Argyfwng Hinsawdd a Hawliau Merched yn Ne Asia: Celfyddyd Anu Das

Arlunydd Americanaidd a aned yn India yw Anu Das y mae ei gwaith, er ei fod yn amrywiol o ran ffurf, bob amser yn werth chweil ac yn ysgogi’r meddwl. enghreifftiau pryfoclyd o arwyddocâd celfyddyd i ddatblygiad y gallu i arsylwi a myfyrio, sydd mor hanfodol i wneud heddwch.

Ymhlith ei gweithiau harddaf mae darnau o emwaith sy’n codi o fewnsylliad ac yn ei ddwyn ymlaen i faterion penodol sy’n mynnu ein sylw a’n gweithred. Mae'r mwclis a ddangosir yma wedi'u hysbrydoli gan yr argyfwng hinsawdd wrth iddo effeithio ar harddwch a chynaliadwyedd y byd naturiol, a chysylltiad dwfn menywod â'n Daear fyw a'n hymdeimlad o gyfrifoldeb amdani. Diolch i ti, Anu, am y gweithiau hyn a'r dysgu maent yn ei greu. (BAR, Gorffennaf 16, 2022)

Merched Champaran

Teitl: “Daughters of Champaran”, 2021; Deunyddiau: Gweddillion ffabrig, edafedd, gleiniau gwydr, paent ffabrig a gwrthrychau a ddarganfuwyd

Disgrifiad

“Mae diara, o'r gair diya (lamp olew pridd), yn faes lle nad yw'r diya byth yn cael ei oleuo. Yma mae'n symbol o bentrefi sydd wedi'u lleoli y tu mewn i argloddiau gorlifdiroedd Afon Gandak yn Bihar”. -dyfyniad o 'Gwendidau Rhywiol yn y Diaras'; Yn brwydro â llifogydd ym Masn Afon Gandak yn Bihar, India gan Pranita Bhushan Udas, Anjal Prakash a Chanda Gurung Goodrich (o'r llyfr, “Engendering Climate Change: Learnings from South Asia” a olygwyd gan Asha Hans, Nitya Rao, Anjal Prakash & Amrita Patel).

Creais y gadwyn adnabod hon mewn ymateb i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn ardal West Champaran yn Bihar.

Yn ystod cyfnod gwladychu Prydain, parhaodd system hierarchaeth cast “Zamindari” mewn planhigfeydd Indigo. Er iddi gael ei diddymu pan ddaeth Deddf Nenfwd Tir i rym ar ôl annibyniaeth, mae gwahaniaethau cymdeithasol â gwreiddiau dwfn yn dal i fodoli. At hynny, mae rhagfarnau rhyw yn parhau o fewn y rhaniad hwn o gastiau, gan arwain at “gyfran is o berchnogion tir benywaidd”.

Mae ardal Gorllewin Champaran yn Bihar yn un o'r rhanbarthau lle mae'r newid yn yr hinsawdd ond wedi gwneud anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol i fenywod hyd yn oed yn fwy amlwg.

Nhw sy'n ysgwyddo'r rhan fwyaf o'r baich. Mae arferion gwaddol mewn cartrefi â merched ynghyd â phwysau meibion ​​​​esgor yn gwneud y merched hyn yn agored i niwed.

Nid yn unig y mae'n rhaid iddynt ymdopi ag anghydraddoldebau cymdeithasol ond hefyd effaith hinsawdd eithafol yn y 'diara' sydd eisoes yn dueddol o lifogydd.

Brahma Kamal

Teitl: Brahma Kamal

Disgrifiad

Ers i mi fod yn gwneud gemwaith sy'n darlunio newid hinsawdd, rwy'n aml yn rhagweld fy hun mewn tirweddau a anrheithiwyd gan drychinebau a'u heffeithiau ar gymunedau bregus. Mae'r teimladau hyn yn trosi i'r darnau rwy'n eu creu.

Mae'r 2 fwclis hyn yn ymwneud â thalaith yr Himalaya, Uttarakhand yn India. Cyfeirir ato'n aml fel 'Devabhumi' neu 'Gwlad Duwiau', ac mae ganddo gyfeiriadau at y cyfnod cynhanesyddol. Nawr, mae'n “fan problemus” newid hinsawdd!

Ni chefais lawer o gyfle i archwilio Uttarakhand tra roeddwn yn yr ysgol yn Dehradun, prifddinas y dalaith. Dim ond ar deithiau dydd aethon ni i dref gyfagos Mussoorie, parc ceirw Malsi a Tiger Falls.

Wrth feddwl am y peth, dwi'n cofio gweld y dirwedd syfrdanol yn ffilmiau BollywoodJ yn unig

-Y llynnoedd rhewlifol, mynyddoedd llawn eira, stemiau sy'n cydgyfarfod i'r afonydd nerthol fel Ganga ac Yamuna a'r dyffrynnoedd melys dwfn sy'n llawn rhosod gwyllt, rhododendrons a'r Brahma Kamal!

Ond, yn bwysicach fyth, dwi’n cofio sut ysbrydolodd merched Uttarakhand y genedl gyfan gyda’r Mudiad Chipko enwog! Pan ddigwyddodd datgoedwigo eang yn y 70au, daeth menywod o bob rhan o ranbarth Kumaon at ei gilydd i gofleidio coed, gan wrthod gadael iddynt gael eu torri i'w torri! Mae menywod yn y rhanbarth hwn wedi bod yn cyfrannu ers cenedlaethau trwy eu rolau fel llafurwyr a thrinwyr amaethyddol. Y merched a merched di-ofn, gweithgar a gwydn hyn yw asgwrn cefn Uttarakhand. Nawr, gan fod y rhanbarth Himalayan hwn yn cael ei ddinistrio gan effeithiau newid yn yr hinsawdd, mae'r menywod a'r merched yn arbennig o agored i niwed wrth i wahaniaethau cymdeithasol sydd â gwreiddiau dwfn barhau i fodoli.

“Mae llifogydd, hyrddiadau cymylau, fflachlifoedd, llifogydd llynnoedd rhewlifol, stormydd cenllysg, prinder dŵr, sychder, cwympiadau creigiog, tirlithriadau, llif mwd a thanau coedwig yn cael eu hadrodd yn aml mewn un rhan neu’r llall o’r wladwriaeth”. ('Deinameg rhyw ac amrywioldeb hinsawdd: Mapio'r cysylltiadau ym Masn Ganga Uchaf yn Uttarkhand, India; Vani Rijhwani, Divya Sharma, Neha Khandekar, Roshan Radho a Mini Govindan: O'r llyfr, "Engendering Climate Change: Learnings from South Asia" ).

Rwy'n cysegru'r mwclis hyn i ferched a merched Uttarakhand.

Anu Das, Mehefin 2022

Adleisiau o Gandhara

“Echoes of Gandhara”, 2022 (blaen); Deunyddiau a ddefnyddir: ffabrigau, gleiniau gwydr, glain ffelt a darnau gemwaith wedi'u hailgylchu

Disgrifiad

Roedd gwneud y gadwyn adnabod hon yn emosiynol iawn i mi am sawl rheswm. Roeddwn yn mynd i’r afael ag effeithiau newid hinsawdd ar y cymunedau yr effeithiwyd arnynt fwyaf ym masn yr Indus, yn enwedig yn nhaleithiau Punjab a Khyber Pakhtunkhwa.

Wrth ddarllen am y rhanbarth hwn yn “Gwendidau a gwydnwch menywod lleol tuag at newid hinsawdd ym masn yr Indus”, (Saqib Shakeel Abbasi et al.) erthygl a gyhoeddwyd yn “Engendering Climate Change: Lessons from South Asia” – dysgais ei fod yn a elwid gynt yn dalaith Ffin y Gogledd Orllewin, o ble yr oedd fy hynafiaid!

Roedd delweddau o fy mam a fy nain yn arnofio ar unwaith yn fy meddwl. Ychydig iawn o atgofion sydd gen i o fy mam a dim ond llond llaw o fy nain ar ochr y tad a roddwyd i mi gan fy nhad a chwaer. Roeddwn wedi clywed am eu goroesiad mewn tirwedd galed a'u brwydrau i oroesi. Ond, clywais hefyd am yr atgofion hudolus - 'strydoedd a ffeiriau wedi'u llenwi ag aroglau amlwg o gonau pinwydd, ffigys, bricyll ac eirin gwlanog' gan fy chwaer.

I mi, mae'r gadwyn adnabod hon yn rhannol yn daith yn ôl yn amser Talaith Ffin y Gogledd Orllewin ar y pryd. Ond, yn bwysicaf oll, ymroddiad i'r merched sy'n byw yn y rhanbarthau hyn a elwir yn Khyber Pakhtunkhwa. Yn awr, darllenais am yr hinsawdd gyfnewidiol eithafol a'r annhegwch a wynebant yn y tiroedd sydd eisoes yn dlawd. Ond, darllenais hefyd am eu gwytnwch!

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig