COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 2 o 3)

Cyflwyniad y Golygydd: Patriarchaeth yn Peryglu'r Ddaear

Mae'r pŵer gwladwriaeth-gorfforaethol sy'n dominyddu'r byd yn pennu sut rydyn ni'n byw, yr hyn rydyn ni'n ei wybod, ac yn ceisio rheoli'r hyn rydyn ni'n ei wneud am yr hyn rydyn ni'n ei wybod. Mae’r Llysgennad Chowdhury yn adrodd sut yr oedd yr ymgyrch i ddominyddu a rheoli er budd cul y rhai mwyaf breintiedig yn y byd a’r anghydraddoldebau rhyw gros a oedd yn amlwg yn y lleoliad cyrchfan yn yr Aifft a gynhaliodd COP27, lle’r oedd llety yn anfforddiadwy i weithredwyr cymdeithas sifil, wedi eithrio’r rhai a oedd yn ceisio rhoi llais. er budd pobloedd y Ddaear. Yn Sharm El Sheik ac yn y cyfryngau, fel y mae’r Llysgennad yn ysgrifennu, rhoddwyd “clust fyddar.” Ond cafodd y diwydiant tanwydd ffosil sylw llawn.

Nid oedd y cyfryngau yn cynnwys datganiadau o'r fath â'r rhai a gyflwynwyd i'r gynhadledd gan Sima Bahous, Cyfarwyddwr Gweithredol Menywod y Cenhedloedd Unedig. “Mae newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn heriau sy’n cydblethu. Ni fyddwn yn cyrraedd y nod 1.5 gradd celsius, nac unrhyw nod arall heb gydraddoldeb rhyw a chyfraniad llawn menywod a merched.”

Neu hyn gan Brif Swyddog Gweithredol Kenya o Femnet, Imali Nigusale “Mae addewidion wedi'u gwneud flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond mae'r realiti yn ein cadw i ddyfalu a ellir cyflawni'r gweithredu… [byth]. Hinsawdd sy’n ymateb i rywedd yw’r hyn sydd ei angen arnom. Ddoe yw’r amser ar gyfer gweithredu.”

Cenhedloedd y De Byd-eang sydd hyd yn hyn wedi cymryd y baich newid yn yr hinsawdd, ffeministiaid, gweithwyr proffesiynol y Cenhedloedd Unedig, gweithredwyr ieuenctid o'r Gogledd a'r De, a chymdeithas sifil fyd-eang, pe baent yn gallu cydgyfeirio mewn gweithredoedd polisi hinsawdd cyffredin yw'r gobaith gorau i goroesiad ein rhywogaeth a’r blaned. Mae’n her enfawr, ond rydym wedi cymryd camau o’r fath o’r blaen. Yr wythnos hon rydym yn arsylwi ail ben-blwydd y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear yn dod i rym. Mae Datganiad y Bobl a gyhoeddwyd ar ddiwedd COP27, a rhai canlyniadau mwy cadarnhaol o COP26 ar fioamrywiaeth o'i chynhadledd ddiweddar ym Montreal yn nodi'r potensial hwnnw. Fel y mae'r Llysgennad yn ei awgrymu, mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn bwynt ralio ymarferol. Gadewch inni i gyd, ym mhob ffordd y gallwn, ddod â chymuned y byd ynghyd i fynd i’r afael â’r perygl hinsawdd sydd ar ddod a’r anghydraddoldeb rhwng y rhywiau sy’n ei achosi. Ddoe oedd yr amser i weithredu, yn wir, ond mae hefyd nawr. (BAR, 1/19/22)

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 2 o 3)

By Anwarul K. Chowdhury

(Wedi'i ymateb o: Gwasanaeth Rhwng y Wasg. Rhagfyr 13, 2022)

COP AFFRICA YN Gwadu GOFYNION MERCHED A MERCHED AFFRICA

NEW YORK, Rhagfyr 13 2022 (IPS) - Roedd menywod a Merched Affrica yn bryderus iawn am ddiffyg ymrwymiad Pleidiau UNFCCC wrth i newid hinsawdd barhau i gael effaith negyddol ar y cyfandir gan erlid mwy o fenywod a merched.

Mae WGC wedi codi lleisiau ffeminyddion Affricanaidd yn COP27, gan ddatgan eu pŵer i fynnu cyfiawnder hinsawdd a fynegir yn y set bwerus o gynigion a gyflwynir fel y Gofynion Menywod a Merched Affricanaidd. [ Dolen: WGC_COP27-Affrican-Feminists-Demands_CY_final.pdf (womengenderclimate.org) ] Mae'r gofynion yn pwysleisio'n arbennig yr angen i gynnwys mwy o fenywod a phobl ifanc mewn prosesau gwneud penderfyniadau;

Roedd Imali Ngusale, Swyddog Cyfathrebu FEMNET, Kenya yn glir yn ei datganiad ar y dimensiwn hwn gan ddweud “Mae sylwadau am ymgysylltiad menywod ac ieuenctid wedi cael eu hadfywio mewn areithiau crefftus. Mae addewidion wedi’u gwneud flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond mae’r gwiriad realiti yn ein cadw i ddyfalu a yw gweithredu’r GAP yn addewid na chaiff byth ei gyflawni. Cyd-drafodaeth newid hinsawdd sy’n ymateb i rywedd yw’r hyn sydd ei angen arnom. Ddoe yw’r amser ar gyfer gweithredu.”

“…Rydym wedi ein tristau gan ganlyniadau gweithredu’r GAP. Mae’r GAP yn parhau i fod yn ffagl gobaith i fenywod a merched sydd ar flaen y gad yn yr argyfyngau hinsawdd,” galarodd y Frenhines Nwanyinnaya Chikwendu, Gweithredwr Newid Hinsawdd ac Iechyd a Hawliau Rhywiol ac Atgenhedlol (SRHR) o Nigeria.

Mewn datganiad trawiadol, dywedodd llefarydd WGC Carmen Capriles yn uchel yn ei datganiad yn y seremoni gloi ar 20 Tachwedd “Nid yw’r COP hwn yn ofod diogel i amddiffynwyr amgylcheddol a hawliau dynol benywaidd, yn y lleoliad hwn nac yn ei benderfyniadau. . Rydym wedi profi cael ein gwthio i’r cyrion unwaith eto, rydym wedi profi aflonyddu, gormes a gwrthwynebiad yn erbyn ein gofynion ffeministaidd o ran cyfiawnder yn yr hinsawdd, fodd bynnag, mae hyn ond yn ein gwneud ni’n gryfach.”

Mae’r datganiad un dudalen pwerus hwn wedi’i bostio ar wefan ddibynadwy a mawreddog Rhwydwaith Rhanbarthol y Cenhedloedd Unedig i Fenywod (WUNRN) ac mae’n werth ei ddarllen gan bob gweithredwr a chefnogwr dros hawliau menywod a merched. Byddai'n werth chweil i'r Cenhedloedd Unedig ymchwilio i'r materion a godwyd yn natganiad WGC yn COP27 a rhannu ei ganfyddiadau'n gyhoeddus. Merched y Cenhedloedd Unedig a DESA y Cenhedloedd Unedig sy'n goruchwylio cyfranogiad cyrff anllywodraethol ledled system y Cenhedloedd Unedig ddylai fod yr endidau arweiniol i fynd ar drywydd y mater hwn o Bencadlys y Cenhedloedd Unedig.

Gan fynegi siom llwyr gyda’r diffyg sylwedd yn y canlyniad, gwleidyddoli a’r broses angyfranogol, meddyliodd Zainab Yunusa, Gweithredwr Newid Hinsawdd a Datblygu Nigeria, “Fel ffeminydd ifanc cyfiawnder hinsawdd Affricanaidd, deuthum at COP27 yn gyffrous i weld penderfyniadau pendant. i ddilyn adolygiad canolradd y Cynllun Gweithredu Rhyw (GAP)…. Yn hytrach, gwelais brosesau negodi cyfyngol a danseiliodd fy nghyfraniadau.”

“Sylwais ar y chwarae grym gwleidyddol cyfrwys o 'pwy sy'n talu am beth,' ar draul dioddefaint menywod a merched o amrywiaethau croestoriadol. Gwelais benderfyniad GAP gwan, anniriaethol, unfed awr ar ddeg nad oedd ond yn ceisio ticio'r blwch o ddod i ganlyniad. Roedd COP27 wedi rhoi’r agenda rhyw o’r neilltu mewn gweithredu ar yr hinsawdd. Fe fethodd amddiffynwyr hawliau dynol benywaidd, menywod brodorol, menywod ifanc, Pwyntiau Ffocws Newid Hinsawdd Rhywedd Cenedlaethol, ac eiriolwyr cyfiawnder hinsawdd rhywedd yn crochlefain dros gydraddoldeb rhywiol mewn gweithredu hinsawdd.”

Mae gweithredwyr Newid Rhyw-Hinsoddol yn meddwl tybed a fyddai'r rhwystredigaethau hyn yn ailymddangos yn COP28. Mae eu disgwyliad cyfyngedig, fodd bynnag, yn ymwneud â thrin y trafodaethau yn fedrus, yn dryloyw ac yn ddiduedd yn ystod camau olaf COP27 gan yr hwylusydd Hana Al-Hashimi o ddirprwyaeth Emiradau Arabaidd Unedig, y gwesteiwr nesaf.

DYWYLLWCH RÔL WIKIGENDER

Yng nghyd-destun eiriolaeth rhyw a hinsawdd, mae nifer o weithredwyr cymdeithas sifil wedi mynegi amheuon am rôl y Wikigender, sy'n honni ei fod yn “lwyfan cydweithredol ar-lein byd-eang sy'n cysylltu llunwyr polisi, cymdeithas sifil ac arbenigwyr o wledydd datblygedig a gwledydd sy'n datblygu i ddod o hyd i atebion i hybu cydraddoldeb rhywiol.” Dywedir ei fod yn darparu “gofod canolog ar gyfer cyfnewid gwybodaeth ar faterion allweddol sy'n dod i'r amlwg, gyda ffocws cryf ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac yn benodol ar SDG 5”.

Mae Rhaglen Prifysgol Wikigender yn ymgysylltu â myfyrwyr sy'n gweithio ar faterion cydraddoldeb rhywiol. Fel cymuned ar-lein a oruchwylir gan Ganolfan Ddatblygu’r OECD, roedd gweithredwyr yn pendroni ynghylch gogwydd y platfform, yn fwy felly wrth iddo ymdrin â materion cydraddoldeb rhywiol.

CYFRANOGIAD MERCHED WEDI'I YMYLLU

Pryder mawr arall a rennir yn eang gan y rhan fwyaf o weithredwyr oedd bod rhy ychydig o fenywod wedi cymryd rhan yn nhrafodaethau hinsawdd COP27. Yn hanesyddol mae menywod yn cael eu tangynrychioli yng nghynadleddau byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar newid hinsawdd, ac nid oedd COP27 yn eithriad. Mae dadansoddiad gan y BBC wedi canfod bod menywod yn cyfrif am lai na 34% o dimau negodi gwledydd yn Sharm El-Sheikh. Roedd rhai dirprwyaethau yn fwy na 90% o ddynion.

Mae ActionAid UK yn pwysleisio “nad oes modd symud o gwmpas pan fydd menywod yn yr ystafell, maen nhw’n creu datrysiadau y profwyd eu bod yn fwy cynaliadwy.” I wneud y mater yn waeth, mae'r Cenhedloedd Unedig wedi amcangyfrif bod 80% o bobl sy'n cael eu dadleoli gan newid hinsawdd yn fenywod. Dywedodd ActionAid fod newid hinsawdd yn gwaethygu anghydraddoldebau rhyw. Nid oedd penderfyniadau yn COP27 yn canolbwyntio ar y materion penodol yn ogystal â'r safbwyntiau sy'n peri pryder arbennig i fenywod.

Yn COP27, roedd y 'llun teulu' cyntaf yn dangos realiti truenus gyda 110 o arweinwyr yn bresennol, ond dim ond saith ohonynt oedd yn fenywod. Roedd hwn yn un o'r crynodiadau isaf o fenywod a welwyd yn y COPs, yn ôl Sefydliad Amgylchedd a Datblygu Merched (WEDO), sy'n olrhain cyfranogiad menywod mewn digwyddiadau o'r fath. Ddeuddeg mlynedd yn ôl yn 2011, addawodd gwledydd gynyddu cyfranogiad menywod yn y trafodaethau hyn, ond mae'r gyfran eleni wedi gostwng ers uchafbwynt o 40% yn 2018, yn ôl WEDO.

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, merched ifanc sydd ar hyn o bryd yn arwain y cyhuddiad o weithredu ar newid hinsawdd. Mae rhai o’r achosion cyfreithiol enwocaf a ddygwyd yn erbyn llywodraethau am ddiffyg gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd, wedi’u dwyn gan fenywod. Mae'n amlwg y bydd diffyg menywod yn cymryd rhan yn effeithio ar ganlyniadau'r trafodaethau newid hinsawdd. Rhaid iddynt gael sedd wrth y bwrdd.

Fel mewn blynyddoedd eraill, roedd menywod, ac yn enwedig menywod o liw ac o wledydd yn y De byd-eang wedi bod yn mynnu bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u chwyddo mewn trafodaethau hinsawdd. Syrthiodd eu gofynion i glustiau byddar. “Pan rydyn ni’n sôn am gynrychiolaeth mae’n ymwneud â mwy na niferoedd; mae’n gynrychiolaeth a chynhwysiant ystyrlon,” meddai Nada Elbohi, eiriolwr ffeministaidd ac ieuenctid o’r Aifft, mewn datganiad i’r wasg. “Mae’n dod â blaenoriaethau menywod a merched Affrica at y bwrdd.”

CYMDEITHAS SIFIL WEDI EI ANWYBOD MEWN FFORDD FAWR

Mae gwefan UNFCCC yn honni bod “Cymdeithas sifil a sefydliadau anllywodraethol (NGOs) yn cael eu croesawu i’r cynadleddau COP blynyddol a chysylltiedig hyn fel sylwedyddion i gynnig barn ac arbenigedd, ac i gynrychioli pobl y byd ymhellach.” Mae 1400 o sefydliadau arsylwi o’r fath wedi’u grwpio’n naw etholaeth sef, 1.Businesses and industry organisations; 2. Sefydliadau amgylcheddol; 3. Llywodraethau lleol a threfol; 4. Undebau llafur; 5. Sefydliadau ymchwil a sefydliadau annibynnol; a sefydliadau sy'n gweithio i 6. hawliau pobl frodorol; 7. ar gyfer Pobl Ifanc; 8. ar gyfer gweithwyr Amaethyddol; ac 9. i fenywod a hawliau rhyw.

Er bod yr etholaethau hyn yn darparu pwyntiau ffocws ar gyfer rhyngweithio haws ag Ysgrifenyddiaeth UNFCCC, a leolir yn Bonn, a llywodraethau unigol, yn COP27, ni ddigwyddodd rhyngweithiadau o'r fath. Gan gwyno am ddiffyg gofod cymdeithas sifil effeithiol, canolbwyntiodd Gina Cortes Valderrama, Pwynt Cydffocws WGC, Women Engage for a Common Future (WECF) yn blwmp ac yn blaen ar y realiti gan siarad ar gofnod bod “Trafodaethau yn COP27 wedi digwydd ynghanol anghyfiawnderau dyfnach o ran mynediad a chynhwysiant, gyda chyfranogwyr yn wynebu gwahaniaethu, aflonyddu a gwyliadwriaeth, a phryderon am eu diogelwch yn ogystal â diogelwch gweithredwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol.”

Ychwanegodd ymhellach “Yn lle bod hwn yn ofod ar gyfer gwarantu hawliau dynol i bawb, mae’n cael ei ddefnyddio fel Expo lle mae cyfalafiaeth, datrysiadau ffug a modelau datblygu trefedigaethol yn cael eu cyfarch â charpedi coch tra bod merched a merched yn pylu yn atgofion eu. tir coll, eu caeau wedi'u difrodi, o'r lludw y rhai a lofruddiwyd."

Llefarodd cynrychiolydd WGC eu dicter trwy gyhoeddi “Hyd yn oed wrth i ni alw rhagrith, diffyg gweithredu ac anghyfiawnder y gofod hwn, fel cymdeithas sifil a mudiadau sy'n gysylltiedig â'r frwydr dros gyfiawnder hinsawdd, rydym yn gwrthod ildio gofod amlochrogiaeth i fyr-ddall. gwleidyddion a buddiannau corfforaethol sy’n cael eu gyrru gan danwydd ffosil.”

Roedd arweinwyr cymdeithas sifil allweddol yn feirniadol o’u hallgáu gan gwyno bod “Arsyllwyr yn cael eu cloi allan o’r ystafelloedd trafod yn gyson am esgus ‘diffyg gofod eistedd’ dro ar ôl tro … Rydym hefyd wedi gweld offeryniaeth boenus o benderfyniadau munud olaf gydag ychydig o bartïon.”

Fe wnaethon nhw rybuddio trefnwyr a gwesteiwyr COPs y dyfodol trwy ddweud “Mae angen galw hyn allan a dod i ben.”

COP27 DATGANIAD Y BOBL

Yn nyddiau olaf COP27, gan ddod yn fwyfwy rhwystredig, cymeradwyodd yr Etholaeth Menywod a Rhyw ynghyd â gwahanol fudiadau cymdeithas sifil ar draws y byd Ddatganiad Pobl ar gyfer Cyfiawnder Hinsawdd COP27 ar y cyd. Roedd y Datganiad yn galw am: (1) ddad-drefedigaethu'r economi a'n cymdeithasau; (2) Ad-dalu dyled hinsawdd a darparu cyllid hinsawdd; (3) Amddiffyn 1.5c gyda nodau sero gwirioneddol erbyn 2030 a gwrthod atebion ffug; (4) Undod byd-eang, heddwch, a chyfiawnder. Mae'r testun llawn ar gael yn COP27 Datganiad y Bobl (womengenderclimate.org).

Dylai'r Datganiad sylweddol hwn sy'n edrych i'r dyfodol gryfhau undod cymdeithas sifil a darparu glasbrint ar gyfer eu gweithrediaeth mewn COPs sydd ar ddod a llwyfannau UNFCCC eraill.

O ystyried y cam-drin a’r siom enfawr o weld arsylwyr cymdeithas sifil yn cael eu gwrthod yn ystod COP27, byddai’n fuddiol i’r broses COP a’r Llywyddiaethau COP nesaf ganiatáu i un cynrychiolydd o bob un o’r naw etholaeth hyn fod yn bresennol ym mhob un o gyfarfodydd y Grŵp. y Partïon o COP28 ymlaen.

LOBI TANWYDD FFOSIL YN DOD ALLAN O'R CYSAG

Ar un pwynt roedd barn bron yn unfrydol yn COP27 bod y diwydiant tanwydd ffosil wedi dod allan o'r cysgodion o'r diwedd. Un siop tecawê allweddol gan Sharm El-Sheikh oedd presenoldeb a phŵer tanwydd ffosil – boed yn gynrychiolwyr neu’n wledydd.

Roedd mynychwyr sy'n gysylltiedig â'r diwydiant olew a nwy ym mhobman. Roedd tua 636 yn rhan o ddirprwyaethau gwlad a thimau masnach, sy'n adlewyrchu cynnydd o dros 25% o COP26. Roedd y pafiliynau gorlawn yn teimlo ar adegau fel ffair fasnach tanwydd ffosil. Adlewyrchwyd y dylanwad hwn yn glir yn y testun terfynol.

Dywedodd Sanne Van de Voort o Women Engage for a Common Future (WECF), “…er ei bod yn hen bryd, dim ond llond llaw o wledydd gyflwynodd eu cynlluniau cenedlaethol diwygiedig yn Sharm El-Sheikh; mewn cyferbyniad, fe wnaeth mwy na 600 o lobïwyr tanwydd ffosil a niwclear orlifo yn adeilad y COP, gan werthu eu datrysiadau hinsawdd ffug”. Yn ôl y Spiegel, daeth y COP27 yn farchnad lle llofnodwyd 20 o gytundebau olew a nwy mawr gan laddwyr hinsawdd fel Shell ac Equinor.”

Roedd Tzeporah Berman, cyfarwyddwr rhaglen ryngwladol gyda’r sefydliad amgylcheddol llawr gwlad “Stand.Earth” yn galaru mai “I fod yn sicr, llosgi tanwyddau ffosil fel glo, olew, a nwy, yw prif yrrwr yr argyfwng hinsawdd. Mae ein methiant i gydnabod hyn mewn 27 COP yn ganlyniad i bŵer y deiliaid tanwydd ffosil, yn enwedig y cwmnïau olew a nwy mawr sydd allan mewn grym yn y COP hwn sydd wedi gwneud eu cynhyrchion yn anweledig yn y trafodaethau.”

Disgrifiodd ymgyrchwyr hinsawdd gynhadledd hinsawdd flaenllaw’r Cenhedloedd Unedig fel “jôc droellog” a dywedasant ei bod yn ymddangos bod COP27 yn “ŵyl o danwydd ffosil a’u ffrindiau sy’n llygru, wedi’u hybu gan elw aruthrol diweddar …Mae presenoldeb rhyfeddol lobïwyr y diwydiant hwn yn y trafodaethau hyn felly jôc dirdro ar draul y bobl a’r blaned.”

Llysgennad Anwarul K. Chowdhury yn gyn Is-ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig, yn gyn-Llysgennad Bangladesh i'r Cenhedloedd Unedig ac yn gyn Lywydd y Cyngor Diogelwch.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig