COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India

“Naratif y Wladwriaeth yn India erioed yw bod arfau arf yn hanfodol i ddiogelwch…. mae'n militaroli meddylfryd y cyhoedd ac mae trais yn dod yn normal cyhoeddus. ” Asha Hans

Cyflwyniad y Golygyddion

Yn y Cysylltiad Corona, Mae Asha Hans, gan fyfyrio ar yr ymateb militarydd i COVID 19 yn India, yn dangos y rhyngberthynas ymhlith yr anghyfiawnderau “normal” lluosog y mae’r pandemig hwn wedi’u gosod yn foel, gan ddangos sut y maent yn amlygiadau o danseilio lles dynol gan uwch-genedlaetholgar, militaraidd iawn. system ddiogelwch. Mae hi'n goleuo'r gafael camweithredol a dinistriol sydd gan feddwl patriarchaidd ar arweinyddiaeth gyfredol, ei ddiystyrwch o ran diogelwch dynol y bregus, a'r gwaethygu o ganlyniad i'r niwed a ddaw yn sgil y firws, sy'n cael effaith arbennig ar fenywod. Mae hi'n galw am drawsnewid y feddylfryd hon yn fframweithiau diogelwch sy'n diwallu anghenion diogelwch gwirioneddol pobl, fframweithiau cynhwysol a fyddai'n cofleidio'r teulu dynol cyfan mewn normal newydd o gydfuddiant a chydraddoldeb.

Mae Hans yn cyflwyno safbwyntiau Indiaidd, De Asiaidd a menywod ar yr her o ddod â “normal newydd,” cysyniad a gyflwynwyd i GCPE o America Ladin gan y Maniffesto CLAIP. Mae ei harsylwadau yn enghraifft o afael militariaeth ledled y byd ar arweinyddiaeth genedlaethol, problem yr aethpwyd i'r afael â hi yn y Cysylltiad Corona cyntaf, “Y Broblem Ewinedd, ”Ar yr ymateb militarydd i’r pandemig yn yr Unol Daleithiau sydd, yn yr ysgrifen hon, wedi cymryd 125,000+ o fywydau, y rhan fwyaf ohonynt ymhlith y tlawd a phobl o liw. Yn fwyaf arwyddocaol, mae hi'n nodi'r prif rwystr i normal newydd o gydfuddiant a chydraddoldeb dynol, y pathogen sy'n heintio'r ymatebion trychinebus hyn gan arweinwyr awdurdodaidd, y meddwl patriarchaidd a'r strwythurau y mae wedi'u dyfeisio i wasanaethu'r patriarchiaid ar draul y bobl.

Rydym yn argymell bod pob addysgwr heddwch yn annog dysgwyr i ymgysylltu â'r materion hyn o filitariaeth a'r cwestiynau y mae Asha Hans yn eu codi i fynd i'r afael â nhw.

 

(Wedi'i ymateb o: WEBLOG y PSW)

Gan Dr. Asha Hans

Dechreuodd argyfwng COVID-19 ym mis Rhagfyr 2019 yn Wuhan, China, ac ers hynny effeithio ar filiynau yn fyd-eang gan gynnwys pobl India. Yn ystod y misoedd hyn rydym wedi arsylwi dadansoddiad y systemau a'r strwythurau presennol. Mae'n ymddangos i lawer ohonom mai dyma ddiwedd gwareiddiad fel rydyn ni'n ei wybod, ond mae yna gydnabyddiaeth hefyd ei fod yn rhoi cyfle i ni fyfyrio ar y dyfodol rydyn ni ei eisiau.

Yr 'normal' presennol a wynebodd yn COVID-19 er gwaethaf argyfwng yw'r anghydraddoldebau, y gwrywdod parhaus, a'r system batriarchaidd ddi-ildio sy'n parhau i oroesi. Yr 'normal' hefyd yw'r ddibyniaeth barhaus ar system ddiogelwch genedlaethol anghydnaws ac annynol, sydd â phŵer a rheolaeth ddiangen dros ei dinasyddion. Mae'r system ddiogelwch yn parhau i aros yn fyw er gwaethaf y pandemig byd-eang, heb wynebu heriau ac eithrio addysgwyr heddwch ac actifyddion. Rydyn ni, yr eiriolwyr heddwch, yn teimlo bod y pandemig yn rhoi cyfle newydd i ni greu byd sy'n ymroddedig i les pawb ar y blaned hon. Byddai hyn yn golygu cydraddoldeb i ymfudwyr, gweithwyr domestig, Dalitiaid, pobl ag anableddau ac amryw eraill. Mae llawer o'r rhai sy'n ceisio dod â'r materion hyn yn flaenllaw yn y disgwrs hawliau dynol yn fenywod sy'n awduron ac eiriolwyr sy'n teimlo bod yr effaith anghymesur ar fenywod yn haeddu newid.

Mae'r system ddiogelwch yn parhau i aros yn fyw er gwaethaf y pandemig byd-eang, heb wynebu heriau ac eithrio addysgwyr heddwch ac actifyddion.

Pan ddywedaf mai'r 'normal newydd' yw'r anghydraddoldeb parhaus a'r gwrywdod cadarn rwy'n tynnu'r ddadl hon o eirfa COVID-19. Dyma'r iaith sy'n cael ei defnyddio sy'n hynod elyniaethus gan fod y pandemig wedi cyflwyno geiriau newydd sy'n cael eu cysylltu fwyfwy â thrais a ffasgaeth gynyddol. Yn bennaf y gair sy'n cael ei ddefnyddio yw 'cloi i lawr' sy'n darparu delwedd newydd o ddiogelwch, lle rydych chi'n cytuno i ddarlun diogelwch 'normal newydd' o ddiogelwch os ydych chi'n cytuno i gau maes daearyddol.1. Mae'r llif diweddar o labrwyr mudol domestig yn India o'u gweithle i'w cartref, wedi'u lleoli mewn ardal wledig yn bennaf, ac mae'r menywod yn eu cartrefi sy'n wynebu trais domestig eithafol yn tynnu sylw at y rhagdybiaeth chwedlonol bod cloeon clo yn creu diogelwch.

Credwn fod yn rhaid i ddiogelwch ddiwallu anghenion sylfaenol ac atal trais. Mae'r ddau syniad hyn o'r hyn yr ydym yn eu hystyried fel nodau cyffredinol diogelwch yn cynnwys y miloedd o ddynion, menywod a phlant sy'n cerdded adref. Nid yw'r Wladwriaeth yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf wedi cyflawni'r gofynion hyn, er enghraifft, ansicrwydd bwyd fu'r rheswm sylfaenol dros ymfudwyr yn cerdded yr orymdaith hir adref. Ysgogwyd symud miloedd o ddychweledigion gan nad oedd y cyflogwr yn talu eu cyflogau a landlord y tŷ yn mynnu rhenti. Heb unrhyw gyflog, dim cysgod, a dim arian nid yw'n syndod bod miloedd wedi mynd i'r ffordd yn ystod cyfnod cloi. Ceisiodd yr heddlu eu hatal rhag defnyddio grym corfforol a cham-drin rhywiol, nid oedd unrhyw drafnidiaeth, ac ni thorrodd cannoedd o gyfarwyddebau'r llywodraeth heb ddim arlwyo iddynt eu penderfyniad na'u hysbryd. Mae'r myth arall a dorrwyd yn gysylltiedig â diogelwch penodol menywod, wrth i drais domestig yn ystod y cyfnod cloi gynyddu, ac wrth i strwythurau ategol chwalu 2. Mae angen i ni gydnabod nad yw menywod yn grŵp homogenaidd a bod rhai menywod fel y rhai ag anableddau neu LGBTIQ yn wynebu mathau mwy ac amrywiol o drais. Nid yw amddiffyn menywod rhag trais domestig ar agenda'r Wladwriaeth na chymdeithas yn ystod y cyfnod cau ac wrth i'r system ddiogelwch gwympo, mae llawer o fenywod yn cael eu targedu at drais eithafol. Mae'r tŷ sy'n cael ei blismona gan y system batriarchaidd yn dod yn garchar a orfodir gan y teulu ac nad yw'n cael ei ymladd gan y gymdeithas na'r Wladwriaeth. Mewn cyfatebiaeth â'r Wladwriaeth a militaroli sy'n berthnasol i fenywod yw sylw ffrind o Kashmiri a ddywedodd drostynt ei fod 'o gloi i gloi'.

Mae natur ddwys y risg corona yn effeithio ar fenywod sy'n mynd y tu hwnt i drais domestig i fyd ehangach o ymddygiad ymosodol. Mae COVID-19 wedi creu seicosis ofn gydag iaith a fenthycwyd o eirfa filwrol. Mae enghraifft o'r mynegiant arferol a ddefnyddir gan y llywodraeth wedi bod, “Ymunwch â'r Rhyfel yn erbyn COVID-19: Cofrestrwch fel gwirfoddolwr i ymladd yn erbyn lledaeniad y coronafirws. Mae'n enghraifft briodol gan ei fod yn creu delwedd yn ein meddyliau o Wladwriaethau cyn rhyfel yn galw ar ei dinasyddion i ymuno â'r lluoedd arfog. Yr eirfa gryfach a ddefnyddir gan y cyfryngau yw eu hymateb i'r coronafirws fel un sy'n ymladd 'rhyfel', 'brwydr', 'rhyfel India yn erbyn COVID-19'3. Mae hyd yn oed pobl yn cael eu darlunio fel 'troseddwyr cyrffyw' sy'n wynebu trais eithafol gan yr heddlu. Mae defnyddio trais yn werth sy'n tresmasu ar ofodau dinasyddion ac yn hyrwyddo'r defnydd o rym i ddatrys materion sifil yn y bôn. Mae mesurau'r wladwriaeth filitaraidd yn wrth-reddfol i ddiogelwch menywod, ac mewn unrhyw ymateb i newid y sefyllfa, y dull ffeministaidd y mae'n rhaid ei ystyried yn bwysig i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod. Er bod menywod gweithwyr rheng flaen, nyrsys ac eraill sy'n ymwneud â gofalu am y coronafirws wedi'u dynodi'n “Corona Warriors” sy'n allweddol yn y 'rhyfel' yn erbyn y coronafirws4. Yn anffodus, mae'r rhyfelwyr hyn wedi bod yn ddau dan daladwy gan y Wladwriaeth a bellach heb ddiogelwch heb y tariannau sy'n angenrheidiol wrth fynd i barthau rhyfel.

Naratif y Wladwriaeth yn India erioed yw bod arfau arf yn hanfodol i ddiogelwch ac yn y patrwm hwn deialog heddwch yw'r mwyaf allanol. Felly nid oes disgwrs cyhoeddus ar drais a ddefnyddir gan y Wladwriaeth wrth amddiffyn ei dinasyddion. Nid yn unig strwythurau ond agweddau y gellir eu militaroli a diwylliant milwrol gan gynnwys patriarchaidd, sy'n meithrin yn y gymdeithas y cysyniad o bŵer fel grym. Mae cyfundrefnau'n defnyddio hyper-genedlaetholdeb i gadw eu hunain mewn grym. Mae'r gwaith o adeiladu'r genedl-wladwriaeth mewn patriarchaidd a sefydlwyd wedi'i adeiladu ar fraint dynion ac nid yw mater cydraddoldeb dynion a menywod yn codi. Pan ddefnyddir geirfa o'r fath mae'n militaroli meddylfryd y cyhoedd, a thrais yn dod yn normal cyhoeddus.

Mae menywod ledled y byd, gan gynnwys India, wedi cael eu mygu ag athrawiaethau militaraidd, wedi datblygu i ddefnyddio’r grym mwyaf yn erbyn y gelyn, ac yn parhau i gael ei ddefnyddio hyd yn oed tra bod y firws yn ceisio mynd i gorff corfforol ei bobl afiechyd na allai arfau ei wneud lladd. Mae trais, yn enwedig rhyw, yn ddigwyddiad dyddiol sy'n cael ei ddwysáu gan bresenoldeb heddluoedd arfog neu heddluoedd. Wedi'i greu gan system batriarchaidd sy'n sefydlu anghydraddoldebau, yn bygwth goroesi, ac yn creu ansicrwydd, mae cael gwared ar y rhwystrau hyn yn dod yn hanfodol i wireddu system ddiogel i fenywod.

Mae'r pandemig yn foment sy'n epidemiolegol ond hefyd yn wleidyddol sy'n gysylltiedig â diogelwch ac mae angen ei chydnabod yng nghyd-destun diogelwch dynol cynhwysfawr. Yn ystod COVID-19 dylai fod beirniadaeth wedi bod o beryglon cyllideb uchel India ar arfau ar draul system iechyd cyhoeddus dda, angen sylfaenol pwysig i fenywod sydd â mynediad isel at wasanaethau iechyd yn enwedig gofal iechyd rhywiol ac atgenhedlu, ond ni ddigwyddodd hynny. Yr hyn na chafodd ei ddwysáu hefyd, yn y ddadl gyhoeddus ar ddechrau'r nofel coronafirws yw yn bwysicaf oll unrhyw gysylltiad â delweddaeth edrych fel ei gilydd o'r hyn a fyddai'n digwydd pe bai Gwladwriaeth neu fio-derfysgaeth yn rhyfela biolegol a allai ddigwydd yn y dyfodol. Dylai fod wedi gwneud inni sylweddoli nad yw biowarfare, y mae profion yn digwydd ar ei gyfer, yn stopio ar ffiniau ac yn effeithio ar y gelyn yn ogystal â'r Wladwriaeth sy'n ei ddefnyddio. Mewn ymateb i'r argyfwng, mae'n ymddangos bod pentyrru estynedig brechlynnau a gwrthfiotigau, labordai cyfyngiant ac ymchwil i gyffuriau a bio-synwyryddion newydd wedi cynyddu system o fio-ryfela. Heblaw am y ffactor hwn, mae arddangos pŵer arfog. Roedd y 'llwybrau hedfan' a ddefnyddiodd Llu Awyr India, i gawod blodau, yn arddangosiad cenedlaetholgar o bŵer yn diystyru newyn a phoen yr ymfudwyr, gan gynnwys menywod a phlant, yn cerdded ar y ffordd. Daeth arddangosiad cenedlaetholgar o bŵer yn bwysicach na diwallu anghenion sylfaenol pobl agored i niwed. Yn lle’r ddwy broses hon i amddiffyn pobl rhag y firws, beth oedd yr ymatebion gofynnol, gan ddechrau yn nyddiau cychwynnol y sefyllfa frys, wrth i corona gamu i’r wlad fod wedi bod yn adeiladu mwy o ysbytai cyhoeddus, clinigau, ac uwchraddio gwasanaethau gofal iechyd? Bellach gellir arafu lledaeniad y firws trwy wyliadwriaeth ac ymgyrchoedd enfawr yn ei erbyn ac nid ei orfodi.

Mewn system sydd eisoes wedi'i heintio, gosodir dioddefiadau diangen ar y tlawd. Mae'n bryd cydnabod y bydd y system hon o drais yn ymgolli felly mae'n rhaid ei herio gan fod lles y teulu dynol yn dibynnu ar ei symud. Wedi'i weld o brofiad menywod, datgelir bod diffyg diogelwch y system yn ystod COVID-19. Y dewis arall i'r system hon yw system diogelwch dynol i ddisodli'r fframwaith diogelwch militaraidd. Mae'n system sy'n deillio o amddiffyn pobl ac nid budd y wladwriaeth. Y patrwm diogelwch hwn gyda phedwar cyflwr hanfodol, amgylchedd sy'n cynnal bywyd; diwallu anghenion corfforol hanfodol; parch at hunaniaeth ac urddas personau grwpiau; ac amddiffyniad rhag niwed y gellir ei osgoi a disgwyl rhwymedi am niwed na ellir ei osgoi 5. Gellir dadansoddi iechyd mewn sefyllfa COVID-19 nid fel problem feddygol ond fel problem diogelwch dynol wrth iddo fanteisio ar dlodi, anghydraddoldeb a newyn

Beth felly mae'r 'normal newydd' yn dod i'r amlwg o COVID-19? Mae'n rhaid i ni gydnabod bod sefyllfaoedd rhyfelgar yn bodoli ar dair o ffiniau rhyngwladol India (gyda China, Pacistan a Nepal). Mae hyn, gyda sefyllfa'r corona, yn dangos y diffygion mewn polisi a ganiataodd sefyllfa debyg i ryfel gan nad yw deialog barhaus wedi bod yn rhan o bolisi India. Mae ysgrifenwyr ffeministaidd ar fenywod a militariaeth wedi cyfrannu at yr ateb i sefyllfa'r corona. Mae Enloe yn awgrymu bod yn rhaid i ni “symbylu cymdeithas heddiw i ddarparu iechyd cyhoeddus effeithiol, cynhwysol, teg a chynaliadwy, mae angen i ni ddysgu'r gwersi y mae haneswyr ffeministaidd rhyfeloedd wedi'u cynnig inni. I wneud hynny, mae angen i ni wrthsefyll allure seductive militaroli arlliw rhosynReardon yn edrych ymlaen ac yn dweud, ”Er y gallai gwireddu tynged gyffredin dynoliaeth fod yn rhodd i addysgwyr heddwch, nid oes gennym ni ein hunain hyd yn oed repertoireau cysyniadol ac addysgeg digonol i wynebu pandemigau fel rhodd o ddyfodol dynol cyffredin. ”

Mae'n bryd dechrau'r pedagogaidd gan ddychmygu a strwythuro byd yn y dyfodol a fydd yn arwain at gyfleoedd newydd.

Mae'n bryd dechrau'r pedagogaidd gan ddychmygu a strwythuro byd yn y dyfodol a fydd yn arwain at gyfleoedd newydd. Rhaid i ni weithio mewn ffyrdd cydweithredol ac ailfeddwl am y ffordd rydyn ni'n meddwl dod â militaroli i ben. Y cwestiynau sydd ger ein bron yw beth sy'n normal a chyfiawn a sut ydyn ni'n amddiffyn ein hawliau sylfaenol pan mae hawliau dynion a menywod yn cael eu sathru? Yn y cyd-destun hwn, cwestiynau y dylai addysgwyr heddwch ac actifyddion fod yn gofyn beth ddylid defnyddio'r iaith briodol i greu dewis arall? Sut ydyn ni'n gweithio mewn ffyrdd cydweithredol? Mae angen i ni ofyn hefyd: Sut ydyn ni'n atal y trais wedi'i addasu milwrol hwn rhag dod yn 'normal newydd' yn ein bywydau? Ydyn ni'n barod i ail-ddychmygu bydoedd newydd lle nad yw diogelwch yn dibynnu ar rym ond yn cydnabod byd heddwch cyd-ddibynnol?

Byddai creu'r byd hwn yn golygu cydnabod statws cyfartal menywod a'u cydsafiad yn wyneb grym gwrywaidd. Cydnabod y byddai rhannu adnoddau yn ystod y pandemig yn arwain at gam newydd arall yr ydym wedi gwrthod ei gymryd; byddai anelu at leihau'r bwlch hwn yn golygu cyflawni lles pobl. Mae'n rhaid i ni ddatblygu iaith newydd, a'n dychymyg i ddod o hyd i lwybrau newydd i heddwch, dewis arall newydd i greu 'normal newydd' ar gyfer byd sy'n brifo gyda militaroli. Geirfa byd o heddwch a fyddai'n ei gwneud hi'n haws dwyn caledwch COVID-19.

Nodiadau Diweddaraf

  1. Ar 25 Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth India eu bod yn cau i lawr yn llwyr
  2.  Deccan Herald Ebrill 13, 2020.
  3. Yr Hindw 8, Mai 2020
  4. India Heddiw 11 Ebrill, 2020
  5. Reardon Betty ac Asha Hans, 2019, The Gender Imperative: Security State vs Human Security, Routledge London, ac Efrog Newydd. 2il arg. : 2.

Mae Dr. Asha Hans yn gyn-Gyd-Gadeirydd, Fforwm Pobl Heddwch a Democratiaeth Pacistan India; cyn Athro Gwyddor Gwleidyddol, a Chyfarwyddwr Sylfaenol, Ysgol Astudiaethau Menywod, Prifysgol Utkal, India. Yn ymgyrchydd blaenllaw dros hawliau menywod, mae hi wedi cymryd rhan wrth lunio llawer o gonfensiynau yn y Cenhedloedd Unedig.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig