Deifiwch yn Ddwfn: Pam na fu addysg heddwch erioed yn bwysicach nag yn awr - a sut y gall ysgolion ei ddysgu

Athrawon dros Heddwch yn sefydliad newydd yn Awstralia sy’n herio dylanwad y diwydiant arfau byd-eang ar gwricwla STEM ysgolion, ac yn eiriol dros bolisïau sy’n hyrwyddo heddwch.

Gan Brett Heneery

(Wedi'i ymateb o: Yr Addysgwr Ar-lein, 30 Mehefin 2023)

Dywedodd yr anthropolegydd diwylliannol Americanaidd Margaret Mead unwaith, 'Peidiwch byth ag amau ​​​​y gall grŵp bach o ddinasyddion meddylgar, ymroddedig newid y byd; yn wir, dyma'r unig beth sydd erioed.'

Wrth i gymdeithasau fynd i'r afael â nhw tensiynau byd-eang cynyddol ac effeithiau cynyddol weladwy militareiddio, mae un grŵp bach o ddinasyddion meddylgar, ymroddedig yn ceisio gwneud hynny.

Sefydlwyd yn 2022 yn dilyn grant dyngarol, Athrawon dros Heddwch wedi bod yn gweithio'n ddiflino i lywio'r naratif tuag at heddwch a diarfogi yn yr un lle lle mae llawer o syniadau craidd plant yn cael eu ffurfio - y dosbarth.

Ffocws arbennig y grŵp yw gwrthweithio normaleiddio rhyfel, herio dylanwad y diwydiant arfau ar gwricwla STEM ysgolion, ac eiriol dros bolisïau sy'n hyrwyddo heddwch.

Mae cyfarwyddwr Athrawon dros Heddwch Elise West hefyd yn Swyddog Gweithredol y Gymdeithas Feddygol er Atal Rhyfel, Awstralia - rhwydwaith cenedlaethol o weithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio o sail moeseg feddygol i eirioli ac addysgu ar gyfer heddwch a diarfogi.

“Rydym yn adeiladu ar hanes hir eiriolaeth athrawon dros heddwch a diarfogi, ac - yn ein nod penodol o ddileu dylanwad cwmnïau arfau mewn addysg - ar waith sefydliadau Cymdeithas Feddygol er Atal Rhyfel a Heddwch Cyflogau,” meddai West wrth The Educator .

“Rydym ar hyn o bryd yn dilyn ein strategaeth ar gyfer newid, yn adeiladu cysylltiadau, ac yn cynyddu ein haelodaeth – mae athrawon presennol a chyn-athrawon, gweithwyr addysg, a myfyrwyr i gyd yn cael eu hannog i ymuno â ni.”

Mae militariaeth yn tyfu ledled y byd, ond nid oes rhaid iddi yma

Daw galwad West am weithredu ar adeg dyngedfennol yn hanes Awstralia – ac yn wir y byd.

Yn poeni fwyfwy am fyddin gynyddol Tsieina a chysylltiadau cynyddol yr uwchbŵer â Rwsia, cynghreiriad allweddol Awstralia, mae’r Unol Daleithiau wedi bod yn ennyn cefnogaeth i ystum grym mwy pendant yn Nwyrain Asia sy’n cynnwys cytundebau milwrol newydd.

Mae cytundeb diogelwch AUKUS, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2021 rhwng yr Unol Daleithiau, Prydain ac Awstralia, yn cynnwys cytundeb $368bn i adeiladu llongau tanfor niwclear ar gyfer Llynges Frenhinol Awstralia.

Er bod y Llywodraeth Ffederal yn pwysleisio mai nod y gynghrair yw uwchraddio fflyd llongau tanfor Awstralia sy'n heneiddio, mae pryderon cynyddol y gallai waethygu cysylltiadau diplomyddol gyda'n partner masnachu mwyaf, Tsieina, sy'n gweld cynghrair AUKUS fel dylanwad gwrthgynhyrchiol mewn sefyllfa sydd eisoes yn llawn tensiwn ac anwadal. rhanbarth.

Pryder arall yw bod cangen STEM prosiect AUKUS yn dechrau ymestyn yn ddwfn i mewn i ysgolion y genedl, gan ragweld ymgyrch recriwtio dawel gan yr Heddlu Amddiffyn.

“Mae rhai o gwmnïau arfau mwyaf y byd yn dylanwadu ar addysg STEM trwy nawdd, partneriaethau, digwyddiadau, cystadlaethau, a mwy,” meddai West. “Mae’r cwmnïau hyn yn elwa o ryfel ac ansicrwydd; mae rhai ohonynt yn gysylltiedig ag arfau dinistr torfol, troseddau rhyfel honedig, torri hawliau dynol, a chamymddwyn corfforaethol. Ddylen nhw ddim hysbysebu i blant.”

Mewn datganiad i’r wasg ar 19 Mehefin, dadorchuddiodd Llynges Frenhinol Awstralia “Her Gyriant Tanfor â Phŵer Niwclear” ledled y wlad mewn ysgolion uwchradd, y cyfeiriodd ati fel “cyfle i fyfyrwyr gael mwy o werthfawrogiad o’r egwyddorion STEM y tu ôl i’r prosiect [AUKUS]. ”, a phorth ar gyfer gyrfaoedd fel “llongau tanfor, peirianwyr a thechnegwyr.”

“Mae’r cwricwlwm ystafell ddosbarth a ddarperir trwy’r rhaglen hon yn ceisio ysbrydoli myfyrwyr i ymgysylltu mwy â phynciau STEM a gweld sut y cânt eu cymhwyso’n ymarferol yn y byd go iawn,” meddai Rear Admiral Jonathon Earley, Dirprwy Bennaeth y Llynges.

“Bydd enillwyr [yr Her] yn profi ymweliad â HMAS Stirling yng Ngorllewin Awstralia, mynd ar daith o amgylch llong danfor dosbarth Collins, ciniawa gyda llongau tanfor a bron yn gyrru llong danfor trwy Harbwr Sydney yn yr efelychydd hyfforddi pont tanfor.”

Tegwch addysg tan 2040 – am gost un llong danfor

Mae adroddiadau Ffederasiwn Athrawon NSW yn ddiweddar cyhoeddwyd datganiad yn gwrthwynebu prosiect AUKUS yn nodi, “mae gormod o weithiau wedi bod mewn hanes pan mae cynhesu ac arfau wedi cronni wedi arwain at wrthdaro rhyngwladol, marwolaeth a dinistr.”

“Mae’r cytundeb yn peryglu dilyn polisi tramor annibynnol ac mae ganddo’r potensial i lusgo Awstralia unwaith eto i wrthdaro a rhyfel tramor,” meddai llywydd yr NSWTF, Angelo Gavrielatos.

Dywedodd Gavrielatos fod “sylwebaeth larwm brawychus, rhyfel, a ddefnyddiwyd mewn ymgais i gryfhau rhagfynegiadau di-sail o ryfel anochel gyda Tsieina” yn peri pryder mawr i’r Ffederasiwn.

“Am lai na phris un llong danfor niwclear, gallai’r Llywodraeth Ffederal ariannu’r diffyg SRS am y 13 mlynedd yn yr ysgol o ddwy garfan o blant [26 mlynedd] tan 2040, sy’n cyd-fynd â dyfodiad y llong danfor gyntaf,” meddai. Dywedodd.

“Erbyn hynny, mae’n bosib iawn y bydd y llongau tanfor rydyn ni i fod i’w derbyn yn dechnoleg hen ffasiwn.”

Mae West yn cytuno, gan ddweud bod llawer rhy ychydig o drafod am ganlyniadau gwirioneddol rhyfel a militariaeth i Awstraliaid ifanc, ac i bobl ifanc ym mhobman.

“Mae canlyniadau rhyfel i bobl a’r blaned yn ddinistriol; maent yn distrywio am genedlaethau. Ond hyd yn oed cyn i wrthdaro gwirioneddol ddigwydd, gall niwed mawr gael ei achosi gan bethau fel gor-fuddsoddi yn fframiadau milwrol, hiliol a senoffobig eraill - a chan besimistiaeth,” meddai.

“Ar hyn o bryd, dywedir wrthym am 'baratoi' i Awstralia [yn fodlon] ymwneud â rhyfel UDA-Tsieina yn y 3-20 mlynedd nesaf: dyna weledigaeth besimistaidd iawn o'r dyfodol i'n pobl ifanc. Fe allwn ni ac fe ddylen ni fod yn gwneud mwy i sicrhau heddwch.”

Yn wir, mae polion rhyfel o’r fath rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina yn uwch na’r hyn a sylweddolir gan fwyaf, fel yr ysgrifennodd Max Boot, colofnydd, cymrawd hŷn yn y Cyngor ar Gysylltiadau Tramor, mewn op-ed diweddar yn y Washington Post:

“Mae’r risg o waethygu niwclear yn fwy byth oherwydd, fel yr eglurodd uwch lyngesydd o’r Unol Daleithiau i mi, byddai’n anodd i’r Unol Daleithiau ennill rhyfel dros Taiwan trwy ymosod ar longau Tsieineaidd yn unig ar y môr ac awyrennau Tsieineaidd yn yr awyr. Gallai'r Unol Daleithiau gael ei gorfodi, fel mater o reidrwydd milwrol, i ymosod ar ganolfannau yn Tsieina. Fe allai China, yn ei thro, daro canolfannau UDA yn Japan, De Korea, Ynysoedd y Philipinau, Guam, hyd yn oed Hawaii ac Arfordir y Gorllewin. ”

Digon yw dweud, sut mae rhyfel o'r fath rhwng dau arch-bwer niwclear yn esblygu o'r fan honno yw'r stwff o hunllefau.

Sut olwg sydd ar addysg heddwch?

Ar 26 Hydref 1984, cynhaliodd Ffederasiwn Athrawon Awstralia y Symposiwm ar Heddwch a Diarfogi ym Melbourne, lle datganodd y Gweinidog Addysg a Materion Ieuenctid ar y pryd, y Seneddwr Susan Ryan, ei chefnogaeth i addysg heddwch yn y cwricwlwm.

Wrth annerch y symposiwm, dywedodd y Seneddwr Ryan mai “newydd ddechrau” oedd trosglwyddo astudiaethau heddwch i raglenni sy’n dderbyniol yn addysgol, ac amlinellodd rai o’r pethau yr oedd hi’n dymuno eu gweld yn cael eu cynnwys mewn rhaglenni astudiaethau heddwch yn ysgolion Awstralia:

Roedd y rhain yn cynnwys:

 • Ystyried yr hyn y gellid ei alw'n 'hawliau dynol a lles', a allai gynnwys archwiliad o dlodi a phroblemau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â dosbarthu pŵer yn anghyfartal;
 • Materion datblygu, a fyddai'n golygu archwilio ymateb y byd datblygedig i faterion y trydydd byd;
 • Ymchwiliad i 'wrthdaro a rhyfel', a fyddai'n ymdrin â hanes militariaeth, rhyfela, y ras arfau, technoleg arfau a mater diarfogi;
 • Materion byd-eang mawr megis datblygiad hanesyddol cenedlaetholdeb a'i effeithiau ar ddigwyddiadau'r byd, yn enwedig rhyfel;
 • Peth ystyriaeth o ddatblygiad personol a phwysigrwydd datrys gwrthdaro.

“Mae llawer i’w wneud o hyd cyn y gall addysg heddwch ddod yn realiti derbyniol a chymeradwy yn addysg Awstralia,” meddai’r Seneddwr Ryan.

Nid yw addysg heddwch yn fater i un llywodraeth nac un sefydliad. Mae angen ymdrech ar y cyd rhwng Llywodraethau’r Gymanwlad a’r Wladwriaeth, awdurdodau addysg anllywodraethol, athrawon, a’r gymuned yn gyffredinol.”

Arwyddion o newid calonogol

Dywedodd West fod arwyddion cadarnhaol o newid yn Victoria a Queensland, y mae eu llywodraethau wedi diweddaru eu deunyddiau dysgu a'u polisïau nawdd i gydnabod bod cwmnïau sy'n gwneud arfau yn bartneriaid amhriodol i ysgolion.

“Mae hwn yn gam gwych ymlaen, ac rydym yn hapus i fod yn ymgysylltu â'r NSWTF i geisio newidiadau tebyg yn NSW,” meddai West.

Llefarydd ar ran yr NSW Yr Adran Addysg Dywedodd fod y llywodraeth heddiw wedi diweddaru ei pholisi Trefniadau Masnachol, Nawdd a Rhoddion i eithrio gweithgynhyrchwyr arfau.

“Ni chaniateir i ysgolion ymgysylltu â sefydliadau sy’n gwneud cynhyrchion niweidiol gan gynnwys bwyd afiach, tybaco, cynhyrchion alcohol, cynhyrchion gamblo, gweithgynhyrchu arfau, nac unrhyw beth anghyfreithlon,” meddai’r llefarydd wrth The Educator, gan ychwanegu bod y newidiadau i’r polisi bellach yn fyw ar y Gwefan yr Adran.

Dywedodd llefarydd ar ran Adran Addysg Queensland wrth The Educator fod gweithdrefn Noddi’r Adran Addysg yn nodi sefydliadau nawdd “annerbyniol”, sy’n cynnwys y rhai sy’n ymwneud â gweithgynhyrchu neu werthu arfau, gan gynnwys gynnau.

“Mae’r drefn Nawdd yn sicrhau nad yw’r adran – gan gynnwys ein hysgolion, ein rhaglenni a’n mentrau – yn gysylltiedig â sefydliadau sy’n gweithgynhyrchu, dosbarthu neu sy’n gysylltiedig â defnyddio arfau.”

Na, nid yw rhyfel yn anochel

Ym 1931, roedd erthygl a ymddangosodd yn y papur newydd Prydeinig The Times yn dyfynnu Mahatma Gandhi yn dweud, “Os ydym am gyrraedd heddwch go iawn yn y byd hwn, bydd yn rhaid i ni ddechrau gyda’r plant”.

Mae eraill fodd bynnag, o Sigmund Freud i Leo Tolstoy, sydd wedi dadlau bod rhyfel yn ddigwyddiad anochel; nodwedd gynhenid ​​o'r natur ddynol.

Ym 1932 gofynnodd Albert Einstein i Freud, 'A oes unrhyw ffordd o waredu dynolryw o fygythiad rhyfel?' Atebodd Freud fod rhyfel yn anochel oherwydd bod gan fodau dynol reddf i hunan-ddinistrio, greddf marwolaeth y mae'n rhaid inni ei allanoli i oroesi.

Mae 'Rhyfel a Heddwch' Leo Tolstoy yn honni bod rhyfel, wedi'i ysgogi gan ymddygiad ymosodol ac ego cynhenid ​​​​dynol, yn anochel yn trwytho bywyd a marwolaeth ag ystyr, a'i fod felly yma i aros.

Yn yr un modd, y seicdreiddiwr Hwngari-Americanaidd Franz Alexander, nid yw amser heddwch yn ddim mwy na “cyfnod o baratoi ar gyfer rhyfeloedd y dyfodol sy’n anochel”.

Enghraifft arall o anorfodaeth dybiedig rhyfel sy’n cael ei magu weithiau yw, os yw cenedl fawr, bwerus eisiau rhywbeth na all ei chael trwy ddulliau di-drais gan genedl lai, wannach, bydd yn goresgyn y wlad honno i’w chipio – boed hynny’n adnoddau mwynol. , neu dir sydd o arwyddocâd crefyddol neu ddiwylliannol – trwy rym.

Felly, a yw rhyfel yn wirioneddol anochel? Ac a yw ymdrechion parhaus wedi'u hanelu at gael plant i ddad-ddysgu'r nodwedd gynhenid ​​hon o ddynoliaeth yn ddim mwy nag ymdrech ffansïol?

Yr ateb i'r cwestiwn hwnnw, yn ffodus, yw na.

Mae mwy na phedwar degawd o astudiaeth i yrwyr ymddygiad ymosodol yn datgelu bod heddwch, mewn gwirionedd, yn cael cyfle gwirioneddol.

Cyhoeddodd Henri Parens, seiciatrydd a seicdreiddiwr arloesol, awdur, a goroeswr ysbrydoledig yr Holocost, lyfr yn 2014, o’r enw: ‘War is Not Inevitable: On the Psychology of War and Aggression’, lle mae’n dadlau bod ein tuedd hanesyddol tuag at ddinistriol yn deillio o poen seicig gormodol yn hytrach na gyriant ymosodol cynhenid.

“Mae gan fodau dynol y gallu i ddewis heddwch dros drais,” ysgrifennodd Parens. “Mae angen i ni addysgu ein hunain am achosion rhyfel a datblygu strategaethau i’w atal. Mae angen i ni hefyd greu diwylliant o heddwch, lle mae pobl yn cael eu haddysgu i ddatrys gwrthdaro yn heddychlon.”

Yn y cyd-destun hwn, efallai mai ysgolion sydd â'r lle pwysicaf i unrhyw sefydliad o ran gwneud newidiadau ystyrlon. Wedi'r cyfan, bydd pobl ifanc heddiw yn dod yn arweinwyr yfory.

Ar 12 Mehefin, traddododd llywodraethwr Illinois dau dymor JB Pritzker araith gychwyn ym Mhrifysgol Northwestern yn Evanston, Illinois, lle gwnaeth wahaniaethu rhwng cymdeithas heb ei datblygu a chymdeithas ddatblygedig trwy ei hegluro yn nhermau empathi a thosturi.

“Pan welwn ni rywun nad yw'n edrych fel ni, neu'n swnio fel ni, neu'n ymddwyn fel ni, neu'n caru fel ni, neu'n byw fel ni - mae'r meddwl cyntaf sy'n croesi ymennydd bron pawb wedi'i wreiddio naill ai mewn ofn neu farn neu'r ddau. . Dyna esblygiad. Fe wnaethon ni oroesi fel rhywogaeth trwy fod yn amheus o bethau nad ydyn ni'n gyfarwydd â nhw,” meddai.

“Er mwyn bod yn garedig, mae’n rhaid i ni gau greddf yr anifail hwnnw a gorfodi ein hymennydd i deithio llwybr gwahanol. Mae empathi a thosturi yn gyflwr esblygol o fodolaeth. Maen nhw angen y galluedd meddyliol i gamu heibio ein hysfaoedd mwyaf cysefin.”

Parhaodd Pritzker: “Rwyf yma i ddweud wrthych, pan fydd llwybr rhywun trwy’r byd hwn wedi’i nodi â gweithredoedd o greulondeb, eu bod wedi methu prawf cyntaf cymdeithas ddatblygedig.”

Ysgolion yw lle gall heddwch ddechrau, a gall rhyfel ddod i ben

Gan dynnu sylw at hinsawdd geopolitical ansicr heddiw, dywedodd West efallai nad oes amser gwell na nawr i ysgolion gynyddu addysg heddwch nag yn awr.

“Mae yna draddodiad hir o addysgwyr o Awstralia yn dysgu pwysigrwydd heddwch ar draws y cwricwlwm. Mae ffocws ysgolion ar bethau fel goddefgarwch am wahaniaeth, neu ddulliau adferol o wrthdaro, hefyd yn enghreifftiau gwych o sut mae addysg yn cyfrannu at gymdeithas fwy heddychlon,” meddai.

“Yn ein hinsawdd geopolitical presennol – gyda’r posibilrwydd o ryfel ar y gorwel – rydyn ni’n meddwl hefyd fod angen herio normaleiddio rhyfel yn uchel ac yn benodol, archwilio achosion gwaelodol gwrthdaro, a gofyn pwy sy’n dioddef – a phwy sy’n elwa – pan fydd rhyfel yn digwydd. .”

Dywedodd West ei fod yn gwrthod y dylanwad ar addysg corfforaethau y mae elw o ryfel yn “gam gweithredu pendant” y gall ysgolion ei gymryd i feithrin arweinwyr y dyfodol a all ymgymryd â’r her hon.

“Mae penaethiaid ysgolion yn chwarae rhan gwbl ddiffiniol wrth ddileu dylanwad niweidiol mewn addysg, ac rydyn ni yma i’w helpu i wneud yn union hynny,” meddai.

“Gall penaethiaid ddewis peidio â chymryd rhan mewn rhaglenni sydd wedi’u brandio gan gwmnïau arfau, mabwysiadu polisïau mewnol ar y mater, gofyn i adrannau addysg wella polisïau, a gofyn i’w hoff raglenni STEM ailystyried eu cysylltiad â chwmnïau sy’n gwneud niwed.

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

3 meddwl ar “Deep Dive: Pam na fu addysg heddwch erioed yn bwysicach nag nawr - a sut y gall ysgolion ei ddysgu”

 1. Ymroddedig i Ddiwrnod Athrawon y Byd y Cenhedloedd Unedig ar 05 Hydref

  Dysgu ar gyfer Di-drais a Gwell Llywodraethu yn erbyn Addysgu ar gyfer Trais a Llywodraethu Gwaethaf
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/tms/2014/09/learning-for-nonviolence-and-better-governance-versus-teaching-for-violence-and-worst-governance/

  Addysg Heddwch: Dewis Amgen i Addysg Rhyfel
  ADDYSG, 13 Mehefin 2022
  Dr. Surya Nath Prasad – TRAWSNEWID Gwasanaeth Cyfryngau https://www.transcend.org/tms/2022/06/peace-education-an-alternative-to-war-education/
  Hefyd:
  Addysg Heddwch: Dewis Amgen i Addysg Rhyfel
  Gan Surya Nath Prasad
  Cynnydd Heddwch - IAEWP Journal of Education, Cyf.1, Rhif 3, 1976
  Cyhoeddwyd gan yr Athro Takashi Hanada, Llywydd IAEWP
  Cyfadran Addysg, Prifysgol Hirosaki
  Aomori, 036, Japan

  Erthygl Ffocws
  Heddwch a Di-drais
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  Sang Saeng - Byw Gyda'n Gilydd Helpu Ein gilydd -
  Cylchgrawn UNESCO-APCEIU,
  Rhif 27 Gwanwyn, 2010, tudalennau 8-11 http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m411&wr_id=57

  Prif Araith
  Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch
  Rhan — I
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - Transcend Media Service, 21 Rhagfyr, 2015
  https://www.transcend.org/tms/2015/12/education-for-tolerance-and-peace/
  Prif Araith yng Nghonfensiwn Talaith Kerala o IAEWP ar y thema: Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch ar y noson cyn 1995 Blwyddyn Ryngwladol Goddefgarwch y Cenhedloedd Unedig yn Sefydliad Hyfforddi Athrawon, Kannur (Cannanore), Kerala, India ar 07 Medi, 1995
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden
  Dosbarthwyd gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau, UDA
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg
  https://catalogue.nla.gov.au › Cofnod

  Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch. …
  Llyfrgell Genedlaethol Awstralia
  https://catalogue.nla.gov.au › Cofnod
  Ar gael yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Awstralia. Awdur: Prasad, Surya Nath; Fformat: Llyfr, Microffurf, Ar-lein; 18 t.

  Anerchiad Arlywyddol
  Addysg ar gyfer yr Amgylchedd a Heddwch
  (Briff)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/…/addysg-i-amgylchedd…/
  Anerchiad Arlywyddol y Gyngres Ewro-Asiaidd, Giresun, Twrci ar 2 Awst 1997
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg
  Datblygu Addysg Heddwch yn India
  (Ers Annibyniaeth)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg

 2. Dysgu ar gyfer Di-drais a Gwell Llywodraethu yn erbyn Addysgu ar gyfer Trais a Llywodraethu Gwaethaf
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/tms/2014/09/learning-for-nonviolence-and-better-governance-versus-teaching-for-violence-and-worst-governance/

  Addysg Heddwch: Dewis Amgen i Addysg Rhyfel
  ADDYSG, 13 Mehefin 2022
  Dr. Surya Nath Prasad – TRAWSNEWID Gwasanaeth Cyfryngau https://www.transcend.org/tms/2022/06/peace-education-an-alternative-to-war-education/
  Hefyd:
  Addysg Heddwch: Dewis Amgen i Addysg Rhyfel
  Gan Surya Nath Prasad
  Cynnydd Heddwch - IAEWP Journal of Education, Cyf.1, Rhif 3, 1976
  Cyhoeddwyd gan yr Athro Takashi Hanada, Llywydd IAEWP
  Cyfadran Addysg, Prifysgol Hirosaki
  Aomori, 036, Japan

  Erthygl Ffocws
  Heddwch a Di-drais
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  Sang Saeng - Byw Gyda'n Gilydd Helpu Ein gilydd -
  Cylchgrawn UNESCO-APCEIU,
  Rhif 27 Gwanwyn, 2010, tudalennau 8-11 http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m411&wr_id=57

  Nid yw Addysg Heddwch Cyffredinol (y Fam Fawr) a Chyfiawnder (y Fam) Heddwch wedi'u geni eto. Am ragor o fanylion, efallai y byddwch yn cyfeirio at wylio a gweld y Fideo a ddyfynnir isod:

  Fideo YouTube - Yn Sianel Newyddion UCN,
  8 Ionawr 2013, 4.30 PM
  Ymddiddan ar
  Beth yw Addysg Heddwch Cyffredinol?
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  https://www.youtube.com/watch?v=LS10fxIuvik

  Prif Araith
  Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch
  Rhan — I
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - Transcend Media Service, 21 Rhagfyr, 2015
  https://www.transcend.org/tms/2015/12/education-for-tolerance-and-peace/
  Prif Araith yng Nghonfensiwn Talaith Kerala o IAEWP ar y thema: Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch ar y noson cyn 1995 Blwyddyn Ryngwladol Goddefgarwch y Cenhedloedd Unedig yn Sefydliad Hyfforddi Athrawon, Kannur (Cannanore), Kerala, India ar 07 Medi, 1995
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden
  Dosbarthwyd gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau, UDA
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg
  https://catalogue.nla.gov.au › Cofnod

  Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch. …
  Llyfrgell Genedlaethol Awstralia
  https://catalogue.nla.gov.au › Cofnod
  Ar gael yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Awstralia. Awdur: Prasad, Surya Nath; Fformat: Llyfr, Microffurf, Ar-lein; 18 t.

  Anerchiad Arlywyddol
  Addysg ar gyfer yr Amgylchedd a Heddwch
  (Briff)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/…/addysg-i-amgylchedd…/
  Anerchiad Arlywyddol y Gyngres Ewro-Asiaidd, Giresun, Twrci ar 2 Awst 1997
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg
  Datblygu Addysg Heddwch yn India
  (Ers Annibyniaeth)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg

 3. I barhau â’m sylwadau blaenorol:

  Prif Araith
  Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch
  Rhan — I
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - Transcend Media Service, 21 Rhagfyr, 2015
  https://www.transcend.org/tms/2015/12/education-for-tolerance-and-peace/
  Prif Araith yng Nghonfensiwn Talaith Kerala o IAEWP ar y thema: Addysg ar gyfer Goddefgarwch a Heddwch ar y noson cyn 1995 Blwyddyn Ryngwladol Goddefgarwch y Cenhedloedd Unedig yn Sefydliad Hyfforddi Athrawon, Kannur (Cannanore), Kerala, India ar 07 Medi, 1995
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden
  Dosbarthwyd gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau, UDA
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg
  https://catalogue.nla.gov.au › Cofnod

  Anerchiad Arlywyddol
  Addysg ar gyfer yr Amgylchedd a Heddwch
  (Briff)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph. D. - TRANSCEND Gwasanaeth y Cyfryngau
  https://www.transcend.org/…/addysg-i-amgylchedd…/
  Anerchiad Arlywyddol y Gyngres Ewro-Asiaidd, Giresun, Twrci ar 2 Awst 1997
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg

  Datblygu Addysg Heddwch yn India
  (Ers Annibyniaeth)
  Gan Surya Nath Prasad, Ph.D.
  Cyhoeddwyd gan Brifysgol Lund, Malmo, Sweden, Ebrill 1998
  Wedi'i ddosbarthu gan Adran Addysg yr Unol Daleithiau (ERIC)
  Ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Awstralia i'w fenthyg

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig