Dathlwch 90fed blwyddyn Betty Reardon: Ymunwch â'n Hymgyrch “$90k am 90”

Mae Betty Reardon wedi dechrau ar ei 90fed blwyddyn o fywyd - yn swyddogol yn troi’n 90 fis Mehefin nesaf! Rydym yn eich gwahodd i'n helpu i ddathlu ac anrhydeddu Betty trwy ymuno â'n rhaglen arbennig “$ 90k am 90,” Ymgyrch codi arian 9 mis.

Mae Betty wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn fentor i addysgwyr heddwch ledled y byd am fwy na 50 mlynedd. Cyd-sefydlodd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) yn 1999 a sefydlodd y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) yn 1982. Trwy'r IIPE cychwynnodd gymuned fyd-eang o addysgwyr heddwch, academyddion, a llunwyr polisi sy'n dod ynghyd yn undod i ddysgu gyda'n gilydd ac oddi wrth ein gilydd tuag at dyfu maes addysg heddwch mewn theori ac ymarfer. Trwy'r GCPE helpodd i sefydlu rhwydwaith eiriolaeth a chyfnewid byd-eang sydd wedi cyrraedd miloedd yn fwy o addysgwyr ac actifyddion ledled y byd.

Rydym yn hynod ddiolchgar i chi am fod yn ffrind i Betty yn ogystal ag aelod o deulu cymunedau IIPE a GCPE. Mae Betty wedi dweud yn aml mai sefydlu'r cymunedau dysgu cynhaliol hyn oedd ei chyflawniad pwysicaf.  Mae Betty wedi dod â ni at ein gilydd i dyfu, esblygu a chynnal ei gwaith pwysig. Oeddech chi'n gwybod bod y gymuned IIPE wedi ymgynnull 42 o weithiau ac wedi'i chynnal mewn 17 o wahanol wledydd yn ei hanes 36 mlynedd? Neu fod gwefan a chylchlythyrau’r GCPE, yn ystod y 12 mis diwethaf, wedi cael eu darllen gan fwy na 60,000 o addysgwyr heddwch mewn 193 o wledydd (dim ond dwy yn brin o bob gwlad yn y byd!)?

$ 90k am 90!

Ymgyrch 9 mis i helpu i gynnal Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch

[icon name = "gift" class = "" unprefixed_class = ""] Cyfrannu Nawr!

Gyda'ch help chi, ein nod yw codi $ 90,000 dros y 9 mis nesaf, gan ddiweddu gyda dathliad pen-blwydd arbennig ym mis Mehefin 2019. Mae'r targed $ 90k yn sicrhau cynaliadwyedd y GCPE & IIPE: Gwaith etifeddiaeth Betty ym maes addysg heddwch. “90k am 90” yn cynnwys tri chylch o 90 diwrnod; gyda phob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o waith bywyd Betty. Yn ystod y cylchoedd hyn byddwn yn amlygu ac yn rhannu adnoddau dylanwadol o archifau Betty.

  • Cylch 1 (Medi - Tachwedd 2018) yn archwilio ymdrechion Betty o'r 1960au hyd y 70au gan ganolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion.
  • Cylch 2 (Ionawr – Mawrth 2019) yn cyflwyno ymdrechion Betty o'r 80au a'r 90au, cyfnod a amlygwyd gan ryngwladoli'r mudiad addysg heddwch, ffurfio'r maes academaidd, a mynegi Addysg Heddwch Gynhwysfawr.
  • Cylch 3 (Ebrill – Mehefin 2019) yn dathlu gwaith dylanwadol Betty ar ryw, heddwch ac ecoleg.

Rydym yn apelio atoch heddiw i'n helpu cynnal Oes Betty o waith mewn addysg heddwch. Helpwch ni i anrhydeddu a dathlu llwyddiannau Betty – a'i 90fed blwyddyn – drwy ddod yn a cynnal rhoddwr i'r GCPE heddiw!

Dim ond 90 o roddion o $1000 sydd eu hangen arnom i gyrraedd ein nod. Dim ond $1000 yw hynny am bob blwyddyn o fywyd Betty! Rydyn ni eisoes wedi derbyn rhoddion ac addewidion o fwy na $2,000 – felly da ni ar ein ffordd!
Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu i gyrraedd y targed hwn ac anrhydeddu Betty yn ystod yr ymgyrch arbennig hon: 

 • Gwnewch rodd 1-amser o $90 ($ 1 am bob blwyddyn o fywyd Betty)!
 • Gwnewch rodd cylchol misol awtomataidd o $90 (am gyfanswm o $ 1080!)
 • Gwnewch rodd cylchol misol awtomataidd o $9.00 ($ 108 am y flwyddyn!)
 • Gwnewch rodd 1-amser o $900 ($ 10 am bob blwyddyn o fywyd Betty) - neu $9000($ 100 am bob blwyddyn)
 • Gwnewch rodd cylchol misol awtomataidd o $ 75 am 1-flwyddyn = $900
 • Rhowch unrhyw swm y gallwch chi!

[icon name = "gift" class = "" unprefixed_class = ""] Cyfrannu Nawr!

Betty (2il o'r chwith) gyda hen ffrindiau ar ei phen-blwydd yn 75 oed a “derbyniad ymddeol. O'r chwith: Mary Toohy (ysgol uwchradd), Peggy Mautner (ers dyddiau'r plantos), a Peg Carter (1960au cynnar).

Anrheg Penblwydd Arbennig i Chi!

 • Bydd cefnogwyr sy'n rhoi $90 neu fwy neu'n sefydlu rhodd gylchol fisol $9.00 yn cael copi electronig (pdf) o "Addysg Heddwch Cynhwysfawr: Addysgu ar gyfer Cyfrifoldeb Byd-eangArgraffiad Pen-blwydd 30th" gyda nodyn personol gan Betty. Helpodd “Addysg Heddwch Gynhwysfawr,” a gyhoeddwyd gyntaf ym 1988, sefydlu sylfeini damcaniaethol ac addysgegol addysg heddwch drawsnewidiol. Bydd IIPE / GCPE yn hunan-gyhoeddi'r rhifyn arbennig hwn sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed gyda chyflwyniad newydd, myfyriol gan Betty.
 • Byddwn hefyd yn cyflwyno cymhellion newydd drwy gydol yr ymgyrch!

Yr hyn y mae Eich Rhodd Cynnal yn ei Gefnogi

Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch

 1. Gallwch gynnal y gymuned ddysgu sy'n curo calon yr IIPE. Mae'r IIPE wedi darparu lle ar gyfer undod ac ailwefru batris ac eneidiau addysgwyr heddwch am fwy na 35 mlynedd!
 2. Gallwch gynnal ymdrechion IIPE i helpu i ddatblygu gwybodaeth ac addysgeg ym maes addysg heddwch.
 3. Gallwch chi roi'r hwb sydd ei angen arnom i symud yr IIPE o raglen bob dwy flynedd yn ôl i raglen flynyddol!
 4. Gallwch ein helpu i barhau i gyflwyno ein rhaglenni i'r rhai sydd â'r angen mwyaf, yn enwedig yr addysgwyr hynny o sefyllfaoedd gwrthdaro ac ôl-wrthdaro.
 5. Gallwch ein helpu i gadw ein costau cyffredinol mor isel â phosibl fel y gallwn barhau i gynnig yr IIPE am y gost leiaf bosibl.
 6. Gallwch ein helpu i dalu ein staff rhan-amser, gan ein helpu i drefnu mwy o ddigwyddiadau, rheoli gwirfoddolwyr, a chynnal a thyfu effeithiau ymdrechion y gorffennol.

Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch

 1. Gallwch gynnal ein hymdrechion i gynyddu ymwybyddiaeth o addysg heddwch ledled y byd!
 2. Gallwch chi helpu addysg heddwch i dyfu ar lawr gwlad! Yn aml, mae addysgwyr o bob cwr o'r byd yn cysylltu â'r Ymgyrch Fyd-eang sy'n chwilio am adnoddau a chefnogaeth i sefydlu rhaglenni addysg heddwch newydd.
 3. Gallwch ein helpu i gychwyn rhwydwaith gadarn o benodau ar lefel gwlad a rhanbarth. Mae sawl un eisoes wedi estyn allan i'r GCPE i wirfoddoli fel cydlynwyr gwlad ac i gynorthwyo gydag ymdrechion allgymorth cenedlaethol a rhanbarthol. Gall eich cefnogaeth ein helpu i dyfu a chynnal yr ymdrechion hyn!
 4. Gallai eich cefnogaeth ein helpu i logi staff newydd i gefnogi ein rhaglenni sy'n tyfu'n gyflym!
 5. Gallwch ein helpu i gynnal ymchwil mawr ei angen i gefnogi datblygiad adnoddau polisi addysg heddwch. Mae llunwyr polisi yn chwilio am fodelau ac adnoddau effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi datblygiad polisi addysg heddwch. Mae'r GCPE yn gweithio i gasglu adnoddau polisi presennol a datblygu cyfres o argymhellion polisi ac adnoddau cysylltiedig yn seiliedig ar ddadansoddiad o'r adnoddau presennol.
 6. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang yn gweithredu fel canolbwynt hanfodol ar gyfer ymchwil gyfredol ac adnoddau mewn addysg heddwch. Mae eich cefnogaeth yn ein helpu i gynnal ein gwefan, adnoddau llyfryddiaethol, calendr digwyddiadau, a chanllaw “ble i astudio addysg heddwch”.

[icon name = "gift" class = "" unprefixed_class = ""] Cyfrannu Nawr!

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

13 meddwl ar “Dathlu 90fed blwyddyn Betty Reardon: Ymunwch â'n Hymgyrch “$90k am 90””

 1. Pingback: Neges Arbennig gan Betty Reardon - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 2. Pingback: Neges Arbennig gan Betty Reardon - Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch

 3. Pingback: “Gadewch inni Archwilio Ein Agwedd tuag at Heddwch” - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 4. Pingback: Addysgu am Gadw Heddwch a Systemau Diogelwch Amgen - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 5. Pingback: Y Gyfraith fel Offeryn Heddwch: "Troseddwyr Rhyfel: Dioddefwyr Rhyfel" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 6. Pingback: 9 Rhodd Mae Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn (a nodyn o ddiolch gan Betty Reardon)! - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 7. Pingback: “Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol” - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 8. Pingback: Neges gan Betty Reardon - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 9. Pingback: Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 10. Pingback: Gwneud Heddwch yn Posibilrwydd Go Iawn: Cyfweliad Fideo â Betty Reardon (1985) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 11. Pingback: Goddefgarwch - Trothwy Heddwch - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 12. Pingback: Betty Reardon: "Myfyrio ar y Barricades" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

 13. Pingback: Neges Arbennig gan Betty Reardon: diweddariad ar yr Ymgyrch $ 90K ar gyfer 90 - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig