Argyfyngau Cyfansawdd: Corona mewn Parthau Gwrthdaro

Sakena Yacoobi, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Dysgu Afghanistan, yn gweithio gydag ieuenctid. (Llun: AIL)
Cyflwyniad y Golygyddion. Mae erthyglau blaenorol yn ein cyfres Corona Connections wedi canolbwyntio'n bennaf ar anghyfiawnderau a chamweithrediad strwythurau byd-eang sydd wedi'u gwneud yn ddiymwad yn amlwg gan y pandemig. Yn yr erthygl hon, rydym yn galw sylw addysgwyr heddwch at y ffaith bod COVID wedi gwneud llawer o'r anghyfiawnderau hynny yn fwy difrifol.

 “Mae’r pandemig hwn wedi cael effaith negyddol aruthrol ar yr hyn a oedd eisoes yn sefyllfa enbyd.” - Sakena Yacoobi, Prif Swyddog Gweithredol, Sefydliad Dysgu Afghanistan

Yn aelod gweithredol amser-hir o rwydweithiau IIPE / GCPE, cychwynnodd Sakena Yacoobi ei gwaith yn addysgu menywod o Afghanistan yn y gwersylloedd lle roeddent wedi ceisio lloches rhag y Taliban. Yn y blynyddoedd ers dod â'r gwaith i mewn i Afghanistan, trwy'r Sefydliad Dysgu Afghanistan (AIL), mae hi wedi creu rhaglen ddysgu a gwasanaethau ledled y wlad sydd wedi trawsnewid bywydau miloedd. Hyd yn oed trwy drais ymryson sifil, parhaodd y gwaith, ac mae'n dal i wneud.

Fodd bynnag, fel y gwelir o'i llythyr at roddwyr (atgynhyrchir isod, mae'r llythyr gwreiddiol i'w weld yma), mae'r gwaith hwnnw wedi cael ei effeithio'n fawr gan COVID-19. Mae gwaith AIL wedi'i newid yn sylweddol i ddarparu gwasanaethau sy'n ofynnol gan y pandemig, ond nad ydynt yn cael eu darparu gan y llywodraeth. Mae'r sefyllfa y mae Sakena ac AIL yn ei hwynebu yn cael ei hefelychu ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil ledled y byd; lle bynnag, fel yr ysgrifennodd un aelod o'r rhwydwaith yn ddiweddar, “mae'r llywodraeth wedi'i pharlysu.” Mae pumed paragraff y llythyr, y cymerir y dyfynbris uchod ohono, yn crynhoi'r sefyllfa, nid yn unig yn Afghanistan, ond mewn cenhedloedd eraill lle mae anhrefn sifil a llywodraethau anadweithiol, anghyfrifol yn methu eu pobl. Ledled y byd, mae cymdeithas sifil, fel y mae AIL, yn ymdrechu, heb ddigon o adnoddau, a wynebir gan rwystrau lluosog ar bob ochr, i ysgwyddo'r cyfrifoldeb o gefnogi pobl lle mae llywodraethau'n methu.

Mae AIL yn achos byw o ran yr angen am gyfrifoldeb dinasyddion am eu priod gymdeithasau eu hunain, ac i'r addysg eu galluogi i ymgymryd â hi. Yno y mae'r gobaith gorau y bydd cymuned y byd yn cyflawni normal newydd lle mae anghyfiawnderau strwythurol a chamweithrediad yr normal cyn-bandemig wedi'u goresgyn. Fel addysgwyr heddwch, rydym ni, ni waeth beth yw sefyllfaoedd ein priod genhedloedd, wedi ymrwymo i gyflawni'r angen hwnnw. P'un a ydym yn parhau ag un o'r sefyllfaoedd beirniadol cymhleth hyn yn Corona ai peidio, rydym mewn undod â'r rhai fel Sakena sydd yn y sefyllfa honno, a byddwn yn gwneud ein gwaith addysg ein hunain yn yr ysbryd a'r persbectif hwnnw.

-BAR, 8/4/20

Llythyr oddi wrth Sakena Yacoobi
Prif Swyddog Gweithredol, Sefydliad Dysgu Afghanistan

Rwy'n gobeithio y bydd y llythyr hwn yn eich cyrraedd chi a'ch anwyliaid yn ddiogel ac mewn iechyd da. Rwy'n sylweddoli ei bod wedi bod yn amser hir ers i mi gyfathrebu'n uniongyrchol â chi gan fy mod fel arfer ar fynd. Arferai fy amserlen fod yn chwyrlïwr cyson o deithio i seminarau, cynadleddau heddwch, digwyddiadau siarad a gweithdai byd-eang neu gymryd rhan ynddynt. Mewn gwirionedd, union fis yn ôl, roeddwn yn teithio i'r Unol Daleithiau o Afghanistan ar gyfer cyfarfod. Fodd bynnag, fel gweddill y byd, fe wnes i ddechrau gweithio ac rydw i wedi bod yn sownd yma yn methu dychwelyd i Afghanistan oherwydd y pandemig byd-eang rydyn ni i gyd yn ei brofi.

Wrth i mi eistedd yma yn fy fflat a myfyrio ar fy holl amser a dreuliais yn hyrwyddo a siarad â miloedd o bobl ar ran AIL a phobl Afghanistan, ni allaf helpu ond teimlo fy mod wedi colli allan ar gysylltu â'm rhoddwyr ar lefel bersonol. cymaint ag y buaswn i wedi hoffi. Gwn eich bod wedi buddsoddi yn y rhaglen hon yn emosiynol ac yn ariannol, ac rwyf wir yn eich ystyried yn bartner yn ein hymdrechion i gynorthwyo pobl Afghanistan.

Fel partner, rwyf am ichi wybod bod Afghanistan yn dal i ddelio â gwrthdaro cyson. Fodd bynnag, mae AIL yn parhau i ddisgleirio ac yn prysur ledaenu ei olau i bob talaith yn y wlad. Mae cymuned AIL yn ymroddedig ac angerddol am wella bywydau pobl Afghanistan trwy addysg. Rydym yn canolbwyntio'n arbennig ar rymuso menywod a merched i helpu i lunio dyfodol gwell i Afghanistan ac rydym yn falch iawn gyda chanlyniad ein hymdrechion. Gyda chymorth AIL a'ch cefnogaeth chi, mae menywod yn newid eu bywydau. Maent o'r diwedd yn cael y cyfle i ddilyn addysg uwch, cael swyddi mwy cynaliadwy sy'n talu cyflogau da, ac yn helpu i lunio polisi a fydd yn y pen draw yn cynorthwyo i ailadeiladu'r wlad.

Hyd yn oed gyda’r holl gynnydd y mae AIL wedi’i wneud ar hyd y blynyddoedd, mae gennym daith hir o’n blaenau o hyd, un sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni fuddsoddi llawer o amser ac ymdrech yn… Yn ystod y pandemig hwn mae COVID-19 yn taro pob cenedl ac yn chwalu economïau. Fel y gallwch ddychmygu, gwledydd y trydydd byd, fel Afghanistan, sydd wedi cael eu taro galetaf.

Mae'r pandemig hwn wedi cael effaith negyddol aruthrol ar yr hyn a oedd eisoes yn sefyllfa enbyd yn Afghanistan. Nid yn unig y mae Afghanistan yn delio ag aflonyddwch sifil a rhyfel yn y wlad, rydym bellach yn colli mwy a mwy o fywydau i'r firws. Mae diogelwch yn parhau i fod yn un o'r materion mwyaf wrth i dlodi ledled Afghanistan gynyddu. Gyda'r wlad wedi'i chloi, nid oes gan filoedd o bobl a oedd ar un adeg yn weithwyr llinell, bellach y modd i weithio a darparu bwyd i'w teuluoedd. Mae gweithwyr mudol yn arllwys i'r wlad o ffiniau Iran a Phacistan gan y miloedd. Nid yw hyn ond yn gwaethygu'r sefyllfa gan fod llawer o'r bobl hyn yn ffoaduriaid ac yn cario'r firws. Nid oes ganddyn nhw unman i fynd i gael cymorth.

Yn AIL rydym wedi cael ein hunain mewn sefyllfa lle mae pobl Afghanistan yn edrych atom ac yn cyfrif arnom. Dros y blynyddoedd, rydym wedi datblygu enw da o ddarparu gwasanaeth o safon i bawb heb wahaniaethu. Er bod y llywodraeth wedi gorchymyn cau'r holl ysgolion a rhaglenni, mae AIL yn cydnabod bod pobl mewn angen mawr o hyd. Roeddem yn gwybod bod angen cymryd camau i helpu yn y frwydr yn erbyn COVID-19 ac felly fe wnaethon ni daro'r llawr. Yn gyntaf, er mwyn helpu i atal y firws rhag lledaenu, gwnaethom atal athrawon a myfyrwyr rhag mynychu ein rhaglenni yn gorfforol a dyblu nifer y sifftiau yn ein 6 chlinig meddygol. Nesaf, dechreuon ni ddosbarthu pob math o fwyd i'r rhai mwyaf anghenus - yn enwedig menywod, plant a'r henoed. Yna, gwnaethom symud ein ffocws i ailsefydlu ein canolfannau fel cyfleusterau cynhyrchu sydd ar hyn o bryd yn cynhyrchu masgiau wyneb, tariannau wyneb, a gynau amddiffynnol.

Mae AIL wedi dosbarthu miloedd o unedau o offer amddiffynnol personol ac yn parhau i wahanol glinigau, ysbytai, swyddfeydd y llywodraeth, a'r cyhoedd. Mae costau'r eitemau hyn mor uchel fel na fyddai pobl yn gallu fforddio eu prynu hyd yn oed pe byddent ar gael yn y wlad. Mae AIL hefyd yn defnyddio ei orsaf radio ei hun, Radio Meraj, i ddarlledu’n gyhoeddus bwysigrwydd pellhau cymdeithasol, golchi dwylo, a gwisgo masgiau wyneb i gynifer o bobl â phosib. Mae hefyd yn darlledu negeseuon dosbarthu bwyd a gwybodaeth ar sut i gadw ardaloedd yn lân ac wedi'u glanweithio.

Oherwydd COVID-19, nid yw llawer o roddwyr yn ymateb nac yn betrusgar oherwydd eu bod yn credu bod ein rhaglenni ar gau. Ond rwy'n dweud wrthych nawr, mae ein rhaglen yn cynnal sifftiau dwbl, mae holl aelodau staff gweinyddol AIL allan yna'n gweithio'r rheng flaen, yn peryglu eu bywydau a'u hiechyd personol bob dydd. Trwy hyn oll, er bod drysau ein hystafelloedd dosbarth ar gau, nid ydym wedi rhoi’r gorau i’n cenhadaeth i ddod ag addysg i ferched a phlant Afghanistan. Mae AIL yn diweddaru ac yn paratoi deunyddiau addysg o bell yn barhaus ar gyfer ein plant sydd â rhywfaint o hygyrchedd i ffonau smart neu gyfrifiaduron. Ond y gwir o hyd yw bod 85% o'n myfyrwyr yn colli allan ar eu haddysg oherwydd y cau. I ddarparu ar gyfer hyn, rydym wedi creu pecynnau mynd adref sydd ar gael i fyfyrwyr eu codi a gweithio gartref. Yn ogystal, rydym wedi sefydlu llinell gymorth i athrawon ymateb i fyfyrwyr os a / neu pan na all eu rhieni eu helpu gyda'u gwaith cartref.

Yn anffodus, rydym yn derbyn mwy a mwy o adroddiadau o drais yn erbyn menywod a phlant gartref oherwydd y cau i lawr a'r amser ychwanegol a dreuliwyd gyda'n gilydd o dan yr un to. Mewn ymateb i hyn, mae AIL wedi sefydlu cwnsela i helpu rhieni a phlant i ymdopi â'r sefyllfaoedd hyn y mae'r cau i lawr wedi chwyddo. Rydym hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel modd i ddarparu gwybodaeth ar sut i fod yn amyneddgar, rhannu adnoddau, ac ymarfer pellhau cymdeithasol.

Nid oeddem yn barod am y pandemig hwn. Nid oedd yr un ohonom. Yn anffodus, nid yw llawer o bobl yn cymryd y firws hwn yn ddigon difrifol ac o ganlyniad, mae miloedd ar filoedd yn cael eu heintio. Mae nifer yr achosion yn parhau i gynyddu ac nid yw'r llywodraeth yn gwneud digon i gynorthwyo. Oherwydd hyn, ei bod mor bwysig i AIL barhau i ddarparu rhyddhad ac ymwybyddiaeth uniongyrchol o'r firws hwn i bobl Afghanistan.

Rwy'n gwybod bod llawer yn dioddef, ond nid oedd gwlad fel Afghanistan yn barod i ddelio â hyn o bell ffordd. Rydych wedi profi i fod yn bartner grasol am nifer o flynyddoedd ac ni fyddwn byth yn anghofio eich haelioni. Cefnogaeth a thosturi ein rhoddwyr yw asgwrn cefn ein sefydliad ac mae'n hollbwysig wrth ein helpu i gwblhau ein cenhadaeth, yn enwedig yn ystod amseroedd fel y rhain. Byddwn i a AIL yn ei werthfawrogi'n ddiffuant, gan eich bod wedi ein cefnogi yn y gorffennol, pe byddech yn ailystyried cyllido ein hymdrechion yn ystod yr amser hwn o argyfwng. Os nad yw'ch sefyllfa bresennol yn caniatáu ichi ein cefnogi fel y gwnaethoch mewn blynyddoedd blaenorol, bydd unrhyw swm yn dal i fod yn help aruthrol ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gymuned Afghanistan. Os byddwn yn parhau i redeg yn ôl ein gallu presennol, heb gefnogaeth ychwanegol, byddwn yn cael ein gorfodi i atal yr ymdrechion a'r rhaglenni rhyddhad yr ydym yn gweithio mor galed i'w cadw i fyny.

Ar ran menywod a phlant Afghanistan, hoffwn ddiolch ichi am eich holl garedigrwydd, empathi a thosturi. Fel y dywed Rumi, “Po fwyaf y byddwch yn ei roi, y mwyaf y byddwch yn derbyn bendithion gan Dduw”. O waelod fy nghalon, diolch am eich amser, a byddaf yn parhau i weddïo am iechyd a hapusrwydd chi a'ch anwyliaid. Boed i Allah eich bendithio gyda'i drugaredd bob amser.

Yn gywir,

Sakena Yacoobi
Prif Swyddog Gweithredol
Creu Gobaith Rhyngwladol
Sefydliad Dysgu Afghanistan

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...