Mae DepEd yn cryfhau ymdrechion i adeiladu heddwch trwy addysg (Philippines)

(Wedi'i ymateb o: Adran Addysg Gweriniaeth Philippines. Ionawr 12, 2021)

Wrth i ddosbarthiadau ailddechrau ar gyfer Blwyddyn Ysgol 2020-2021, mae'r Adran Addysg (DepEd) yn parhau i adeiladu diwylliant o heddwch a gwytnwch mewn cymunedau bregus yr effeithir arnynt gan wrthdaro i sicrhau parhad dysgu ac i amddiffyn hawliau, lles a niwtraliaeth dysgwyr a phersonél yn ystod sefyllfaoedd gwrthdaro arfog.

Dan arweiniad DepEd - Gwasanaeth Lleihau a Rheoli Risg Trychineb (DRRMS) mewn partneriaeth ag UNICEF Philippines, datblygwyd Dogfennaeth Arferion Da ar Ysgolion a Chymunedau mewn Sefyllfaoedd Gwrthdaro Arfog i arddangos astudiaethau achos dethol o arferion a mentrau adeiladu heddwch nodedig ar sefydlu a mentrau cynnal dysgwyr ac ysgolion fel parthau heddwch.

“Rydym yn gadarn gyda'n hymrwymiad i amddiffyn hawliau a lles ein dysgwyr trwy gyhoeddi'r fframwaith polisi cenedlaethol ar ddysgwyr ac ysgolion fel parthau heddwch. Mae'r polisi hwn yn sicrhau bod amgylcheddau dysgu diogel, cynhwysol a sensitif i wrthdaro yn cael eu creu, ”rhannodd yr Ysgrifennydd Leonor Magtolis.

“Nid yw ein plant na’n hysgolion yn wrthrychau ymosodiad nac yn barthau brwydr; ond yn hytrach, maent yn allweddol wrth adeiladu a chynnal diwylliant o heddwch yn ein gwlad, ”ychwanegodd yr Ysgrifennydd Gweinyddiaeth Alain Del Pascua.

Mae'r arferion yn adlewyrchu tri bloc adeiladu Gorchymyn DepEd Rhif 32, a. 2019 neu'r Fframwaith Polisi Cenedlaethol ar Ddysgwyr ac Ysgolion fel Parthau Heddwch neu LSZOP, sef (1) Addysg Heddwch, (2) Heddwch dros Addysg, a (3) Rheoli Argyfwng trwy Addysg mewn Argyfyngau (EiE).

Dywedodd Cyfarwyddwr DRRMS, Ronilda Co, fod crefftio’r fframwaith wedi’i lywio’n helaeth gan brofiadau gwirioneddol o sut roedd yr ysgolion a’r cymunedau’n addasu a hyd yn oed yn ffynnu yn wyneb realiti a chaledi gwrthdaro arfog.

At hynny, cyflwynodd yr ymchwil fesurau i gryfhau dysgu o'r achosion megis (1) cefnogi gwaith i fyny'r afon ar ddatblygu fframwaith a chanllawiau polisi cenedlaethol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i amddiffyn ysgolion a dysgwyr mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan wrthdaro, a (2) hysbysu'r gwaith i lawr yr afon ar integreiddio arferion DRRM ac adeiladu heddwch yn natblygiad proffesiynol penaethiaid ysgolion, athrawon ac ymarferwyr addysg mewn adrannau ysgolion penodol ac ardaloedd y mae gwrthdaro arfog yn effeithio arnynt.

“Rydyn ni'n gobeithio bod yr astudiaeth hon yn cyfrannu at wneud ein hysgolion yn fwy diogel, yn fwy diogel ac yn gyfeillgar i blant. Gall addysgwyr, aelodau o’r gymuned, rhieni, a myfyrwyr weithio gyda’i gilydd tuag at fyd gwell lle mae pawb yn byw yn ddiogel ac yn rhydd o ofn, ”daeth Cynrychiolydd UNICEF Philippines Oyunsaikhan Dendevnorov i ben.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...