COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 1 o 3)

Cyflwyniad y Golygydd: Patriarchaeth yn Peryglu'r Ddaear

Mae'r pŵer gwladwriaeth-gorfforaethol sy'n dominyddu'r byd yn pennu sut rydyn ni'n byw, yr hyn rydyn ni'n ei wybod, ac yn ceisio rheoli'r hyn rydyn ni'n ei wneud am yr hyn rydyn ni'n ei wybod. Mae’r Llysgennad Chowdhury yn adrodd sut yr oedd yr ymgyrch i ddominyddu a rheoli er budd cul y rhai mwyaf breintiedig yn y byd a’r anghydraddoldebau rhyw gros a oedd yn amlwg yn y lleoliad cyrchfan yn yr Aifft a gynhaliodd COP27, lle’r oedd llety yn anfforddiadwy i weithredwyr cymdeithas sifil, wedi eithrio’r rhai a oedd yn ceisio rhoi llais. er budd pobloedd y Ddaear. Yn Sharm El Sheik ac yn y cyfryngau, fel y mae’r Llysgennad yn ysgrifennu, rhoddwyd “clust fyddar.” Ond cafodd y diwydiant tanwydd ffosil sylw llawn.

Nid oedd y cyfryngau yn cynnwys datganiadau o'r fath â'r rhai a gyflwynwyd i'r gynhadledd gan Sima Bahous, Cyfarwyddwr Gweithredol Menywod y Cenhedloedd Unedig. “Mae newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn heriau sy’n cydblethu. Ni fyddwn yn cyrraedd y nod 1.5 gradd celsius, nac unrhyw nod arall heb gydraddoldeb rhyw a chyfraniad llawn menywod a merched.”

Neu hyn gan Brif Swyddog Gweithredol Kenya o Femnet, Imali Nigusale “Mae addewidion wedi'u gwneud flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond mae'r realiti yn ein cadw i ddyfalu a ellir cyflawni'r gweithredu… [byth]. Hinsawdd sy’n ymateb i rywedd yw’r hyn sydd ei angen arnom. Ddoe yw’r amser ar gyfer gweithredu.”

Cenhedloedd y De Byd-eang sydd hyd yn hyn wedi cymryd y baich newid yn yr hinsawdd, ffeministiaid, gweithwyr proffesiynol y Cenhedloedd Unedig, gweithredwyr ieuenctid o'r Gogledd a'r De, a chymdeithas sifil fyd-eang, pe baent yn gallu cydgyfeirio mewn gweithredoedd polisi hinsawdd cyffredin yw'r gobaith gorau i goroesiad ein rhywogaeth a’r blaned. Mae’n her enfawr, ond rydym wedi cymryd camau o’r fath o’r blaen. Yr wythnos hon rydym yn arsylwi ail ben-blwydd y Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear yn dod i rym. Mae Datganiad y Bobl a gyhoeddwyd ar ddiwedd COP27, a rhai canlyniadau mwy cadarnhaol o COP26 ar fioamrywiaeth o'i chynhadledd ddiweddar ym Montreal yn nodi'r potensial hwnnw. Fel y mae'r Llysgennad yn ei awgrymu, mae'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn bwynt ralio ymarferol. Gadewch inni i gyd, ym mhob ffordd y gallwn, ddod â chymuned y byd ynghyd i fynd i’r afael â’r perygl hinsawdd sydd ar ddod a’r anghydraddoldeb rhwng y rhywiau sy’n ei achosi. Ddoe oedd yr amser i weithredu, yn wir, ond mae hefyd nawr. (BAR, 1/19/22)

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 1 o 3)

By Anwarul K. Chowdhury

(Wedi'i ymateb o: Gwasanaeth Rhwng y Wasg. Rhagfyr 12, 2022)

EFROG NEWYDD, Rhagfyr 12 2022 (IPS) – Mae tair wythnos wedi mynd heibio ers y mega-gynulliad brwd o 27ain Cynhadledd y Pleidiau (COP) i Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC), a adwaenir yn gyffredinol gan ei deitl hawdd ei ddweud a’i gofio – COP27, i ben yn y ddinas wyliau Sharm El-Sheikh yn yr Aifft.

Eleni roedd cynnal cylchdro blynyddol COP yn droad Affrica a fynychwyd gan gyfanswm o 33,449 o bobl, gan gynnwys 16,118 o gynrychiolwyr o'r Pleidiau, 13,981 o arsylwyr, a 3,350 o aelodau o'r cyfryngau.

Meddyliwch am yr ôl troed carbon sydd wedi'i gofnodi gan y dyrfa enfawr hon! Y COP26 diwethaf yn Glasgow yn y Deyrnas Unedig - wedi'i ohirio o flwyddyn oherwydd Covid - oedd troad Gorllewin Ewrop ac Eraill a'r tro nesaf - COP28 - fydd tro Asia a gwesteiwr Asia fyddai dinas ryfeddol yr Emiraethau Arabaidd Unedig Dubai .

CRONFA COLLI A DIFROD ANGHYFAIS?

Gan fynd dros y dyddiad cau a drefnwyd ar ddydd Gwener 18 Tachwedd am ddau ddiwrnod, daeth COP27 i ben o'r diwedd ddydd Sul 20 Tachwedd. Roedd angen yr oedi anarferol hwn i roi pwysau ar y gwledydd diwydiannol, yr hyn a elwir yn genhedloedd datblygedig, a ildiodd o’r diwedd eu gwrthwynebiad tri degawd anghyfiawn, afresymol a diysgog ac a gytunodd i greu cronfa i helpu gwledydd a anrheithiwyd gan ganlyniadau newid yn yr hinsawdd.

Gan ddyfynnu goblygiadau cyfreithiol ar gyfer defnyddio’r term hawdd ei ddeall “iawndal”, mae’n well gan y llusgwyr ei alw’n “gronfa colled a difrod”. Ie, dyna’r cytundeb mewn egwyddor i ddefnyddio’r term “cronfa”. Mae'r cyfryngau wedi cyfeirio at hynny fel datblygiad arloesol, llwyddiant mawr, cytundeb cyntaf erioed, diwedd y sefyllfa.

Mae arsylwyr gwybodus o’r trafodaethau COP o’r farn bod cyffro mor octan – gresynu wrth ddefnyddio’r term hwn sy’n ymwneud â thanwydd ffosil – yn syml naïf a gallai fod wedi bod yn dacteg yn y lobi tanwydd ffosil i ddargyfeirio sylw oddi wrth fethiant COP27 i gynnwys y cytundeb y mae mawr ei angen ar fesurau difrifol i dorri ar allyriadau.

DIFATERWCH TORRI GALON

Tra bod canlyniad COP27 yn cael ei orbwysleisio, mae'n amlygu'r cytundeb i greu'r gronfa Colled a Difrod. Ar y llaw arall, mae distawrwydd rhyfedd ynghylch y penderfyniad a wnaed ar fenywod a materion newid hinsawdd. Mae darlun hollol wahanol yn dod i'r amlwg ar y mater craidd hwn, efallai nad yw'r cyfryngau yn ogystal â dirprwyaethau gwledydd a'u harweinwyr yn haeddu sylw.

Sylwodd rhai cyrff anllywodraethol er bod y cyfryngau yn fflachio’r cytundeb ar y gronfa “iawndal” fel “Newyddion Torri”, iddynt hwy mai’r difaterwch llwyr ynghylch perthnasedd rhyw a newid yn yr hinsawdd oedd “Newyddion Dorcalonnus”.

GWEITHREDU HINSAWDD WEDI EI ACHOS I UWCHGYNHADLEDD Y DDAEAR

Dechreuodd yr ymateb gwleidyddol rhyngwladol i newid hinsawdd gyda mabwysiad 1992 Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (UNFCCC) yn Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio de Janeiro, Brasil. Mae'n nodi'r fframwaith cyfreithiol sylfaenol a'r egwyddorion ar gyfer cydweithredu rhyngwladol ar y newid yn yr hinsawdd.

Mae gan y Confensiwn, a ddaeth i rym ar 21 Mawrth 1994, 198 o bartïon. Er mwyn hybu effeithiolrwydd yr UNFCCC, mabwysiadwyd Protocol Kyoto ym mis Rhagfyr 1997. Ym mis Rhagfyr 2015, mabwysiadodd y pleidiau Gytundeb Paris a amlygwyd yn fawr.

Cynhaliwyd Cynhadledd gyntaf Partïon UNFCCC (COP1) yn Berlin ym 1995.

CYNLLUN GWEITHREDU RHYW

Yn COP25 yn 2019 ym Madrid, cytunodd Partïon ar Raglen Waith Lima 5-mlynedd well ar Ryw a’i Gynllun Gweithredu Rhywedd (GAP). Yn 2014 sefydlodd y COP20 yn Lima Raglen Waith gyntaf Lima ar Ryw (LWPG) i hybu cydbwysedd rhwng y rhywiau ac integreiddio ystyriaethau rhywedd i waith y Pleidiau ac ysgrifenyddiaeth UNFCCC wrth weithredu’r Confensiwn a Chytundeb Paris er mwyn cyflawni polisi hinsawdd ymatebol i rywedd. a gweithredu. Penderfynodd COP22 yn Marrakech ar estyniad tair blynedd o’r GGLl, gydag adolygiad yn COP25, a sefydlwyd y GAP cyntaf o dan yr UNFCCC yn COP23 yn 2017 yn Bonn.

Mae anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ynghyd â'r argyfwng hinsawdd yn un o heriau mwyaf ein hoes. Mae'n fygythiad i ffyrdd o fyw, bywoliaeth, iechyd, diogelwch a diogeledd menywod a merched ledled y byd.

NID YW ARGYFWNG HINSAWDD YN RHYW NIWTRAL

Mae menywod yn cael eu heffeithio’n anghymesur gan newid hinsawdd ond maent hefyd yn cael eu gadael allan o wneud penderfyniadau. Maen nhw wedi’u dadleoli’n llethol gan drychinebau hinsawdd ac maen nhw dros 14 gwaith yn fwy tebygol o gael eu lladd gan drychinebau sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd, yn ôl Comisiwn Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig. Er gwaethaf y ffaith eu bod yn agored i ansicrwydd hinsawdd, mae menywod yn asiantau gweithredol ac yn hyrwyddwyr effeithiol ymaddasu a lliniaru hinsawdd.

Mewn llyfr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ‘Climate Hazards, Disasters and Gender Ramifications’, mae Catarina Kinnvall a Helle Rydstrom yn archwilio gwleidyddiaeth rhywedd trychineb a newid hinsawdd ac yn dadlau bod hierarchaeth rhywedd, strwythurau patriarchaidd a gwrywdod yn perthyn yn agos i fregusrwydd benywaidd i drychineb hinsawdd.

Nid yw’r argyfwng hinsawdd yn “niwtral o ran rhywedd”. Menywod a merched sy’n profi effeithiau mwyaf newid yn yr hinsawdd, sy’n cynyddu’r anghydraddoldebau rhyw presennol ac yn peri bygythiadau unigryw i’w bywoliaeth, eu hiechyd a’u diogelwch.

NEWID HINSAWDD FEL LLUOSYDD BYGYTHIAD I FERCHED

Mae newid yn yr hinsawdd yn “lluosydd bygythiad”, sy'n golygu ei fod yn cynyddu tensiynau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd mewn lleoliadau bregus sy'n cael eu heffeithio gan wrthdaro. Wrth i newid hinsawdd ysgogi gwrthdaro ar draws y byd, mae menywod a merched yn wynebu mwy o wendidau i bob math o drais ar sail rhywedd, gan gynnwys trais rhywiol sy'n gysylltiedig â gwrthdaro, masnachu mewn pobl, priodas plant, a mathau eraill o drais.

Ym mis Mawrth eleni, fe wnaeth Comisiwn y Cenhedloedd Unedig ar Statws Menywod (CSW) ystyried am y tro cyntaf gwestiynau cydraddoldeb rhywiol a newid hinsawdd. Roedd yn cydnabod, yn wyneb y bygythiad dirfodol a achosir gan newid yn yr hinsawdd, fod angen nid yn unig undod byd-eang, ond hefyd angen gweithredu hinsawdd concrid a thrawsnewidiol, gyda chyfranogiad menywod a merched yn ganolog iddo.

MENYWOD Y CU YN MYNNU CYDRADDOLDEB RHYW SY'N GANOLOG I WEITHREDU HINSAWDD

Yn ei sylwadau yn y Gynhadledd, dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Menywod y Cenhedloedd Unedig, Sima Bahous, fod “Menywod y Cenhedloedd Unedig yma yn COP27 i herio’r byd i ganolbwyntio ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau fel rhywbeth sy’n ganolog i weithredu ar yr hinsawdd ac i gynnig atebion pendant.” Tynnodd sylw at y ffaith bod “newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn heriau sy’n cydblethu. Ni fyddwn yn cyrraedd y nod o 1.5 gradd Celsius, nac unrhyw nod arall, heb gydraddoldeb rhyw a chyfraniad llawn menywod a merched.”

Tanlinellodd Ms. Bahous yn gywir yn COP27 fod “XNUMX% o'r holl bobl sy'n cael eu dadleoli gan argyfyngau hinsawdd yn fenywod a merched. Mae gan effeithiau’r argyfwng hinsawdd wyneb benywaidd amlwg.”

COP27 TANBERFFORMIO AR GYFER RHYW

Ond ni chafodd y craidd cymalog a sylweddol hwn o'r materion yn UNFCCC a COP y sylw angenrheidiol. Yn y bôn, roedd penderfyniad cadw tŷ o’r enw “Adolygiad canolradd o weithrediad y cynllun gweithredu rhywedd” gyda llawer o baragraffau yn dechrau gyda “Nodiadau gyda gwerthfawrogiad”, “Hefyd yn nodi gyda gwerthfawrogiad”, “Croeso”, “Annog”. Mae'r penderfyniad yn darllen fel pe bai Pleidiau yn fwy amlwg i ysgrifenyddiaeth UNFCCC nag i fenywod a merched y byd.

Cymerodd COP27 “benderfyniad yswiriant” fel y’i gelwir yn ystod cyfnod estynedig ar 20 Tachwedd ar yr “adolygiad canol tymor canolradd o’r GAP” gan danlinellu’r angen i hyrwyddo ymdrechion tuag at gydbwysedd rhwng y rhywiau a gwella cynwysoldeb ym mhroses UNFCCC trwy wahodd Llywyddiaethau COP yn y dyfodol i enwebu menywod. fel Hyrwyddwyr Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig dros Weithredu Hinsawdd (yn embaras, mae'r ddau Hyrwyddwr presennol yn ddynion a enwebwyd gan Lywyddion COP 26 a 27); a gofyn i Bartïon hybu mwy o gydbwysedd rhwng y rhywiau mewn dirprwyaethau cenedlaethol, yn ogystal â'r Ysgrifenyddiaeth, swyddogion llywyddu perthnasol, a threfnwyr digwyddiadau i hyrwyddo digwyddiadau sy'n cydbwyso rhwng y rhywiau.

Mae hefyd yn annog partïon ac endidau cyhoeddus a phreifat perthnasol i gryfhau ymatebolrwydd rhywedd cyllid hinsawdd. Mae'r penderfyniad hefyd yn gofyn i'r Ysgrifenyddiaeth gefnogi presenoldeb pwyntiau ffocws cenedlaethol rhyw a newid yn yr hinsawdd mewn cyfarfodydd mandadol perthnasol UNFCCC.

Daw’r penderfyniad i ben gyda pharagraff 22 sy’n dweud bod “Ceisiadau i weithredoedd yr ysgrifenyddiaeth y gofynnwyd amdanynt yn y penderfyniad hwn gael eu cymryd yn amodol ar argaeledd adnoddau ariannol”. Paragraff ofnadwy i'w gynnwys yn y penderfyniad ar weithredu'r Cynllun Gweithredu Rhyw (GAP). Mynnodd rhai cyfranogwyr fod y paragraff yn adlewyrchu'r GAP rhyw hollbresennol ym mhob agwedd ar weithgarwch dynol.

Roedd y penderfyniad yswiriant ar rywedd yn COP27 yn dangos yn amlwg, ers i’r GAP gael ei fabwysiadu yn COP23 yn 2017, nad oes llawer wedi symud ymlaen o ran cydbwysedd rhwng y rhywiau, cynwysoldeb, a chynrychiolaeth yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd.

Roedd y penderfyniad clawr omnibws o’r enw “Cynllun Gweithredu Sharm el-Sheikh” yn annog “Partïon i gynyddu cyfranogiad llawn, ystyrlon a chyfartal menywod mewn gweithredu ar yr hinsawdd ac i sicrhau gweithrediad sy’n ymateb i rywedd… gan gynnwys trwy weithredu Rhaglen Waith Lima ar Ryw a’i weithredu’n llawn. Cynllun Gweithredu Rhywedd …” Gwahoddodd hefyd “Bleidwyr i roi cymorth i wledydd sy’n datblygu ar gyfer cymryd camau sy’n ymwneud â rhywedd a rhoi’r Cynllun Gweithredu Rhywedd ar waith.”

Os yw'r cofnod o COPs yn cael ei ystyried ar faterion rhyw a hinsawdd, nid oes unrhyw sgôp, dim gobaith am optimistiaeth. Er mwyn gwneud yr honiad hwn yn gredadwy ac yn cael ei dderbyn yn eang, mae'r darn barn hwn yn dyfynnu'n helaeth yr arweinwyr cymdeithas sifil y mae gan eu sefydliadau hygrededd, arbenigedd a phrofiad.

DYNION AC EIRIOLWYR RHYW GYNTAF

Mae’r Etholaeth Menywod a Rhywedd (WGC), y llwyfan i’r gymdeithas sifil weithio i sicrhau hawliau menywod a chyfiawnder rhywedd o fewn fframwaith UNFCCC, wedi bod yn un o’r endidau mwyaf llafar ar benderfyniadau COP27.

Mewn datganiad i’r wasg ar ôl ei gasgliad ar 20 Tachwedd 2022, dywedodd WGC “Wrth i ffeminyddion ac eiriolwyr hawliau menywod gael eu strategeiddio’n ddyddiol i eiriol dros weithredu hinsawdd sy’n gyfiawn rhwng y rhywiau ac yn seiliedig ar hawliau dynol, anwybyddodd y trafodwyr unwaith eto frys ein hargyfwng hinsawdd presennol. .”

Mae WGC yn glymblaid o gyrff anllywodraethol a sefydlwyd yn 2009 ac fe'i cydnabyddir fel sylwedydd swyddogol gan Ysgrifenyddiaeth UNFCCC yn 2011. Mae'n un o naw grŵp rhanddeiliaid yr UNFCCC, sy'n cynnwys ar hyn o bryd 33 o sefydliadau cymdeithas sifil menywod ac amgylcheddol a rhwydwaith o fwy na 600 o unigolion a sefydliadau neu fudiadau ffeministaidd.

Mae WGC yn datgan “Gyda’n gilydd rydym yn sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu clywed, ac rydym yn mynnu bod eu hawliau a’u blaenoriaethau yn cael eu gwireddu’n llawn drwy holl brosesau UNFCCC ac Agenda 2030.”

Gan alw canlyniad COP27 fel sgyrsiau aflwyddiannus, mynegodd actifyddion y gymdeithas sifil dros ryw a newid yn yr hinsawdd eu siom yn gryf am y trafodaethau unigryw, gan ddweud “Rydym yn condemnio’r ffaith bod trafodwyr wedi chwarae gwleidyddiaeth a gofeirio geiriau ar gost sylwedd a chamau gweithredu i gyflawni. cyfiawnder hinsawdd. “

“Rhoddodd COP27 friwsion inni, gyda rhai consesiynau yma ac acw. Ond daw'r rhain ar gost uchel iawn o aberthu iachâd y blaned heb unrhyw ostyngiad gwirioneddol mewn allyriadau carbon o allyrwyr hanesyddol a chyfredol. Mae hyn yn annerbyniol!” meddai Tetet Lauron o Rosa Luxemburg Stiftung, Philippines mewn datganiad cyhoeddus.

Gan mai COP27 oedd y llwyfan ar gyfer yr adolygiad canol tymor a drefnwyd o Gynllun Gweithredu Rhyw UNFCCC, gadawodd WGC COP27 “yn siomedig iawn gyda’r broses a’r canlyniad.”

Mynegodd Marisa Hutchinson o’r International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) Asia Pacific, Malaysia hyn yn gyhoeddus trwy ddweud “Mae WGC yn cydnabod penderfyniad unfed awr ar ddeg o dan y Cynllun Gweithredu Rhywedd ond rydym yn parhau i fod yn rhwystredig iawn gyda’r diffyg adolygiad sylweddol a ddigwyddodd yma. ac yn y cyfnod cyn COP.

Gadawyd arbenigwyr rhyw ac eiriolwyr hawliau menywod allan o'r ystafelloedd tra bod Partïon yn tincian ar ymylon testun gwan ac annelwig a fethodd â symud materion hollbwysig yn eu blaenau ar y groesffordd hon, na darparu cyllid digonol. Rydym yn mynnu bod amddiffyniad cymdeithasol menywod a merched yn eu holl amrywiaeth ar flaen y gad yn nhrafodaethau rhyw a newid hinsawdd yr UNFCCC.”

Llysgennad Anwarul K. Chowdhury yn gyn Is-ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig, yn gyn-Llysgennad Bangladesh i'r Cenhedloedd Unedig ac yn gyn Lywydd y Cyngor Diogelwch.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig