Sut gall addysg atal trais a bwlio ysgolion ar sail gwahaniaethu ar sail ethnig?

Sut gall addysg atal trais a bwlio ysgolion ar sail gwahaniaethu ar sail ethnig?

(Erthygl wreiddiol: UNESCO. Chwefror 6, 2017)

Trefnodd UNESCO weithdy ar Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang fel rhan o'r Symposiwm Rhyngwladol ar Drais a Bwlio Ysgol: O Dystiolaeth i Weithredu a gynhaliwyd yn Seoul, Gweriniaeth Korea.

archwiliodd y gweithdy, ar 17 Ionawr 2017, sut y gall Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang (GCED) helpu i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau, y gwerthoedd a’r ymddygiadau sydd eu hangen i atal trais a bwlio ysgolion ar sail gwahaniaethu ar sail ethnig.

Daeth y sesiwn â bron i 40 o gyfranogwyr ynghyd, gan gynnwys athrawon, gweinyddwyr ysgolion, swyddogion gweinidogaeth, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol o golegau, prifysgolion a sefydliadau anllywodraethol.

Amcanion y gweithdy oedd cyflwyno cyhoeddiad UNESCO Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang: Pynciau ac Amcanion Dysgu(TLOs) ac yn darparu llwyfan ar gyfer cyfnewid profiadau a syniadau ynghylch sut i ddatblygu addysgeg briodol wedi'i hadeiladu ar dri maes dysgu - gwybyddol, cymdeithasol-emosiynol ac ymddygiadol - i frwydro yn erbyn trais a bwlio ysgolion.

Yn ystod y gweithdy, rhannwyd cyfranogwyr yn grwpiau i weithio ar astudiaethau achos penodol o fwlio yn seiliedig ar wahaniaethu ar sail ethnig. Roedd yr astudiaethau achos yn darparu enghreifftiau cyd-destunol, bywyd go iawn o drais ysgol i gyfranogwyr weithio gyda nhw.

Undod, empathi a pharch tuag at eraill

Gan dynnu o'u profiadau eu hunain a'r TLOs, roedd cyfranogwyr yn gallu nodi'n llwyddiannus ffyrdd y gellid defnyddio GCED i atal neu leihau trais ysgol yn eu hastudiaeth achos benodol. Amlygodd pob un bwysigrwydd datblygu undod, empathi a pharch at eraill. Mae'r rhain yn nodweddion dysgu allweddol ar gyfer parth cymdeithasol-emosiynol GCED yr oedd cyfranogwyr yn eu cael yn arbennig o ddiffygiol yn yr holl astudiaethau achos bwlio.

Pwysleisiwyd hefyd bwysigrwydd ymgysylltu dinesig a'r gallu i ddod yn asiantau newid cadarnhaol. Roedd addysgeg benodol yn cynnwys addysg gwrth-ragfarn, gweithio ar brosiectau cydweithredol mewn gwahanol gymunedau a chymryd rhan mewn deialog mewn ysgolion. Roedd y gweithdy'n gyfle gwych i'r cyfranogwyr weld cysyniadau GCED fel fframwaith defnyddiol i atal a lleihau trais a bwlio ysgolion.

Gwasanaethodd Christopher Castle, Pennaeth Adran Iechyd ac Addysg UNESCO, a Helen Bond, Athro Cysylltiol Addysg ym Mhrifysgol Howard yn Washington, DC, fel cymedrolwyr y sesiwn. Y bobl adnoddau a wahoddwyd i gyfrannu eu profiadau at drafodaethau grŵp oedd Omar Mohammed; Cydlynydd Cenedlaethol, Trinidad a Tobago Rhwydwaith Prosiect Ysgolion Cysylltiedig UNESCO a Hilda Khoury, Pennaeth DOPS ac yn gyfrifol am ffeil trais ysgolion / paratoi'r Polisi Amddiffyn Plant yn y Sector Addysg yn Libanus.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig