Dysgu o Wahaniaethau: Newid Hinsawdd a COVID-19

Gweld Diwrnod y Byd Cyfan ar y Ddaear (Cyflwyniad Golygyddion)

Wrth alw addysgwyr heddwch i weld yn y pandemig COVID-19 y rhyngberthynas ymhlith materion lluosog cyfiawnder economaidd a chymdeithasol, heddwch, materion amgylcheddol, hawliau dynol, a rhyw, sy'n cynnwys sylwedd addysg heddwch, gwahoddodd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch aelodau i feddwl o'r newydd am y dysgu sy'n ofynnol i ddod â byd adnewyddedig ôl-bandemig. Trwy fapio ac archwilio'r we helaeth o gydberthynas sy'n plethu o amgylch y Ddaear, credwn ei bod yn bosibl gweld y byd yn fwy yn ei gyfanrwydd, a chanfod sut mae'r strwythurau gwleidyddol ac economaidd dominyddol a'r systemau y maent yn eu cynnal yn gweithredu gyda'i gilydd i gynhyrchu'r trais. dyna broblem graidd addysg heddwch. Ein barn ni yw mai dim ond trwy fyd-olwg planedol ac ecolegol mor llawn y byddwn yn gallu ffurfio'r math o ddiagnosis o'r hyn y mae'n rhaid ei adnewyddu, fel sail y gallwn ddysgu rhagnodi elfennau byd newydd o urddas dynol. wedi'i wireddu trwy gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol. 

Mae'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng problemau COVID-19 a newid yn yr hinsawdd wedi'u goleuo yn y darn hwn gan Mae Úrsula Oswald Spring yn ddechrau gwych tuag at ymhelaethu ar y golwg fyd-eang hwnnw. Mae hi'n arsylwi ar y repertories ymddygiad a pholisi sydd bellach yn dod i wynebu'r ddau fygythiad angheuol hyn, ac yn dangos eu annigonolrwydd a diffyg cyfrifoldeb yr arweinyddiaeth sy'n eu hebrwng a'u hyrwyddo. Mae hi'n cynnig patrwm diogelwch yn seiliedig ar werthoedd dynol, wedi'i fframio â chwmpas mwy cynhwysfawr na'r system ddiogelwch bresennol sy'n gwadu ac yn rhwystro'r gwerthoedd hynny. Mae ei thraethawd yn fodel o'r meddwl systemig, sy'n deillio o arsylwi'n glir ar gydberthynas y ddau fygythiad hanfodol hyn i'r dyfodol dynol y mae'n rhaid i ni ddod â nhw i'r dysgu newydd gofynnol. Yn fwyaf arwyddocaol i ni fel addysgwyr heddwch, mae hi'n ein herio i gydnabod ein cyfrifoldeb ein hunain am y problemau, ac i ymgymryd â'r dysgu y gallwn ei drawsnewid drwyddo i'r byd newydd a ffefrir. (BAR, 4/22/2020)

Mae'r erthygl hon yn gyfraniad i'n cyfres “Corona Connections: Learning for a Renewed World”.

Gan Úrsula Oswald Spring *, CRIM-UNAM, Mecsico

Bygythiad Uniongyrchol Gweladwy yw Pandemig

Mae'r ffordd yr ydym yn gweithredu wrth wynebu sefyllfa sy'n bygwth marwolaeth yn datgelu ein teimladau a'n meddwl dyfnaf; yr union adlewyrchiadau y mae'r gyfres hon yn galw amdanynt. Rhaid inni hefyd ddod yn well arsylwyr ar ein hymddygiadau ein hunain, fel yr ymddygiadau cymdeithasol cyffredin hynny a ddysgwyd ac a gymathir trwy ein dygnwch filoedd o flynyddoedd o fygythiadau goroesi. Heb unrhyw amheuaeth, gwnaeth cydweithredu cymdeithasol a chydsafiad ynghyd â gofal benywaidd alluogi datblygiad y ddynoliaeth, gan ddod â ni i'n cymdeithas fodern bresennol. Gan ein bod i gyd wedi etifeddu rhai ymatebion cyffredin i fygythiadau angheuol, beth sydd wedyn yn cyfrif pam ein bod yn gweithredu’n wahanol o dan fygythiad y firws COVID-19 nag yr ydym wedi bod dan fygythiad newid yn yr hinsawdd?

Gan ein bod i gyd wedi etifeddu rhai ymatebion cyffredin i fygythiadau angheuol, beth sydd wedyn yn cyfrif pam ein bod yn gweithredu’n wahanol o dan fygythiad y firws COVID-19 nag yr ydym wedi bod dan fygythiad newid yn yr hinsawdd?

Mae COVID-19, yr ydym bellach yn ei ddeall fel bygythiad uniongyrchol, yn firws arwahanol, ar raddfa nano, sydd â photensial uchel i heintio pawb, ond mae gwahaniaethau yn ei farwoldeb i unigolion, gan fod gwahaniaethau eraill yn ein plith. Gallai cyflyrau iechyd sylfaenol gwael, yn enwedig y rhai oherwydd tlodi, oedran (dros 60 oed), a salwch cronig (gordewdra, diabetes, clefyd cardiofasgwlaidd, strôc flaenorol) achosi iddo fod yn farwol mewn ychydig ddyddiau yn unig. Mae'r siawns o oroesi yn dibynnu ar sawl ffactor: cyflwr paratoi'r personél a'r systemau glanweithdra a gofal iechyd presennol (meddygon, nyrsys, ambiwlansys, systemau claddu), offer ysbyty (therapïau dwys, peiriannau anadlu, meddyginiaethau therapiwtig) a'r gwasanaethau iechyd presennol (cyhoeddus a phreifat). Mae'r holl ffactorau systemig hyn yn helpu i esbonio'r gyfradd uwch o farwolaethau ymhlith y rhai sydd wedi'u heintio yn UDA, yr Eidal a Sbaen, na'r gyfradd yn yr Almaen er enghraifft, lle mae system iechyd cyhoeddus ragorol, a'r ysbytai â'r offer gorau, cyfrifo tebygol am gyfradd marwolaeth is. Felly mae gennym rai syniadau sylfaenol o'r hyn sy'n ymateb systemig effeithiol, sy'n ymddangos yn fwy amlwg nag yn achos newid yn yr hinsawdd, ac rydym yn ymwybodol o weithdrefnau ac ymddygiadau lliniaru i gynyddu amddiffynfeydd unigolion yn erbyn haint.

Repertoires Ymddygiadol ar gyfer Delio â Bygythiad Uniongyrchol, Canfyddadwy

Yn yr achos hwn, mae uniongyrchedd a chyhoeddusrwydd y pandemig hwn wedi newid canfyddiad o risg a'n hymddygiad wrth ddelio â'r bygythiad angheuol hwn. Mae gennym arferion penodol i osgoi haint. Pan fyddant yn agored iawn, mae rhai mesurau syml y gall pawb eu cymryd: golchi dwylo bob awr, diheintio esgidiau ac arwynebau metel, tisian a pheswch i'n penelinoedd, gwisgo masgiau pan fydd yn rhaid i ni fynd allan, a chadw pellter o 2 o leiaf. m gan bob person arall. Mae mesurau hylendid ataliol yn darparu repertoire ymddygiadol i alw arno yn ein hymdrechion i ddiogelu rhag y bygythiad. Datgelir materion mwy heriol mewn methiannau system gweladwy, bellach mae tystiolaeth o bolisïau byr eu golwg ac anghyfiawn yn cael eu galw'n eang i sylw'r cyhoedd. Pam felly, yn achos newid yn yr hinsawdd, fod cyn lleied yn cymryd rhan mewn ymateb dinasyddion gweithredol tebyg?

Ffactorau Cymhlethdod ac Ystod Hir Gwyliwch y Golwg Gynhwysfawr Angenrheidiol ar Newid Hinsawdd

Mae newid yn yr hinsawdd, sy'n fwy amlwg byth, mewn stormydd cynddeiriog, tanau a llifogydd dros y blynyddoedd diwethaf, yn fater llawer mwy cymhleth, gan alw am ymateb mwy cymhleth a thymor hwy. Mae'n cynnwys sawl elfen, gan gynnwys adnoddau naturiol (aer, moroedd, rhewlifoedd, dŵr, pridd, biota, tymheredd, digwyddiadau eithafol). Mae'n galw am gymryd repertoire mwy cymhleth o ymddygiadau dynol, ar bob lefel o brofiad dynol, gan gynnwys a thu hwnt i liniaru, addasu, gwytnwch, a mudo gorfodol, ymddygiadau ar y lefel bersonol. Ar y lefel gymdeithasol, mae ymatebion yn ymwneud â brwydrau dros dir, gwrthdaro oherwydd trychinebau, sychder, colli ffrwythlondeb naturiol priddoedd, erydiad, llygredd, a cholli gwasanaethau amgylcheddol, sy'n darparu, cefnogi, rheoleiddio a darparu nwyddau diwylliannol (dŵr, peillio , bwyd, aer glân, lleihau digwyddiadau eithafol, lles corfforol). Ar lefel y llywodraeth / gwladwriaeth gallai ymatebion i fygythiadau hinsawdd gynnwys: gwacáu ataliol enfawr, rhybuddion cynnar ar argyfyngau i ddod, adfer ar ôl trychineb ar ôl colli bywyd a bywoliaeth; ac ar frys, cyflawni rhwymedigaethau swyddogol gwladwriaethau sy'n rhan o Gytundebau Hinsawdd Paris, yn enwedig yr Ymrwymiadau a Benderfynir yn Genedlaethol (NDC) i leihau nwyon tŷ gwydr (GHG).

Mae COVID-19, fel y nodwyd, yn un firws sydd â photensial o haint uchel, miloedd o farwolaethau unigol, a chanlyniadau cymdeithasol ond economaidd helaeth ond meidrol, tra bod newid yn yr hinsawdd yn broses gymhleth a chydberthynol, yn gwbl blanedol o ran cwmpas, tymor hir a effeithio ar bob cymdeithas. Mae gan y ddau fygythiad wahanol etiologies. Mae'n debyg bod COVID-19 yn glefyd sy'n tarddu o anifeiliaid, ond gellir dadlau bod newid yn yr hinsawdd yn gwaethygu, ac yn debygol o gael ei gymell gan brosesau datblygu a ddyluniwyd gan bobl, sy'n cynnwys allyriadau enfawr nwyon tŷ gwydr, newid defnydd tir, datgoedwigo enfawr, a chynhyrchu gwastraff yn helaeth. Ers yr Ail Ryfel Byd, mae bodau dynol wedi gorfodi cwrs hanes y Ddaear o oes Holosen, filoedd o flynyddoedd ôl-rewlifol o esblygiad amgylcheddol naturiol, pan esblygodd gwareiddiadau dynol, gan ecsbloetio'r byd naturiol - gan arwain at oes ddiwydiannol ddibynnol tanwydd ffosil - tuag at yr Anthroposen. , oes lle mae newidiadau amgylcheddol yn cael eu cychwyn gan bobl.

Materion Moesegol a Godwyd gan Ryngweithio Pobl â Natur

Sut felly mae rhyngweithio rhwng natur a bodau dynol yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd? Yn gyntaf, mae'r tymheredd, yn y môr ac yn y troposffer wedi cynhesu, oherwydd mwy o allyriadau GHG, gan gynhyrchu anweddiad a dyodiad eithafol. Mae llawer o'r gwres yn cael ei ddal gan foleciwlau GHG fel carbon deuocsid, methan, a dŵr ymhlith eraill sy'n cynhyrchu effaith tŷ gwydr a chynhesu'r Ddaear yn fyd-eang. Mae rhewlifoedd toddi tymheredd cynhesach, eira a rhew parhaol, yn cynhyrchu codiad yn lefel y môr ac mae ardaloedd arfordirol a dinasoedd dan ddŵr (gweler y cynllun). Mae tonnau gwres mewn hafau, a cholledion oer mewn gaeafau, yn effeithio ar yr amgylchedd ac felly iechyd pobl. Heddiw mae gwyddonwyr yn siarad am y chwe difodiant planedol enfawr o anifeiliaid a phlanhigion. Yn y De Byd-eang, mae tymereddau uwch yn y moroedd hefyd yn atgyfnerthu gwyntoedd masnach ac yn cynhyrchu seiclonau, corwyntoedd neu deiffwnau cryfach ac amlach. Dim ond rhai o gymhlethdodau allweddol rhyngweithiadau newid yn yr hinsawdd rhwng natur a newid cyfansoddiad ffisegol-gemegol aer yw hyn.

Nid oes un, unig berson na menter yn atebol am effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae pob bod dynol gyda'i gilydd yn gyfrifol. Rydym yn gyfrifol oherwydd bod pob un ohonom (ac eithrio rhai pobl frodorol efallai) yn ymwneud â chynhyrchu nwyon tŷ gwydr, gan ein bod yn defnyddio cludiant a thrydan sy'n ddibynnol ar danwydd ffosil, yn ein bywydau beunyddiol, ein diwydiannau, ac wrth gynnal rhyfela parhaus. Mae hyn i gyd yn cyfrannu at gynhyrchu swm cynyddol o wastraff (peth ohono'n wenwynig) gyda llai ac ychydig o bosibiliadau ar gyfer cael gwared ar yr amgylchedd yn ddiogel.

Mae'r rhain yn faterion sydd â goblygiadau moesegol dwys - cwestiynau o ddewis dynol - sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, a sut rydyn ni'n byw gyda'r Ddaear a gyda'n gilydd. Felly, am y tro cyntaf yn hanes dyn, rydym nid yn unig yn ddioddefwyr ein defnydd afresymol o danwydd ffosil, ond, ar yr un pryd, rydym hefyd yn ddioddefwyr ein hymddygiad ein hunain. Roedd y materion moesegol ac ymddygiadol hyn, y mae rhai wedi dadlau wedi deillio o “gynnydd,” hy ceisio ffordd o fyw mwy diogel a chyffyrddus, yn ein gorfodi i herio llawer o ddealltwriaeth gyffredin, yn eu plith, y ddealltwriaeth filwrol a gwleidyddol o “ddiogelwch” a “heddwch ”Yn ei holl ddimensiynau lluosog. Fel newid yn yr hinsawdd ei hun, mae'r heriau moesegol hyn yn gymhleth. Maent yn mynnu llawer mwy ohonom na'r ymddygiadau lliniarol a ddefnyddir i osgoi heintiau COVID-19, gan gynnwys galw ein hunain ac eraill i gyfrifoldeb.

Sut ydyn ni'n galw i gyfrifo'r pum corfforaeth olew yng Ngogledd America a wnaeth elw triliwn-doler yn ystod y degawd diwethaf, a thrwy lobïo Cyngres yr UD osgoi newidiadau yn eu harferion llygrol difrifol? Beth o'r gwledydd G-20, sy'n gyfrifol am 78% o'r holl nwyon tŷ gwydr cyfredol sy'n cael eu hallyrru'n fyd-eang, ac sy'n cyfrif am hyd yn oed mwy o'r allyriadau hanesyddol? Mae'r De Byd-eang gyda biliynau o bobl, sy'n cael eu heffeithio'n fwy difrifol gan effeithiau newid yn yr hinsawdd, ond ychydig yn gyfrifol am y newidiadau amgylcheddol ac effeithiau annisgwyl newid yn yr hinsawdd. Y cyfyng-gyngor moesegol yw nad yw'r gwledydd hyn sydd â dyled fawr yn gallu amddiffyn eu pobl rhag trychinebau hinsawdd, gan eu bod yn cael eu heffeithio a'u tlawd fwyfwy.

O ganlyniad, ar ôl pob digwyddiad eithafol, mae'r bregusrwydd cymdeithasol presennol yn cynyddu. Mae diffyg gweithredoedd ataliol a'r gallu i addasu, yn trosi pob digwyddiad yn drychineb gyda niferoedd uchel o farwolaethau ymhlith y tlawd a cholled enfawr o'u ychydig eiddo bregus. Felly, mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn cynyddu tlodi, anghydraddoldeb, bregusrwydd cymdeithasol, tra bod y gwledydd diwydiannol, sy'n gyfrifol am yr allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn gwrthod talu am y golled a'r difrod. I'r gwrthwyneb, maent yn arian parod yng nghyllid ansicr gwledydd tlawd trwy gynyddu eu taliadau gwasanaeth dyled, sydd yn ei dro yn lleihau'r cyllidebau presennol ar gyfer addysg, iechyd, cymorth bwyd, datblygu amaethyddol a rheolaeth drefol. Felly, nid oes arian ar gyfer addasu a lleihau risg trychinebau, ac mae 24,000 o blant bob dydd yn marw o newyn, pob marwolaeth y gellir ei hosgoi.

Mae pandemig COVID-19 hefyd wedi effeithio ar y tlawd ac ar yr ymylon yn fwy difrifol dros ei dymor uniongyrchol ac ar ôl hynny. Yma, hefyd, roedd diffyg paratoi digonol yn cynhyrchu marwolaethau a dioddefaint y gellir eu hosgoi. Yn fwy annifyr yn achos newid yn yr hinsawdd yw bod ei effeithiau angheuol, yn effeithio ar y rhywogaeth ddynol gyfan ac yn para'n hirach. Mae'r ddau fater yn codi heriau moesegol tebyg, er eu bod o wahanol ddimensiynau, yn mynnu ymgysylltiad cyfrifol dinasyddion.

Heriau Diogelwch a Heddwch a Gyflwynir gan Newid Hinsawdd a COVID 19

Dylai ein meddwl symud i ddull cyfannol trawsddisgyblaethol a thrawsnewidiol. Gwelir newid o'r fath gan newydd dynol, rhyw, ac amgylcheddol Paradigm diogelwch a heddwch (neu HUGE).

Mewn perthynas â'r heriau diogelwch a heddwch, sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd a phandemigau, lle mae bodau dynol yn gyflawnwyr ac yn ddioddefwyr, mae angen i ni gymryd agwedd fwy cynhwysfawr a chyfannol tuag at ddiogelwch dynol, ynghyd â shifft epistemolegol. O'r safbwynt cul, gwrywaidd ac unigolyddol dominyddol yn y gwyddorau cymdeithasol, ymchwil heddwch ac astudiaethau amgylcheddol, ac mewn addysg ac addysgeg, dylai ein meddwl symud i ddull cyfannol trawsddisgyblaethol a thrawsnewidiol. Gwelir newid o'r fath gan newydd dynol, rhyw, ac amgylcheddol Paradigm diogelwch a heddwch (neu HUGE) gyda sawl swyddogaeth:

  • fel arf o dadansoddiad gwyddonol, ar gyfer y problemau byd-eang y cyfeiriwyd atynt uchod, ac ar gyfer gosod nodau ar gyfer llunio polisïau;
  • fel canllaw ar gyfer gweithredu ar gyfer sefydliadau dyngarol sy'n weithredol mewn dileu tlodi, rhyddhad bwyd, rheoli trychinebau, ymfudwyr gorfodol a ffoaduriaid;
  • as fframwaith cysyniadol cynhwysfawr ar gyfer ymholiadau addysg heddwch i faterion diogelwch.

Mewn termau damcaniaethol, mae'r cysyniad diogelwch dynol wedi esblygu'n araf tuag at bum colofn, sydd wedi ymestyn y ddealltwriaeth gadarnhaol o heddwch. Mae'r pump yn cynnwys: 'rhyddid rhag ofn' (dull milwrol); 'rhyddid rhag eisiau' (heddwch strwythurol); 'rhyddid rhag effeithiau peryglus digwyddiadau newid yn yr hinsawdd' (heddwch amgylcheddol); 'rhyddid i fyw mewn urddas' (heddwch rhyddfrydol); a 'rhyddid i fyw mewn amrywiaeth ddiwylliannol' (heddwch diwylliannol). Ehangodd persbectif rhyw ar ddiogelwch y cwmpas damcaniaethol trwy gynnwys goblygiadau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd a dyfnhau dealltwriaeth o'r cysyniad diogelwch a heddwch i gynnwys pob lefel o'r unigolyn i'r byd-eang. Yn y rhan fwyaf o wledydd mae dull milwrol cul yn dal i fodoli, cysyniad Hobbesaidd, sy'n canolbwyntio ar y wladwriaeth, wedi'i gyfyngu i ffactorau geopolitical, ac eithrio dimensiynau hanfodol HUGE. Ond, pan mai ni ein hunain yw'r ymosodwyr a'r dioddefwyr ar yr un pryd, sut y gall system ddiogelwch filwrol sy'n canolbwyntio ar ryfel amddiffyn pob bod dynol, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, sy'n dal yn ddieuog o'n hymosodedd amgylcheddol, rhai'r De byd-eang?

Ond, pan mai ni ein hunain yw'r ymosodwyr a'r dioddefwyr ar yr un pryd, sut y gall system ddiogelwch filwrol sy'n canolbwyntio ar ryfel amddiffyn pob bod dynol, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, sy'n dal yn ddieuog o'n hymosodedd amgylcheddol, rhai'r De byd-eang?

Yr hyn sydd gan COVID-19 a newid yn yr hinsawdd fwyaf mewn tiroedd comin yw bod y ddau yn fygythiadau sylfaenol i oroesiad dynoliaeth sydd bellach yn effeithio fwyaf ar y rhai mwyaf agored i niwed. Mae'r pandemig presennol yn symud poblogaeth y byd, gan gloi biliynau o bobl y tu mewn i'w cartrefi. Mae pawb yn gobeithio y bydd y perygl drosodd yn fuan, felly gallwn barhau â busnes fel arfer. Byddai parhad o'r fath yn golygu y byddai effeithiau cadarnhaol y gostyngiad presennol mewn llygredd aer a dŵr yn cael eu dileu yn fuan. Mae angen i ni feddwl y tu hwnt i “fusnes fel arfer,” yn enwedig o ran newid yn yr hinsawdd. Mae nid yn unig yn fater mwy cymhleth o lawer. Mae'n broblem tymor canolig a thymor hir, sy'n herio'r mêr goroesi, nid yn unig heddiw, ond dros y 30 i 50 mlynedd nesaf.

Deffroad i Argyfyngau'r Problemau Gwareiddiol a Ddatgelwyd gan COVID 19 a Newid Hinsawdd

Er gwaethaf cymaint o wybodaeth, yn seiliedig ar ddata gwyddonol cadarn, seiniau larwm trychinebau sydd ar ddod, nid yw’r mwyafrif o arweinwyr cenedlaethol a llunwyr polisi yn meddwl am fyd “gwirioneddol adnewyddedig”. Gyda'r hen fyd wedi'i osod yn gadarn yn eu meddyliau, maent yn brwydro yn erbyn y ddau fygythiad, nid gyda dewis arall yn lle'r golwg fyd-eang sydd wedi dod â ni i fin dinistr, ond gydag atebion technolegol. Ar gyfer y firws hwn, heb fawr o feddwl i bandemigau yn y dyfodol, maent yn ceisio meddyginiaethau effeithlon cyntaf ac yna brechlyn, i'n gwneud yn imiwn i'r clefyd penodol hwn. Ar gyfer newid yn yr hinsawdd, heb fawr o feddwl, os o gwbl, i ddewisiadau amgen i economïau ynni-ddwys, maent yn cymryd rhan mewn prosesau lliniaru bygythiadau, effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy ar gyfer cynhyrchu trydan, ac amnewidion cludo trydan yn lle olew ffosil, tra mai dim ond 0.3% o'r cyflenwad ynni sy'n gysylltiedig i ynni adnewyddadwy. Mae yna hefyd gynigion geo-beirianneg hyd yn oed yn fwy peryglus, fel cael gwared ar CO2 o'r awyr, neu gyfyngu ar faint o olau haul sy'n cyrraedd wyneb y blaned i leihau effaith tŷ gwydr, neu leihau trwy gyfrwng cemegol asidiad y cefnforoedd. Mae'r holl gynigion geo-beirianneg tymor byr a chanolig hyn heb eu profi a gallent greu niwed byd-eang i'r blaned gyfan, ac felly maent yn parhau i gael eu gwrthod gan wyddonwyr beirniadol a rhai gwleidyddion. Mae angen barn drawsnewidiol hirdymor, gadarn yn ecolegol, ar y ddau argyfwng, ar frys.

Os nad oes datrysiad technoleg hawdd ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yna mae angen i ni newid ein gwareiddiad o fusnes fel arfer, wedi'i seilio'n hanesyddol ar olygfa batriarchaidd a threisgar o'r byd sy'n ymdrechu i ddominyddu, manteisio ac, felly, yn y pen draw, i ddinistrio'r blaned. a dynolryw. Mae'r newid diwylliannol dwfn hwn yn awgrymu ymddygiadau newydd i sicrhau cymdeithas ddad-garbonedig a llai materol, lle mae grwpiau cymdeithasol ar yr ymylon, pobl frodorol, menywod, gwerinwyr ac ecolegwyr yn cymryd rhan weithredol yn y newid gofynnol.

Beth mae pob un ohonom ni'n ei wneud i helpu i ddeffro ein hunain a'n cymdeithasau i ystyried y cwestiynau hyn?

A fydd gennym yr amser o fewn tri neu bum degawd i newid ein gwareiddiad o ecsbloetio a cham-drin tuag at un o ofal cynaliadwy o'r deg biliwn o bobl, a'r 24 gwasanaeth ecosystem hanfodol, gyda'r bwriad o gynnal yr is-systemau hanfodol lluosog, sy'n cynnwys y biosffer? A allwn ni newid ymddygiad corfforaethau sy'n llawn elw trwy ddeddfau newydd i gyflawni democratiaeth ynni trwytho gwerthoedd a phersbectif fframwaith heddwch a diogelwch enfawr? A yw camreoli'r pandemig COVID-19 gyda 2.3 miliwn o bobl wedi'u heintio mewn 193 o wledydd ac o leiaf 170,000 o farwolaethau o'r 19th o Ebrill, 2020, o'r diwedd yn ein deffro i ddealltwriaeth ddyfnach o'r gwir berygl a berir gan strwythurau'r model neoliberal presennol o gynyddu elw preifat i'r eithaf ar gost y ddynoliaeth a natur? Beth mae pob un ohonom ni'n ei wneud i helpu i ddeffro ein hunain a'n cymdeithasau i ystyried y cwestiynau hyn?

(Hoffai'r awdur ddiolch i Dr. Betty Reardon am ei chymorth gyda'r erthygl hon.)

Am yr Awdur *

Yr Athro Dr. Úrsula Oswald Spring yn ymchwilydd amser llawn yng Nghanolfan Ymchwil Amlddisgyblaethol Ranbarthol Prifysgol Genedlaethol Mecsico (CRIM-UNAM). Mae hi wedi astudio meddygaeth, seicoleg, athroniaeth, ieithoedd modern, anthropoleg ac ecoleg ym Madagascar, Paris, Zurich a México ac mae ganddi PhD o Brifysgol Zurich. Rhwng1998-2000 roedd hi'n Llywydd IPRA a 2002-2006, roedd hi'n Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Ymchwil Heddwch America Ladin (CLAIP), lle mae hi bellach yn Llywydd Anrhydeddus. Rhwng 1992 a 1994 hi oedd yr Atwrnai Cyffredinol cyntaf (ombwdsmon dros yr amgylchedd) ac o 1994 i 1998 roedd y Gweinidog Datblygu Amgylcheddol yn nhalaith Morelos.

 

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

2 Sylwadau

  1. Ardderchog, erthygl dda iawn Ursula, yn arbennig y berthynas ddiddorol iawn rhwng diogelwch dynol - gan gynnwys HUGE- a'r pandemigau coronafirws oherwydd ei bod yn hollol wir bod y ddau, newid yn yr hinsawdd a'r pandemigau yn fygythiad ofnadwy i oroesiad dynoliaeth. Mae hefyd yn wir bod angen newid diwylliannol dwfn arnom. (newid meddwl o “fusnes fel arfer”) er mwyn sicrhau “cymdeithas ddad-garbonedig a llai materol, lle mae grwpiau cymdeithasol ar yr ymylon, pobl frodorol, menywod, gwerinwyr ac ecolegwyr yn cymryd rhan weithredol yn y newid gofynnol”. Llongyfarchiadau, gwaith da.

Ymunwch â'r drafodaeth ...