Deialog â Dr. Betty Reardon ar Addysg Heddwch dan ofal UNESCO APCEIU

(Wedi'i ymateb o: Newyddion APCEIU. Mawrth 11, 2021)

Cynhaliodd Canolfan Addysg Dealltwriaeth Ryngwladol Asia-Pacific (APCEIU), mewn partneriaeth â Chymdeithas Addysg Corea ar gyfer Dealltwriaeth Ryngwladol (KOSEIU), ddeialog gyda Dr. Betty Reardon ar Addysg Heddwch mewn fformat rhithwir ar 26 Chwefror, 2021.

Ers y pandemig byd-eang, mae'r galw am addysg heddwch wedi bod yn cynyddu oherwydd gwahaniaethu dwys, casineb ac eithafiaeth, fodd bynnag, mae natur gymhleth ac aml-haenog heddwch yn cyflwyno anawsterau ymarferol wrth wireddu addysg heddwch yn yr ystafell ddosbarth.

Yn y cyd-destun hwn, cynhaliwyd y fforwm ar achlysur cyhoeddi fersiwn Corea o lyfr Dr. Betty Reardon, Addysg Heddwch Cynhwysfawr, wedi'i gyfieithu gan yr Athro Soon-Won Kang o Brifysgol Hanshin (Cadeirydd Bwrdd Llywodraethu APCEIU). Mynychodd bron i 100 o gyfranogwyr, gan gynnwys addysgwyr heddwch, athrawon, ymchwilwyr a myfyrwyr, y fforwm rhithwir hwn.

Fideo o'r Digwyddiad

Cyflwynodd yr Athro Soon-Young Pak o Brifysgol Yonsei, Llywydd KOSEIU, ei sylwadau agoriadol trwy bwysleisio anhawster ymarfer addysg heddwch oherwydd agweddau amrywiol ar heddwch, a gobeithiodd ddatrys yr anawsterau hyn trwy fewnwelediadau gwerthfawr Dr. Reardon ar addysg heddwch.

Yn ei sylwadau llongyfarch, gwerthfawrogodd Mr Hyun Mook Lim, Cyfarwyddwr APCEIU, gyfraniad gydol oes Dr. Reardon i ddatblygiad damcaniaethol ac ymarfer addysg heddwch, a thanlinellodd yr angen i ddarparu addysg heddwch yn ogystal ag addysg dinasyddiaeth fyd-eang yn y ar ôl oes COVID-19 trwy ymarfer yr addysg heddwch gynhwysfawr a bwysleisiwyd gan Dr. Reardon.

Mynychodd Dr. Samuel Lee, cyfarwyddwr cyntaf APCEIU (Llywydd Academi Deialog Korea), y fforwm fel panel dynodedig a gofynnodd farn Dr. Reardon ar effaith pandemig COVID-19 a newid yn yr hinsawdd ar addysg heddwch. Atebodd Dr. Reardon fod pandemig COVID-19 yn ailddatgan pwysigrwydd cofleidio persbectif ecolegol addysg heddwch, a phwysleisiodd, er mwyn datrys yr argyfwng byd-eang gan gynnwys y COVID, bod yn rhaid i ni gydnabod sut mae ofn yn cael ei gynhyrchu at ddibenion gwleidyddol a'i ledaenu gan cyfryngau. Gorffennodd ei hateb trwy bwysleisio pwysigrwydd dysgu sgiliau cyfryngau beirniadol fel rhan o addysg dinasyddiaeth fyd-eang.

Gofynnodd yr Athro Soon-Won Kang, panel dynodedig arall, farn Dr. Reardon ar yr is-deitl ar gyfer fersiwn Corea o Addysg Heddwch CynhwysfawrAddysg Heddwch yw Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang. Dechreuodd ateb trwy longyfarch cyhoeddi'r fersiwn Corea, ac ymatebodd fod is-deitl Corea yn fwy priodol ar gyfer yr amser penodol hwn na'r is-deitl gwreiddiol, Addysgu ar gyfer Cyfrifoldeb Byd-eang, gan ei fod yn rhoi cyfle i ddarllenwyr feddwl am y rhyng-gysylltiad ar draws ffiniau a phwysigrwydd cyfrifoldeb byd-eang.

Yn ystod y sesiwn Holi ac Ateb ganlynol, gofynnodd Mr Sung-geun Kim, Dirprwy Uwcharolygydd Swyddfa Addysg Chungcheongbuk-do, am y ffyrdd o ddarparu addysg heddwch i fyfyrwyr o wahanol oedrannau. Atebodd Dr. Reardon y dylai addysg heddwch i'r dysgwyr ieuengaf ddechrau trwy ddysgu gwerth eu hunain a -parch at eraill, gan bwysleisio y dylai pob addysg, yn enwedig addysg heddwch, ddysgu'r holl ddysgwyr y posibilrwydd i wneud rhywbeth i wneud cymdeithas well.

Gofynnodd Mr. Jae Young Lee, Cyfarwyddwr Sefydliad Adeiladu Heddwch Korea, am y cyfleoedd newydd ar gyfer addysg heddwch yn yr oes ar ôl COVID-19. Tynnodd Dr. Reardon sylw bod y pandemig presennol wedi datgelu’r gwahaniaethau a’r anghyfiawnderau sy’n bodoli yn ein cymdeithas. Gorffennodd ei hymateb trwy awgrymu bod addysgwyr heddwch yn talu mwy o sylw i ddatgelu'r anghyfiawnderau strwythurol a'r strwythur cymdeithasol annynol yn gliriach a'i integreiddio'n llawnach i arferion addysgol.

Bydd APCEIU yn parhau i ymdrechu i ysgogi trafodaethau ar gyfer addysg heddwch gynhwysfawr ac addysg dinasyddiaeth fyd-eang. 

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...