiladu heddwch yng Ngholombia. Yn y blynyddoedd cyntaf, gwnaethom ganolbwyntio ein hymdrechion ar ddarparu cefnogaeth seico-gymdeithasol i ddioddefwyr mwyngloddiau gwrth-bersonél. Yn ystod yr amser hwn, buom yn byw profiadau rhyfeddol o wytnwch, maddeuant a hunan-welliant. Yn ystod prosiect penodol mewn pentrefi anghysbell yn adrannau Nariño, Meta, a Bolívar, fe wnaethon ni arbrofi gyda chelf a chwarae fel offer addysgeg ar gyfer iachâd, ac roeddem yn deall mai pobl ifanc, yn ogystal â bod yn ddioddefwyr, yw'r cryfder y tu ôl i newid hefyd trawsnewid.

Ers hynny, mae Mi Sangre wedi canolbwyntio ei waith ar ddatblygu galluoedd ac actifadu ecosystemau fel bod cenedlaethau newydd yn dod yn arweinwyr sy'n adeiladu diwylliant o heddwch. Am 13 mlynedd rydym wedi arwain modelau addysg arloesol ar gyfer heddwch yr ydym wedi effeithio ar fwy na 1,500,000 o blant, ieuenctid ac oedolion mewn 15 adran a 125 o fwrdeistrefi trefol a gwledig yn y wlad. Yn ystod y blynyddoedd hyn o waith lle rydym hefyd wedi rhannu profiadau â mentrau cysylltiedig o bedwar ban byd, rydym wedi meithrin ein hargyhoeddiad ei bod yn bosibl adeiladu gwlad lle mae plant a phobl ifanc yn torri cylchoedd trais ac arwain y gwaith o adeiladu gwlad fwy heddychlon. , cymdeithas ddemocrataidd a chynhwysol.

Nid Colombia yw'r unig wlad lle mae'r brys o osod paratoi pobl ifanc fel asiantau newid yng nghanol yr agenda addysgol. Mae sefydliadau fel Fforwm Economaidd y Byd, Ashoka, ac Arweinwyr Newid Byd-eang yn eiriol dros rymuso ieuenctid fel cyflwr hanfodol i ymateb i gymhlethdod heriau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol ac amgylcheddol yr 21ain ganrif.

Er mwyn sicrhau newid systemig, mae angen deall amrywiaeth amgylcheddau ac actorion sy'n effeithio ar ddysgu pobl ifanc, megis teuluoedd, athrawon, penaethiaid, arweinwyr cymunedol, ysgrifenyddion trefol, a'r cyfryngau, ymhlith eraill. Gan ddeall y bydysawd hon o actorion a phrofiadau, mae Sefydliad Mi Sangre wedi cynllunio model ymyrraeth pedair lefel; cynnig sydd wedi esblygu dros amser mewn ymateb i anghenion y bobl ifanc eu hunain a chymdeithas heddiw.

Mae'r model hwn o ymyrraeth systemig ac adeiladu ar y cyd wedi gadael gwersi gwych i ail-ddychmygu Colombia, ac rydym yn ei gynrychioli trwy'r ddelwedd ganlynol (yn Sbaeneg):

Yn y yn dilyn erthyglau yn y gyfres hon, rydym yn manylu ar bob lefel o ymyrraeth.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig