Addysg: Heriau mewn cyd-destunau gwrthdaro

Mae mynd i'r afael ag eithafiaeth dreisgar yn gofyn am fynd i'r afael ag anghenion addysg a chyflogaeth.

(Wedi'i ymateb o: Ymddiriedolaeth Rhyddhad Cymorth Dyngarol. Gorffennaf 8, 2021)

Y mis hwn, mae HART yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu addysg yn ein gwledydd partner a sut mae ein partneriaid yn ceisio mynd i'r afael â nhw.

Mae ymosodiadau terfysgol yn erbyn targedau addysgol wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae grwpiau terfysgol ar draws De Asia ac Affrica, gan gynnwys Boko Haram yn Nigeria, Taliban Afghanistan, a grwpiau cysylltiedig Al-Qaeda yn Syria ac Irac, naill ai wedi defnyddio ymosodiadau ar sefydliadau addysgol yn gynyddol fel offeryn terfysgaeth, neu wedi cymryd drosodd sefydliadau addysgol i hyrwyddo eu 'brand' o eithafiaeth.[I]  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r nifer cynyddol o ymosodiadau yn erbyn ysgolion a herwgipio disgyblion gan grwpiau milwriaethus eithafol yn Nigeria wedi cael cyhoeddusrwydd da.

Pam mae Targedau Sefydliadau Addysgol?

Mae ysgolion, colegau a phrifysgolion yn dargedau cymharol 'feddal' lle mae nifer fawr o bobl yn ymgynnull. Mae adeiladau milwrol, llywodraeth a sifil yn cael eu gwarchod yn gynyddol dda. Mewn cyferbyniad, mae sefydliadau addysgol yn llai gwarchodedig, yn fwy agored i niwed ac mae iddynt werth symbolaidd gan eu bod yn aml yn cael eu hystyried yn 'cynrychioli' y wladwriaeth. Mae gan ymosodiadau ar ysgolion werth 'terfysgaeth' uchel ac maent yn cynyddu proffil grwpiau milwriaethus.

Ond mae yna resymau ideolegol hefyd. Mae Boko Haram yn Nigeria a grwpiau cysylltiedig ag Al-Qa'eda yn Syria a mannau eraill yn credu bod addysg seciwlar yn null y gorllewin yn llygru cymdeithas Islamaidd ac yn groes i'w barn am ffydd. Mewn gwirionedd, gellir cyfieithu'r geiriau 'Boko Haram' yn fras fel “Gwaherddir addysg y Gorllewin”.

Pam mae eithafwyr Islamaidd yn Casáu Addysg Orllewinol?

Mae llawer o Islamyddion yn ystyried bod addysg orllewinol, a gyflwynir yn aml gan genhadon Cristnogol, yn 'fewnforio' crefyddol trefedigaethol gorllewinol sy'n llygru ffydd Islamaidd a gwerthoedd 'traddodiadol' ac maent yn ceisio dychwelyd i addysg grefyddol 'bur'.

Fodd bynnag, ar ôl cael ei gymhwyso a'i addasu i bob diwylliant, ni ellir ystyried addysg fodern bellach yn fewnforio 'gorllewinol'. Serch hynny, fe'i hystyrir fel y bygythiad mwyaf i ideoleg ecsgliwsif grwpiau milwriaethus. Mae'r Athro Boaz, Deon yn Ysgol Llywodraeth, Diplomyddiaeth a Strategaeth Lauder yn ysgrifennu: “Mae terfysgwyr yn deall yn iawn fod addysg dros heddwch, hawliau dynol, hawliau lleiafrifoedd a menywod cymaint â gwerthoedd democrataidd a rhyddfrydol yn groes i'w negeseuon ac yn achosi'r bygythiad mwyaf i'w ymdrechion radicaleiddio parhaus. Os gallant gau addysg wrthwynebus, byddant yn cyflawni monopoli ar feddyliau'r dyfodol. ”

“Mae terfysgwyr yn deall yn iawn fod addysg ar gyfer heddwch, hawliau dynol, hawliau lleiafrifoedd a menywod cymaint â gwerthoedd democrataidd a rhyddfrydol yn groes i’w negeseuon ac yn peri’r bygythiad mwyaf i’w hymdrechion radicaleiddio parhaus. Os gallant gau addysg wrthwynebus, byddant yn cyflawni monopoli ar feddyliau'r dyfodol. ”

Fodd bynnag, mae'n angenrheidiol gwahaniaethu rhwng trais crefyddol a thrais â chymhelliant gwleidyddol. Mae llawer o eithafiaeth wedi'i wreiddio mewn canfyddiadau o anghyfiawnder ac ymyleiddio.[Ii] Mae sefyllfaoedd o dlodi ac anghyfiawnder yn dod yn wely hadau lle gellir trin tensiynau sectyddol a chrefyddol a thyfu. Mae adroddiad Mynegai Terfysgaeth Fyd-eang 2013 (t.68) yn nodi dau ffactor sydd wedi'u cysylltu'n agos â gweithgaredd terfysgol: trais gwleidyddol a gyflawnir gan y wladwriaeth a bodolaeth gwrthdaro arfog ehangach. “Mae’r cysylltiad rhwng y ddau ffactor hyn a therfysgaeth mor gryf nes bod llai na 0.6 y cant o’r holl ymosodiadau terfysgol wedi digwydd mewn gwledydd heb unrhyw wrthdaro parhaus ac unrhyw fath o derfysgaeth wleidyddol.”[Iii]  Mae diffyg cyflogaeth i bobl addysgedig mewn gwledydd gwleidyddol ansicr yn cynyddu'r risg o radicaleiddio pobl addysgedig.

Pa Datrysiadau?

Mae mynd i’r afael ag eithafiaeth dreisgar yn gofyn am fynd i’r afael ag anghenion addysg a chyflogaeth, a dyma pam ei fod yn ffocws mor bwysig i’r rhan fwyaf o’n partneriaid. Efallai mai mynd i’r afael â chyfraddau gadael uchel fydd y cam cyntaf wrth leihau recriwtio pobl ifanc i eithafiaeth dreisgar. Yn yr un modd, mae diffyg mynediad at addysg ffurfiol yn golygu bod plant yn agored i recriwtio a radicaleiddio. Darpariaeth addysgol a chymhellion mewn cymunedau tlawd, lle mae ysgolion a seilweithiau diogel ar gael i blant (dynion a menywod) a staff, lle mae meddwl beirniadol, chwaraeon, sgiliau bywyd a rolau teuluol a chymunedol yn cael eu cynnwys yn y maes llafur, trawsnewid cymunedau a darparu sefydlogrwydd.

Mae HART yn falch o fod yn rhan o brosiectau addysgol yn ein holl wledydd partner. Ychydig fisoedd yn ôl, dywedodd ein partner yn Sudan, Benjamin Barnaba, wrth siarad am ardal y mae gwrthdaro wedi effeithio’n ddwfn arni: “Ar wahân i HART ym Mynyddoedd Nuba nid oes unrhyw asiantaeth frodorol na rhyngwladol na’r Cenhedloedd Unedig arall yn gallu darparu unrhyw ddeunydd addysgol nac ysgolheigaidd. neu unrhyw beth sy'n ymwneud ag addysg. Yr eiddoch yw'r unig brosiect sy'n bodoli ar lawr gwlad ac mae pawb yn dibynnu arno. "

[I] Hussain Naveed. Cynghrair Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag ymosodiad. Pam mae terfysgwyr yn ymosod ar addysg. https://protectingeducation.org/news/why-terrorists-attack-education/ 22 Chwefror 2016

[Ii] Samantha de Silva. Rôl Addysg wrth atal eithafiaeth dreisgar. cyd-adroddiad blaenllaw Banc y Byd-Cenhedloedd Unedig “A all Ymyriadau Datblygu Helpu i Atal Gwrthdaro a Thrais?”

[Iii] Ibid.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig